Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 10/2015

 

PROTOKÓŁ NR 10/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO- FINANSOWEJ

Z DNIA 26 października 2015 ROKU

 

Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie komisji, stwierdzając obecność wszystkich członków komisji, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła także Beata Walkowiak - skarbnik powiatu oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Eugeniusz Wiśniewski.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na XI sesję Rady Powiatu.
 4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.
 5. Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Ponieważ członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku, Przewodniczący –Józef Szafarek, przystąpił do jego realizacji.

Pkt 3:

W punkcie tym głos zabrała Maria Taciak, która wyjaśniła zasadność podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Września jako członek zespołu Komisji Bezpieczeństwa. Uznała, iż należy zmodernizować działanie podjęte w 2001 roku (porozumienie zawarte między Powiatem Wrzesińskim, Gminą Września oraz Komendą Powiatową Policji we Wrześni), celem podniesienia jakości bezpieczeństwa i możliwości zapewnienia pracy służbom takim, jak policja, czy straż miejska. Beata Walkowiak dodała, iż na mocy tego porozumienia jesteśmy zobowiązani także pokrywać środki konserwacji sprzętu monitorującego. Rafał Zięty uznał, iż nie należy zwlekać z dynamizacją działań podnoszących bezpieczeństwo w tak dużym mieście, jakim jest Września. Józef Szafarek dodał, iż w pierwszej kolejności modernizacją obejmie się rondo im. Jerzego Popiełuszki, a więc bardzo ruchliwą część miasta, która powinna być dobrze monitorowana.

Pytanie do projektu uchwały, dotyczącego udzielenia pomocy Gminie Września w 2016 roku zadał Józef Szafarek, prosząc o przedstawienie udziału Powiatu Wrzesińskiego w kosztach tego zadania. Głos zabrał Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz, który wyjaśnił, iż pomoc obejmuje II etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie Chociczy Małej. Powiat Wrzesiński pokrywa 30% inwestycji, a 70% zostanie sfinansowane przez Gminę Września. Zadanie wykonywane jest na obszarze Wrzesińskiej Specjalnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Aktualnie wartość udzielanej pomocy została ustalona kosztorysowo, jednak jej ostateczna wysokość uwarunkowana jest od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. 

Przewodniczący Komisji zadał także pytanie do projektu uchwały, dotyczącego  wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Starosta Wrzesiński odpowiedział, iż w razie wyrażenia woli przez Radę Powiatu koniczne będzie wystartowanie w konkursie pozwalającym na pozyskanie środków, by zrealizować to zadanie. Podjęcie przebudowy drogi będzie uzależnione od zakwalifikowania wniosku i uzyskania dotacji. Gmina Września zobowiązała się udzielić na ten cel dotacji w wysokości 200 000,00 zł.

W sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego  części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5,8146 ha, położonej  w Grzymysławicach, Starosta Wrzesiński poinformował, iż chodzi o budowę Centrum Treningowego. Dodał, iż Agencja Nieruchomości Rolnych wszczęła postępowanie w tej sprawie, ponieważ to ona jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

W związku z brakiem pytań,  Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad.

Pkt 4:

Przewodniczący komisji oddał głos Eugeniuszowi Wiśniewskiemu – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Poinformował on, iż bezrobocie w roku bieżącym ma tendencję spadkową. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec września 2015 r. wynosiła 2958 osoby. W porównaniu do 30 września 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 918 osób. Stopa bezrobocia na dzień 31 sierpnia 2015 r. wynosiła 10,5%  i zmniejszyła się w porównaniu do 31 sierpnia 2014 r. o 2,5 punkty procentowe. W tym samym okresie stopa bezrobocia w kraju zmniejszyła się o 1,7 punktu procentowego, a w województwie wielkopolskim o 1,6 punktu procentowego.

Realizacja projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej oraz środków zewnętrznych:

Środki Funduszu Pracy otrzymane w ramach algorytmu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wrzesińskim w 2015 r. wynoszą 4 498 500,00 zł i są o 2 537 700,00 zł wyższe niż w 2014 r. W celu zwiększenia liczby aktywizowanych bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, opracowanych zostało sześć wniosków o przeznaczanie dodatkowych środków z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

 1. Aktywizacja bezrobotnych do 25 roku życia (wartość 207 600,00 zł). W ramach programu skierowano 35 osób na staż.
 2. Aktywizacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia „Aktywni 50+” (wartość 91 500,00 zł). W ramach programu skierowano 15 osób na staż.
 3. Aktywizacja bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mówi art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia „Czas na działanie” (wartość 160 200,00 zł). W ramach programu skierowano 19 osób na staż, a 2 osoby otrzymały dotacje.
 4. Aktywizacja bezrobotnych w wieku 30-50 lat „Powrót do aktywności” (wartość 183 100,00 zł). W ramach programu 20 osób skierowano na staż, a 3 otrzymały dotacje.
 5. Aktywizacja bezrobotnych w wieku 30-50 lat „Aktywność szansą na rozwój” (wartość 142 500,00 zł). W ramach programu 15 osób zostanie skierowanych na szkolenia grupowe, a 5 na refundowane stanowiska pracy.
 6. Aktywizacja bezrobotnych w wieku 30-50 lat „Praca dla osób  w wieku 30-50 lat” (wartość 213 100,00 zł). W ramach programu 10 osób zostało skierowanych na roboty publiczne, 15 osób zostanie skierowanych na szkolenia grupowe i indywidualne, a 7 osób na refundowane stanowiska pracy.

 

Realizowany jest także projekt w ramach POWER o wartości 2 338 200,00 zł i projekt w ramach WRPO 2014+ o wartości 1 254 700,00 zł.

Ogólna kwota środków finansowanych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w 2015 r. wnosi 9 089 400,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy korzysta także z programu „Aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” o łącznej wartości 2 338 200,00 zł w 2015 roku.  Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2016 roku i zaktywizuje ogółem 310 młodych bezrobotnych z powiatu wrzesińskiego poprzez: staże, prowadzenie szkoleń oraz przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych a także do osób o niskich kwalifikacjach, które nie ukończyły 30 roku życia.

Opracowany został także projekt finansowany z WRPO 2014+ „Aktywizacji ludzi bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” o łącznej wartości 1 254 700,00 zł w 2015 roku. Będzie on realizowany do czerwca 2016 roku i pozwoli na aktywizację 164 osób powyżej 29 roku życia z powiatu wrzesińskiego poprzez: przeprowadzenie staży, przeprowadzenie szkoleń grupowych oraz przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Programem objęte są kobiety powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Zaangażowanie środków finansowych, dotyczące wyżej wymienionych programów i projektów na podstawie umów zawartych do 30 września 2015 roku wynosi 6 522,000 zł i stanowi 71,75% pozyskanych środków. Problem z pełnym wykorzystaniem środków finansowych dotyczy programu Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku realizacji programu POWER wystąpiły oszczędności w kwocie 132 000,00 zł związane z przerwaniem stażu przez 15 osób. W przypadku projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” realizowanego w ramach WRPO 2014+ do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu. Trudno więc oszacować tegoroczne wykorzystanie środków. Należy podkreślić, iż znaczne opóźnienia związane z wdrażaniem w 2015 r. projektów w ramach WRPO stwarza problemy z rozpoczęciem ich realizacji, a co za tym idzie niemożność wykorzystania całości środków finansowych przeznaczonych na realizację w 2015 r. Pozostają do wykorzystania środki w ramach: prac interwencyjnych, szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Maria Taciak zapytała czy zainteresowanie środkami aktywizacji zawodowej jest duże. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedział, iż spada zainteresowanie dotacjami na rozpoczęcie działalności. Maria Taciak dopytała, czy urząd pracy podejmuje inicjatywę, aby rozpowszechnić informację o przyznawanych środkach na dotacje. Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż bezrobotni są informowani na bieżąco przez doradców. Dodatkowo informacja ta znajduje się na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, „Przeglądzie Powiatowym”, a także na stronie internetowej urzędu. Waldemar Grzegorek zapytał o możliwość zwiększenia dotacji z 20 000,00 do 40 000,00 zł. Dyrektor Urzędu Pracy odpowiedział, iż istnieje ustawowa możliwość zwiększenia wysokości dotacji do sześciokrotności wynagrodzenia. Dodał, iż łączny koszt doprowadzenia do zatrudnienia w projektach WRPO lub POWER nie może przekroczyć 10 000,00 zł. Oprócz uzyskanej dotacji bezrobotny musi być zaktywizowany także inną formą, np. poprzez szkolenie lub staż. Należy także pamiętać o tym, że aby aplikować o środki należy spełniać wszystkie kryteria już w momencie składania wniosku. Rafał Zięty dopytał o informacje kierowane do pracodawców w kwestii możliwości pozyskiwania dofinansowania dla stanowisk pracy. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedział, iż Powiatowy Urząd Pracy jest w stałym kontakcie z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni, jednak to, czy będą chętni na skorzystanie ze środków, zależy od decyzji przedsiębiorców.  Maria Taciak dopytała o warunki uzyskania takiego dofinansowania.  Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż pracodawca, który zatrudnia pracownika w ramach dofinansowywanego stanowiska pracy ma obowiązek związania się z nim umówią na okres minimum 24 miesięcy. Dodał, że aby pozyskać dotację na własną działalność, należy ją prowadzić przez okres minimum 12 miesięcy. Krzysztof Strużyński powrócił do wątku przerywania staży, pytając o przyczynę i konsekwencje tego zjawiska. Dyrektor odpowiedział, iż często dzieje się to nie tylko z winy skierowanego na staż, ale także z winy pracodawcy. Józef Szafarek zapytał, czy bezrobotni są kierowani na szkolenia tematyczne. Eugeniusz Wiśniewski poinformował, iż dużo środków zostało zaangażowanych na szkolenia dla  przedsiębiorstwa Volkswagen. Środki te zostały wykorzystane w celu przekwalifikowania bezrobotnych i możliwości zatrudnienia w fabryce. Maria Taciak zapytała o poziom zatrudnienia przez Volkswagen. Dyrektor odpowiedział iż jest to  około 70 osób.

Janusz Balcerzak zapytał, czy wśród osób szkolących się znajdują się także niepełnosprawni. Nawiązał do projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ma on zostać podjęty podczas najbliższej sesji Rady Powiatu i dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 15 tysięcy złotych dla osób niepełnosprawnych, które chcą rozpocząć własność działalność gospodarczą lub rolniczą. Zaoszczędzone środki mają zostać wykorzystane na zakup sprzętu do rehabilitacji. Zapytał, czy Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek współpracować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w aktywizacji bezrobotnych, którzy są niepełnoprawni. Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż współpraca jest konieczna. Mimo że obie te jednostki  realizują własne zadania, to bezrobotny niepełnosprawny może korzystać z Państwowego Funduszu Pracy. Natomiast ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych korzystają osoby o statusie poszukujących pracy, czyli takie, które wykazują inne dochody, np. rentę, ale dodatkowo mogą być aktywizowane do podjęcia pracy. Janusz Balcerzak zaproponował, aby bezrobotni z całego terenu powiatu wrzesińskiego nie musieli przyjeżdżać do Powiatowego Urzędu Pracy osobiście i stworzyć dyżury pracowników urzędu w poszczególnych gminach. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedział iż była już taka inicjatywa, jednak zmiana ustawodawstwa spowodowała niemożność organizacji takich dyżurów. W ubiegłym roku została wprowadzona funkcja doradcy klienta, a co za tym idzie 12 doradców klienta musiałoby jechać do jednej gminy, by pilotować odpowiednią osobę. Poziom informatyzacji w gminach jest na tyle wysoki, iż nie ma tak dużej konieczności personalnego kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, ponieważ można wszystkie informacje uzyskać przez Internet. Krzysztof Strużyński zapytał o wskaźnik ofert pracy w stosunku do bezrobotnych. Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż w okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku urząd pracy dysponował 2923 ofertami pracy. Jest to liczba o 42,8% większa w stosunku do ubiegłego roku.

Spadek liczby bezrobotnych wynika z tego, iż ponad 62% zostało wyłączonych z ewidencji efektywnie po podjęciu pracy lub wyrejestrowaniu się, ale 19% to osoby które nie stawiły się do urzędu na wezwanie a także istnieją osoby które odmawiają podjęcia pracy na poziomie około 8%.

Pkt 5

Przewodniczący Komisji oddał głos skarbnikowi powiatu, celem omówienia projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Beata Walkowiak rozpoczęła wypowiedź o wyjaśnienia, iż podwyższenie udziałów w Szpitalu Powiatowym spółka z o.o. wynika z realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” z przeznaczeniem na zadanie majątkowe  „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z o.o.”” w kwocie 795 000,00 zł. Starosta Wrzesiński dodał, iż istnieje konieczność wyposażenia budynku C i zakup sprzętu niezbędnego, aby spełniać wymogi do kontraktowania na następny rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodał, iż część diagnostyczna w budynku C obejmuje: diagnostykę, sale porodowe oraz zaplecze ginekologiczne. Beata Walkowiak poinformowała, iż  kredyt zaciągany jest prewencyjnie, by móc zrealizować zadanie Szpitala Powiatowego dla zachowania przejrzystości finansowej. Rada Powiatu podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości 500 000,00 zł i upoważnia Zarząd Powiatu do takiego działania w razie zaistnienia takiej konieczności, a nie do zaciągania kredytu bezpośrednio po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu. Józef Szafarek zapytał o termin zakupu ścinarki poboczy. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż zakup musi zostać dokonany w tym roku, gdyż został uwzględniony w tegorocznym budżecie.

Beata Walkowiak zabrała głos także w sprawie uchwały Rady Powiatu  z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok. Wyjaśniła, iż najprawdopodobniej Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie tejże uchwały podejmie uchwałę, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawa ze względu na fakt, iż w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały nie ujęto zwiększenia planu wydatków o kwotę 134 560,00 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rawalidacyjno –  Edukacyjno – Wychowawczego „Arka” we Wrześni. Zwiększenie to zostanie ujęte w §1 ust. 5 oraz załączniku nr 2 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok. Będzie to ujednolicenie treści postanowienia uchwały z załącznikiem, który zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku.

Następnie przeszła do omawiania zmian wprowadzonych w projektach wyżej wymienionych uchwał, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Maria Taciak nawiązała do wypowiedzi dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Egeniusza Wiśniewskiego, który wskazał na problem, iż w razie chęci przystąpienia do pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego konieczna jest kontrasygnata skarbnika powiatu, której się odmawia. Beata Walkowiak poinformowała, iż na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym (art. 48 ust. 3) kontrasygnata skarbnika powiatu jest wymagana w momencie, gdy czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań majątkowych.  Środki pochodzące z Funduszu Pracy są środkami pozabudżetowymi. O podobną kontrasygnatę zwrócono się do skarbnika powiatu w roku 2009, kiedy to unijne środki Funduszu Pracy miały być przekazane na cele pozabudżetowe. Kontrasygnata jest gwarancją, iż skarbnik dokonał wstępnej kontroli oraz poświadcza, iż jednostka dysponuje środkami niezbędnymi  do podjęcia zadania. W związku z powyższymi wątpliwościami w 2009 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni zwrócił się zapytaniem do Ministerstwa Finansów oraz do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o interpretację i wyjaśnienie konieczności kontrasygnaty skarbnika powiatu podczas podejmowania działań pozabudżetowych. Uzyskano jednoznaczną odpowiedź, iż w zaistniałej sytuacji, skarbnik powiatu nie ma takiego obowiązku. W tym roku ponownie zwrócono się do skarbnika  o kontrasygnatę. Rafał Zięty dodał, iż o kontrasygnatę prosi inna instytucja wdrażająca. Beata Walkowiak uzupełniła wypowiedź, iż jest to ta sama instytucja, tylko opiera się o inne wytyczne, ponieważ środki zostaną rozdysponowane z innego rozdania. W momencie uzyskania kontrasygnaty skarbnika powiatu, jeśli pojawi się jakikolwiek błąd – odpowiedzialność ponosi jednostka samorządu terytorialnego jaką jest powiat. Aby uniknąć takiej sytuacji konieczne jest podjęcie uchwał Rady Powiatu o wyrażeniu zgody na przystąpieniu do projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny – jest to wymóg stawiany przez Wojewódzki Urząd Pracy w przypadku nieuzyskania kontrasygnaty skarbnika powiatu podczas przystępowania do projektów. Zwróciła uwagę, iż do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynki pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  udzielane przystąpiono już w kwietniu, a do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – priorytety pozakonkursowe realizowane przez Publiczną Służbę Zatrudnienia w sierpniu tego roku. Obie uchwały wyrażające zgodę na przystąpienie do projektów musiałyby być podjęte z mocą wsteczną ich obowiązywania.  Maria Taciak zapytała jakie uprawnienia ma Rada Powiatu w tej kwestii. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż należałoby zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o ponowną interpretację przedstawianych przez nich wytycznych.

Komisja Budżetowo-Finansowa jednogłośnie stanęła na stanowisku, iż w razie zgłoszenia do porządku obrad podczas sesji Rady Powiatu we Wrześni projektów uchwał Powiatowego Urzędu Pracy, będzie przeciwna ich podjęciu.

Pkt 6

W punkcie tym członkowie Komisji nie zabrali głosu.

Pkt 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Finansowej

 

Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

 

Września, dnia 26.10.2015 r.

drukuj (Protokół nr 10/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2015-11-09 08:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.