Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 11 / 2016

PROTOKÓŁ NR 11/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 17 lutego 2016 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji, co wobec statutowego jej składu stanowi quorum do rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad. W posiedzeniu wzięła udział Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury oraz Filip Biernat dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie przez Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury p. Ilonę Dębicką z:
  1. prowadzoną działalnością kulturalną na terenie powiatu wrzesińskiego,
  2. kalendarzem powiatowych imprez kulturalnych,
  3. projektami realizowanymi przez Wydział Promocji i Kultury,
  4. Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami,
  5. współpracą z organizacjami pozarządowymi w sferze kultury,
  6. współpracą z zagranicą,
  7. promocją turystyki na terenie powiatu,
  8. problemami dotyczącymi bieżącej działalności Wydziału.
 3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.
 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu we Wrześni, która odbędzie się 24.02.2016 r.
 5. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 2 Zapoznanie z:

 1. prowadzoną działalnością kulturalną na terenie powiatu wrzesińskiego,
 2. kalendarzem powiatowych imprez kulturalnych.

Stefan Tomczak poinformował, że Ilona Dębicka we wcześniejszych latach przedstawiała prezentację dotyczącą działalności Wydziału Promocji i Kultury.

Przewodniczący komisji oddał głos Naczelnikowi Wydziału Promocji i Kultury.

Ilona Dębicka przedstawiła harmonogram wydarzeń kulturalnych i promocyjnych w 2014 roku i 2015 roku.

Harmonogram umieszczony w prezentacji multimedialnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ilona Dębicka zaprezentowała fotografie z wydarzeń kulturalnych: z Balu Charytatywnego Starosty Wrzesińskiego, z imprez organizowanych w kościele poewangelickim w Miłosławiu, w tym występów m.in.: Chóru Prymasowskiego z Gniezna, Chóru Polihymnia, zespołu Domowe Melodie, zespołu Stare Dobre Małżeństwo oraz spektakli teatralnych w ramach Odwilży Teatralnej. Dodała, że powiat nie posiada instytucji kulturalnej, dlatego z tego powodu koncerty i wystawy są organizowane w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Poinformowała, że kościół ma dobrą akustykę i może pomieścić około 200 osób. Nadmieniła, że w 2014 i 2015 roku zostało zainwestowanych w ten obiekt, ze środków zewnętrznych, około 300 000 zł. Dodała, że Wydział Inwestycji przygotowuje plan przekształcenia zachrystii w garderobę dla artystów, którzy występują w kościele, a także poinformowała, że w przyszłości planowana jest instalacja systemu wystawienniczego, który ułatwi umieszczanie obrazów na ścianach. Ponadto Ilona Dębicka zaprezentowała fotografie: z występu zespołu Kaziuki Wileńskie, z Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, z uroczystości upamiętniającej zakończenie II Wojny Światowej, z Festynu Europejskiego z okazji 10 lat samorządów powiatu wrzesińskiego w UE,  z dnia dziecka, z dożynek powiatowych, z wręczenia Nagrody Literackiej im. Kościelskich, z koncertów organizowanych w pubie AQQ, z koncertów pod patronatem starosty, a także ze spotkań wigilijnych.

 

Pkt 2 c) Zapoznanie z projektami realizowanymi przez Wydział Promocji i Kultury.

Ilona Dębicka poinformowała o przystąpieniu powiatu wrzesińskiego do projektu dotyczącego szlaku piastowskiego, który jest realizowany przez 20 samorządów województwa wielkopolskiego tj. Urząd Marszałkowski, gminy i powiaty, przez które przebiega szlak piastowski. Nadmieniła, że w 2015 roku powiat wrzesiński przekazał dotację w wysokości 1 000 zł na koordynację działań. Dodała, że powstała strona internetowa szlakpiastowski.pl oraz, że planowana jest współpraca z powyższymi samorządami poprzez Stowarzyszenie Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce.

 

Pkt 2 d) Zapoznanie z Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami.

Ilona Dębicka omówiła kwestie ochrony zabytków powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że w 2015 roku były przekazane dwie dotacje, jedna na odrestaurowanie zabytkowego krzyża na murze kościoła farnego we Wrześni oraz na remont dachu w parafii farnej w Pyzdrach, obie dotacje na prace wyniosły 40 000 zł. Poinformowała, że w 2014 roku zamieszczono nowe tabliczki na zabytkach w gminie Miłosław, w 2015 roku na budynkach w gminie Pyzdry oraz Nekla, a nowe oznakowanie zabytków w najbliższym czasie planowane jest w gminie Kołaczkowo i Września. Dodała, że na wykonanie oznaczenia zabytku jest potrzebna zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Pkt 2 e) Zapoznanie ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w sferze kultury.

Ilona Dębicka przedstawiła informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach wspierania kultury, sztuki i ochrony tradycji. Poinformowała, że powiat wrzesiński użycza organizacjom pozarządowym poewangelicki kościół w Miłosławiu na potrzeby organizacji uroczystości i imprez kulturalnych. Wymieniła projekty finansowane poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, do których zalicza się: Grzybowski Turniej Wojów, Święto Teatru na Prowincji, Festiwal Dźwięków Wszelakich Zgrzytowisko, wsparcie Chóru Camerata, Grupy Regionalnej Powiatu Wrzesińskiego i Zespołu Ziemia Wrzesińska. Nadmieniła, że w 2014 roku powiat udzielił dotacji w wysokości 25 000 zł, podobna kwota została rozdysponowana w 2015 roku, a w bieżącym roku zaplanowana jest kwota 50 000 zł, z czego rozdysponowano już 40 000 zł.

Poinformowała, że Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała dotację od powiatu wrzesińskiego w 2014 i 2015 roku po 45 000 zł na organizowanie szkoleń dla pracowników wszystkich bibliotek na terenie powiatu wrzesińskiego oraz na wyposażenie i księgozbiór.

 

Pkt 2 f) Zapoznanie ze współpracą z zagranicą.

Ilona Dębicka omówiła współpracę międzynarodową. Wymieniła wizytę delegacji oficjalnych w ramach Międzynarodowej Wymiany Młodzieży. Poinformowała, że jest to ważne przedsięwzięcie organizowane przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej. Przedstawiła realizowane przez Wydział Promocji i Kultury międzynarodowe warsztaty artystyczne „GO Ekologia – STOP Komercjalizacja”, współorganizowane ze stowarzyszeniem „Kulturalny Miłosław” w 2014 roku. Dodała, że było to ciekawe wydarzenie ze względu na tematykę kulturalną i ekologiczną, gdyż młodzież współpracowała ze sobą przy tworzeniu instrumentów muzycznych ze śmieci. Poinformowała, że wspólny projekt z Mołdawią zaczął się od tego, że pierwszą współpracę z tym krajem podjęło Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”. W tym punkcie wymieniła również wymianę seniorów powiatu wrzesińskiego z powiatem Wolfenbüttel. Dodała, że wymiany odbywają się naprzemiennie, w 2014 roku powiat wrzesiński gościł w Niemczech. Poinformowała, że w tym roku seniorzy powiatu wrzesińskiego w październiku pojadą do Wolfenbüttel. Nadmieniła, że projekt  w 2015 roku był w 60% sfinansowany z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, a w 2014 roku z Budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Podczas omawiania współpracy międzynarodowej Ilona Dębicka wymieniła także wyjazd delegacji powiatu wrzesińskiego do partnerskiego Rejonu Smolewicze. Dodała, że te kontakty są dość rzadkie i, że w tym roku planowane jest zaproszenie przedstawicieli Rejonu Smolewicze.

 

Pkt 2 g) Zapoznanie z promocją turystyki na terenie powiatu.

Ilona Dębicka przedstawiła informację o promocji powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że powiat promowany jest poprzez wydawany co dwa tygodnie „Przegląd Powiatowy”, stronę internetową i portal społecznościowy, jakim jest Facebook. Nadmieniła, że Wydział Promocji i Kultury współpracuje także z telewizją TV Gniezno oraz z Radiem Września. Poinformowała, że Wydział opracowuje publikacje i wydawnictwa promocyjne powiatu wrzesińskiego, a należą do nich mapy turystyczne, pocztówki, kalendarze, foldery, ulotki i gadżety promocyjne.

 

Pkt 2 h) Zapoznanie z problemami dotyczącymi bieżącej działalności Wydziału Promocji i Kultury.

Ilona Dębicka poinformowała o problemach dotyczących działalności Wydziału Promocji i Kultury. Wskazała, że jednym z nich jest brak uprawnień do sprzedawania biletów na wydarzenia kulturalne, i dlatego wydział współpracuje w tym zakresie ze stowarzyszeniami. Dodała, że jest to jedyna z przeszkód, która nie pozwala powiatowi samodzielnie przeprowadzać koncertów i imprez kulturalnych. Jako kolejny problem wymieniła kwestię finansową, ponieważ w tym roku budżet wydziału jest mniejszy i wynosi 120 000 zł na działalność z zakresu promocji i kultury.

Dodatkowo zaprezentowała budżet Wydziału Promocji i Kultury:

1) w 2014 roku wyniósł na promocję 186 038,85 zł, a na kulturę, w tym na bibliotekę 45 000,00 zł, a na pozostała działalność kulturalną 172 574,32 zł;

2) w 2015 roku na promocje wydano 223 940,74 zł oraz 1 000,00 zł na Szlak Piastowski, a na kulturę 147 050,32 zł, a także na bibliotekę 45 000,00 zł i na zabytki 40 600,00 zł.

 

Pkt 3 Realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

Przewodniczący komisji poinformował, że punkt dotyczący realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej zostanie zaprezentowany w innym terminie.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu we Wrześni, która odbędzie się 24.02.2016 r.

Przewodniczący komisji przekazał, że punkt dotyczący omówienia materiałów na XIV sesję Rady Powiatu nie zostanie zrealizowany, gdyż nie wszystkie materiały zostały zgromadzone.

 

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Małgorzata Cichacka zapytała od kiedy powiat wrzesiński nie bierze udziału w polagrze.                                                                           

Ilona Dębicka odpowiedziała, że od kilku lat, ponieważ firmy, które dzieliły razem z powiatem wrzesińskim stoisko zaczęły rezygnować ze współpracy. Dodała, że kiedy powiat przestał promować się na polagrze, zaczął uczestniczyć w Targach Rolnicza Jesień.

Małgorzata Cichacka zapytała o kryteria wyboru zespołów na imprezy kulturalne i promocyjne powiatu.

Ilona Dębicka odpowiedziała, że nie ma określonych wyznaczników wyboru zespołów, taką decyzję podejmuje Wydział Promocji i Kultury, który jest otwarty na propozycje z zewnątrz.

Filip Biernat zapytał o plany i udział Starostwa w organizacji dożynek powiatowych w Kołaczkowie.

Ilona Dębicka odpowiedziała, że w tym roku na dożynkach powiatowych, które odbędą się 4 września wystąpi Rafał Brzozowski. Poinformowała, że przedstawiciel Starostwa z panią wójt Kołaczkowa wspólnie ustalają podział działań, za które są odpowiedzialni np. kto zgłasza imprezę masową, a kto przeprowadzi loterię fantową. Zaznaczyła, że za wybór wykonawcy odpowiedzialne jest Starostwo.

Filip Biernat zapytał także o rozwój „Przeglądu Powiatowego”.

Ilona Dębicka odpowiedziała, że „Przegląd Powiatowy” cały czas się rozwija, podpisana jest umowa z drukarnią na pierwszy kwartał i żadnych zmian aktualnie nie planuje się.

Rafał Zięty poinformował, że Zarząd Powiatu wystąpił do gminy Miłosław o przekazanie kościoła w Miłosławiu, gdyż powiat poniósł już wysokie koszty na modernizację obiektu (środki zewnętrzne, jak również wkład własny w kwocie około 390 000 zł). Zaznaczył, że finansowanie obiektu, który nie stanowi własności powiatu, nie jest uzasadnione. Ponadto w takiej sytuacji, powiat nie może nawet nazwać obiektu. Zapytał o koncepcję funkcjonowania obiektu, w przypadku jego przejęcia na własność powiatu.

Ilona Dębicka odpowiedziała, że powiat zawarł z gminą Miłosław umowę użyczenia na 25 lat, a w tym roku mija 7 lat od jej podpisania. Zaznaczyła, że wiele inwestycji zostało już w obiekcie wykonanych. Dodała, że przejęcie kościoła na własność umożliwi nadanie mu nazwy, która będzie związana z powiatem wrzesińskim. Nadmieniła, że w tej chwili należy rozważyć zakup krzeseł.

Rafał Zięty zapytał o możliwość przekazania kościoła poewangelickiego w Miłosławiu organizacji pozarządowej.

Ilona Dębicka powiedziała, że gdyby była taka możliwość, warto byłoby rozważyć propozycję przekazania obiektu organizacji pozarządowej. Dodała, że musi to być jednak organizacja, która będzie podejmowała wiele inicjatyw, a jej członkowie będą otwarci na społeczne gusty.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

 

/-/  Stefan Tomczak

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 11 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2016-03-31 08:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.