Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6 / 2019

PROTOKÓŁ NR 6/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Ze względu na tematykę posiedzenia, wzięli w nim udział:

1) Romuald Juściński, Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni;

2) Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia;

3) Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości;

4) Bożena Nowacka, sekretarz powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w powiecie.

4. Zapoznanie się z przebiegiem przygotowań do dożynek powiatowych.

5. Omówienie materiałów na sesję.

6. Sprawy bieżące.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w powiecie.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w powiecie Romualda Juścińskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrześni.

Romuald Juściński poinformował, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Dodał, że inspekcja podzielona jest na 4 odziały:

1) choroby zakaźne;

2) bezpieczeństwo żywności;

3) higiena żywienia zwierząt;

4) nadzór farmaceutyczny.

Poinformował, że w 2007 r. decyzją Komisji Europejskiej, Powiat Wrzesiński uzyskał statut wolny od enzootycznej białaczki bydła. Na podstawie decyzji Komisji terytorium Polski zostało uznane za wolne od brucelozy i gruźlicy bydła. W 2014 r. uznano obszar powiatu wrzesińskiego za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego świń. Na terenie powiatu wrzesińskiego nie notuje się przypadków gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła. Dodał, że w 2018 r. kontynuowano monitoring różnych chorób takich jak: gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła, gorączka Q, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła/otręt bydła, grypa ptaków, choroba pęcherzykowa świń, pryszczyca bydła, wścieklizna lisów, czy choroba niebieskiego języka, pomór klasyczny świń oraz ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dopowiedział, że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni opracował plan gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Poinformował, że ASF pojawił się po raz pierwszy w Polsce w 2014 r. w województwie podlaskim. Dodał, że choroba jest nieuleczalna. Nie zagraża ludziom. Dopowiedział, że Minister Rolnictwa wprowadził obowiązek stosowania bioasekuracji oraz zostało wydane rozporządzenie określające wymogi, jakie powinien spełniać właściciel gospodarstwa m.in. dezynfekcja, brak dzikich zwierząt, zamknięcie gospodarstwa, tak aby uchronić zwierzęta przed chorobą. Poinformował, że wirus może być przenoszony przez paszę lub zielonkę. Dodał, że główną przyczyną wirusa są nieodpowiednie działania człowieka, czyli niestosowanie się do przepisów bioasekuracji. Dopowiedział, że jeśli stwierdzi się ognisko choroby należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby. Poinformował, że na rolników, którzy nie stosują się do przepisów bioasekuracji, czyli nie zabezpieczają gospodarstw, nakłada się kary pieniężne. Dodał, że ważne jest prowadzenie szkoleń, udostępnianie informacji, rozdawanie ulotek, aby uświadomić społeczeństwo, jak należy prawidłowo przestrzegać przepisów i uchronić trzodę chlewną przed chorobą. Poinformował, że w powiecie wrzesińskim jest około 82.000 sztuk świń i 725 stad. Dodał, że Inspekcja Weterynaryjna w każdym stadzie musi przeprowadzić kontrolę, o której zawiadamia rolnika. Dopowiedział, że jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, to właściciel gospodarstwa ma 4 – 5 miesięcy okresu naprawczego, aby je usunąć. Po tym okresie inspekcja ponownie sprawdza gospodarstwo, czy rolnik dostosował się do wskazanych zaleceń i usunął nieprawidłowości. Poinformował, że jeśli chodzi o higienę żywności to na terenie powiatu istnieją dwa zakłady, które produkują żywność i ubój. Dodał, że sprzedaż bezpośrednia dotyczy przede wszystkim jaj i miodu. Dopowiedział, że w 2018 r. dokonano 147 kontroli w tym zakresie oraz pobrano 128 prób krwi na obecność m.in. antybiotyków, prebiotyków i hormonów. Dodał, że właściciel powinien leczyć chore zwierzęta, jednak wszystko musi być udokumentowane w książce leczenia. Poinformował, że jeśli chodzi o nadzór farmaceutyczny, to inspekcja kontroluje pracę lekarzy m.in. sposoby leczenia, książkę leczenia, jakie leki i w jakim czasie były stosowane.

Przewodniczący komisji zapytał, jaki procent rolników stosuje bioasekurację w powiecie wrzesińskim.

Romuald Juściński odpowiedział, że około 5%. Dodał, że są to rolnicy, którzy posiadają duże przedsiębiorstwa i mają świadomość konsekwencji nieprzestrzegania przepisów.

Przewodniczący komisji poinformował, że w miejscowości Kaczanowo w Gminie Września istnieje gospodarstwo, do którego są zwożone podroby. Zapytał, czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, i czy właściciel ma do tego prawo.

Romuald Juściński odpowiedział, że w gospodarstwie tym jest prowadzony proces utylizacji, który odbywa się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej we Wrześni.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy Inspekcja Weterynaryjna zajmuje się monitorowaniem stosowania środków ochrony roślin.

Romuald Juściński odpowiedział, że monitorowanie stosowania środków ochrony roślin należy do kompetencji  Inspekcji Ochrony Roślin. Poinformował, że Inspekcja Weterynaryjna nadzoruje produkcję żywności od pola do stołu. Dodał, że każdy rolnik zajmujący się produkcją pasz musi uzyskać od Inspekcji Weterynaryjnej numer paszowy, który otrzyma po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, czy choroba pszczół tzw. zgnilec amerykański występuje w powiecie wrzesińskim, jeśli nie, to od której strony istnieje zagrożenie.

Romuald Juściński odpowiedział, że aktualnie nie stwierdzono choroby pszczół na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodał, że co roku istnieje zagrożenie od strony Poznania.

 

Pkt 4 Zapoznanie się z przebiegiem przygotowań do dożynek powiatowych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie przygotowań do dożynek powiatowych Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w bieżącym roku dożynki powiatowe odbędą się dnia 1 września w miejscowości Nekla. Dodała, że dożynki, co roku odbywają się w innej gminie. Przedstawiła program dożynek powiatowych:

  • 15:00 - korowód dożynkowy
  • 15:30 - msza św. polowa
  • 16:30 - uroczystości dożynkowe: obrzęd w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Wielkopolanie i wręczenie wyróżnień
  • 18:00 - występy artystyczne
  • 19:00 - losowanie nagród głównych w loterii
  • 20:00 - koncert Lady Pank
  • 22:00 - zabawa taneczna

Dopowiedziała, że wyróżnienia są wręczane mieszkańcom powiatu: Lider Powiatu Wrzesińskiego, wyróżnienia przyznane przez Ministra Rolnictwa i laur Starosty Wrzesińskiego. Poinformowała, że organizatorem loterii fantowej jest Fundacja Dzieci Wrzesińskich. Dodała, że środki finansowe zebrane podczas loterii zostaną przeznaczone na organizację półkolonii dla dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego. Dopowiedziała, że na loterię fantową składają się drobne nagrody m.in. gadżety promocyjne i drobniejsze upominki, natomiast o godz. 19:00 odbędzie się losowanie nagród głównych m.in. sprzęt RTV, AGD i rowery. Poinformowała, że w tym roku dożynki powiatowe wspierają następujące firmy: Kowalscy, Nowbud, Gospodarstwo Rolno – Handlowe Gąsiorek, Oskar AGD Antkowiak, Mateo. Są to główni sponsorzy, którzy zdecydowali się na wsparcie w większych kwotach. Dodała, że zostało wysłanych około 700 zaproszeń dla m.in. przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich, organizacji pozarządowych, kierowników jednostek sektora publicznego, szkół, straży, służb, sołtysów, proboszczów, sponsorów z lat ubiegłych i bieżących wspierających różnego rodzaju inicjatywy organizowane przez powiat, czy Gminę Nekla. Dopowiedziała, że lista gości i wszelkiego rodzaju zakres rzeczowy był ustalany wspólnie z Gminą Nekla. Poinformowała, że dożynki powiatowe mają charakter imprezy masowej, jej zgłoszenia dokonała Gmina Nekla w celu zabezpieczenia terenu i ochrony. Dodała, że część techniczna jest zapewniona. Dopowiedziała, że tradycją dożynek powiatowych jest świadczenie usługi cateringowej w formie 2.000 bezpłatnych porcji grochówki, pajd chleba ze smalcem i ciasta drożdżowego. Wymieniła stoiska promocyjne, które wystawiane są podczas dożynek: jednostki organizacyjne powiatu, organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, szkoły językowe, lokalni producenci i wytwórcy. Poinformowała, że w tym roku starostą dożynek będzie Pan Marek Kubiaczyk z Kokoszek i Pani Lucyna Rzepka z Psar Polskich.

Przewodniczący komisji zapytał, jaki jest całkowity koszt organizacji dożynek powiatowych.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że koszt dożynek powiatowych w ubiegłym roku wyniósł około 90.000,00 zł po stronie powiatu. Poinformowała, że w tym roku zakłada się, że będzie to kwota na podobnym poziomie około 90.000,00 zł – 100.000,00 zł. Dodała, że wysokim wydatkiem jest koszt koncertu Lady Pank wraz z ustawieniem sceny, nagłośnieniem i oświetleniem. Dopowiedziała, że środki wydatkowane są również na m.in. dekoracje, zaproszenia, ochronę, wieniec dożynkowy, występ zespołu folklorystycznego, konferansjera i usługę cateringową. Poinformowała, że koszty związane z dożynkami powiatowymi dzielone są po połowie między powiatem, a Gminą Nekla. Dodała, że zakłada się, iż powiat przeznaczy na to przedsięwzięcie około 90.000,00 zł – 100.000,00 zł. Taką samą kwotę poniesie Gmina Nekla.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, na co dokładnie zostanie przeznaczona kwota w wysokości 40.000,00 zł na dożynki powiatowe, wymieniona w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że w toku realizacji różnego rodzaju zadań, w tym dożynek powiatowych czasami należy zwiększyć kwotę. Dodała, że 40.000,00 zł związane jest z zakupem gadżetów promocyjnych i innych wcześniej zaplanowanych wydatków.

 

Pkt 5 Omówienie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad XI sesji, która odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 r. Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że na sesji zostanie przedstawiony projekt Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.

Dodała, że na sesji zostaną rozpatrzone poniższe projekty uchwał.

1) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni;

Radny Maciej Handkiewicz zaproponował, aby w § 1 słowo „zobowiązuje” zamienić na „apeluje”. Po wprowadzeniu tej zmiany zdanie to będzie brzmieć: Rada Powiatu Wrzesińskiego apeluje do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o przywrócenie i współfinansowanie oddziału udarowego.

Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli zmianę do projektu uchwały intencyjnej. 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa własności gruntu położonego w Kołaczkowie, Żydowie, Zielińcu i Gorazdowie, gmina Kołaczkowo, będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa;

Przewodniczący komisji zapytał, dlaczego tylko w Gminie Kołaczkowo nabywa się grunty przez, które kiedyś przebiegała kolejka wąskotorowa. Dodał, że takie grunty są również w Gminie Września w obrębie: Gozdowo, Neryngowo oraz Kaczanowo. Dodał, że może warto przemyśleć nabycie również ww. terenów, aby w przyszłości wybudować tam ścieżkę pieszo – rowerową.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości odpowiedziała, że z takim wnioskiem kilka lat temu zwrócił się przedstawiciel Gminy Kołaczkowo, z uwagi na to, że w tym rejonie są największe problemy z uzyskaniem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgody na przejazd przez te tereny do nieruchomości sąsiadujących. Poinformowała, że w związku z tym, że tereny po kolejce wąskotorowej są w bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej i mieszkańcy Gminy Kołaczkowo mają w tym obrębie nieruchomości, na których w przyszłości chcieliby rozpocząć budowę, to jest wymagana zgoda właściciela, w tym przypadku Skarbu Państwa, na przejazd przez te nieruchomości. Dodała, że propozycja jest, aby nieodpłatnie przejąć grunty pod budowę lub poszerzenie pasa drogowego, by uniknąć problemu w tym zakresie. Dysponowanie tymi nieruchomościami przejdzie na powiat wrzesiński, co w przyszłości spowoduje, że łatwiej będzie podjąć decyzje o wystąpieniu o dofinansowanie, czy podjęciu decyzji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej. Dopowiedziała, że koncepcja odnosi się tylko do terenu wskazanego w projekcie uchwały. Poinformowała, że jeśli chodzi o tereny w Gminie Września, to powiat może zwrócić się o nieodpłatne nabycie gruntu, oczywiście jeśli znajduje się przy drodze powiatowej, na cel publiczny, w tym przypadku na poszerzenie pasa drogowego. Jeżeli natomiast nie ma tam drogi powiatowej, to wyklucza to nabycie gruntu na poszerzenie pasa drogowego. Dodała, że w ciągu 10 lat od nabycia nieruchomości należy zrealizować inwestycję, ponieważ jeżeli upłynie ten termin i nie zostanie rozpoczęta budowa ścieżki, która jest celem wskazanym w umowie nieodpłatnego przekazania, to będzie trzeba zwrócić równowartość gruntu obowiązującą w roku, w którym upłynie 10 lat. Dopowiedziała, że jeżeli nie planuje się budowy ścieżki pieszo – rowerowej przez najbliższe kilka lat to nabywanie gruntów pod ten cel może wiązać się z ryzykiem zwrócenia kwoty, o której mowa wyżej. Poinformowała, że w przypadku, kiedy rolnik nabyłby te ziemie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa to istnieją również inne narzędzia wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami w postaci np. uwłaszczenia pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej. Dodała, że gmina również może nabyć taki teren.

4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweiβen Europa zusammen!” („Od podziału do współpracy – zespalamy Europę!”) w ramach Programu Erasmus+;

5) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego;

6) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego;

7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;

8) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Nekla – Stroszki;

9) zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński;

10) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 6 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.