Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8 / 2019

PROTOKÓŁ NR 8/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 5 listopada 2019 r.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność dwunastu członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

1) Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji;

2) Małgorzata Korfini – Stachnik, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni;

3) Dominika Jankowska, zastępca głównego księgowego;

4) Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2018/2019.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie przekształceń szkół ponadpodstawowych w związku ze zmianą przepisów Prawa oświatowego

2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

3) zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt. 3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji,

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że obowiązek przedstawienia do dnia 31 października przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, organowi stanowiącemu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny wynika z przepisów prawa oświatowego. Dodała, że dokument został przesłany do radnych w ustawowym terminie. Dopowiedziała, że informacja zawiera w szczególności dane o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz informację o nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez Kuratora Oświaty i Ministra Właściwego w szkołach, które prowadzi powiat wrzesiński. W dokumencie zawarte są dane, informacje, statystyki, zestawienia i podsumowania, które przedstawiają przebieg kształcenia w szkołach w roku poprzednim.

Poinformowała, że w szkołach ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2018/2019 kształciło się 2751 uczniów:

1) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni - 480 uczniów (klasy: prawniczo - dziennikarska, psychologiczno - pedagogiczna, medyczno - przyrodnicza, matematyka + oraz interdyscyplinarna z językiem angielskim - nauczanie dwujęzyczne);

2) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni - 881 uczniów

a) Technikum nr 1 - 728 uczniów (technik: elektronik, mechanik, ekonomista, informatyk, budownictwa, architektury krajobrazu),

b) Branżowa Szkoła I stopnia - 153 uczniów (operator obróbki skrawaniem, mechatronik, mechanik precyzyjny),

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - 604 uczniów

a) II Liceum Ogólnokształcące - 185 uczniów (profil wojskowy, profil policyjny, ratownictwo medyczne),

b) Technikum nr 2 - 469 uczniów (technik: weterynarii, rolnik, hotelarstwa, obsługi turystycznej, żywienia i usług gastronomicznych, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności),

4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - 604 uczniów

a) Technikum nr 3 - 118 uczniów (technik logistyk),

b) Branżowa Szkoła I stopnia - 414 uczniów (m.in. cukiernik, elektryk, kucharz, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych). W zeszłym roku najwięcej kształciło się uczniów w zawodzie fryzjer - 51 uczniów, kucharz - 44 uczniów, mechanik pojazdów samochodowych - 58 uczniów i operator obrabiarek skrawających - 55 uczniów.

Radny Stefan Tomczak zaproponował, aby nie przedstawiać wszystkich danych zawartych w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, ponieważ każdy z radnych otrzymał materiały.

W związku z akceptacją przez pozostałych członków komisji propozycji radnego Stefana Tomczaka przystąpiono do dyskusji.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jakie prace zostały wykonane w związku z realizacją zdania pn.: „Modernizacja terenu przy budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni za kwotę 156.000,00 zł.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że została wymieniona nawierzchnia asfaltowa przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Stefan Tomczak dodał, że nawierzchnia asfaltowa została wymieniona na boisku szkolnym za budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Poprosił o wykonanie zestawienia kosztów przypadających na jednego ucznia w poszczególnych szkołach, m.in. koszty bieżące, którym jest np. zużycie energii. Dopowiedział, że kwoty te będą różne, ponieważ wysokość subwencji zależy od rodzaju kształcenia m.in. zawodowego, ogólnokształcącego, czy dzieci posiadających orzeczenia.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że samorząd pozyskuje środki finansowanie z budżetu państwa na zadania związane z edukacją.

Małgorzata Cichacka dodała, aby w informacji, o którą poprosił radny Stefan Tomczak uwzględnić również dane dotyczące szkół, które korzystały z grantów, zajęć edukacyjnych i zajęć specjalistycznych.

Przewodniczący komisji poinformował, że tematem następnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki będzie stan realizacji projektów wspierających edukację, kulturę i sport w szkołach prowadzonych przez powiat oraz kierowanych do szkół z terenu powiatu wrzesińskiego. Dodał, że informacje, o które wnioskują radni związane będą również z ww. tematem, dlatego zostaną przygotowane przez Wydział Edukacji na następne posiedzenie komisji.

 

Pkt 4.1 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekształceń szkół ponadpodstawowych w związku ze zmianą przepisów Prawa oświatowego.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że zgodnie z art. 146 i 152 ustawy Prawo oświatowe Rada Powiatu w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. stwierdza w drodze uchwały przekształcenie dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie oraz 4-letniego technikum w 5-letnie. Dopowiedziała, że uchwały dotyczą:

1) Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;

2) II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

3) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

4) Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;

5) Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

6) Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Poinformowała, że uchwały te będą stanowić akty założycielskie szkół. Dodała, że po podjęciu przez Radę Powiatu omawianych projektów uchwał, odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone w statutach szkół w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. Dopowiedziała, że uchwały nie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha zaproponował, aby w podstawie prawnej, gdzie wskazuje się art. 146 ust. 2 dopisać również ust. 3, ponieważ w ust. 2 jest mowa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe 3-letnie Liceum Ogólnokształcące w terminie do 30 listopada w drodze uchwały stwierdza jego przekształcenie, a ust. 3 mówi, że uchwała, o której mowa w ust. 2 stanowi akt założycielski.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że skonsultuje tę podstawę prawną z radcą prawnym, który opiniował projekty uchwał.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści projektów uchwał.

 

Pkt 4.2 - 4.3 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

2) zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że centrum kształcenia ustawicznego zajmuje się prowadzeniem kursów dla osób dorosłych, a centrum kształcenia praktyczne przygotowuje młodzież zgodnie z podstawą programową. Dodała, że istnieje również ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego. Dopowiedziała, że zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw organ stanowiący w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały stwierdza przekształcenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego, czyli Centrum Kształcenia Praktycznego, które funkcjonuje w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w publiczne centrum kształcenia zawodowego, które otrzyma nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego. Uchwała stanowić będzie akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego. Poinformowała, że w uchwale z 2007 r. na podstawie, której utworzono Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni należy dokonać stosownych zapisów, iż z dniem 1 września 2019 r. powstaje Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodała, że Bursa Międzyszkolna przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni została uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 27 maja 2019 r. włączona w strukturę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dopowiedziała, że Statut Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zostanie uzupełniony o informacje dotyczące Bursy. Organizację jednostki określa statut, a nie uchwała Rady, dlatego w uchwale z 2007 r. na podstawie, której utworzono Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni nie ma obowiązku dopisywania Bursy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści projektów uchwał.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję i oddał głos Małgorzacie Korfini – Stachnik, przewodniczącej Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni.

Małgorzata Korfini – Stachnik poinformowała, że jest obecność na posiedzeniu komisji spowodowana jest poruszeniem dwóch ważnych kwestii. Pierwsza z nich dotyczy grantów. Dodała, że nauczyciel otrzymuje kwotę 40,00 zł za godzinę za grant. Dopowiedziała, że na przygotowanie grantów potrzeba poświęcić wiele czasu, ponieważ nauczyciel musi zgromadzić informacje, literaturę, filmy, przygotować notatki, a przede wszystkim zachęcić uczniów do udziału w nich. Poinformowała, że zwracała się już do starosty o zwiększenie kwoty za godzinę grantu z 40,00 zł na 70,00 zł. Dodała, że nie wyrażono na to zgody.

Stefan Tomczak poinformował, że 70,00 zł to kwota znacznie wyższa od wynagrodzenia za godzinę pracy nauczyciela mianowanego, który również przygotowuje się do zajęć i opracowuje ich program. Dodał, że wysokość wynagrodzenia dla nauczyciela za granty zależy również od środków finansowych, jakie powiat otrzymał na ten cel.

Małgorzata Korfini – Stachnik dopowiedziała, że granty mają zainteresować ucznia. Poinformowała, że wypłaty nauczycieli są niskie, a każda dodatkowa godzina zajęć jest dla nich zarobionymi dodatkowymi środkami pieniężnymi.

Przewodniczący komisji zaprotestował temu co powiedziała Małgorzata Korfini – Stachnik, ponieważ uważa, iż nauczyciele nie prowadzą tylko grantów, dlatego aby zarobić dodatkowe środki pieniężne, ale dlatego, że są nauczycielami i jest to ich praca.

Stefan Tomczak poinformował, że brak środków finansowych, aby móc podnieść wynagrodzenia dla nauczycieli za granty. Dodał, że w 2019 r. zainteresowanie grantami przez nauczycieli było znacznie mniejsze niż dotychczas, ponieważ realizują bardzo dużo godzin i nadgodzin w szkołach ze względu na podwójny rocznik uczniów.

Olga Kośmińska – Giera dopowiedziała, że kwota za granty została podniesiona w 2019 r., ponieważ w 2018 r. wynosiła 35,00 zł za godzinę grantu, a w obecnym roku wynosi 40,00 zł za godzinę grantu.

Waldemar Grzegorek poinformował, że realizacja grantów wynika z tego, iż funkcjonuje system dodatkowej edukacji. Dodał, że nie da się zmusić nauczycieli do prowadzenia grantów. Dopowiedział, że jeśli brak zainteresowania nauczycieli będzie się zwiększać, to spowoduje to, iż granty nie będą odbywać się.

Małgorzata Korfini – Stachnik poinformowała, że nauczyciel pracuje w ciągu tygodnia 40 godzin. Dodała, że do obowiązków nauczyciela należą: prowadzenie zajęć dydaktycznych, spawy wychowawcze z uczniami, przygotowanie do zajęć. Zaproponowała, aby z 20 godzin grantów, przeznaczyć 7 - 10 godzin na przygotowanie nauczycieli do zajęć, sporządzenie dokumentacji i opracowanie programu, a przez pozostałą część godzin będą prowadzone granty.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że umowy na granty zostały już podpisane i zajęcia są realizowane. Dodała, że ewentualne zmiany mogą być wprowadzone dopiero od nowego roku szkolnego.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, ile jest przewidzianych grantów na obecny rok szkolny.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że zostało podpisanych 75 umów na realizację grantów.

Stefan Tomczak poinformował, że jeśli po analizie naborów na granty edukacyjne w 2019 r. okaże się, iż nauczyciele chętnych na powadzenie grantów jest mniej, to wtedy można poszukać odpowiedniego rozwiązania. Dodał, że podział godzin grantów na ich przygotowanie i ich prowadzenie wprowadzi chaos, ponieważ nikt nie będzie wstanie kontrolować, czy nauczyciele tego przestrzegają. Dopowiedział, że przydział godzin do realizacji grantów powinien być wyznaczony. Należy zastanowić się, czy nie warto będzie zwiększyć stawki za godzinę grantu, kiedy zmniejszy się liczba nauczycieli prowadzących granty.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że w zeszłym roku szkolnym zostało złożonych 110 wniosków na granty edukacyjne, a w tym roku szkolnym 75 wniosków. Dodała, że jest realizowany projekt pn.: „Nauka to lubię”, w którym biorą udział nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych, realizując zajęcia pozalekcyjne, płatne z programu unijnego. Dopowiedziała, że zmniejszona liczba wniosków nie oznacza mniejszego zainteresowania nauczycieli prowadzeniem grantów, tylko tym, że uczestniczą i realizują inne dodatkowe projekty w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Małgorzata Cichacka zapytała, jaka jest stawka dla nauczyciela za granty w innych powiatach.

Małgorzata Korfini – Stachnik odpowiedziała, że w województwie lubuskim nauczyciel otrzymuje za jedną godzinę grantu 120,00 zł.

Małgorzata Korfini – Stachnik poinformowała, że nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni dnia 04.11.2019 r. o godz. 17:00 nie posiadali na swoich kontach bakowych wynagrodzeń. Dodała, że to jedyna ze szkół ponadpodstawowych, która znalazła się w takiej sytuacji. To nie pierwszy raz.

Małgorzata Cichacka zapytała, jaki jest wskazany termin wynagrodzenia na umowach nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, bo to wszystko zależy przede wszystkim od niego.

Małgorzata Korfini – Stachnik odpowiedziała, że na umowie wskazany jest termin: na pierwszego każdego miesiąca.

Dominika Jankowska, zastępca głównego księgowego poinformowała, że  przelew na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego został zrealizowany dnia 04.11.2019 r. do godz. 16:00. Dodała, że wszystko zależy również od sesji banku. Dopowiedziała, że jeśli pierwszy dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy, to wynagrodzenia są przelewane w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.

Małgorzata Korfini – Stachnik poprosiła, aby przelewy były wysyłane wcześniej, aby nauczyciele jeszcze tego samego dnia mieli wynagrodzenia na kontach bankowych.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że księgowa przygotowuje wynagrodzenia wcześniej, następnie jest przekazywana dyspozycja do banku, kiedy przelew ma wyjść.

Dominika Jankowska poinformowała, że niejednokrotnie zdarzyła się sytuacja, iż nauczyciele nie dostarczali zwolnień. Dodała, że zwolnienia są teraz w formie elektronicznej, ale również zdarzają się sytuacje, kiedy zwolnienie wpływa do starostwa ostatniego dnia, dlatego księgowa nie zamyka listy wypłat z dniem 31 czy 30 dnia miesiąca, tylko 1 dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy zwolnienia wpływają po terminie, należy dokonywać korekt list wypłat.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że można zweryfikować, o której była sesja wychodząca w banku, z którego wychodzą przelewy i na kolejny raz dokonać przelewu przed tą godziną, aby nauczyciele najpóźniej następnego dnia otrzymali wynagrodzenia na swoje konta bankowe.

Przewodniczący komisji poprosił o sprawdzenie wszystkich informacji i jeśli jest to możliwe, to dokonywać przelewy, tak aby nauczyciele w miarę możliwości wcześniej otrzymywali wynagrodzenia na swoje konta bankowe.

 

W pkt 6 Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 8 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.