Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8 / 2015

PROTOKÓŁ NR 8/2015

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 23 listopada 2015 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji powitał czterech członków komisji i Violettę Zdunowską, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni w siedzibie szkoły. W posiedzeniu wzięła udział Eugenia Potęga, inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.
 4. Przedstawienie przez dyrektora szkoły problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
 5. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.
 6. Korzyści dla szkoły wynikające z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej
  oraz ewaluacji wewnętrznych i najważniejsze wnioski do dalszej pracy.
 7. Najważniejsze priorytety placówki w nadchodzącym okresie.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne głosy i wnioski.

Pkt 3 i pkt 4

Omawiając bieżący rok szkolny i problemy, które zaistniały Violetta Zdunowska zaznaczyła, że:
1) w szkole uczy się 507 uczniów;
2) miały miejsce migracje uczniów między grupami językowymi;
3) w połowie pierwszego miesiąca nauki został zatrudniony nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w zastępstwie za poprzedniego dyrektora szkoły, który nie podjął pracy w nowym roku szkolnym. Dodała, że sprawa jest u rzecznika dyscyplinarnego;
4) możliwość korzystania przez uczniów z parkingu była ograniczona ze względu na opieszałość w wydawaniu niezbędnych pozwoleń;
5) nauczyciele, którzy kształcą uczniów wymagających indywidualnego nauczania spotykają się niejednokrotnie z niechęcią, brakiem możliwości wejścia do domu lub wulgarnym zachowaniem. Podkreśliła, że jeden z uczniów, który zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powinien podejmować nauczanie w szkole nie pojawia się na zajęciach i dlatego sprawa została skierowana do sądu. Nadmieniła, że duża liczba uczniów wymagających nauczania indywidualnego jest przyjmowana do Liceum im. H.Sienkiewicza, ponieważ nie istnieją takie możliwości w innych placówkach.

Eugenia Potęga, inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej zauważyła, że większość uczniów, którzy mają indywidualne nauczanie, nie może podjąć kształcenia zawodowego, dlatego zgłaszają się do liceum.

Pkt 5

Violetta Zdunowska poinformowała, że:
1) Sanepid wydał decyzję o konieczności remontu dwóch szatni przy sali gimnastycznej do 31.01.2016 r. oraz naprawy podłóg w 11 salach lekcyjnych (około 2.500,00zł za remont jednej sali), na korytarzach na I i II piętrze i w czytelni. Zaznaczyła, że materiał na wymianę podłóg i remont szatni zostanie zakupiony z budżetu szkoły;
2) planuje przeprowadzić naprawę przeciekającego dachu nad salą gimnastyczną;
3) konieczne jest dokonanie wymiany instalacji elektrycznej, gdyż szkoła ponosi m.in. wysokie koszty wymiany żarówek;
4) na potrzeby szatni zostało zaadaptowane jedno z pomieszczeń w piwnicy, w którym funkcję szatniarza pełni woźny. Podkreśliła, że w ubiegłym roku, w tym celu zostały zakupione szafki dla 150 uczniów, a Rada Rodziców zadeklarowała chęć zakupu kolejnych 80 sztuk (jedna szafka dla dwóch osób);
5) materiały są kserowane dla uczniów przez nauczycieli poza szkołą, uczniowie ponoszą z tego tytułu dodatkowe opłaty, kserokopiarka będąca na użytku sekretariatu była już wielokrotnie naprawiana;
6) uczniowie nie mają dostępu do WiFi w szkole, gdyż ze względu na zbyt dużą liczbę użytkowników, którzy jednocześnie z niego korzystali, sieć była blokowana, co uniemożliwiało nauczycielom korzystanie z dziennika elektronicznego;
7) planuje zlikwidować boisko do piłki siatkowej oraz wykonać bieżnię, boisko i miejsce do pchnięcia kulą;
8) konieczne jest przeprowadzenie remontu ogrodzenia, które przechyla się na wewnętrzną stronę działki szkoły.

Pkt 6

Dyrektor szkoły zaznaczyła, że szkoła osiągnęła wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w 2012 r. Podkreśliła, że w ramach ewaluacji wewnętrznych, które są przeprowadzane w szkole co roku, zostało wprowadzone zadanie mające na celu zachęcenie rodziców do współpracy ze szkołą pn. „Rodzice są partnerami szkoły”. Zaznaczyła, że podjęcie takiego tematu wynikało z niskiej frekwencji rodziców na szkolnych wywiadówkach. Dodała, że z przeprowadzonej wśród rodziców ankiety wynika, iż chętniej spotykają się oni z nauczycielami indywidualnie, gdyż wtedy mogą podejmować konkretne tematy, a ponadto dostęp do dziennika elektronicznego zapewnia im możliwość codziennej kontroli wyników w nauce. Nadmieniła, że planuje się zorganizować drzwi otwarte dla rodziców, gdyż takie wnioski wyciągnięte zostały z przeprowadzonej ewaluacji.

Pkt 7

Wymieniając priorytety szkoły Violetta Zdunowska wskazała:
1) wysoką frekwencję i wyniki egzaminu maturalnego, w tym przede wszystkim poprawę wyników z matematyki (są organizowane zajęcia dodatkowe, przeprowadzane są częściej próbne matury z tego przedmiotu);
2) poprawę bezpieczeństwa uczniów poprzez wzmożone dyżury nauczycieli i monitoring wejścia do obiektu;
3) lepsze przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, by zwiększyć liczbę laureatów na szczeblu krajowym;
4) w roku szkolnym 2016/2017 planuje utworzyć sześć oddziałów o profilach: prawniczo-dziennikarski (język polski i historia), psychologiczno-pedagogiczny (język polski i biologia), medyczno-przyrodniczy (biologia i chemia), matematyka plus (matematyka i jeden przedmiot do wyboru), matematyczno-geograficzny (matematyka i geografia) oraz interdyscyplinarny, dwujęzyczny (język angielski i jeden przedmiot do wyboru).

W pkt. Sprawy bieżące i w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Stefan Tomczak zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 8 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-12-01 12:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.