Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 4 / 2019

PROTOKÓŁ NR 4/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność 11 członków komisji. W posiedzeniu wzięły udział:

1) Katarzyna Starzyńska, p. o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej;
2) Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Omówienie materiałów na V sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Pkt. 3 Omówienie materiałów na V sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał proponowany porządek obrad V sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. Poprosił Katarzynę Starzyńską, p. o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego w 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni. Dodała, że Powiat Wrzesiński zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na prowadzenie szkoły muzycznej, jednak ten wydał odpowiedź negatywną, uzasadniając, iż w najbliższej okolicy Wrześni funkcjonują dwie publiczne szkoły muzyczne w Słupcy i Gnieźnie, co zaspokaja potrzeby mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że innego zdania są rodzice, którzy podtrzymują stanowisko w sprawie utworzenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia. Dodała, że powiat posiada możliwości lokalowe i kadrowe na otwarcie szkoły muzycznej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący komisji poinformował, że na terenie Powiatu Wrzesińskiego istnieją aktualnie cztery zarejestrowane niepubliczne szkoły muzyczne. Dodał, że różnica między publiczną, a niepubliczną szkołą polega na tym, iż szkoła publiczna jest bezpłatna, a szkoła niepubliczna płatna. Dopowiedział, że świadectwa ukończenia szkoły niepublicznej wydawane są na tzw. druku świadectw, jednak bez pieczęci.

Radny Stefan Tomczak poinformował, że szkoła muzyczna jest szkołą, w której nie realizuje się programu nauczania ogólnego, tylko kształcenie muzyczne. Dodał, że zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i są prowadzone przez specjalistów uczących gry na instrumentach muzycznych. Dopowiedział, że będzie to szkoła bezpłatna, wszystkie inne szkoły muzyczne z terenu Powiatu Wrzesińskiego są płatne. Poinformował, że z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, iż jest duże zainteresowanie nauką w publicznej szkole muzycznej.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, jak będą wyglądać kolejne działania związane z utworzeniem szkoły muzycznej po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że zostanie złożony wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wydana opinia Centrum Edukacji Artystycznej.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie sytuacji w szkołach i placówkach Powiatu Wrzesińskiego odnośnie zapowiadanego strajku.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że wszystkie szkoły ponadpodstawowe Powiatu Wrzesińskiego wzięły udział w referendum strajkowym, podczas którego ponad 50% nauczycieli głosowało za strajkiem. Dodała że w czasie trwania strajku zostaną zapewnione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez nauczycieli, którzy nie będą strajkować. Przedstawiła liczbę procentową nauczycieli, którzy podczas referendum opowiedzieli się za strajkiem:

1) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - 86%;

2) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni - 97%;

3) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni - 77%;

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - 95%;

5) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni - 79%.

Dopowiedziała, że w strajku udział weźmie również Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni, natomiast Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni nie potwierdziło udziału w strajku.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jak będzie wyglądała organizacja zajęć dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły oraz czy, liczba nauczycieli nie biorąca udziału w strajku wystarczy do zapewnienia zajęć uczniom.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Stefan Tomczak poinformował, że szkoły są zobowiązane zapewnić opiekę dzieciom, które przyjdą do szkoły.

Grzegorz Trocha zapytał, czy wszystkie placówki zgłosiły strajk do Państwowej Inspekcji Pracy.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że wszystkie placówki zgłosiły strajk do Państwowej Inspekcji Pracy.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, ile związków zawodowych działa w szkołach ponadpodstawowych.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że działają dwa związki zawodowe.

Małgorzata Cichacka zapytała, jak wygląda sytuacja w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli w czasie trwania strajku.

Przewodniczący komisji odpowiedział, że nie wypłaca się wynagrodzenia nauczycielom za czas trwania strajku.

Radny Przemysław Hirschfeld dodał, że zapłaty mogą dokonać związki zawodowe.

Filip Biernat zapytał, czy organ prowadzący może zmusić dyrektora szkoły do zapłaty.

Grzegorz Trocha odpowiedział, że jeżeli organ prowadzący przekaże środki finansowe spoza subwencji oświatowej.

Małgorzata Cichacka zapytała, jak wygląda zapewnienie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni uczęszcza 100 uczniów. Poinformowała, że z informacji uzyskanych od pani dyrektor wynika, iż z 41 nauczycieli 35 deklaruje udział w strajku, czyli 6 nauczycieli nie będzie strajkować. Dodała, że pani dyrektor przekazała również informację, iż nie wszystkie dzieci przyjdą do szkoły.

Przewodniczący komisji dodał, że w przypadku zaplanowanych wycieczek z dziećmi, nauczyciele na ten czas zawieszają strajk, aby wyjazd mógł się odbyć.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy istnieje szacunkowa liczba uczniów, która pojawi się w poniedziałek w szkole. Dodała, że należy zainteresować się tę sprawą, w szczególności w Zespole Szkół Specjalnych ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

Grzegorz Trocha poinformował, że w szkołach podstawowych w Gminie Września zostaną wysyłane zapytania dotyczące konieczności organizowania zajęć opiekuńczych. Dodał, że w ten sposób uzyska się informacje, ile uczniów przyjdzie do szkoły. Dopowiedział, że na podstawie zgromadzonych informacji zostanie zapewniona kadra.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady dodał, że gdyby w Zespole Szkół Specjalnych zaistniała sytuacja, w której będzie za mało nauczycieli w stosunku do liczby dzieci, to na pewno zostaną podjęte odpowiednie działania.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że pani dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni jest w kontakcie z pozostałymi dyrektorami szkół, którzy deklarują pomoc w zapewnieniu kadry.

Marek Przyjemski poinformował, że Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinie w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że zostało wydane rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ww. uchwały. Dopowiedział, że Wielkopolski Kurator Oświaty poinformował, że nie wydaje opinii w sprawie uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Grzegorz Trocha zapytał, czego dotyczy rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego.

Katarzyna Starzyńska odpowiedziała, że rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego dotyczy nieważności paragrafu dotyczącego ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiesława Kowalska zapytała, czy zostanie ogłoszona druga tura konkursu na zlecenie i powierzanie zadań  w zakresie kultury, ponieważ nie wszystkie środki zostały wykorzystane na ten cel. Zapytała, czy ktoś z członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki jest w składzie komisji konkursowej, jeśli nie to, czy nie powinien być w jej składzie. Poinformowała, że zaplanowanych środków finansowych na zadania w zakresie kultury było 40.000,00 zł, z czego połowa nie została rozdysponowana.

Przewodniczący komisji odpowiedział, że żaden członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki nie jest w składzie komisji konkursowej.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że zostało zakończone zawieranie umów z organizacjami z pierwszego konkursu. Dodała, że referat posiada informacje, ilu oferentów zdecydowało się podpisać umowę, ponieważ były sytuacje, w których odstępowano od jej podpisania. Dopowiedziała, że będzie ogłoszony drugi konkurs na zlecanie realizacji zadań publicznych.

Wiesława Kowalska zapytała o organizacje, które nie znalazły się na liście podmiotów dofinansowanych.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że są to organizacje, których oferty nie spełniały warunków formalnych. Dodała, że podczas wstępnej weryfikacji odrzucano oferty, które nie wykazywały 10% wkładu własnego, były sporządzone w sposób nieczytelny, bądź wartość merytoryczna oferty była uboga i nie spełniała określonych kryteriów.

Wiesława Kowalska zapytała, czy organizacja może wystąpić o uzyskanie informacji, dlaczego oferta została odrzucona.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że organizacja, która zgłosi się z zapytaniem o podanie przyczyny, dlaczego oferta nie została przyjęta, otrzyma taką informację. Dodała, że skład komisji konkursowej wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w której ustawodawca określa, iż przedstawicielami są osoby reprezentujące organ wykonawczy, czyli pracownicy starostwa określeni przez zarząd w drodze uchwały i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki zawnioskowała o udzielenie informacji w sprawie możliwości uczestniczenia w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 4 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.