Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 12 / 2015

PROTOKÓŁ NR 12/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 3 grudnia 2015 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyły: Bożena Nowacka, sekretarz powiatu oraz Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek obrad, który był realizowany w następującej kolejności.

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Omówienie materiałów na XII sesję Rady Powiatu.
 4. Omówienie projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego.
 5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Pkt 3

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do „pozafinansowych” projektów uchwał Rady objętych porządkiem XII sesji.

 

Pkt 4

Maria Taciak, radna przedstawiła uwagi/poprawki do projektu Statutu zaproponowanego przez Zarząd. Odnosząc się do poszczególnych jego zapisów, prosiła o wyjaśnienie:

1) §11 ust. 1 pkt 7 o treści: „Przewodniczący Rady, w szczególności może przekazać skargi adresowane do Rady Komisji Rewizyjnej”. Zapytała, kto będzie podejmował decyzję o przekazaniu skargi do Komisji Rewizyjnej i czym będzie się kierował przy kwalifikowaniu skarg. Poinformowała, że art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, w jakiej sytuacji Rada rozpatruje skargi, dlatego to jej powinny być one przekazywane. Dodała, że nadzór nad skargami sprawuje osoba dekretująca wpływającą do urzędu pocztę i to ona w pierwszej kolejności decyduje, dokąd skarga zostanie skierowana;

2) §11 ust. 2 o treści: „Podczas nieobecności przewodniczącego Rady obowiązki należące do jego kompetencji wykonuje wyznaczony wiceprzewodniczący” i §11 ust. 3 o treści: „W razie wakatu na stanowisku przewodniczącego Rady, wyznaczony wiceprzewodniczący wykonuje zadania zastrzeżone przez ustawę i Statut dla przewodniczącego Rady”. Zapytała, kto będzie wyznaczał wiceprzewodniczącego, który będzie zastępował przewodniczącego Rady;

3) §16 ust. 3 o treści: „Rada przyjmuje do wiadomości sprawozdania i informacje Zarządu, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że przepisy odrębne nakazują podjęcie uchwały o przyjęciu”. Zapytała, czy informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym nie będzie już przedstawiana na sesjach Rady;

4) §24 ust. 2 o treści: „Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad, na wniosek przewodniczącego Rady, radnego, komisji lub Zarządu”. Zapytała, czy dotyczy to wyłącznie momentu przyjmowania porządku obrad, czy przewiduje się w ten sposób możliwość jego uzupełnienia lub zmiany już w trakcie obrad Rady;

5) §37 o treści: „Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego Rady”. Zapytała, czy do protokołu dołączane są uchwały Rady;

6) §62 ust. 2 o treści: „Komisja Rewizyjna przedkłada protokół kontroli do podpisu kierownikowi kontrolowanej jednostki. Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść w ciągu 7 dni zastrzeżenia do protokołu”. Zauważyła, że brakuje doprecyzowania od jakiej daty, należy liczyć wyznaczony termin. Wnioskowała o dodanie sformułowania: „od daty otrzymania”, które spowoduje, iż druga część ustępu będzie brzmiała: „Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść w ciągu 7 dni od daty otrzymania zastrzeżenia do protokołu”. Podkreśliła, że słowo „daty” należy dodać również w §62 ust. 5 o treści: „Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne”, przed fragmentem: „od otrzymania wystąpienia pokontrolnego”;

7) §63 o treści: „Komisja Rewizyjna może występować do organów powiatu w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli”. Zauważyła, że wszyscy funkcjonariusze publiczni mają obowiązek zawiadomić właściwe służby o popełnionym przestępstwie, a w tej sytuacji przypisuje się go wyłącznie Komisji Rewizyjnej;

8) §68 ust. 1 pkt 3 o treści: „Do zadań komisji stałych należy sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady”. Zapytała, jakie uchwały Rady, w jakim trybie i w jakim czasie będą kontrolowane przez komisje. Dodała, że po wprowadzeniu tego zapisu, kontrola nad wykonaniem uchwał Rady powinna być ujęta w planach pracy poszczególnych komisji;

9) §73 ust. 1 o treści: „Rada określa zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej w uchwale o jej powołaniu” Zauważyła, że w Statucie nie znajduje się zapis mówiący o możliwości powoływania przez Radę komisji doraźnej.

Nawiązując do paragrafów wskazanych przez radną Bożena Nowacka, sekretarz powiatu wyjaśniła, że:

1) są to kompetencje przewodniczącego Rady. Zaznaczyła, że proponowany zapis stanowi bezpośrednią delegację dla Komisji Rewizyjnej, której nie przewiduje obowiązujący Statut i o którą radna wnioskowała na posiedzeniu Rady. Poinformowała, że komisja wyraża opinię, na podstawie której decyzję podejmuje organ stanowiący. Podkreśliła, że skargi wymagające wnikliwej analizy będą rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną, a w przypadku zaistnienia skargi poruszającej podobny temat do kwestii już rozstrzygniętej, nie będzie konieczności jej ponownego rozpatrywania przez komisję. Zauważyła, że przewodniczący Rady będzie informował o wpływie skargi na posiedzeniu Rady, radni będą decydować o tym, czy mają wystarczającą wiedzę i mogą podjąć decyzję o rozstrzygnięciu skargi, czy jej tematyka wymaga wnikliwszej analizy. Podkreśliła ponownie, że organem decyzyjnym w sprawie skarg jest Rada, ale w przypadku braku informacji na temat stanu faktycznego, może ona przekazać je do szczególnego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Nadmieniła, że zapis ten dotyczyć będzie wyłącznie skarg, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że skargi, które wpływały na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego we Wrześni, ze względu na skomplikowaną i drażliwą tematykę, wymagały zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną, zebrania dokumentacji
i wyjaśnień w celu dochodzenia do obiektywnej oceny;

2) uchwałą Rady został powołany jeden wiceprzewodniczący, w przypadku większej liczby zastępców przewodniczącego, a taką możliwość dopuszcza Statut, przyjmuje się, iż jest to osoba starsza wiekiem;

3) informacja ta stanowi punkt w porządku obrad sesji, zgodnie z §23. Dodała, że zapis ten miał na celu umożliwienie realizacji ustawowych obowiązków o przekazywaniu Radzie sprawozdań jednostek, bez konieczności przedstawiania ich na jej posiedzeniu;

4) daje to możliwość zmiany porządku obrad już w trakcie jego realizacji, tj. przykładowo zgłoszenie wniosku o zdjęcie projektu uchwały Rady z porządku, po dyskusji na temat będący jego przedmiotem;

5) uchwały Rady stanowią odrębny zbiór zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt instrukcji kancelaryjnej;

6) takie doprecyzowanie może być ujęte w treści §62 ust. 2 i ust. 5;

7) taki zapis znajdował się w obowiązującym Statucie w dziale dotyczącym Współdziałania Komisji Rewizyjnej z innymi komisjami i nie był ponownie analizowany.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zaznaczyła, że powiadomienie właściwego organu o zaistnieniu nieprawidłowości jest obowiązkiem każdej osoby, stąd nie jest uzasadnione przypisywanie tej kompetencji wyłącznie komisji pełniącej funkcję kontrolującą w Radzie;

8) komisja merytoryczna może skontrolować realizację uchwały Rady, której przedmiotem jest tematyka przez nią podejmowana;

9) tytuł rozdziału o treści: „Tryb pracy pozostałych komisji stałych Rady i komisji doraźnych” wskazuje na możliwość powoływania komisji doraźnych.

Ponadto Bożena Nowacka poinformowała, że Zarząd, po analizie, której dokonał na posiedzeniu przed sesją Rady, proponuje zmiany polegające na:

1) zamianie kolejności pkt. 4 i pkt. 5 w §40 ust. 1, by zastosowanie mógł znaleźć ust. 3 cytowanego paragrafu mówiący o opiniowaniu przez Zarząd projektów uchwał Rady inicjowanych przez przewodniczącego Rady, klub radnych, komisję stałą i radnego;

2) zastąpieniu w §9 ust. 4 obowiązującej treści: „Członkowie Zarządu decydują indywidualnie o swoim udziale w komisjach stałych” twierdzeniem: „Radny, członek Zarządu, winien być członkiem co najmniej jednej komisji stałej”.

Członkowie komisji jednomyślnie:

1) przyjęli zmiany zaproponowane przez Zarząd w §40 ust. 1 i w §9 ust. 4;

2) wyrazili zgodę na dopisanie sformułowania: „od daty otrzymania” i słowa „daty” odpowiednio w §62 ust.2 i ust. 5 oraz wykreślenie §63.

 

Pkt 5

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu omówiła zmiany bieżącego budżetu zaznaczając, że:

1) wojewoda wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 13.955zł w rozdziale 71013 „prace geodezyjne i kartograficzne” i zwiększył w rozdziale 01005 „prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” o kwotę 738,00zł na sfinansowanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w Kołaczkowie (działka nr 174/2);

2) wojewoda wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 7.035,00zł na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie (3.420,00zł) i w Gozdowie (3.615,00zł);

3) dochody Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększą się o kwoty:

 1. 49.000,00zł z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
 2. 5.959,00zł z tytułu wpływów uzyskanych w trakcie Targów Rolnicza Jesień z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej do sali gimnastycznej;

4) dochody Powiatowego Urzędu Pracy zwiększą się o kwoty:

 1. 20.100,00zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników,
 2. 891,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę elewacji i lampy ulicznej;

5) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 uzyskał odszkodowanie w kwocie 3.816,00zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania sali gimnastycznej;

6) Liceum Ogólnokształcące uzyskało zwiększone wpływy w kwocie 2.404,00zł z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnej, wpływów z wynajmu sali i uzyskanego odszkodowania za wybitą szybę;

7) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie otrzymał darowiznę w kwocie 2.800,00zł z przeznaczeniem na opłacenie korepetycji dla wychowanków;

8) Starostwo Powiatowe uzyskało odszkodowanie w kwocie 2.000,00zł z przeznaczeniem na naprawę bramki wjazdowej na parking przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

Ponadto skarbnik powiatu poinformowała, że dokonuje się korekt planów finansowych polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 3.950,00zł i przeznaczeniu jej na wydatki majątkowe pn. „Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania”;

2) zmniejszeniu wydatków majątkowych Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2.466,00zł z zadania pn. „Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, modernizacja drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową” i przeznaczeniu na wydatki bieżące.

Beata Walkowiak poinformowała, że Zarząd przyjął na posiedzeniu autopoprawki do „finansowych” projektów uchwał Rady objętych porządkiem sesji. Zaznaczyła, że zmiany w treści projektów uchwał wynikają z:

1) wpływu zasiłku pogrzebowego w kwocie 3.914,00zł dla Domu Pomocy Społecznej;

2) wpływu darowizny w kwocie 4.900,00zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z przeznaczeniem na zajęcia kulturalne, wydatki związane z przygotowaniem świąt i funkcjonowaniem mieszkania treningowego dla usamodzielniających się wychowanków oraz wpływu odszkodowania w kwocie 4.175,00zł za uszkodzenie drzwi zewnętrznych w Ośrodku.

Odwołując się do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Beata Walkowiak zaznaczyła, że:

1) umniejszą się wydatki planowane w 2015 r. o kwotę 12.000,00zł w zadaniu pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”. Podkreśliła, że wynika to z faktu, iż w ogłoszonym postępowaniu przetargowym, nie wpłynęły oferty i w roku bieżącym nie będzie możliwe rozliczenie udzielonej dotacji. Dodała, że środki te zostaną przeniesione na przyszły rok;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” z limitem zobowiązań w kwocie 240.000,00zł w latach 2015 – 2016;

3) zmieni się nazwę zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej” na „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” i zwiększy się wydatki planowane w 2016 r. o kwotę 270.000,00zł.

Maria Taciak odnosząc się do ostatniej omówionej pozycji, wnioskowała o dopisanie, w objaśnieniach przyjętych wartości (w poz. 1.3.2.4 dotyczącej przedmiotowego zadania), kwoty, którą Rada przyjęła na realizację zadania w 2016 r. w poprzedniej uchwale zmieniającej WPF.

Beata Walkowiak wyjaśniła, że wydatki planowane na 2016 r. wynoszą 26.937,00zł i w drodze przedmiotowej uchwały proponuje się je zwiększyć o kwotę 270.000,00zł.

Maria Taciak zaznaczyła, że z proponowanej treści tego punktu nie wynika, jaka kwota jest już zabezpieczona na realizację zadania, dlatego wnioskowała o dopisanie sformułowania: „w kwocie 26.937,00zł” we fragmencie „(…) natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2016 roku w kwocie 26.937,00zł o kwotę 270.000,00zł, to jest do kwoty 296.937,00zł”.

Członkowie komisji jednomyślnie:

1) przyjęli proponowaną zmianę w treści objaśnień przyjętych wartości do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;

2) nie zgłosili zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowi komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Józef Szafarek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 12 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-12-29 07:19
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-29 07:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.