Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 30 / 2018

PROTOKÓŁ NR 30/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI,

KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 22 maja 2018 roku

 

Rafał Zięty, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wziął udział Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński,

2) założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.

4. Zapoznanie się z ofertą naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

5. Sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 3. 1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że według ustawy o finansowaniu zadań oświatowych konieczne jest określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym. Dodał, że kwota ta będzie wynosić 0,10 zł za jedną godzinę zegarową zajęć, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie. Dopowiedział, że z opłaty zwalnia się dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

 

Pkt 3. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że Rada Powiatu Wrzesińskiego dnia 08.02.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że zostało zawarte porozumienie z Gminą Września, ponieważ prowadzenie szkoły podstawowej należy do zadań własnych gminy. Dopowiedział, że do projektu uchwały dołączono Statut Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Poinformował, że czas trwania nauki wynosić będzie dwa lata tj. cztery semestry. Dodał, że o przyjęcie do szkoły może ubiegać się osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły;

2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

3) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych ukończyła 15 lat i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.

 

Pkt 4 Zapoznanie się z ofertą naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie oferty naboru do szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński na rok szkolny 2018/2019 Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że dokumenty należy składać w terminie 14 – 30.05 .2018 r. w szkole pierwszego wyboru. Dodał, że w tym roku szkołę ukończy 772 gimnazjalistów, a w szkołach powiatu wrzesińskiego na obecny moment jest 838 miejsc w 27 oddziałach.

Członkowie komisji zapoznali się z ofertą naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński na rok szkolny 2018/2019.

szkoła

profil kształcenia / zawód

liczba oddziałów

liczba
uczniów

cykl kształcenia

(lata)

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

 

prawniczo-dziennikarski

1

30

3

 

psychologiczno-pedagogiczny

1

30

3

 

medyczno-przyrodniczy

1

30

3

 

matematyka plus

1

30

3

 

interdyscyplinarny, dwujęzyczny*)

1

30

3

*) nauczanie dwujęzyczne uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zgłoszeń i wynikiem sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - testu z języka angielskiego

Zespól Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama

 

wojskowy

0,5

15

3

II Liceum Ogólnokształcące

policyjny

0,5

15

3

 

ratownictwo medyczne

1

30

3

 

technik weterynarii

1

32

4

 

technik rolnik

0,5

16

4

Technikum nr 2

technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności

0,5

16

4

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

1

32

4

 

technik obsługi turystycznej

0,5

16

4

 

technik hotelarstwa

0,5

16

4

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

 

technik elektronik

1

32

4

 

technik informatyk

1,5

48

4

Technikum nr 1

technik mechanik

1

32

4

 

technik ekonomista

1

32

4

 

technik budownictwa

1

32

4

 

technik architektury krajobrazu

0,5

16

4

Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 1

mechanik precyzyjny/lakiernik (klasa VW i Gestamp)*)

1

20

3

poprzednio Zasadnicza Szkota

operator obrabiarek skrawających

0,5

16

3

Zawodowa nr 1

mechatronik

0,5

16

3

*) nabór w uzgodnieniu z firnu; Volkswagen i Gestamp.

Zespól Szkól Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wlkp.

Technikum nr 3

technik logistyk

1

32

4

 

sprzedawca

1

32

3

 

kucharz/cukiernik

1

32

3

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

mechanik pojazdów samochodowych

1

32

3

poprzednio Zasadnicza Szkota Zawodowa

fryzjer

1

32

3

Rzemieślnicza nr 2

wielozawodowa**)

1

32

3

 

wielozawodowa***) - zawody mechaniczne

1

32

3

 

oddział wielozawodowy w Pyzdrach

1

32

3

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

profil ogólny

2

60

 

**) w przypadku możliwości utworzenia grup branżowych innych niż wymienione dyrektor wystąpi do Zarządu o zgodę na ich utworzenie,

w ramach zakładanej liczby klas

***) klasa uczniowska, realizacja zajęć praktycznych w PCEZ

 

Przewodniczący komisji poinformował, że w związku z zakończeniem działalności gimnazjów i przekształceniem sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe w 2019 r. w/w szkoły ukończy 1500 uczniów. Dodał, że w związku z powyższym  zostaną ogłoszone dwa nabory do szkół prowadzonych przez Powiat  Wrzesiński.

 

Stefan Tomczak poinformował, że od września rozpocznie się przygotowywanie projektów ofert naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński na rok szkolny 2019/2020.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Stefan Tomczak poinformował, że dnia 25.05.2018 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego. Dodał, że szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 218.632,00 zł, z czego wartość dofinansowania może wynieść maksymalnie 50% kosztów całkowitych zadania, nie więcej niż 100.000,00 zł. Dopowiedział, że umowa z wykonawcą została już podpisana.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Rafał Zięty przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 30 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Zięty
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-07-27 10:09
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2018-07-27 10:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.