Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 9 / 2019

PROTOKÓŁ NR 9/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 19 listopada 2019 r.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

1) Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji;

2) Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Stan realizacji projektów wspierających edukację, kulturę i sport w szkołach prowadzonych przez powiat oraz kierowanych do szkół z terenu powiatu wrzesińskiego.

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt. 3 Stan realizacji projektów wspierających edukację, kulturę i sport w szkołach prowadzonych przez powiat  oraz kierowanych do szkół z terenu powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji poinformował, że jednym z projektów wspierających edukację, kulturę i sport w szkołach prowadzonych przez powiat  oraz kierowanych do szkół z terenu powiatu wrzesińskiego jest Młodzieżowa Rada Powiatu Wrzesińskiego, która została powołana uchwałą nr 58/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekty wspierające edukację w szkołach prowadzonych przez powiat oraz kierowane do uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego:

1) Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - przyjęty uchwałą nr 203/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w ramach którego realizowane są:

 • stypendia edukacyjne
 • stypendia motywacyjne
 • stypendium TALENT

Poinformowała, że stypendia edukacyjne przyznawane są uczniom według dwóch kryteriów: dochodów i wyników w nauce. Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane są co miesiąc uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji. Dodała, że w I klasie liceum i technikum wysokość miesięcznego stypendium wynosi 100,00 zł, w II klasie liceum i technikum stypendium jest wypłacane w wysokości 120,00 zł na miesiąc przez 10 miesięcy, a w III klasie liceum i technikum wynosi 150,00 zł na miesiąc przez 8 miesięcy. Natomiast w szkole branżowej wysokość stypendium wynosi od 100,00 zł do 130,00 zł na miesiąc i wypłacane jest przez 10 miesięcy. Dopowiedziała, że stypendia motywacyjne są jednorazowe i otrzymują je uczniowie, którzy zdobywają wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach i są laureatami rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim czy wojewódzkim. Przyznawane są w celu wspierania uzdolnień i nagradzania za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Poinformowała, że jednorazowe stypendium TALENT przyznawane jest uczniom w ostatnim roku nauki. Są to w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego. Przedstawiła liczbę uczniów i kwoty przyznanych stypendiów:

a) rok szkolny 2018/2019

 • stypendia edukacyjne – dla 66 uczniów na łączną kwotę 75.000,00 zł
 • stypendia motywacyjne – dla 13 uczniów na łączną kwotę 6.500,00 zł
 • stypendia Talent – dla 9 uczniów na łączną kwotę 13.500,00 zł

b) rok szkolny 2019/2020

 • stypendia edukacyjne – dla 89 uczniów na łączną kwotę 99.000,00 zł
 • stypendia motywacyjne – dla 24 uczniów na łączną kwotę 10.500,00 zł

2) Powiatowy Program Rozwoju Edukacji - przyjęty uchwałą nr 215/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w ramach którego realizowane są:

 • granty edukacyjne, które służą: wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, wspieraniu edukacji uzdolnionej młodzieży i innowacyjnym formom nauczania
 • zielone szkoły, Powiatowa Akcja Letnia

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że aby nauczyciel mógł realizować grant jest potrzebna grupa 10 uczniów. Dodała, że na zajęciach wymagane jest min. 60% obecności uczniów, aby granty mogły być uznane za przeprowadzone. Zajęcia te odbywają się podczas 4 miesięcy.

Dopowiedziała, że w roku szkolnym 2018/2019 na granty edukacyjne przeznaczono 71.365,00 zł (w pierwszej turze):

a) zajęcia edukacyjne i specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji w procesie kształcenia:

 • Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego – 23 granty
 • Równam do poziomu – 14 grantów

b) zajęcia wspierające edukację uzdolnionej młodzieży:

 • Matura 2019 – 25 grantów
 • Moje pasje – 34 granty

c) zajęcia wprowadzające innowacyjne formy nauczania:

 • język niemiecki zawodowy dla uczniów mechanik precyzyjny (klasa patronacka). Ze względu na specyfikę zajęć jest przyznana większa liczba godzin realizowana w ciągu całego roku szkolnego. Na to zadanie były przewidziane 2 granty.

Poinformowała, że w maju 2019 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyznał dodatkowe granty edukacyjne w łącznej kwocie 231.540,00 zł:

a) Równam do Poziomu – 71 grantów

b) Matura – 6 grantów

c) Moje pasje – 139 grantów

Dodała, że dnia 1 października 2019 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyznał środki na granty edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 64.240,00 zł:

a) Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego – 17 grantów

b) Równam do poziomu – 7 grantów

c) Matura 2020 – 21 grantów

d) Moje pasje – 29 grantów

e) zajęcia wprowadzające innowacyjne formy nauczania – 2 granty

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że w ramach akcji zielona szkoła w roku szkolnym 2018/2019 r. odbyło się osiem wyjazdów nad morze do miejscowości Dźwirzyn i Władysławowo. Z oferty skorzystało 517 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dodała, że przedsięwzięcie jest organizowane przez Powiat Wrzesiński, a wspierane przez Stowarzyszenie Promyk. Dopowiedziała, że w 2019 r. odbyła się XV edycja Powiatowej Akcji Letniej, w której wzięło udział około 200 uczestników, wypoczywających w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Poddąbiu. Poinformowała, że akcja jest organizowana przez Powiat Wrzesiński i Stowarzyszenie Promyk.

3) Projekt „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekt polega na współpracy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego w celu wspomagania rozwoju edukacyjnego uczniów w formie: konkursów, spotkań zespołów przedmiotowych, warsztatów i Powiatowego Pikniku Naukowego. Dodała, że w ramach tego projektu odbyły się w roku szkolnym 2018/2019 konkursy edukacyjne tj.:

a) Konkursy z języka niemieckiego, w skład którego wchodziły:

- konkurs „Pięknego czytania” w języku niemieckim,

- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech,

- „Znam niemieckie przysłowia”,

Nagrodą dla wszystkich laureatów był jednodniowy wyjazd do Berlina;

b) Czy znasz kino francuskie?,

c) Powiatowy Konkurs Fizyczny,

d) Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złotą Stalówkę”,

e) XIX Powiatowy Konkurs Geograficzny.

Dopowiedziała, że Powiatowy Piknik Naukowy jest realizowany we współpracy z nauczycielami i uczniami ze szkół z terenu powiatu wrzesińskiego w grupach przedmiotowych:

a) język polski

b) historia, WOS

c) matematyka

d) fizyka

e) biologia

f) chemia

g) geografia

h) języki obce (język niemiecki, język angielski, język francuski)

Do tej pory odbyło się 6 Powiatowych Pikników Naukowych.

4) Projekty unijne realizowane przez Powiat Wrzesiński

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że powiat wrzesiński pozyskał dofinansowanie unijne w ramach projektów:

a) „Nauka – to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami są:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 • Zespół Szkół Politechnicznych
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2
 • Zespół Szkół Specjalnych

Całkowita wartość projektu wynosi 2.058.687,85 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 1.955.753,45 zł. Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. W ramach projektu odbywają się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Programem zostanie objętych 1577 uczniów i 44 nauczycieli. Ponadto zostało doposażonych w sprzęt: 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych, 2 biologicznych, 2 chemicznych i 2 fizycznych) i 4 pracownie matematyczne.

b) „Stawiamy na kształcenie fachowców! – rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Powiat wrzesiński pozyskał dofinansowanie w kwocie 2.252.500,63 zł, z czego wkład własny wynosi 250.277,86 zł. Celem projektu jest wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli. Okres realizacji zadania od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Uczestnikami projektu są: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

5) Programy rządowe

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że powiat wrzesiński realizuje projekty dzięki dotacjom celowym udzielanym z budżetu państwa w ramach:

a) rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni realizuje zadania Wiodącego Ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na terenie powiatu wrzesińskiego w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Okres realizacji lata 2018 - 2021. Kwota przyznanej dotacji 363.000,00 zł.

b) rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica”

W ramach programu zakupiono dwa interaktywne monitory dotykowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych. Kwota przyznanej dotacji: 14.000,00 zł (wkład własny: 3.500,00 zł).

6) Inne projekty

a) współpraca międzynarodowa z powiatem Wolfenbüttel, podczas której uczniowie z różnych krajów wspólnie wykonują zadania o charakterze kulturalnym, ekologicznym itp.,

b) kino konesera, muzyka konesera - celem projektów jest umożliwienie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych obcowania z niekomercyjnym, ambitnym kinem. Każdemu seansowi towarzyszy spotkanie z krytykiem filmowym oraz popularyzacja muzyki poważnej poprzez organizację koncertów m.in. muzyków z Filharmonii Poznańskiej,

c) Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego - 10 maja 2019 r. na sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego Powiat Wrzesiński reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

7) Projekty realizowane przez szkoły

a) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

 • projekty realizowane w ramach Erasmus+:
  • Europejski dom przyszłości stworzony przez uczniów - celem projektu jest stworzenie modelu europejskiego domu przyszłości (projekt został zrealizowany),
  • Od podziału do współpracy – zespalamy Europę! – celem projektu jest wymiana doświadczeń nauczycieli, zapoznanie z przemysłem 4.0 i z metodami pracy w zakładach produkcyjnych i obu szkołach, wykonanie słupków na cmentarzu ewangelickim,
  • Code for Green – celem projektu jest zapewnienie dobrego startu młodzieży dzięki umiejętnościom cyfrowym w technologiach środowiskowych i przeciwdziałających zmianom klimatu (budowa urządzeń mających na celu zapobieganie zmianom klimatu). Projekt realizuje Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, a finansowany jest ze środków Fundacji Pracowników Volkswagena;

b) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni

 • International Education - warsztaty językowe organizowane we współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC. Cele projektu jest wsparcie kształcenia dwujęzycznego, poznanie kultury, tradycji, historii i języków innych krajów (wizyta wolontariuszy, m.in. z Rumunii, Japonii czy Gruzji),
 • Szkoła Dialogu - w ramach projektu odbędą się warsztaty oraz opracowana zostanie trasa wycieczki po Wrześni śladami mniejszości żydowskiej. Cele projektu jest poznanie historii regionalnej Wrześni, przedstawienie dziejów mniejszości żydowskiej;

c) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

 • Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
 • EcoWaste4Food
 • Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni otrzymał certyfikat uczestnictwa w III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021. Innowacje pedagogiczne:

 • ½ klasy – innowacja pedagogiczna o ukierunkowaniu wojskowym
 • ½ klasy – innowacja pedagogiczna o ukierunkowaniu policyjnym
 • 1 klasa – innowacja pedagogiczna o ukierunkowaniu ratownictwo medyczne

d) konkursy, olimpiady

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że odbyły się m.in. konkursy na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik, piekarz i kucharz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy ze środków finansowych na realizację projektu „Stawiamy na kształcenie fachowców! – rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, jakąś część kwoty przeznaczono na wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że jest to projekt dotyczący kursów i szkoleń. Poinformowała, że w projekcie również zapisane jest wyposażenie szkół m.in. zakup komputerów dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni i remont dwóch pracowni w Zespole Szkół Zawodowych we Wrześni. Dodała, że z ww. projektu nie przeznacza się środków finansowych na wyposażenie Centrum w Grzymysławicach.

Grzegorz Trocha zapytał, z jakimi gminami powiat współpracował przy realizacji zadania „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego”.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że tylko Gmina Pyzdry zadeklarowała uczestnictwo przy współorganizacji Supermaturzysty Powiatu Wrzesińskiego.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że w roku szkolnym 2018/2019 ze stypendiów: edukacyjnych, motywacyjnych i TALENT skorzystało ponad 80 osób. Zapytała, w której szkole ponadpodstawowej powiatu wrzesińskiego złożono najwięcej wniosków o granty.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że przygotuje taką informację i zostanie ona przekazana członkom komisji. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Grzegorz Trocha zapytał, czy jednym z warunków realizacji projektów unijnych były studia podyplomowe.

Olga Kośmińska – Giera odpowiedziała, że w ramach projektów unijnych: „Nauka – to lubię!” i „Stawiamy na kształcenie fachowców! realizowane są m.in. doposażenie pracowni szkolnych, zajęcia dla uczniów, a także studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli. Dodała, że najpierw należy wyposażyć pracownie, a następnie przeszkolić kadrę, aby móc prowadzić zajęcia z uczniami.

Przewodniczący komisji poprosił o dalsze przedstawienie projektów wspierających kulturę i sport Mateusza Maseraka, zastępcę naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Mateusz Maserak przedstawił projekty wspierające kulturę i sport w szkołach prowadzonych przez powiat oraz kierowanych do uczniów szkół z terenu Powiatu Wrzesińskiego:

1) Konkurs „Lider Wolontariatu”

Mateusz Maserak poinformował, że regulamin konkursu został przyjęty przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Celem konkursu było wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań oraz postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu. Dodał, że edycja w 2019 r. skierowana była do trzech grup wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV VII), uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe. Dopowiedział, że kapituła konkursowa przyznaje laureatom nagrody. Dodatkowe głosowanie odbyło się na profilu facebookowym Powiatu Wrzesińskiego. Laureatami konkursu „Lider Wolontariatu” w 2019 r. zostali: Liwia Rybczyńska, Wiktoria Graczyk i Czesław Kozielski.

2) Akcja „Jestem patriotą”

Mateusz Maserak poinformował, że akcja polega na wykonywaniu rozet narodowych przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podopiecznych środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu wrzesińskiego. Wydarzenie odbywa się każdego roku, kilka dni przed Świętem Niepodległości w auli Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Podczas obchodów Święta Niepodległości, harcerze rozdają około 500 sztuk rozet osobom biorącym udział w obchodach.

3) Konkurs „O historii powiatu wrzesińskiego”

Mateusz Maserak poinformował, że regulamin konkursu przyjęty przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych o historii powiatu wrzesińskiego. Konkurs odbył się w związku z zakończeniem obchodów 200-lecia powiatu wrzesińskiego w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym w formie testów pytań opartych na publikacji „200 lat powiatu wrzesińskiego Historia i współczesność”.

4) Obejmowanie patronatem honorowym Starosty Wrzesińskiego wydarzeń szkolnych

Mateusz Maserak poinformował, że patronatem honorowym Starosty Wrzesińskiego zostały objęte takie wydarzenia jak:

a) Ogólnopolski turniej na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz,

b) Przegląd Filmów Odpowiedzialnych Celów.

5) Artykuły w przeglądzie powiatowym

Mateusz Maserak zaznaczył, że w Przeglądzie Powiatowym oprócz promowania szkół, zachęca się również uczniów, aby pisali własne artykuły do gazety. Dodał, że z inicjatywą wyszli uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych, którzy stworzyli rubrykę: porady i ciekawostki ogrodnicze. Dopowiedział, że co roku za pomocą przeglądu powiatowego przedstawiana są oferty szkół podczas naboru.

6) Aktywny udział młodzieży w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych

Mateusz Maserak poinformował, że młodzież udziela się podczas:

a) prowadzenie uroczystości i imprez powiatowych oraz występów podczas nich,

b) promocji szkół na Dożynkach Powiatowych,

c) pomocy w organizacji Targów Rolnicza Jesień i Niedzieli z Powiatem,

d) promowaniu akcji PUDEŁKO ŻYCIA (zadanie realizowane przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia);

7) Działania z zakresu sportu

a) wspieranie wyjazdów uczniów na zawody sportowe (m in Mistrzostwa Polski Juniorów w Raciborzu, zawody lekkoatletyczne Szkolnego Związku Sportowego),

b) prowadzenie spraw związanych z działaniem Uczniowskich Klubów Sportowych,

c) wsparcie rzeczowe rozgrywek i turniejów (przygotowywanie zestawów gadżetów promocyjnych),

d) granty edukacyjne na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych.

Mateusz Maserak poinformował, że granty edukacyjne na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych przyznawane są uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. W 2019 r. zostało udzielonych 57 grantów z różnych dyscyplin sportowych. Realizacja grantów będzie trwać do końca maja 2020 r. Granty przydzielane są klubom sportowym.

e) stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym.

Mateusz Maserak poinformował, że stypendia są przyznawane uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Zostało udzielonych 102 jednorazowe stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Pkt 4 Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

Członkowie komisji opracowali plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, sportu, Turystyki.

Plan pracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2020 rok.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 9 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.