Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7 / 2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 5 listopada 2015 r.

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji powitał czterech członków komisji i przedstawicieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w siedzibie szkoły.

W posiedzeniu wzięli udział:

 1. Maciej Mielczarek – dyrektor szkoły,
 2. Piotr Gruszecki – wicedyrektor ds. wychowawczych,
 3. Piotr Kapelak – kierownik praktycznej nauki zawodu,
 4. Eugenia Potęga – inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.
 4. Przedstawienie przez dyrektora szkoły problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
 5. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.
 6. Korzyści dla szkoły wynikające z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej oraz ewaluacji wewnętrznych i najważniejsze wnioski do dalszej pracy.
 7. Najważniejsze priorytety placówki w nadchodzącym okresie.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne głosy i wnioski.

Pkt 3

Omawiając nowy rok szkolny Maciej Mielczarek, dyrektor szkoły omówił typy szkół zaznaczając, że:
1) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 uczy się 636 uczniów w klasach branżowych: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer oraz w klasach wielozawodowych, umożliwiających zdobycie dowolnie wybranego zawodu, pod warunkiem znalezienia pracodawcy, u którego będą się odbywały zajęcia praktyczne. Podkreślił, że przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej są realizowane w szkole, teoretyczne przedmioty zawodowe są prowadzone w systemie lekcyjnym w klasach branżowych i na kursach dla klas wielozawodowych (w każdym roku nauki szkoła ponosi koszt około 500zł na jednego ucznia za miesiąc kursu, uczniowie ponoszą koszty noclegów i dojazdów). Ponadto dodał, że uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców na podstawie zawartych umów. Piotr Kapelak, kierownik praktycznej nauki zawodu poinformował, że kursy są realizowane w trzech ośrodkach w: Gnieźnie, Słupcy i Wrześni (w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej). Zaznaczył, że na kursy kształcące w specyficznych zawodach, przykładowo w branży jubilerskiej, złotniczej lub fotograficznej uczniowie są wysyłani w odleglejsze miejsca Polski tj. do Zielonej Góry lub Brodnicy. Nadmienił, że pracodawcy otrzymują refundację z Ochotniczych Hufców Pracy za wynagrodzenie, które pobierają uczniowie w ramach praktycznej nauki zawodu. Maciej Mielczarek podkreślił, że w związku z rosnącym zapotrzebowaniem zaproponuje w roku szkolnym 2016/2017 kształcenie w zawodach: monter-mechanik maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz. Dodał, że zawody te są objęte ofertą edukacyjną szkoły młodzieżowej, ponieważ uczniowie są coraz częściej zainteresowani nauką w systemie lekcyjnym, a ponadto rośnie zapotrzebowanie pracodawców na absolwentów szkół w zawodach technicznych. Nadmienił, że kształcenie zawodowe mogłoby się odbywać w ZSZ nr 2 i w PCEZ-ie. Poinformował, że po 01.09.2015 r. do szkoły zostało przyjętych 9 uczniów, w ubiegłym roku było ich dwa razy więcej;
2) w Technikum nr 3 kształci się 56 uczniów w zawodach: logistyk (I klasa), handlowiec i kelner (IV klasa) Zaznaczył, że przez dwa lata nie odbył się nabór w zawodach: handlowiec i kelner. Podkreślił, że w przyszłym roku szkolnym zostanie zaproponowany nabór tylko w zawodzie technik logistyk, a szkoła planuje rozpocząć współpracę z firmami oferującymi usługi logistyczne na terenie powiatu wrzesińskiego;
3) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych uczy się 38 osób w II i III klasie, w formie wieczorowej tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 15.00. Podkreślił, że absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę od II klasy, ukończenie szkoły daje im możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Poinformował, że uczniem tej szkoły może być również osoba, która ukończyła II klasę liceum. Nadmienił, że restrykcyjne są wymogi dotyczące frekwencji uczniów, gdyż w przypadku 50% nieobecności, uczeń musi być skreślony z listy, a klasę można powtarzać jedynie raz w trzyletnim cyklu nauki. Podkreślił, że wyniki zdawalności matur są na dobrym poziomie w porównaniu ze szkołami kształcącymi w systemie zaocznym;
4) w Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy kształci się 67 uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z problemami rodzinnymi i adaptacyjnymi. Podkreślił, że uczniowie kończą gimnazjum zdobywając jednocześnie elementy kształcenia zawodowego. Dodał, że nabór do szkoły prowadzi Hufiec Pracy we Wrześni. Nadmienił, że problem stanowi frekwencja uczniów. Dodał, że uczniowie tej szkoły mają obniżone poczucie wartości, a odnalezienie się w zawodzie daje im satysfakcję i samospełnienie. Zaznaczył, że uczniowie, którzy nie mają 18 lat, a ukończyli gimnazjum mogą być przyjęci do zasadniczej szkoły zawodowej. Piotr Kapelak zauważył, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczniowie szkoły zawodowej odbywają trzy lata praktyk, z możliwością przedłużenia ich o jeden rok, jeśli powtarzają rok nauki. Podkreślił, że absolwenci Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w trzecim roku nauki w szkole zawodowej nie mogą już odbywać praktyk, gdyż po zsumowaniu lat praktyk z poprzedniego okresu nauki, przekraczają dopuszczalną normę, a kształcenie przewiduje naukę teoretyczną i praktyczną w całym cyklu. Zaznaczył, że wynika to z faktu, iż Izby Rzemieślnicze traktują naukę absolwentów gimnazjum w szkole zawodowej jako kontynuację nauki zawodu, gdyż najczęściej uczniowie odbywają praktyki u tych samych pracodawców.

Podsumowując Maciej Mielczarek zauważył, że w poprzednich latach, w ciągu roku szkolnego, tworzył się dodatkowy oddział z uczniów, którzy przychodzili z innych szkół lub powtarzali klasę będąc wcześniej w liceum lub technikum. Zaznaczył, że edukacyjna oferta powiatu jest coraz bardziej dostosowana do możliwości absolwentów gimnazjów i dlatego migracje między szkołami, spowodowane złym wyborem, zdarzają się już rzadziej.

Maciej Mielczarek poinformował, że szkoła przystąpiła do klastra edukacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest In Edu”.

Pkt 4 i pkt 5

Przedstawiając bazę szkoły i problemy z jej bieżącym funkcjonowaniem Maciej Mielczarek zaznaczył, że:
1) sprzęt komputerowy musi być wymieniony i doposażony, by móc przeprowadzać na nim egzaminy w formie elektronicznej dla zwodów: handlowiec i logistyk. Poinformował, że wnioskował o środki na pracownię komputerową do zajęć informatycznych i pracownię do kształcenia w zawodzie technik logistyk (wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem). Zaznaczył, że zakup 18 stanowisk komputerowych (bez monitorów) szacuje się w kwocie około 42.000,00zł;
2) planuje wykonać sieć informatyczną w szkole, by móc wprowadzić m.in. dziennik elektroniczny;
3) konieczne jest wykonanie remontów korytarzy i elewacji zewnętrznej budynku oraz wymiany instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania;
4) konieczne jest zagospodarowanie terenu wokół szkoły, dokonanie wymiany podłogi w sali gimnastycznej i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego;
5) wyzwaniem dla nauczycieli jest zwalczanie nałogu palenia papierosów przez uczniów.

Dyrektor szkoły poinformował, że w ubiegłym roku powstały pracownie do przeprowadzenia kwalifikacji w zawodach sprzedawca i kucharz. Podkreślił, że w przypadku wyrażenia przez Zarząd zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia, zaistnieje konieczność pozyskania kadry nauczycielskiej.

Pkt 6

Maciej Mielczarek zaznaczył, że w celu lepszej jakości usług edukacyjnych i dla rozwoju uczniów organizuje się konkursy zawodowe w szkole, uczniowie są wysyłani na różnego rodzaju szkolenia i konkursy poza siedzibą szkoły. Podkreślił, że w ramach tej ewaluacji wewnętrznej promocyjność w klasach zawodowych wzrosła powyżej 90%. Dodał, że ww. spowodowało zwiększenie liczby stypendystów. W szkole jest organizowany Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik – Piekarz – etap wojewódzki w Cukierni „Kuczora” i w Piekarni PSS „Społem”.

Eugenia Potęga, inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że szczegółowe informacje o ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w 2014 r. w Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 znajdują się w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

Pkt 7

Wymieniając priorytety szkoły w najbliższym okresie funkcjonowania Maciej Mielczarek wskazał wprowadzenie dziennika elektronicznego, dostosowanie edukacyjnej oferty szkoły do warunków rekrutacji oraz podniesienie jakości kształcenia i zdawalności egzaminów. Zaznaczył, że najważniejszym priorytetem dla dyrekcji i nauczycieli szkoły jest wykształcenie wśród uczniów postaw dobrych pracowników tj. sumienności, punktualności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Stefan Tomczak zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 7 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-12-01 11:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.