Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 3 / 2019

PROTOKÓŁ NR 3/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 12 lutego 2019 r.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Katarzyna Starzyńska, p. o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Analiza i omówienie sprawozdania z prac komisji w 2018 roku.

4. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Pkt. 3 Analiza i omówienie sprawozdania z prac komisji w 2018 roku.

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z działalności komisji V kadencji w 2018 roku oraz z prac komisji VI kadencji w okresie od 28 listopada do 31 grudnia 2018 r.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdania z działalności komisji za 2018 rok.

 

Pkt. 4 Omówienie materiałów na IV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał proponowany porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. Poprosił Katarzynę Starzyńską, p. o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o przedstawienie projektów uchwał:

1) w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej;

2) w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ul. Koszarowej 12.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że są to projekty uchwał Rady Powiatu o zamiarze likwidacji internatu i gimnazjum dla dorosłych. Dodała, że zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Następnie Rada Powiatu może podjąć uchwały o likwidacji gimnazjum dla dorosłych i internatu. Poinformowała, że na podstawie art. 89 ust. 1 ww. ustawy Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni może być zlikwidowane z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, który co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadamia o zamiarze likwidacji uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. Dodała, że szkoła nie posiada uczniów w związku z tym obowiązek powiadomienia uczniów nie występuje. Dopowiedziała, że jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu to planuje się utworzyć centrum noclegowe m.in. bursę przy ul. Słowackiego, Kaliskiej i Wojska Polskiego we Wrześni. Poinformowała, że w celu optymalizacji, lepszej organizacji i pełnego wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich obiektach, planowane jest połączenie ich w jedną placówkę - powiatową Bursę Międzyszkolną, która będzie posiadać trzy lokalizacje. Dodała, że najpierw należy dokonać likwidacji internatu, a następnie przekształcić w bursę. Dopowiedziała, że w kwestii zatrudnienia nauczycieli nic się nie zmieni, ponieważ tylko obiekt zostanie przekształcony, a nauczyciele automatycznie staną się pracownikami nowego obiektu. Poinformowała, że zmieni się forma prawna, która ułatwi organizację jednostek.

Przewodniczący komisji zapytał, czy przy planowaniu zadania rozważano m.in. trwałość projektu.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że przy tworzeniu koncepcji zadania wzięto pod uwagę trwałość projektu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że wyłączenie internatu jest czynnością formalną. Dodał, że bursa będzie znajdować się w tym samym miejscu co wcześniej internat i kadra pozostanie ta sama. Dopowiedział, że z burs będą mogli korzystać oprócz młodzieży, również osoby dorosłe. Poinformował, że w grudniu 2018 r. skończyła się trwałość projektu internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodał, że będzie można wykorzystywać obiekty pobytowe przy organizacji obozów sportowych, zawodów, ferii i wakacji. Dopowiedział, że wszystkie miejsca pobytowe będą pod jedną administracją, aby w ekonomiczny sposób można było gospodarować obiektami. Poinformował, że baza noclegowa będzie wchodzić w skład kompleksu wszystkich obiektów objętych projektem pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

1) Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

2) miejsca pobytowe, czyli 3 bursy przy ul. Kaliskiej, Słowackiego i Wojska Polskiego we Wrześni;

3) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

4) Centrum Dydaktyczno - Sportowe przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Dodał, że do końca marca 2019 r. planowane jest oddanie do użytku bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni, czyli od kwietnia będzie funkcjonował drugi obiekt pobytowy dla uczniów i osób dorosłych.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, czy w bursach zostaną wydzielone miejsca przeznaczone dla młodzieży niepełnoletniej i osobno dla osób pełnoletnich. Dodał, że musi być zapewniona opieka dla niepełnoletnich.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że będzie to prowadzone w sposób zamienny i wszystko zależy od zainteresowania bazą pobytową. Poinformował, że jeśli będzie odbywał się kurs w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, czy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, to uczestnicy zajęć będą mogli skorzystać z obiektów. Dodał, że obecny internat posiada 150 miejsc, w bursach przy ul. Słowackiego i Wojska Polskiego we Wrześni będzie około 100 miejsc, czyli łącznie baza pobytowa będzie składać się z 250 miejsc. Dopowiedział, że obiekty nie zawsze będą całkowicie obłożone.

Grzegorz Trocha zapytał, czy uczniowie będą mieli pierwszeństwo z możliwości skorzystania z bursy.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że uczniowie mają pierwszeństwo skorzystania z bazy pobytowej. Poinformował, że podczas rekrutacji kandydaci do szkół otrzymują prawo pobytu w internacie. Dodał, ze rozszerzenie bazy pobytowej umożliwi młodzieży z odległych terenów powiatu i spoza niego kształcenie w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrześni.

Grzegorz Trocha zapytał, czy zakłada się, że młodzież będzie ponosić odpłatność za pobyt w bursie.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że młodzież w internacie przy ul. Kaliskiej we Wrześni płaci miesięcznie około 20,00 zł za pobyt.

Grzegorz Trocha poinformował, że nauczyciele będący wychowawcami w internacie, pełnili tę funkcję na zasadzie dopełnienia etatu w szkole. Zapytał, czy nauczyciele będą posiadać odrębne zatrudnienie w bursie, ponieważ będzie ona oddzielną placówką, a nie jak wcześniej należącą do szkoły.

Radny Stefan Tomczak odpowiedział, że nauczyciele będą pełnić wychowawstwo w bursie na zasadzie porozumienia.

Grzegorz Trocha zapytał, czy wszyscy nauczyciele posiadają wymaganą kwalifikację pedagogiczną opiekuńczo - wychowawczą na pełnienie funkcji wychowawcy w bursie.

Stefan Tomczak odpowiedział, że większość nauczycieli posiada wymagane kwalifikacje, natomiast pozostała część nauczycieli będzie je uzupełniać.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, kto będzie sprawował nadzór i administrował bursami.

Stefan Tomczak odpowiedział, że będzie to jedna bursa pod trzema adresami zarządzana przez jednego kierownika. Poinformował, że będzie jedna kuchnia, a posiłki będą dostarczane do pozostałych dwóch burs w formie cateringu. Dodał, że z ekonomicznego punktu widzenia jest to dobre rozwiązanie.

Starosta wrzesiński poinformował, że dziś internat wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, natomiast bursa będzie nową placówką oświatową Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że w internacie przebywa przede wszystkim młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dopowiedział, że z internatu korzysta również kilku uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, jednak zapotrzebowanie na miejsca pobytowe dla uczniów tej szkoły były znacznie większe. 

Przewodniczący komisji zapytał, od kiedy będzie funkcjonować bursa przy ul. Słowackiego we Wrześni, ponieważ w tym roku do szkół ponadpodstawowych trafią dwa roczniki uczniów.

Starosta wrzesiński poinformował, że bursa przy ul. Słowackiego we Wrześni zostanie oddana do użytku pod koniec marca i we wrześniu będzie już funkcjonować. Dodał, że zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Dopowiedział, że termin na realizację zadania wynosi 12 miesięcy.

Grzegorz Trocha poinformował, że budowa i remont burs finansowane jest ze środków unijnych, czyli w obiektach tych nie można pobierać odpłatności za korzystanie z pobytu.

Starosta wrzesiński dodał, że można pobierać opłaty za wyżywienie. Dopowiedział, że podczas trwałości projektu nie można prowadzić działalności w budynku. Poinformował, że w momencie zakończenia trwałości projektu można zacząć pobierać opłaty za wynajem obiektu celem dodatkowych źródeł dochodu budżetu. Dodał, że do końca 2018 r. internat należał pod trwałość projektu termomodernizacji, która obejmowała wymianę ogrzewania centralnego, remont internatu i instalacje solarną. Dopowiedział, że w grudniu minęło 5 lat od zakończenia rozliczenia projektu, czyli od stycznia 2019 r. internat nie jest już objęty trwałością projektu, co umożliwia komercyjne wykorzystywanie obiektu.  

Grzegorz Trocha poinformował, że zapoznał się z uchwałami innych powiatów i zauważył, iż tam, gdzie prowadzone są bursy powraca się do prowadzenia internatów, ponieważ łatwiej pozyskać kadrę, gdyż nauczyciele uzupełniając etaty nie muszą mieć kwalifikacji o kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Dodał, że należy zwrócić uwagę na wzrost liczby uczniów, problemy z dojazdem z różnych miejscowości do Wrześni i zainteresowanie miejscami pobytowymi.

Starosta wrzesiński poinformował, że istnieje wiele możliwości tzw. kształcenia podyplomowego, z którego nauczyciele chętnie korzystają.

Przewodniczący komisji zapytał, ile będzie łącznie miejsc pobytowych.

Radny Stefan Tomczak odpowiedział, że razem będzie około 250 miejsc pobytowych w powiatowej bursie międzyszkolnej.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści projektów uchwał.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji zapytał, na jakim etapie jest remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Stefan Tomczak odpowiedział, że prace remontowe dotyczyły dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, który zagrażał bezpieczeństwu. Poinformował, że wykonano prace związane ze wzmocnieniem całej konstrukcji dachu. Dodał, że stwierdzono, iż należy odnowić salę sportową i wizualizację obiektu. Poinformował, że jeśli Rada Powiatu wyrazi zgodę na przyznanie dla szkoły środków finansowych to zostaną zainstalowane kosze podwieszane elektronicznie do gry w koszykówkę oraz zamocowane kosze boczne i bramki do piłki ręcznej. Dodał, że należy pomalować korytarz i klatkę schodową przy sali gimnastycznej, jednak zostanie to wykonane we własnym zakresie. Dopowiedział, że w przyszłości planuje się wymianę podłogi, ponieważ jest w złym stanie.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że jakiś czas temu zdarzyła się nieprzyjemna sytuacja związana z nauczycielką matematyki w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodała, że w internecie od pewnego czasu pojawiają się komentarze dotyczące nauczycielki matematyki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, która zastrasza uczniów, iż nie zdadzą matury. Dopowiedziała, że warto przyjrzeć się tej sytuacji i porozmawiać z dyrektorem szkoły.

Grzegorz Trocha poinformował, że coraz częściej zdarzają się takie sytuacja w momencie, kiedy nauczyciel jest wymagający.

 

W pkt 6 Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 3 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Skrzypczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2019-04-19 11:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.