Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7 / 2019

PROTOKÓŁ NR 7/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 25 września 2019 r.

 

Pan Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 12 członków komisji, co wobec jej składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę, uczestniczyła pani Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja o przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i analiza  wyników naboru.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

5. Zapoznanie z bazą sportową Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Pkt 3 Informacja o przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i analiza wyników naboru

Pani Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że:

1) w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych zostało przyjętych 1495 uczniów, dla porównania w 2018 r. zakwalifikowano 788 uczniów,

2) ofertę naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych przygotowano w oparciu o dostępne dane demograficzne (liczbę absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów),

3) w rekrutacji uzupełniającej było przygotowanych 17 miejsc dla absolwentów gimnazjum i 24 miejsca dla absolwentów szkół podstawowych, ale nie wszystkie miejsca zostały zapełnione,

4) nabór był przeprowadzany za pośrednictwem systemu „Nabór”,

5) mimo znacznie większej liczby uczniów w klasach pierwszych, szkoły nie pracują w systemie zmianowym.

Zestawienie przedstawiające nabór do poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w roku szkolnym 2019/2020 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4.1 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

Pani Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zmiany w obowiązującej uchwale wynikają ze zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nakładających obowiązek określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości nie mniejszej niż 300,00 zł. Zaznaczyła, że Zarząd Powiatu zaproponował również inne zmiany, polegające na:

1) dostosowaniu uchwały do rozstrzygnięć wojewody wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r.,

2) zwiększeniu wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z 3% do 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, według stanu osobowego na 30 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy, przy czym w roku szkolnym 2019/2020 według stanu osobowego na 1 września 2019 r.,

3) rozszerzeniu katalogu kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów o ich współdziałanie i realizację zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

4) zwiększeniu maksymalnych wysokości stawek dodatków funkcyjnych dla kardy kierowniczej:

  • dyrektora szkoły z 75% do 80% wynagrodzenia zasadniczego*,
  • wicedyrektora szkoły z 40% do 60% wynagrodzenia zasadniczego*,
  • kierownika kształcenia praktycznego z 30% do 40% wynagrodzenia zasadniczego*,
  • kierownika internatu z 30% do 40% wynagrodzenia zasadniczego*,
  • opiekuna stażu z 2% do 4% wynagrodzenia zasadniczego*.

*kwota dodatku funkcyjnego odnosi się do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

5) określeniu dodatku funkcyjnego dla wychowawcy w przedszkolu w kwocie 300,00 zł,

6) wskazaniu okresu przyznawania dodatku funkcyjnego tj. na czas nie krótszy niż 1 rok.

Dodała, że związki zawodowe zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Projekt uchwały przedstawiający wprowadzone zmiany stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zestawienie wysokości funduszu na dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pani Małgorzata Cichacka, członek komisji zauważyła, że w projekcie uchwały jest wskazany czas, na który dodatek funkcyjny będzie przyznawany, a w rozstrzygnięciu do uchwały podjętej w 2016 r. wojewoda wielkopolski zalecił, by czas przyznawania dodatku funkcyjnego łączyć z okresem pełnienia danej funkcji. Zapytała, czy zasadne jest wprowadzanie zapisu określającego konkretne ramy czasowe.

Pan Dionizy Jaśniewicz, starosta wyjaśnił, że dodatek funkcyjny jest zależy od wielkości i złożoności zadań wynikających z pełnionej funkcji.

Pan Stefan Tomczak, członek Zarządu odniósł się do wysokości dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów szkół zaznaczając, iż w odniesieniu do tej grupy kadry kierowniczej wzrost stawki jest najwyższy w porównaniu do dotychczas obowiązujących. Wyjaśnił, że wielu wicedyrektorów zrezygnowało z pełnienia tej funkcji, gdyż zgodnie ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela, nie przydziela się im godzin ponadwymiarowych. Zaznaczył, że w tej sytuacji korzystniejsze jest dla tych osób wykonywanie pracy nauczyciela przedmiotowego z możliwością pracy w godzinach nadliczbowych.

Pan Grzegorz Trocha, członek komisji zauważył, że fundusz przeznaczany na dodatki motywacyjne obejmuje dyrektorów i nauczycieli szkół, co w przypadku przyznania dyrektorowi maksymalnej wysokości dodatku motywacyjnego zmniejsza pulę środków, które mogą być przyznane jego pracownikom. Zasugerował, aby w przyszłości pomyśleć o wydzieleniu odrębnej puli środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów. Dodał, że wysokość środków na dodatki wyliczana jest od wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, a jednak większość kadry nauczycielskiej stanowią nauczyciele dyplomowani z wyższym wynagrodzeniem. Zapytał, czy zasadnym nie powinno być wyliczanie puli środków na dodatki motywacyjne od funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli danej placówki według ich stopni awansu zawodowego. Ponadto sugerował wprowadzenie zapisu „z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.” w paragrafie końcowym, mówiącym o wejściu uchwały w życie. Zapytał, czy nauczyciele oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych otrzymają dodatek za wychowawstwo dopiero po wejściu uchwały w życie czy ze spłatą od września br.

Pan Paweł Skrzypczak poinformował, że większe są różnice w wysokości wynagrodzenia między nauczycielem kontraktowym lub stażystą a nauczycielem mianowanym.

Pani Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że kwestia obwiązywania zapisów uchwały była sprawdzana pod kątem formalno-prawnym i ustalono, że uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego z uwagi na fakt, iż zmiany treści regulaminu będą następować w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. Zaznaczyła, że wychowawca przedszkola specjalnego będzie miał wypłacony dodatek dopiero po wejściu uchwały w życie. Podkreśliła, że dodatek za wychowawstwo w szkołach ponadpodstawowych będzie wypłacony od 1 września br. w wysokości 300,00 zł, bo zapisy ustawy Karta Nauczyciela mówiły o wysokości nie niższej niż ww. kwota. Dodała, że przyznawanie dodatku za wychowawstwo w przedszkolu nie jest obowiązkowe, jednak Zarząd Powiatu zaproponował go w wysokości tożsamej ze stawką obowiązującą dla wychowawców w szkołach ponadpodstawowych.

Pan Grzegorz Trocha zapytał, ile kryteriów z wymienionego katalogu jest brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Pani Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznają dyrektorzy szkół i to oni dokonują oceny ich pracy w oparciu o wymienione kryteria.

Pan Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że analogicznie dyrektor szkoły jest oceniany za całokształt wykonywanych zadań i jeśli są one realizowane w sposób właściwy, bez odstępstw, dodatek może być przyznany w maksymalnej wysokości. Dodał, że wysokość dodatku jest ustalana w wysokości proporcjonalnej do ogólnej puli środków na ten cel w danej szkole.

Pani Olga Kośmińska-Giera dodała, że żaden dyrektor nie otrzymuje dodatku motywacyjnego w maksymalnie przysługującej wysokości. Zaznaczyła, że wzrost ogólnej puli środków funduszu na dodatki motywacyjne spowoduje również wzrost stawek dla poszczególnych nauczycieli.

Pan Dionizy Jaśniewicz zauważył, że subwencja oświatowa z budżetu powiatu nie została zwiększona, samorząd powiatowy musi zabezpieczać środki własne na realizację zadań z zakresu edukacji, w tym m.in. na pokrycie podwyżek dla nauczycieli.

Pani Olga Kośmińska-Giera zaznaczyła, że ze środków unijnych są realizowane projekty pn. „Nauka to lubię” i „Stawiamy na kształcenie fachowców” mające na celu dokształcanie nauczycieli, doposażanie szkół i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Pan Paweł Skrzypczak zapytał o konsekwencje finansowe przyjętych nowych, wyższych stawek dodatków dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Pan Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że powiat otrzymał subwencją oświatową niższą o około 200.000,00 zł w porównaniu do kwoty wyliczonej na wzrost dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli od 1 września 2019 r. Dodał, że w związku z podwyżkami dla nauczycieli, różnica między otrzymywaną subwencją a środkami koniecznymi do wypłaty wynosi około 4.000.000,00 zł.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

 

Pkt 4.2 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela zostały zmienione zapisy dotyczące teoretycznej nauki zawodu polegające na:

1) zmniejszeniu wymiaru godzin na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu do 20 godzin (w obowiązującej uchwale były 22 godziny),

2) określeniu wymiaru godzin dla rehabilitantów i innych nauczycieli specjalistów niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy zatrudnionych między innymi w przedszkolu specjalnym i szkole specjalnej w wysokości 22 godzin.

Dodała, że związki zawodowe odniosły się pozytywnie do proponowanych zmian w regulaminie.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

 

Pkt 5 Zapoznanie się z bazą sportową Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

Pan Maciej Mielczarek, dyrektor szkoły przedstawił stan posiadanej bazy sportowej informując, że:

1) najpilniejszą potrzebą jest wymiana oświetlenia na największej z sal gimnastycznych,

2) z posiadanej bazy sportowej szkoły korzystają jednocześnie 4 grupy, co w przypadku braku pogody stanowi utrudnienie dla właściwej realizacji zajęć wychowania fizycznego,

3) brak jest opracowanej koncepcji zagospodarowania terenów wokół szkoły na bazę sportową mimo że temat jest omawiany z nauczycielami i określone zostały potrzeby,

4) budynki szkolne są w dużej części zabytkami, co ogranicza możliwości remontowe i modernizacyjne.

Następnie członkowie komisji udali się na wizję lokalną, w czasie której ocenili:

1) stan boiska trawiastego usytuowanego naprzeciwko budynku szkoły wraz z bieżnią lekkoatletyczną,

2) stan boiska asfaltowego i boiska do siatkówki, które mieszczą się przy budynku sal gimnastycznych – ich stan całkowicie wyklucza je z możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych,

3) stan dwóch salek gimnastycznych, salki do tenisa stołowego wraz z zapleczem oraz siłowni – są to małe pomieszczenia usytuowane na dwóch kondygnacjach.

Boiska są rozdzielone drogą prowadzącą do usytuowanych w pobliżu bloków mieszkalnych, co uniemożliwia ich połączenie.

Członkowie komisji po przeprowadzeniu wizji uznali, że:

1) stan techniczny bazy sportowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 znacząco odbiega od stanu innych obiektów prowadzonych przez powiat,

2) szkoła posiada tereny, na których można taką bazę modernizować,

3) dyrektor powinien zabiegać o wykonanie pomiarów terenu i stworzenie konkretnej koncepcji jego zagospodarowania na bazę sportową odpowiadającą potrzebom uczniów i umożliwiającą właściwą realizację zajęć wychowania fizycznego (boiska i tereny zewnętrzne),

4) konieczne jest zastąpienie zniszczonego boiska asfaltowego boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 7 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Skrzypczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2019-11-20 14:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.