Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6 / 2015

PROTOKÓŁ NR 6/2015

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 8 października 2015 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji powitał wszystkich członków komisji i przedstawicieli Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w siedzibie szkoły. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.
 4. Przedstawienie przez dyrektora szkoły problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
 5. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.
 6. Korzyści dla szkoły wynikające z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej oraz ewaluacji wewnętrznych i najważniejsze wnioski do dalszej pracy.
 7. Najważniejsze priorytety placówki w nadchodzącym okresie.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3

Bogdan Nowak, dyrektor szkoły zaznaczył, że w rozpoczętym roku szkolnym:
1) kształci się młodzież w zawodzie monter mechatronik w zasadniczej szkole zawodowej przy współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Dodał, że spowodowało to wzrost liczby uczniów o jeden oddział;
2) jest użytkowany poleasingowy sprzęt komputerowy (34 komputery stacjonarne i 25 laptopów), który usprawnił obsługę specjalistycznego oprogramowania;
3) trudności w organizacji pracy szkoły spowoduje przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nadmienił, iż po konsultacji z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty ostatni egzamin będzie przeprowadzany po zakończeniu nauki w IV klasie. Dodał, że egzamin będzie się odbywać jednocześnie dla wszystkich 17 kwalifikacji zawodowych (około 600 uczniów) i ze względu na brak możliwości przeprowadzenia go w formie elektronicznej dla wszystkich uczniów, dla niektórych będzie on przeprowadzony w formie papierowej;
4) został wprowadzony dziennik elektroniczny, który zastąpił papierowy dziennik lekcyjny;
5) została rozbudowana bezprzewodowa sieć komputerowa, która jest dostępna w obydwu obiektach szkoły.

 

Pkt 4 i pkt 5

Omawiając bazę szkoły i problemy z jej bieżącym funkcjonowaniem Bogdan Nowak zauważył, że:
1) w przyszłym roku szkolnym zaistnieje konieczność ograniczenia zatrudnienia nauczycieli informatyki, gdyż został zmniejszony nabór do klas o profilu informatycznym oraz nauczycieli języka niemieckiego, gdyż język ten staje się drugim nauczanym językiem o ograniczonej liczbie godzin;
2) trudności w nauczaniu stanowi brak podręczników do kształcenia zawodowego, gdyż ze względu na różnorodność przedmiotów zawodowych w szkołach, nie są wydawane nowe podręczniki. Dodał, że nauczyciele, na podstawie kilku podręczników, przygotowują materiał dla uczniów, najczęściej w formie elektronicznej;
3) brak ekranów i projektorów w salach lekcyjnych powoduje utrudnienie w przeprowadzaniu zajęć, zwłaszcza w kształceniu zawodowym;
4) zostało wymienione oświetlenie w starym budynku szkoły.

 

Pkt 6

Anita Rembowicz-Robaszkiewicz, wicedyrektor szkoły poinformowała, że ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona w 2011 r. i na jej podstawie szkoła osiągnęła:
1) poziom B w kryterium „efekty” i poziom C w kryterium „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności”, gdyż w szkole nie są przeprowadzane analizy badań osiągnięć młodzieży w każdym roku edukacji;
2) poziom C w kryterium „uczniowie są aktywni, podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły”, gdyż uczniowie są aktywni wyłącznie na zajęciach, a z proponowanych zajęć pozalekcyjnych korzystają w ograniczony sposób;
3) poziom B w kryterium „respektowanie norm społecznych”, gdyż istnieją w szkole miejsca niebezpieczne tj. toalety, stołówka i szatnia.

Odnosząc się do wyników ewaluacji Anita Rembowicz-Robaszkiewicz zaznaczyła, że:
1) od 2012 r. przeprowadzane są, co roku, analizy badań osiągnięć uczniów w danym roku edukacji. Nadmieniła, iż wcześniej analizy były przeprowadzane po czterech latach nauki;
2) zostały wprowadzone ewaluacje wewnętrzne polegające na:

 1. przeprowadzaniu tzw. „diagnozy na wejście” obejmującej przedmioty ogólnokształcące (języki obce, matematykę i język polski), co np. w przypadku kształcenia języków obcych ułatwia dobór podręcznika do poziomu zawansowania uczniów;
 2. badaniu losów uczniów po zakończeniu szkoły. Dodała, że z tej analizy wynika, iż absolwenci szkoły są zatrudniani przez pracodawców, u których odbywali praktyczną naukę zawodu, a około 1/3 uczniów technikum studiuje w systemie dziennym, przykładowo 22 absolwentów technikum budowlanego w 2015 r. podjęło kształcenie na Politechnice Poznańskiej;

3) znaczny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych nie jest możliwy ze względu na fakt, iż w szkole uczy się młodzież dojeżdżająca;
4) zwiększono liczbę wycieczek edukacyjnych, wizyt w zakładach pracy i na uczelniach wyższych. Nadmieniła, iż powoduje to jednak problem z realizacją podstaw programowych;
5) zwiększono liczbę szkolnych przedsięwzięć/imprez kulturalnych;
6) co roku jest zaktualizowany program profilaktyczny i program wychowania oraz wewnątrzszkolny system oceniania (został wprowadzony aneks dotyczący konsekwencji wykorzystywania cudzej pracy i posługiwania się plagiatem).

Podsumowując zaznaczyła, że system oceniania poziomu spełnienia kryteriów ewaluacji zewnętrznej wskazuje, iż ankiety są przeprowadzane w sposób proceduralny, nie uwzględniający bazy szkoły, stąd pojawiły się w nich odpowiedzi dotyczące szatni i stołówki, które w szkole się nie mieszczą.

Bogdan Nowak zaznaczył ponadto, że ankiety były przeprowadzane wśród uczniów w sposób elektroniczny, nie dający im możliwości pozostawienia pytania bez odpowiedzi i dlatego jej wyniki odbiegały niekiedy od realiów.

Pkt 7

Bogdan Nowak poinformował, że:
1) planuje się uruchomić w 2016 r. kształcenie w zawodzie mechanik precyzyjny dla młodocianych pracowników, dla których pracodawcą będą firmy Volkswagen i Gestamp. Dodał, że w szkole odbywać się będzie kształcenie teoretyczne i praktyczne (w całości w I klasie w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, pod koniec II i w III klasie w zakładzie pracy);
2) ww. firmy są również zainteresowane uczniami kształconymi w zawodach lakiernik i blacharz samochodowy i takie kształcenie planuje się wprowadzić w 2017 r.;
3) pojawi się konieczność zatrudnienia kierownika kształcenia zawodowego;
4) został wybrany projektant hali widowiskowo-sportowej;
5) istnieje potrzeba budowy łącznika między budynkami szkoły, na wysokości I piętra;
6) jest rozważana możliwość dostępu do szkoły za pomocą karty elektronicznej. Dodał, iż darmową usługę zaproponował Bank Zachodni WBK, a spotkanie z przedstawicielami odbędzie się pod koniec października;
7) istnieje potrzeba wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny;
8) wymianie podlegają podłogi i szafy w pokoju nauczycielskim;
9) problem stanowi umieszczanie uczniów w internacie, stąd niektórzy rezygnują z podejmowania nauki w ZSP.

 

Pkt 8

Jerzy Mazurkiewicz, członek komisji zapytał, dlaczego kształcenie w nowych zawodach nie będzie się odbywać w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Odpowiadając Bogdan Nowak zaznaczył, że:
1) firmy wskazały, iż jedynym partnerem do współpracy jest ZSP;
2) firmy wymagają, by szkoła zapewniła w całości kształcenie teoretyczne i częściowo kształcenie praktyczne;
3) ZSP dysponuje nauczycielami przedmiotów zawodowych (mechanicznych), a kształcenie praktyczne odbywać się będzie w PCEZ;
4) nauczyciele przygotowali już program nauczania w zawodzie mechanik precyzyjny, który jest odpowiednikiem niemieckiego zawodu mechanik narzędziowy;
5) w rekrutacji będą oceniane dodatkowe kryteria, które opracują firmy zatrudniające młodocianych pracowników.

Dodał, że kształcenie w zawodzie lakiernik i blacharz samochodowy nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów, gdyż w przyszłym roku szkolnym, z powodu niewielkiego zainteresowania, nie zostanie ogłoszony nabór w zawodzie elektromechanik.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Stefan Tomczak podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął posiedzenie komisji.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

 

/-/ Stefan Tomczak

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 6 / 2015)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-11-05 13:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.