Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 23 / 2018

PROTOKÓŁ NR 23/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ,

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 21 maja 2018 r.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Bożena Nowacka, sekretarz powiatu,

2) Mirosław Szumigała, inspektor Referatu Dróg Powiatowych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Podsumowanie akcji zima na drogach powiatowych oraz ocena ich stanu przez Referat Dróg Powiatowych.

4. Informacja o planowanych inwestycjach i remontach na drogach powiatowych.

5. Omówienie materiałów na sesję.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść porządku obrad.

 

Pkt 3 Podsumowanie akcji zima na drogach powiatowych oraz ocena ich stanu przez Referat Dróg Powiatowych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Mirosława Szumigałę, inspektora Referatu Dróg Powiatowych.

Mirosław Szumigała poinformował, że zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 podzielono na 6 zadań:

 • Zadanie nr 1 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Kołaczkowo,
 • Zadanie nr 2 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław,
 • Zadanie nr 3 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Nekla,
 • Zadanie nr 4 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry,
 • Zadanie nr 5 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Września,
 • Zadanie nr 6 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września.

Dodał, że zadania nr 1, 2, 5 i 6 realizowała Firma Usługowa Daniela Waligóry z Targowej Górki, zadanie nr 3 Firma Usługowa Pana Stanisława Wojkiewicza z Tarkowej Górki i zadanie nr 4 Firma Usługowo – Handlowa Pana Karola Wrzaskowskiego z Pyzdr. Dopowiedział, że na wszystkie w/w zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 900.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł na 2017 r. i 800.000,00 zł na 2018 r. Przedstawił ilość podjętych działań w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na poszczególne zadania:

1) obszar gminy Kołaczkowo:

 • odśnieżanie – 6 działań,
 • zwalczanie śliskości – 19 działań;

2) obszar gminy Miłosław:

 • odśnieżanie – 6 działań,
 • zwalczanie śliskości – 21 działań; 

3) obszar gminy Nekla:

 • odśnieżanie – 6 działań,
 • zwalczanie śliskości – 18 działań;

4) obszar gminy Pyzdry:

 • odśnieżanie – 6 działań,
 • zwalczanie śliskości 20 działań;

5) obszar gminy Września:

 • odśnieżanie – 4 działania,
 • zwalczanie śliskości – 20 działań;

6) obszar miasta Września:

 • odśnieżanie – 5 działań,
 • zwalczanie śliskości – 19 działań.

Poinformował, że z zaplanowanej kwoty w wysokości 900.000,00 zł na realizację zadań w sezonie zimowym 2017/2018 wydatkowano 566.087,75 zł. Dodał, że drogi powiatowe były w należytym stanie, zdarzyły się dni, w których posypywane były całe odcinki dróg ze względu na padający deszcz i występujący mróz. Dopowiedział, że standardowo posypuje się tereny zabudowane, obszary leśne, nawierzchnię przed i na skrzyżowaniach, a także łuki. Poinformował, że po sezonie zimowym, na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego wykonywane masą na gorąco przeznaczone zostało 150.000,00 zł. Dodał, że przetarg na wykonanie w/w zadania wygrał Zakład Drogowy Waldemara Lewandowskiego. 

Przewodniczący komisji zapytał, na której drodze powiatowej w okresie zimowym należało skupić się najbardziej.

Mirosław Szumigała odpowiedział, że były to m.in.: odcinek leśny drogi Psary Polskie – Nowy Folwark – Radomice i Opatówko – Mała Górka. Poinformował, że są to drogi, które mają około 35 lat, o dużym natężeniu ruchu. Dodał, że na stan nawierzchni dróg mają wpływ obszary leśne i rolne, a także przechodzące nawałnice. Dopowiedział, że jeśli tylko warunki pogodowe pozwalają na wykonywanie prac na drogach, to dziennie zużywane jest około 6 – 7 ton grysu i 1 tony emulsji na łatanie dziur w nawierzchni drogi. Poinformował, że drogi powiatowe mają liczne spękania siatkowe. Dodał, że Zakład Drogowy Waldemara Lewandowskiego, jak i pracownicy Referatu Dróg Powiatowych wykonują remonty dróg, na których występują ubytki w postaci m.in. spękań siatkowych. Dodał, że w ciągu roku na wykonywanie remontów cząstkowych wykorzystuje się około 600 – 700 ton kruszywa i około 90 ton emulsji.

Przewodniczący komisji zapytał, czy remonty cząstkowe są planowane na cały rok, czy na bieżąco w zależności od zużycia i aktualnego stanu nawierzchni drogi.

Mirosław Szumigała odpowiedział, że stan dróg powiatowych jest monitorowany przez cały rok i odbywa się na zasadzie wizji lokalnej dróg. Poinformował, że obecnie remonty przeprowadzane są na drogach, na których występują ubytki wymagające uzupełnień, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa na drogach.

Radny Waldemar Bartkowiak dodał, że odcinek drogi Gozdowo – Neryngowo – Nowa Wieś Królewska jest w bardzo złym stanie.

Mirosław Szumigała poinformował, że remonty na odcinku drogi Gozdowo – Neryngowo – Nowa Wieś Królewska prowadzono w ubiegłym roku. Dodał, że w najbliższym czasie ponownie rozpoczną się prace remontowe na tym odcinku drogi. Dopowiedział, że aktualnie trwa remont odcinka drogi Gozdowo Młyn w kierunku Bieganowa i Sołeczna. Następnie będzie remontowany odcinek drogi Gozdowo – Nowa Wieś Królewska.

Przewodniczący komisji zapytał, czy przy ustalaniu remontów na drogach powiatowych, bierze się pod uwagę, jako kryterium natężenie ruchu na drogach. Dodał, że na drodze Gozdowo – Neryngowo – Nowa Wieś Królewska nie ma zbyt dużego natężenia ruchu, ponieważ kierowcy uważają ten odcinek drogi za niebezpieczny.

Waldemar Bartkowiak dopowiedział, że ruch na odcinku drogi Gozdowo – Neryngowo – Nowa Wieś Królewska zwiększył się ze względu na dojazd do Fabryki Volkswagen.

Mirosław Szumigała poinformował, że prowadzono badania natężenia ruchu na odcinku drogi Gozdowo – Neryngowo – Nowa Wieś Królewska po otwarciu Fabryki Volkswagen. Dodał, że była to droga po remoncie i w dobrym stanie.

Radny Przemysław Kuczora zapytał, czym zwalczana jest śliskość na drogach.

Mirosław Szumigała odpowiedział, że drogi posypywane są 10% soli i 90% piaskiem.

Radny Mirosław Balicki zapytał, dlaczego nie wszystkie remonty na drogach wykonywane są przez firmy zewnętrze, a przez sprzęt który posiada Referat Dróg Powiatowych.

Mirosław Szumigała odpowiedział, że zależy to od ubytków powstałych w drodze.

Radny Czesław Borkowski poinformował, że na trasie z Nekli w kierunku Środy Wielkopolskiej i na dworzec kolejowy znajdują się ubytki w powierzchni drogi.

Mirosław Szumigała dodał, że odcinek drogi w Nekli do torów kolejowych został wykonany.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, czy prowadzony jest harmonogram ścinki poboczy. Dodał, że przy drogach powiatowych pobocza stale odrastają.

Mirosław Szumigała  odpowiedział, że w 2017 r. wykonano prace ścinarką na poboczach przy drogach w Gminie Nekla, Gminie Kołaczkowo od Sokolnik w kierunku Węgierek i Gutowa Wielkiego. Poinformował, że ścinanie poboczy odbywa się tam, gdzie sołtysi odbierają ziemię po wykonaniu robót. Dodał, że planuje się ścinanie poboczy przy drodze od Sokolnik w kierunku na Gozdowo Młyn i od Rudy Komorskiej do Lisewa.

Krzysztof Strużyński poinformował, że na drodze powiatowej Wrąbczynek – Wrąbczynkowskie Holendry również są wysokie pobocza, które należałoby ściąć.

 

Pkt 4 Informacja o planowanych inwestycjach i remontach na drogach powiatowych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Mirosława Szumigałę.

Mirosław Szumigała odpowiedział, że największy przetarg, który zostanie ogłoszony dotyczyć będzie zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu -Września w m. Września”. Poinformował, że odcinek drogi obejmuje przebudowę około 580 m bieżących (od ronda przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, do wjazdu do Kościoła Królowej Jadwigi przy ul. Witkowskiej we Wrześni). Dodał, że kosztorys inwestorski wynosi około 4.000.000,00 zł. Dopowiedział, że w wykazie zadań majątkowych na 2018 r. znajdują się:

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”;
 • „Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowy Folwark”;
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”;
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”;
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - Budowa ciągu pieszo – rowerowego”;
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce”;
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykup gruntów;
 •  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”;
 • „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” - wykonanie dokumentacji;
 • „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo — Słomowo” -wykonanie dokumentacji projektowej.

Przewodniczący komisji zapytał, czy środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg, pozostają w budżecie Referatu Dróg Powiatowych, czy zostają przeniesione do budżetu powiatu i nie zostaną przekazane na drogi.

Mirosław Szumigała odpowiedział, że zależy to od zarządzających budżetem powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 5 Omówienie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie materiałów na XLIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu wrzesińskiego.

 

Bożena Nowacka przedstawiła tytuły projektów uchwał Rady Powiatu objęte porządkiem obrad sesji.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 23 / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2018-10-29 12:00
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-29 12:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.