Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 12 / 2016

PROTOKÓŁ NR 12/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Anita Rembowicz -Robaszkiewicz, wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie przez wicedyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni Panią Anitę Rembowicz - Robaszkiewicz sytuacji w szkole w związku z wydarzeniami nagłośnionymi przez media ogólnopolskie i lokalne oraz podjętymi działaniami.

3. Działania podjęte przez Starostę Wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza w związku z w/w sytuacją.

4. Dyskusja członków Komisji i wypracowanie wniosków.

5. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 2 Przedstawienie przez wicedyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni Panią Anitę Rembowicz - Robaszkiewicz sytuacji w szkole w związku z wydarzeniami nagłośnionymi przez media ogólnopolskie i lokalne oraz podjętymi działaniami.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Anitę Rembowicz – Robaszkiewicz.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz poinformowała, że 17.03.2016 r. do Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni przyjechała stacja telewizyjna TVN. Dodała, że Barbara Nowak od 21.03.2016 r. jest na zwolnieniu lekarskim, a od 05.04.2016 r. została zawieszona w czynnościach nauczyciela i nie prowadzi lekcji. Poinformowała, że młodzież podzieliła się na zwolenników i przeciwników zaistniałej sytuacji, z tego powodu zorganizowano spotkania z psychologiem. Poinformowała, że 14.04.2016 r. odbyła się wizytacja przedstawicieli Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

Stefan Tomczak zapytał, ile jest w tym roku klas maturalnych i czy klasy, które miały lekcje matematyki z Barbarą Nowak mają zastępstwo z innymi nauczycielami.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz odpowiedziała, że jest 7 klas maturalnych, a Barbara Nowak uczyła w 2 klasach maturalnych: technikum informatycznym i technikum budowlanym. Poinformowała, że program w całości zrealizowano, a zajęcia opierają się teraz na powtórkach materiału. Dodała, że uczniowie są niezadowoleni z sytuacji, ponieważ do przebiegu lekcji nie mieli zastrzeżeń. Dopowiedziała, że uczniowie chcieli zarezerwować salę i zapłacić nauczycielce za przeprowadzenie prywatnych zajęć, jednak z uwagi na zwolnienie lekarskie Barbara Nowak nie mogła udzielić lekcji.

Poinformowała, że w klasie maturalnej technikum informatycznego zajęcia matematyki odbywają się z innymi nauczycielami, natomiast klasa technikum budowlanego nie ma ustalonych zajęć, ponieważ plan tej klasy koliduje z planami nauczycieli. Dodała, że klasy I nie mają aktualnie matematyki. Dopowiedziała, że z 7 klas, które miały matematykę z Barbarą Nowak, 4 klasy zostały przydzielone do innego nauczyciela. Poinformowała, że Barbara Nowak była wychowawcą klasy II technikum informatycznego, a teraz został nim Rafał Socha. Dodała, że odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klasy II technikum informatycznego, wśród nich głosy były również podzielone i, że zostały poruszone problemy, których wcześniej nie zgłaszano na wywiadówkach.

Stefan Tomczak poinformował, że najważniejsze jest zapewnienie teraz lekcji matematyki uczniom przystępującym do matury, ponieważ w przypadku gdyby, komuś się nie powiodło, nie było skarg na brak zapewnienia uczniom zajęć.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz poinformowała, że rodzice uczniów klasy IV technikum budownictwa zaproponowali pomoc, natomiast rodzice klasy technikum informatycznego skierowali pismo do dyrekcji szkoły oraz Rzecznika Praw Dziecka. Oznajmiła, że sprawa trafiła do Bernadety Polak, Rzecznika Praw Dziecka. Dodała, że przesłano Rzecznikowi dane, o które wnioskowała: imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail uczniów, ksero dziennika oraz list jednego z rodziców. Dopowiedziała, że najprawdopodobniej sprawę skieruje do Komisji Dyscyplinarnej.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, czego dotyczyło pismo przekazane przez rodziców.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz poinformowała, że rodzice postanowili napisać list do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie obrony Barbary Nowak, ale również do dyrekcji przesłano list od rodziców, którzy są przeciwni stosowanym metodom nauczania. Dodała, że są oni na etapie zbierania podpisów od wszystkich rodziców uczniów klas, które uczyła Barbara Nowak. Dopowiedziała, że w liście jest opisane jak prowadziła lekcje. Dodała, że spośród wszystkich uczniów tylko 4 osoby są przeciwne zachowaniu nauczycielki.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że odbyło się spotkanie z rodzicami tych uczniów, ponieważ opuszczali zajęcia i nie uczęszczali do szkoły.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz dodała, że 27.11.2015 r. skierowano zawiadomienie do jednej z uczennic o usunięciu z listy uczniów, z powodu braku nieobecności w szkole. Dopowiedziała, że otrzymano pismo od rodziców z prośbą o szansę dla córki i możliwość dalszej nauki w szkole. Oznajmiła, że ta sprawa zostanie rozstrzygnięta na Radzie Pedagogicznej 26.04.2016 r.

Waldemar Grzegorek dodał, że na 7 klas, tylko 4 osoby nie były zadowolone z prowadzenia lekcji przez Barbarę Nowak.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy pojawiały się wcześniej już jakieś skargi od uczniów, czy rodziców na temat prowadzenia zajęć matematyki przez Barbarę Nowak.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz poinformowała, że 4 razy ingerowała w sprawie nauczycielki. Dodała, że były to niewielkie nieporozumienia, które zawsze były rozwiązane.

Stefan Tomczak zapytał, czy były skargi od rodziców uczniów.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz odpowiedziała, że osobiście nie otrzymała żadnej skargi od rodziców, natomiast do dyrektora trafiła pisemna skarga 19.12.2015 r.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy od poprzedniej sprawy, która miała miejsce 10 lat temu zostały poczynione jakieś kroki.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że sytuacja, która miała miejsce 10 lat temu została potraktowana jako jednorazowy incydent. Dodał, że od tamtej pory nie otrzymał żadnych skarg.

 

Pkt 3 Działania podjęte przez Starostę Wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza w związku z w/w sytuacją.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że o zaistniałej sytuacji dowiedział się od Bogdana Nowaka, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodał, że dyrektor szkoły wspomniał o nagraniu, które trafiło do stacji telewizyjnej TVN. Dopowiedział, że przebywając na konferencji, w której uczestniczył wraz z Bogdanem Nowakiem i Stefanem Tomczakiem pojawili się dziennikarze chcący przeprowadzić wywiad. Poinformował, że dyrektor szkoły odmówił wypowiadania się. Dionizy Jaśniewicz dodał, że odpowiedział dziennikarzom, że nie widział wcześniej nagrania i nie może się ustosunkować do sprawy, będzie mógł się dopiero wypowiedzieć po przesłaniu i zapoznaniu się z materiałami. Poinformował, że w ciągu 2 tygodni nie otrzymał nagrania i z racji tego nie weźmie udziału w programie na żywo.

Dionizy Jaśniewicz dopowiedział, że odbył spotkanie z Radą Pedagogiczną Szkoły, na którym poinformował o zaistniałej sytuacji i złożeniu oświadczenia z odmową udziału w programie. Dodał, że spotkał się z Samorządem Uczniowskim, uczniami i absolwentami szkoły, wśród których nie było osoby przeciwnej Barbarze Nowak. Oznajmił, że uczniowie nie mieli żadnych skarg, opowiadali o organizowanych przez Barbarę Nowak dodatkowych zajęciach i, że robiła wszystko, aby uczeń otrzymał promocję do następnej klasy.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że odbył spotkanie z Elżbietą Leszczyńską, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty i Hanną Rajcic-Mergler, zastępcą Kuratora. Dodał, że 23.03.2016 r. Kuratorium złożyło wniosek do Wojewody o zbadanie sprawy przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Dopowiedział, że zgłaszano zarzuty wobec Starosty, że nie dokonał zwolnienia dyscyplinarnego, jednak nie jest to w jego kompetencjach. Poinformował, że powołuje się najpierw Rzecznika Dyscypliny, który rozpatruje sprawę i podejmuje decyzję czy skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej. Dodał, że największym problemem mogą stać się oskarżenia, wyzwiska w stronę osób, które sprawę zgłosiły i należy zapewnić im opiekę psychologa, a także uczniom klas, które miały zajęcia z Barbarą Nowak. Poinformował, że zwrócił się w tej sprawie do Elżbiety Tomczak, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni. Dopowiedział, że po przeprowadzeniu spotkań z młodzieżą Elżbieta Tomczak przedstawiła swoją opinie.

Dionizy Jaśniewicz odczytał sformułowane zalecenia do pracy wychowawczej i działań profilaktycznych w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni:

1) jednoznaczna, kategoryczna i szybka reakcja władz szkoły oraz całego grona pedagogicznego zawierająca komunikat, że zachowanie nauczycielki Barbary Nowak polegające na używaniu wobec uczniów wulgarnego słownictwa, krzyku, obrażania i innych sposobów naruszania godności są niedopuszczalne;

2) należy podjąć pracę nad systemem wartości uczniów przez budowanie, modelowanie systemu wartości humanistycznej, w którym ważny jest szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja i akceptacja różnorodności, empatia, asertywność;

3) należy jak najszybciej przeprowadzić diagnozę szkoły w obszarze programów wychowawczego i profilaktyki szkoły i podjąć działania naprawcze.

Dodał, że 08.04.2016 r. o wnioskach została powiadomiona Anita Rembowicz – Robaszkiewicz.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że 10 lat temu również zostały nagrane lekcje prowadzone przez Barbarę Nowak.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz dodała, że film sprzed 10 lat został nagrany 3 lata wcześniej, a wypłynął 5 dni przed maturą. Dopowiedziała, że uczniowie, którzy nagrali film, wytłumaczyli, że nagranie było sprowokowane przez uczniów, i nie mieli zamiaru rozpowszechniać filmu, tylko pokazać nauczycielce. Poinformowała, że materiał trafił do nieodpowiedniej osoby, która rozpowszechniła film.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że rozmawiał z Mirosławem Jadryszakiem, nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Politechnicznych. Dodał, że nauczyciel przeprowadził rozmowę z jednym z uczniów zamieszanych w sprawę, który nie przypuszczał, że nagranie zostanie tak szeroko udostępnione.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz poinformowała, że zgłosiły się do niej osobiście 2 uczennice, które przyczyniły się do nagłośnienia sprawy. Oznajmiły, że nie przypuszczały, że materiał zostanie rozpowszechniony. Dopowiedziała, że uczennice są obrażane, wyzywane i odrzucone przez znajomych.

Waldemar Grzegorek poinformował, że absolwenci szkoły sporządzą odpowiednie pismo do Rzecznika w sprawie obrony Barbary Nowak.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że na temat Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni istnieje opinia, że uczy się tam zdolna młodzież i szkoła nastawiona jest na dobre wyniki w nauce, a słabsi uczniowie są odrzucani.

Anita Rembowicz - Robaszkiewicz dopowiedziała, że owszem takie zdanie można usłyszeć, lecz to nieprawda, ponieważ każdy nauczyciel w szkole prowadzi dodatkowe lekcje dla wszystkich uczniów. Poinformowała, że na takie zajęcia uczęszcza młodzież słabsza, która ma zaległości w materiale, ale także te osoby, które chcą dowiedzieć się czegoś nowego.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że Barbara Nowak jest bardzo dobrym nauczycielem i mocno zaangażowanym w życie szkoły. Dodał, że przygotowuje uczniów do konkursów matematycznych, którzy zajmują wysokie miejsca. Dopowiedział, że nauczyciel musi mieć odpowiedni stosunek do uczniów i zachować emocje, nawet jeśli zostanie sprowokowany. Oznajmił, że nauczycielom również można zorganizować spotkania z psychologiem, który wytłumaczy jakie powinny być relacje z uczniami, i jak radzić sobie z emocjami.

Anita Rembowicz - Robaszkiewicz poinformowała, że kierowanie złych słów w stronę uczniów jest niedopuszczalne, i taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Dodała, że Rada Pedagogiczna szkoły postanowiła nie zabierać żadnego stanowiska w sprawie. Dopowiedziała, że odbyło się tajne głosowanie, w którym głosy były podzielone, najważniejsze jest teraz, aby przeanalizować zaistniałe zdarzenie, i znaleźć rozwiązanie.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że należy się teraz zastanowić, co zrobić by takie sytuacje się nie zdarzały. Dodał, że można zorganizować warsztaty radzenia sobie w relacjach nauczyciel – uczeń.

Stefan Tomczak dopowiedział, że jak najbardziej takie zajęcia są potrzebne, i to we wszystkich szkołach, bo każdy nauczyciel, czy uczeń może spotkać się z podobną sytuacją. Poinformował, że najważniejsze jest teraz zapewnienie zajęć klasom maturalnym, ponieważ jeśli jakiemuś uczniowi się nie powiedzie, wina zostanie zrzucona na szkołę.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz poinformowała, że jest to trudne do zorganizowania, bo plany klas będą kolidować z planami nauczycieli. Dodała, że znacznej części zapewniła zajęcia z matematyki. Dopowiedziała, że od maja zatrudniona zostanie nowa nauczycielka matematyki, która uczyła już w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni będąc na zastępstwie.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/Stefan Tomczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 12 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-06-03 11:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.