Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7 / 2019

PROTOKÓŁ NR 7/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 4 listopada 2019 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Ze względu na tematykę posiedzenia, wzięli w niej udział:

1) Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych;

2) Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji;

3) Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu;

4) Karolina Opielska, naczelnik Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

4. Omówienie materiałów na sesję.

5. Ocena wykonania planu pracy komisji w 2019 roku.

6. Sprawy bieżące.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Bartłomieja Kaczmarzewskiego, naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiat wrzesińskiego zostało podzielone na 6 zadań, czyli zadania dla każdej gminy powiatu oraz zadanie dla obszaru miasta Września. Dodał, że w wyniku procedury przetargowej zostali wyłonieni wykonawcy zimowego utrzymania dróg na poszczególne zadania. Zakład Wielobranżowy Pana Marka Begiera z Nekli wygrał przetarg na realizację zadania na terenie Gmin: Kołaczkowo, Miłosław oraz Nekla. Natomiast Firma Daniela Waligóry z Targowej Górki będzie wykonywać zadanie na obszarze Gminy Pyzdry oraz miasta Września. W Gminie Września zimowe utrzymanie dróg będzie świadczyć Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z Wrześni. Poinformował, że zimowe utrzymanie dróg składa się z 2 części, czyli odśnieżanie i zwalczanie śliskości. Dodał, że jeśli chodzi o odśnieżanie, to przy małych opadach wykorzystuje się pługi lekkie, a przy większych opadach lub przy zawiewaniu uruchamiany jest sprzęt ciężki, czyli ładowarki, pługi wirnikowe, spycharki itp. Dopowiedział, że zwalczanie śliskości wykonywane jest przy użyciu sypiarek montowanych na nośnikach samochodowych/ciągnikowych. Poinformował, że korzysta się z mieszaniny w proporcjach: 15% soli i 85% piasku. Dodał, że zwalczanie śliskości na terenie miasta Września odbywa się przy użyciu soli w postaci stałej. Dopowiedział, że w przypadku nieprawidłowci, czy złych warunków atmosferycznych można kontaktować się z dyżurnym Wydziału Dróg Powiatowych lub z wykonawcom zadania, jednak ci muszą mieć zgodę Wydziału Dróg Powiatowych na podjęcie działań.

Przewodniczący komisji zapytał, kto dysponuje takim sprzętem, jak pługi wirnikowe.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z Wrześni w wykazie posiadanych sprzętów podała pług wirnikowy.

Przewodniczący komisji zapytał, jak wygląda procedura przekazania realizacji zadania firmie, która wygrała przetarg.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że przed rozpoczęciem zadania przez wykonawcę pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych przeprowadzają kontrolę, która polega na sprawdzeniu, czy wskazane w wykazie sprzęty zgadzają się ze stanem faktycznym i jaki jest ich stan. Poinformował, że istnieje warunek, iż wykonawca zabezpiecza materiał na dwukrotne posypanie dróg. Dodał, że powiat wypłaca środki finansowe za wykonaną usługę.

Radny Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy firmy wykonujące zimowe utrzymanie dróg w umowach mają wpisane uporządkowanie dróg po realizacji tego zadania. Jaki jest koszt usuwania materiału zwalczającego śliskość na drogach.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że nie ma w umowach zapisu dotyczącego sprzątania po zimowym utrzymaniu dróg. W 2019 r. koszt uprzątnięcia dróg na poszczególne gminy wynosił ponad 20.000,00 zł.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy dobrym rozwiązaniem nie byłoby przy następnych przetargach na zimowe utrzymanie dróg wpisać w specyfikację zadania, iż wykonawca odśnieżający dany odcinek drogi zobowiązany jest również do jego uprzątnięcia.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że we wcześniejszych latach stosowano takie rozwiązanie. Dodał, że nie przynosiło ono jednak korzyści finansowych. Dopowiedział, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą panować warunki atmosferyczne zimą. Poinformował, że na zwalczanie śliskości jest przeznaczane więcej środków finansowych niż na odśnieżanie.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, ile czasu posiada firma na zwalczanie śliskości od momentu jej wystąpienia.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że od ustania zjawisk, firma powinna w ciągu godziny przystąpić do realizacji zadania. Poinformował, że wszystko zależy od warunków atmosferycznych.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy numery kontaktowe do wykonawców i dyżurnego Wydziału Dróg Powiatowych przekazywane do urzędów gmin powiatu wrzesińskiego.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że każda gmina posiada numer telefonu, pod którym może skontaktować się z osobą odbywającą dyżur.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy badany jest skład mieszaniny przeznaczonej do posypywania dróg.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że nie przeprowadza się kontroli składu mieszaniny do posypywania dróg. Dodał, że bazuje się przede wszystkim na wcześniejszych doświadczeniach. Dopowiedział, że skuteczność posypania drogi mieszaniną zależy również od natężenia ruchu na danym odcinku drogi.

Przewodniczący komisji zapytał, jaka jest różnica kwot przetargowych w porównaniu do poprzednich lat.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że w porównaniu do roku poprzedniego kwoty wskazane w przetargach są niższe.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, jakie środki finansowe są zabezpieczone w budżecie  na zimowe utrzymanie dróg, czy jest to taka sama kwota jak w roku ubiegłym.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że kwoty są takie same, jak w latach poprzednich. Poinformował, że na 2019 r. jest zabezpieczona kwota 100.000,00 zł, ponieważ może zdarzyć się konieczność zwalczania śliskości, czy odśnieżania w miesiącu listopadzie, za co płatność nastąpi w grudniu. Natomiast na 2020 r. przeznacza się kwotę w wysokości 800.000,00 zł.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad sesji:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) w sprawie przekształceń szkół ponadpodstawowych w związku ze zmianą przepisów Prawa oświatowego;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał w sprawie przekształceń szkół ponadpodstawowych w związku ze zmianą przepisów Prawa oświatowego Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekty uchwał powstały ze względu na obowiązek, jaki został nałożony przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe. Dodała, że zgodnie z art. 146 i 152 ustawy Prawo oświatowe Rada Powiatu w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. stwierdza w drodze uchwały przekształcenie dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie oraz 4-letniego technikum w 5-letnie. Podjęte uchwały będą stanowić akty założycielskie szkół. Dopowiedziała, że uchwały dotyczą:

 • Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;
 • II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;
 • Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;
 • Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
 • Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

4) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekty uchwał powstały ze względu na obowiązek, jaki został nałożony ustawą o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dodała, że zgodnie z art. 55 ust. 2 ww. ustawy organ stanowiący w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały stwierdza przekształcenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego, czyli Centrum Kształcenia Praktycznego, które funkcjonuje w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w publiczne centrum kształcenia zawodowego, które otrzyma nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego. Dopowiedziała, że po podjęciu projektu uchwały Rada Pedagogiczna dokona stosownych zapisów w statucie. Dodała, że w uchwale na podstawie, której utworzono Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni należy dokonać stosownych zapisów, iż z dniem 1 września 2019 r. powstaje Centrum Kształcenia Zawodowego.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, dlaczego w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i Centrum Kształcenia Zawodowego nie jest wymieniona nigdzie Bursa Międzyszkolna znajdująca się przy ul. Słowackiego we Wrześni.

Olga Kośmińska – Giera bursa jest włączona w struktury Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Bursa nie dotyczy kształcenia zawodowego.

5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku;

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Elwirę Haręźlak, naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że Rada Powiatu ustala co roku w drodze uchwały stawki opłat za holowanie pojazdów i koszty związane z wydaniem takiej dyspozycji, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dodała, że Minister Finansów co roku wydaje obwieszczenie, w którym określa maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące na terenie całej Polski. Ze względu na przeprowadzone postępowania prokuratorskie i rozstrzygnięcia sądowe, w zakresie uchwalania przez powiaty stawek na poziomie maksymalnym, zostały wypracowane rekomendacje według, których należy najpierw przeprowadzić zapytanie ofertowe w odniesieniu do zadania realizowanego przez lokalnych przedsiębiorców. Następnie w oparciu o przedstawione propozycje przedsiębiorców ustalić wysokość stawek. Poinformowała, że załączniki nr 1 i 2 do projektu uchwały przedstawiają stawki zaproponowane przez lokalnych przedsiębiorców, które stanowią podstawę ustalania stawek. Dodała, że Rada Powiatu określając stawki może uwzględnić wyłącznie następujące kryteria: konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania, w szczególności świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dojazd do miejsca zdarzenia od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż 40 minut oraz rzeczywiste koszty muszą być tożsame z umowami, które będą podpisywane z lokalnymi przedsiębiorcami.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy stawki zmieniły się w porównaniu do roku ubiegłego.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że stawki uległy obniżeniu. Podała przykład kwoty za holowanie pojazdów do 3,5 t. W projekcie uchwały jest propozycja 490,00 zł za usunięcie pojazdu i 37,00 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu, natomiast w uchwale podjętej rok temu było 494,00 zł za usunięcie pojazdu i 41,00 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu.

Przewodniczący Rady Marek Przyjemski zapytał, ile składanych jest takich wniosków o przechowywanie pojazdów.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że został złożony jeden wniosek o usunięcie i przechowywanie pojazdu.      

7) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Elwirę Haręźlak.

Elwira Haręźlak poinformowała, że Poznańska Kolei Metropolitarna to wspólne przedsięwzięcie jednostek samorządowych różnego szczebla tj. Marszałek Województwa, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Powiat Wrzesiński i gminy powiatów leżące wzdłuż danej linii komunikacyjnej. Dodała, że połączenie Poznań - Września, Września – Poznań posiada nazwę Poznańska Kolej Metropolitalna 2 (PKM 2). Poinformowała, że obszar Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obejmuje promień 50 km wokół Poznania. Dodała, że PKM funkcjonuje już w ramach miejscowości Poznań, Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Jarocin i Grodzisk Wielkopolski. Dopowiedziała, że wszystkie ww. jednostki samorządu terytorialnego współfinansują przedmiotowe zadanie:

 • Urząd Marszałkowski - 84,33%;
 • Miasto Poznań - 3,83%;
 • Powiaty Poznański - 1,74%;
 • Powiat Wrzesiński - 1,74%;
 • gminy leżące wzdłuż linii komunikacyjnej PKM 2, czyli Swarzędz, Kostrzyn, Nekla i Września – każda z gmin po 2,09%.

Poinformowała, że PKM to aktualnie 19 par połączeń Poznań - Września. Od 1 grudnia 2019 r. w ramach uruchomienia PKM 2 będą 23 pary połączeń. Dodała, że podstawowym celem jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu - do 30 minut. Na ten moment jest 5 połączeń z Wrześni do Poznania w porze rannej, a od 1 grudnia 2019 r. będzie 7 par tj. 5:29, 5:50, 6:27, 6:57, 7:29, 7:44 i 8:22. W godzinach popołudniowych jest aktualnie 6 par połączeń, a od 1 grudnia 2019 r. będzie ich 10 tj. 14:27, 14:39, 15:05, 15:30, 16:04, 16:23, 17:07, 17:30, 18:10 i 18:44. Dopowiedziała, że 10 października 2019 r. zostało podpisane porozumienie w Urzędzie Marszałkowskim pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego leżącymi wzdłuż tej linii. Poinformowała, że do połowy listopada wszystkie jednostki samorządu są zobowiązane do wywołania uchwał i wpisania tego zadania do Wieloletniej Prognoz Finansowych. Dodała, że dnia 6 grudnia 2019 r. nastąpi podpisanie umowy. Dopowiedziała, że całkowity koszt realizacji zadania wynosi 564.000,00 zł i rozłożony jest na następujące lata:

1) 2020 r. - 183.000,00 zł;

2) 2021 r. - 188.000,00 zł;

3) 2022 r. - 193.000,00 zł.

Poinformowała, że PKM umożliwia korzystanie ze wszystkich środków transportu tj. pociągi, autobusy i tramwaje w ramach tzw. biletu PK.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego;

9) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo;

10) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów radnych powiatowych;

11) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.;

12) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Karolinę Opielską, naczelnika Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Karolina Opielska poinformowała, że dnia 23 września 2019 r. został ogłoszony nabór na składanie wniosków o dofinansowanie ww. projektu. Dodała, że aktualnie przygotowywane jest studium wykonalności. Dopowiedziała, że powiat stara się o kwotę w wysokości 1.908.038,00 zł, czyli jest to 85% całkowitego kosztu projektu, pozostałe 15% stanowi wkład własny. Poinformowała, że planuje stworzyć się mapę numeryczną miasta Września. Dodała, że zasób w powiecie wrzesińskim jest scyfryzowany w 50%. Dopowiedziała, że Gmina Nekla, Września i Pyzdry są w całości scyfryzowane pod względem ewidencyjnym, brakuje tylko map zasadniczych numerycznych. Poinformowała, że w Gminie Kołaczkowo jest scyfryzowana tylko miejscowość Borzykowo. Dodała, że założono sieć GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), czyli zeskanowano wszystkie szkice z sieci uzbrojenia na miasto Września. Do końca listopada 2019 r. planuje się założenie mapy numerycznej dla miejscowości: Orzechowo, Lipie i Kębłowo. Dopowiedziała, że scyfryzowanie miasta Września na sieci uzbrojenia kosztuje 1.106.000,00 zł.

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, czy przetarg będzie unijny, czy krajowy.

Karolina Opielska odpowiedziała, że przetarg będzie unijny, ponieważ przekracza 50.000,00 euro.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jak będzie wyglądać aktualizacja map.

Karolina Opielska odpowiedziała, że geodeta składa w wydziale operat techniczny, następnie pracownicy wydziału nanoszą go na mapę i przyjmują do zasobu, nadając numer. Poinformowała, że mapy są aktualizowane na bieżąco.

Przemysław Hirschfeld zapytał, na których gminach brakuje cyfryzacji map.

Karolina Opielska odpowiedziała, że brakuje scyfryzowanych map Miłosławia, Pyzdr, Gminy Kołaczkowo, oprócz Borzykowa i częściowo Gminy Miłosław.

13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

14) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

 

Pkt 5 Ocena wykonania planu pracy komisji w 2019 roku.

Członkowie komisji ustalili, że zadanie „przegląd dróg powiatowych pod kątem występowania zadrzewień w pasie drogowym kwalifikujących się do objęcia ochroną” zostanie przeniesione z planu pracy komisji na 2019 r. do planu pracy komisji na 2020 r.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące.

Radny Janusz Balcerzak poprosił o wyjaśnienie rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Wielkopolskiego dotyczących uchwał Rady podjętych na sesji dnia 26 września 2019 r.:

1) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego;

2) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęła tylko informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego. Z uzyskanych informacji telefonicznych wynika, że w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli postępowanie zostało wszczęte ze względu na zapis regulujący termin przyznania dodatku funkcyjnego. Według Urzędu Wojewódzkiego dodatek funkcyjny jest ściśle związany z wykonywaniem tej funkcji. Zapis o terminie przyznania dodatku funkcyjnego zostanie unieważniony. Drugie zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczy uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru pracy. W tej uchwale wątpliwość budzi zapis dotyczący określenia pensum dla innych nauczycieli zatrudnionych m.in. w przedszkolu czy szkole specjalnej.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 7 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Bartkowiak
 • opublikował: Marta Maciejczak
  data publikacji: 2020-01-10 14:33
 • zmodyfikował: Marta Maciejczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 14:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.