Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 9/2015

PROTOKÓŁ NR 9/2015

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji powitał czterech członków komisji i przedstawicieli Zespołu Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w siedzibie szkoły. Nieobecny Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Włodzimierz Wawrzyniak – dyrektor Zespołu Szkół Technicznychi Ogólnokształcących.

2. Bernadetta Szcześniak – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

3. Roman Ciesielczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 4. Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
 5. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.
 6. Korzyści dla szkoły wynikające z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych
  i najważniejsze wnioski do dalszej pracy(lata 2013/2014 i 2014/2015).
 7. Najważniejsze priorytety (dydaktyczne, kierunki kształcenia) placówki
  w nadchodzącym okresie.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 3:

Przewodniczący komisji oddał głos dyrektorowi szkoły Włodzimierzowi Wawrzyniakowi. Dyrektor poinformował, iż rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło 722 uczniów, z czego w technikum 498, a w liceum 224. Spoza powiatu naukę rozpoczęło łącznie 223 uczniów. Internat zamieszkuje 162 uczniów, z czego 155 uczy się w Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących.

W nowym roku szkolnym utworzono sześć klas pierwszych. Cztery klasy stanowią technikum, a dwie klasy liceum ogólnokształcące. Nie było dużych migracji między klasami.

Powierzchnia szkoły zajmuje łącznie 40 tys. metrów kwadratowych, z czego powierzchnia dydaktyczna stanowi 20 tysięcy metrów kwadratowych, które obejmują budynek: A, B, dydaktyczno-administracyjny w Bierzglinku, a także salę gimnastyczną oraz internat. Nie było żadnych problemów organizacyjnych, jeśli chodzio rozpoczęcie roku szkolnego.

Stefan Tomczak zadał pytanie o stan kadrowy. Dyrektor odpowiedział, iż  nauczyciele mają zapewnione etaty dydaktyczno-wychowawcze. Problem kadrowy występuje wśród lekarzy weterynarii, ponieważ nie ma wystarczającej liczby chętnych do prowadzenia zajęć. W kwestii innych przedmiotów zawodowych nie ma podobnych trudności. Mogą się one pojawić dopiero w przyszłym roku i dotyczyć nauczania języka niemieckiego oraz języka polskiego. Dyrektor wyraził ubolewanie, iż pracowników administracyjnych, pomagających   w utrzymaniu budynku jest za mało. Jedna sprzątaczka odpowiada za cały internat, a druga zajmuje się pralnią i wspomaga w utrzymaniu czystości internatu. Na każdy budynek przypadają średnio trzy sprzątaczki. Rafał Zięty zapytał, iloma salami musi zająć się jedna sprzątaczka. Dyrektor odpowiedział, iż na jedną sprzątaczkę przypada osiem klas oraz korytarz i sanitariaty. W Bierzglinku zatrudniona jest jedna sprzątaczka, która zajmuje  się sprzątaniem czterech klas i korytarzy, a dodatkowo zdobyła uprawnienia palacza, by móc palić w piecu.

Ad. 4:

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jako najważniejszą potrzebę uznał wymianę instalacji elektrycznej w budynku B. Nadmienił też, iż konieczna jest instalacja sieci bezprzewodowej oraz monitoringu przy wejściach głównych. Dodał, iż warto by połączyć budynek B z salą gimnastyczną. Stworzenie ciągu komunikacyjnego między budynkami w placówce ułatwiłoby przemieszczanie się uczniów. Zniwelowałoby   to konieczność zabierania kurtek do klas w czasie zimy, czy niepogody.

Ad 5:

Włodzimierz Wawrzyniak poinformował, iż została wydana decyzja sanepidu, w której nakazuje się odmalowanie sufitów i ścian, a także sanitariatów w budynku dydaktycznym B oraz wymiana podłóg w budynku A i B, a także w Sali gimnastycznej. Część prac została wykonana  we własnym zakresie – woźni odmalowali  i wyszpachlowali szatnie. Udała się także wymiana drzwi w budynku dydaktycznym A, dzięki udziałowi sponsorów. Dyrektor zadeklarował, iż będzie zwracał się o pomoc finansową do Zarządu Powiatu w związku  z koniecznością przeprowadzenia dalszych prac remontowych.

Nadmienił, iż wymienionych zostało ponad 200 lamp w budynku dydaktycznym B. Zakład elektryczny, który wykonuje prace w szkole wydał opinię, w której stwierdził, iż konieczna jest także wymiana lamp także w budynku A.

W Budynku B musi zostać wymieniona instalacja elektryczna, ze względu na jej zły stan techniczny. Uniemożliwia ona sprawny montaż nowych lamp, dodatkowo stwarza zagrożenie dla kotłowni gazowej, znajdującej się w budynku. Terminy wymiany instalacji zostały przekroczone pięciokrotnie. Największą trudnością jest to, że instalacja elektryczna  w budynku B nie posiada rozgałęzionych puszek i została zamurowana. W razie awarii, elektryk musi poszukiwać miejsca awarii i skuwać pustak. Szkoła wymieniła wszystkie tablice rozdzielcze we własnym zakresie, ale koszt instalacji elektrycznej przekracza jej możliwości finansowe.

Przeprowadzanie egzaminów maturalnych z języków obcych w budynku B jest niemożliwe, ponieważ istnieje ryzyko przerwania egzaminu ze względu na brak zasilania. Naczelnik wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, Anna Wolska-Wróblewska, zaproponowała podczas ostatniej wizji lokalnej wystąpienie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wymianę instalacji. Stefan Tomczak zapytał, ile kosztowałaby wymiana całej instalacji. Dyrektor odpowiedział, iż koszt inwestycji wynosiłby około  600 000,00 zł. Rafał Zięty zabrał głos, iż aby dokonać renowacji instalacji, konieczne byłoby przeprowadzenie audytu. Stefan Tomczak zapytał, czy na każdym piętrze znajduje się skrzynka rozdzielcza. Dyrektor odpowiedział, iż na każdym piętrze jest taka skrzynka wraz  z tablicami.

Włodzimierz Wawrzyniak poinformował, iż w 2014 roku zostały zakupione komputery celem przeprowadzania egzaminów kwalifikacji zawodowych. Niezbędne jest zamontowanie wi-fi w budynku. Od 2017 roku ma być  wprowadzony ustawowy obowiązek zdawania wszystkich egzaminów pisemnych w formie elektronicznej. Możliwe, że ustawodawca wycofa się z tego pomysłu, ale aby przeprowadzić sprawnie egzamin w pięciu zawodach potrzebnych jest minimum 30 komputerów. Zarząd Powiatu przekazał 15 tysięcy złotych na zakup serwera do przechowywania i zabezpieczenia danych osobowych, który został już zamontowany.

W przypadku zawodu technik-rolnik szkoła nie jest w stanie przewidzieć, jakie wyposażenie będzie trzeba posiadać, by móc zaopatrzyć stanowiska w wystarczającym stopniu. W zeszłym roku konieczne było zakupienie trzech starych ciągników. Istnieje także kwestia sprzętu  w Bierzglinku, gdzie znajduje się między innymi kombajn. Szkoła miała zamiar sprzedać zgromadzony tam sprzęt, aby pozyskać środki na zakup mniejszych ciągników. Rafał Zięty zabrał głos, iż najprawdopodobniej jeden ciągnik może nie wystarczyć, aby zaspokoić potrzeby uczniów. Głos zabrała Bernadetta Szcześniak, tłumacząc, że brakuje także przyczepy do nauki jazdy, która powinna zostać zakupiona.

Stefan Tomczak zapytał o problem wagarów w szkole. Dyrektor dodał, iż uczniowie mają problem z dojazdem do szkoły i raczej nie wagarują.

Ad 6.

Włodzimierz Wawrzyniak odniósł się w pierwszej kolejności do ewaluacji zewnętrznej, która pozwoliła na określenie działań dotyczących ewaluacji wewnętrznej. Zapewnił, iż każdego roku szczegółowo monitorowane są takie obszary, jak: przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych, przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przebieg egzaminów maturalnych. Nadmienił, iż uczniowie klas pierwszych w ramach ewaluacji wewnętrznej poddawani są diagnozie wejściowej. Diagnozie wewnętrznej poddawani są rodzice, uczniowie oraz pracownicy szkoły w ramach: bezpieczeństwa, zażywania narkotyków, dopalaczy oraz używania alkoholu, a także organizacji lekcji wychowania fizycznego, czy jakości pracy wychowawczej.  W ramach ewaluacji został zrealizowany program poprawy frekwencji, zatwierdzony przez rodziców i młodzież oraz programy prozdrowotne. Raport ewaluacji zewnętrznej został utrzymany w zależności  od obszaru badania na poziomie B lub C. Istniało sporo uwag, ale z wszystkimi szkoła się uporała. Stefan Tomczak zwrócił uwagę, iż cenniejsza dla pracy placówki jest ewaluacja wewnętrzna niż zewnętrzna. Dyrektor zgodził się  z przewodniczącym komisji. Ewaluatorzy zewnętrzni dokonują często bardzo subiektywnej oceny funkcjonowania szkoły. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ma zamiar przystąpić do programu „Bezpiecznej Karty”, aby móc monitorować wejścia do szkoły zgodnie z zaleceniem poprawy bezpieczeństwa. Stefan Tomczak zwrócił uwagę, że konieczne jest także zapewnienie bezpieczeństwa   w szkole podczas imprez organizowanych w weekendy.

Ad. 7.

Włodzimierz Wawrzyniak rozpoczął od poinformowania, iż pomimo niżu demograficznego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących utrzymuje wysoki poziom naboru uczniów w każdym roku szkolnym. Uznał, za niedopuszczalną sytuację, w której szkoła nie ma równych szans w stosunku do innych szkół w powiecie. Zwrócił uwagę, iż szkoła przyjmuje dwie klasy spoza powiatu wrzesińskiego w ciągu roku. Stwierdził, iż w wielu kwestiach nie zgadza się z decyzjami podjętymi przez Zarząd Powiatu, ale będzie je realizował.

Stefan Tomczak zapytał o poziom procentowy uczniów spoza powiatu. Dyrektor odpowiedział, iż jest to poziom 34% z wszystkich przyjmowanych uczniów. Należy zwrócić uwagę na ogromne zainteresowanie szkołą weterynaryjną. Istnieje problem z naborem do klasy ze specjalnością technika-rolnika, ale zainteresowanie w stosunku do innych powiatów jest dość duże. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną oraz zaplecze sprzętowe. Podpisane zostały umowy z wieloma placówkami i instytucjami, które pozwalają na realizację zadań dydaktycznych poszczególnych kierunków. Należy zwrócić uwagę, że szkoła zakwalifikowała się także   do programu Erasmus+, co jest jej dodatkowym walorem.

Dyrektor zwrócił się z prośbą, by wziąć pod uwagę potrzeby szkoły.

Ad 8.

W punkcie tym członkowie komisji nie zabrali głosu.

Ad 9.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy szkoła dysponuje danymi na temat dalszego przebiegu edukacji absolwentów. Dyrektor odpowiedział, iż w przypadku klasy weterynaryjnej około 85% idzie na studia, a w przypadku liceum ogólnokształcącego jest to zdecydowana większość. Absolwenci liceum w szczególności aplikują i kończą studia humanistyczne. Mała grupa wybiera szkoły policealne. W przypadku profilu technika-rolnika większość posiada gospodarstwa rolne, albo rozpoczyna studia zaoczne.

Członkowie dokonali wizji lokalnej budynku, podczas której dyrektor oprowadził ich po kilku salach lekcyjnych, szczególnie zwracając uwagę na miejsca wymagające remontu.

Po zakończeniu wizji lokalnej, przewodniczący komisji, zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący komisji

/-/Stefan Tomczak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Września, dnia 10.12.2015 r.

drukuj (Protokół nr 9/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2015-12-29 10:00
 • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-29 10:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.