Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 13/2015

PROTOKÓŁ NR 13/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu oraz Beata Walkowiak, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu.
 4. Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027.
 5. Omówienie projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Przewodniczący komisji zaproponował także, aby w porządku obrad znalazło się omówienie projektu Planu Pracy Komisji Budżetowo-Finansowej na 2016 rok. Członkowie komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowaną zmianę.

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu.
 2. Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego  na lata 2015-2027.
 3. Omówienie projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027.
 4. Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji Budżetowo-Finansowej na 2016 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad, przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.

Ad 3:

W punkcie tym przewodniczący komisji poprosił, aby radni zadawali pytania obecnemu na posiedzeniu skarbnikowi powiatu. Radni nie podjęli dyskusji.

Ad 4:

Przewodniczący komisji oddał głos skarbnik powiatu, Beacie Walkowiak, która rozpoczęła od wyjaśnienia, iż zmianie ulegnie nazwa organu, któremu powierza się wykonanie uchwał. Zamiast „Zarządu Powiatu we Wrześni”, wykonanie uchwał powierzone zostanie „Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego”. Pozostałe zmiany omówiła według autopoprawek, przedstawionych członkom komisji, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad 5:

Beata Walkowiak wyjaśniła, iż autopoprawka w uchwale budżetowej wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych na 2015 rok o kwotę 12 000,00 zł, z tytułu „Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławie” oraz z tytułu „Termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” o kwotę  115 000,00 zł. Dokonuje się także zmiany zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie klasyfikacji dochodów z tytułu usług geodezyjnych z uprzednio wskazanego „§0830 – Wpływy z usług”  na „§0690 – Wpływy z różnych opłat”.

Wydatki budżetu na 2016 rok ustala się w łącznej kwocie 63 711 730,00 zł z tego:

 • wydatki bieżące w kwocie 59 862 267,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 849 463,00 zł.

Planowane przychody budżetu określa się na kwotę 1 927 000,00 zł.

W związku z unieważnionym konkursem na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na przeprowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosą 685 609,00 zł.  Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje wyniosą 1 996 000,00 zł. Podkreśliła także, iż wynik budżetu nie ulegnie zmianie.Poinformowała, iż  uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Następnie Beata Walkowiak przystąpiła do omówienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027. Nadmieniła, iż zmiany wartości wynikają z przyjętych dochodów z tytułu opłat geodezyjnych. Dodała, iż zakłada się, że dochody od roku 2019 do roku 2027 utrzymają się podobnym poziomie. Wydatki na rok 2016 zwiększa się o kwotę 127 000,00 zł  i przeznacza na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 132,00 zł w związku z wydatkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 w dziale 755 – Wymiar Sprawiedliwości , rozdział 75595 – Pozostała działalność. Na skutek zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 127 000,00 zł zmniejsza się wynik budżetu do kwoty   1 00 823,00 zł.

Ad 6:

Józef Szafarek przedstawił członkom komisji projekt planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej na 2016 rok. Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  Zwrócił uwagę, iż zaproponowana w pierwszym kwartale „Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych” może ulec zmianie. Zapytał radnych, czy wnoszą dodatkowe propozycje do planu pracy. Radni nie zabrali głosu w tej sprawie. Przewodniczący komisji zobowiązał się skonsultować wyżej wymieniony punkt z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy i po jego zweryfikowaniu, roześle członkom komisji ostateczny plan pracy. Członkowie komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na propozycję przewodniczącego.

Ad 7 i 8:

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Józef Szafarek zamknął posiedzenie

Przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Września, dnia 29.12.2015 r.

drukuj (Protokół nr 13/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2016-01-19 10:24
 • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-19 10:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.