Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 24 / 2018

 

PROTOKÓŁ NR 25/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 24 października 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

 

Ze względu na tematykę, posiedzenie komisji stałych odbyło się w tym samym czasie. W związku, iż w posiedzeniu brały udział wszystkie komisje stałe, otworzył je i prowadził Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Bożena Nowacka, sekretarz powiatuBeata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady przedstawił zaplanowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza treści projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego.
 4. Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3 Analiza treści projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dodał, że w związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania regulacji statutowych do obowiązujących przepisów prawa. Dopowiedział, że regulacje wprowadzone ww. ustawą mają charakter ustrojowy i należało rozpatrzeć kwestię zmiany obowiązującego dokumentu, lub opracowania nowego Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Poinformował, że Rada Powiatu uchwałą nr 294/XLVI/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. powołała Komisję Statutową Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że komisja dokonała analizy zgodności z obowiązującym prawem aktualnego statutu i zaproponowała wprowadzenie nowego Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedział, że podczas pracy nad statutem na nowo uporządkowano i doprecyzowano zapisy poszczególnych paragrafów.

Otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

 

Maria Taciak poinformowała, że zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zweryfikowanie liczby komisji. Dodała, że zgodnie z przepisami ustawowymi w § 12 ust. 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Dopowiedziała, że natomiast jej wątpliwość budzi proponowana w § 12 ust. 5 Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rozwoju Lokalnego. Poinformowała, że w jej ocenie zakres działania, przedmiot i kompetencje tak powołanej komisji nie mają związku tematycznego. Dodała, że w piśmie zaproponowała, aby nadal funkcjonowała Komisja Rozwoju Lokalnego o nowej nazwie Komisja Planowania i Rozwoju Lokalnego.

Poinformowała, że § 115 projektu Statutu brzmi: Starosta jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych. Dodała, że § 115 znajduje się w dziale Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Zarządu. Zwróciła uwagę, iż jeśli umieszczono informację o wyborze starosty, to również należy ująć zapis dotyczący wyboru wicestarosty i pozostałych członków Zarządu lub usunąć § 115, ponieważ jest powtórzeniem przepisu znajdującego się w ustawie o samorządzie powiatowym. Dopowiedziała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego zawiera informację, iż został sporządzony na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.

 

Radny Rafał Zięty zgodził się z propozycją radnej Marii Taciak i zaproponował, aby Komisję Planowania i Rozwoju Lokalnego połączyć z Komisją Budżetowo – Finansową.

 

Radny Józef Szafarek poinformował, że jest to odpowiednia decyzja, ponieważ Komisja Budżetowo – Finansowa i Komisja Rozwoju Lokalnego odbywały często wspólne posiedzenia ze względu na omawianą tematykę.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wyrażają zgodę na powołanie Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego.

 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powołanie Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wyrażają zgodę na usunięcie § 115 Starosta jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych z projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

 

Radni wyrazili zgodę na usunięcie § 115 Starosta jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych z projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad XLIX sesji Rady Powiatu Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu i Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

 

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt pn.: „Jesteśmy aktywni”, który miał trwać do dnia 31.12.2018 r. Dodała, że ze względu na przesunięty termin odbywania staży i warsztatów zaistniała konieczność przedłużenia projektu. Dopowiedziała, że przyjęto, iż realizacja projektu będzie trwała przez 21 miesięcy w terminie od 01.06.2017 r. do 28.02.2019 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Bożena Nowacka poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z zadań:

 1. rehabilitacji zawodowej:
 1. udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 2. dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu;
 1. rehabilitacji społecznej:
 1. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

zostają przeznaczone na zadanie z rehabilitacji społecznej na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Bożena Nowacka poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa na podstawie statutu, który został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni dnia 30.06.2006 r. i uchwały zmieniającej z dnia 6 marca 2013 r. Dodała, że duża ilość zmian w przepisach prawa oraz zmiany organizacyjne spowodowały konieczność uchwalenia nowego statutu.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

 

Bożena Nowacka poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu ma obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy do 30 listopada każdego roku. Dodała, że program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z ww. organizacjami, oraz szczegółowe cele i formy, a także katalog priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych. Dopowiedziała, że projekt został poprzedzony konsultacjami społecznymi. Poinformowała, że nie wpłynęły żadne propozycje zmian. Dodała, że katalog zadań został zmodyfikowany w stosunku do roku ubiegłego w związku z sugestiami, które wpływały w trakcie realizacji zadań w bieżącym roku. Dopowiedziała, że m.in. do katalogu zadań w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego włączono podnoszenie wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

 

Bożena Nowacka poinformowała, że zmiana dotyczy §15 uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 164/XXV1/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego, który otrzymuje brzmienie: „Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki za warunki pracy w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni należy przyjąć w wysokości 15% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w szkole.”

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 

Bożena Nowacka poinformowała, że przyjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności zagwarantowania uczniom klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych tzw. rzadkich zawodów. Dodała, że koszt kształcenia jednego ucznia wynosić będzie 400,00 zł i odbywać się będzie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w formie 4 -tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Dopowiedziała, że sieć szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński nie obejmuje swoim zakresem kształcenia w tzw. rzadkich zawodach stąd konieczność przekazania zadań własnych powiatu z zakresu edukacji publicznej do prowadzenia w drodze porozumienia przez Miasto Zielona Góra.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu CODE FOR GREEN.

 

Bożena Nowacka poinformowała, że Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni planuje podpisać umowę o współpracy z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych w ramach projektu CODE FOR GREEN i uzyskać dofinansowanie w formie sprzętu komputerowego o wartości około 70 000,00 zł. Dodała, że budżet projektu zakłada wkład własny szkoły w wysokości 20 000,00 zł, konieczny do wniesienia w 2018 r. w całości. Dopowiedziała, że projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o współpracy w ramach projektu. Poinformowała, że w projekcie weźmie udział 20 uczniów i dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodała, że projekt zakłada: wyposażenie pracowni przyrodniczo - informatycznej szkoły, organizację warsztatów dla 20 - osobowej grupy młodzieży, rozwijanie kompetencji miękkich oraz organizację warsztatów dla 2 nauczycieli biorących udział w projekcie.

 

Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego.

 

Bożena Nowacka poinformowała, że złożony przez Powiat Wrzesiński wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodała, że termin realizacji projektu jest od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. z uwagi na toczące się postępowania przetargowe w zakresie wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 506.459,52 zł z tytułu:

 1. zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 44.816.00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej;
 2. zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 14.112,00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa;
 3. otrzymanej dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 31.425.00 zł na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP we Wrześni - roboty budowlane - instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu”;
 4. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 472.308,00 zł z projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”. Termin realizacji projektu został przesunięty z uwagi na zaplanowane przeprowadzenie zajęć zarówno w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jak i Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Postępowania przetargowe na zakup wyposażenia dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii są w trakcie lub zostały unieważnione i wymagały powtórzenia. Z uwagi na trwające prace przy zapleczu dydaktyczno - sportowym i planowanym zakończeniem w 2019 r., zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania pn.: „Modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”;
 5. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.506,00 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert oraz odbioru sprzętu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii;
 6. zmniejszenia planu o kwotę 160.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
 7. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 64.800,00 zł z projektu pn.: „Jesteśmy Aktywni”, z powodu wydłużonego terminu realizacji zadania do końca lutego 2019 r. i przeniesieniem części środków;
 8. zmniejszenia planu o kwotę 1.400.52 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów - Drzewko za elektrośmieci”;
 9. korekt planów dochodów bieżących i majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego i szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Beata Matuszewska dodała, że natomiast wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 163.729,46 zł dla:

 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
 1. 44.816,00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej;
 2. 14.112,00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa;
 3. 31.425,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP we Wrześni - roboty budowlane - instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu”;
 1. Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 160.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
 2. Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:
 1. 486.458,00 zł z projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!”,
 2. 7.381,00 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert oraz odbioru sprzętu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Spowodowane jest to trwającymi odbiorami, postępowaniami przetargowymi oraz przeniesieniem realizacji części zadań z 2018 r. na 2019 r. Kwota 3.506,00 zł stanowi kwotę dofinansowania natomiast kwota 3.875,00 zł stanowi wkład własny,
 3. 3.690,00 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert na dostawę specjalistycznego sprzętu,
 4. 1.400.52 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiorki odpadów — Drzewko za elektrośmieci”,
 5. 163.593,94 zł na dotacje na inwestycje „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
 6. 28.144,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”;
 1. Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
 1. 10.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. : „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”. Zakup będzie dotyczył systemu bazodanowego do oprogramowania księgowo - kadrowego, bez którego aktualizowanie istniejącego oprogramowania będzie niemożliwe,
 2. 9.485,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu małoletniej z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Szamotulskiego. Małoletnia została umieszczona w rodzinie zastępczej w trybie natychmiastowym;
 1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:
 1. zmniejsza się plan o kwotę 64.800,00 zł z projektu pn.: „Jesteśmy Aktywni”. Powyższe zmniejszenie związane jest z wydłużonym terminem realizacji zadania do końca lutego 2019 r. i przeniesieniem części środków na rok następny,
 2. tworzy się nowy rozdział Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w kwocie 3.690,00 zł. Dotyczy wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego o udzielenie środków na kontynuowanie nauki;
 1. zabezpiecza się środki w kwocie:
 1. 50.000,00 zł na podniesienie udziałów przedsięwzięcia pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego”;
 2. 300.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.;
 1. w budżecie po dokonaniu analizy wydatków dokonano zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (zmniejszenia na kwotę 402.729,00 zł i zwiększenia na kwotę 690.939,00 zł).

 

Beata Matuszewska dopowiedziała, że w budżecie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 320.000,00 zł na zadanie pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z podwyższeniem udziałów przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z o.o.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że natomiast w projekcie uchwały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” wydłuża się okres realizacji projektu o 1 rok, to jest do 2022 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w latach 2018 - 2021;
 2. w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, przenosi się planowane wydatki między latami (w 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.381,00 zł to jest do kwoty 29.942.217,00 zł, w 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.381,00 zł to jest do kwoty 20.109.109,00 zł);
 3. w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.393,00 zł to jest do kwoty 34388.997,57 zł (w 2018 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł to jest do kwoty 2.315.623,00 zł, w 2019 r. zwiększa się plan o 42.083,00 zł to jest do kwoty 20.403.129,00 zł);
 4. w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.500,00 z1 to jest do kwoty 345.437,52 zł (wydatki w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 163.593,94 zł to jest do kwoty 25.662,19 zł, a w 2019 r. zwiększa się o kwotę 165.093,94 zł, to jest do kwoty 319.775,33 zł);
 5. w przedsięwzięciu pn.: „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno -sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł to jest do kwoty 134.000,00 zł (w 2019 r. zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł to jest do kwoty 90.000,00 zł);
 6. w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między latami w ten sposób, że w 2018 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł to jest do kwoty 86.125,00 zł, a w latach 2019 - 2021 limity wydatków pozostają bez zmian, w 2022 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł, to jest do kwoty 72.125,00 zł;
 7. w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 31.425,00 to jest do kwoty 21.234.347,42 zł (w 2018 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.425,00 to jest do kwoty 3.781.425,00 zł, planowane nakłady w latach 2019 - 2020 nie ulegają zmianie;
 8. dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:
 1. „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”. Okres realizacji to lata 2018 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 391.300,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się ponieść wydatków w 2019 r. planowane wydatki to kwota 192.940,00 zł, a w 2020 r. planowane wydatki to kwota 198.360,00 zł;
 2. „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów”. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł, z tego w 2018 r. 0,00 zł, a w 2019 r. 37.000,00 zł;
 3. „Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.943.200,00 zł, z tego w 2018 r. 0,00 zł, w 2019 r. 956.800,00 zł, w 2020 r. 981.000,00 zł i w 2021 r. 1.005.400,00 zł;
 4. „Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2018 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.320,00 zł, z tego w 2018 r. 80,00 zł, w 2019 r. 540,00 zł, i w 2020 r. 700,00 zł;
 5. „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” wykonanie dokumentacji. Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł, z tego w 2018 r. nie planuje się wydatków, a w 2019 r. 30.000,00 zł;
 6. „Jesteśmy aktywni”. Okres realizacji to lata 2017 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.569.509,00 zł, z tego w 2017 r. wykonano wydatki w kwocie 51.137,40 zł, plan na 2018 r. to kwota 1.453.571,60 zł, i w 2019 r. planowane wydatki to kwota 64.800,00 zł;
 7. „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego”. Okres realizacji to lata 2018 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł, z tego w 2018 r. to kwota 50.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 200.000,00 zł, i w 2020 r. to kwota 2.000.000,00 zł;
 8. „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z o. o. inwestycji” - podwyższenie udziałów (wydatki majątkowe). Okres realizacji to lata 2010 - 2027. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.310.000,00 zł (w 2018 r. to kwota 960.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 1.210.000,00 zł, w 2020 r. to kwota 1.140.000,00 zł;
 9. „Najem placu z przeznaczeniem na parking”.  Okres realizacji to lata 2018 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 31.200,00 zł (w 2018 r. to kwota 1.300,00 zł, w 2019 r. to kwota 15.600,00 zł i w 2020 r. to kwota 14.300,00 zł.

 

Wyżej wymienione projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Halinie Kotyk.

 

Halina Kotyk poprosiła o przybliżenie informacji dotyczącej przeznaczenia środków finansowych w kwocie 320.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego we Wrześni.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w związku, iż szpital nie jest wstanie wypłacić podwyższonego wynagrodzenia pielęgniarkom i zapłacić raty spłaty emisji obligacji, to Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 320.000,00 zł na zwiększenie udziałów i przeznaczeniu środków przez szpital na wybrane przez niego cele (spłata emisji obligacji, podwyższenie wynagrodzenia pielęgniarkom).

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński dodał, że problem dotyczy permanentnego niedofinansowania bieżącej działalności Szpitala Powiatowego we Wrześni, a także szpitali powiatowych na terenie całej Polski. Dopowiedział, że ze wszystkich szpitali, szpitale powiatowe są najgorzej finansowane i poziom tego finansowania proporcjonalnie się zmniejsza. Jest to zjawisko, które występuje od dłuższego czasu, po wprowadzeniu sieci szpitali. Poinformował, że informacja, która została upowszechniona w przestrzeni publicznej, iż po stworzeniu sieci szpitali, zadania, które dla poszczególnych szpitali znalazły się w sieci będą w 100% finansowane jest nieprawdą. Dodał, że zadania, które wpisane są w sieć szpitali, czyli te rodzaje działalności, które zostały określone dla danych szpitali nie zabezpieczają pełnego finansowania bieżącej działalności szpitali. Dopowiedział, że rolą samorządu jest przygotowanie techniczne. Poinformował, że jeżeli  samorządy powiatowe zaczną wchodzić w kompetencje organów państwa, które mają finansować ze składek zdrowotnych zadania szpitali, to w ten sposób samorząd powiatowy zmieni swoją rolę w stosunku do tej, do której został powołany. Dodał, że z informacji, które otrzymuje od starostów powiatów i dyrektorów szpitali wynika, iż ostatnio wynegocjowane podwyżki przede wszystkim dla średniego personelu medycznego m.in. technicznego i pielęgniarskiego zostały wynegocjowane bez zabezpieczenia środków w szpitalach powiatowych. Dopowiedział, że jest to kwestia, która staje się coraz bardziej nabrzmiewająca i poważna, ponieważ skutkiem tego będzie zrzucenie odpowiedzialności na właścicieli poszczególnych placówek ochrony zdrowia, w tym szpitali. Poinformował, że taka sytuacja dotyczy nie tylko szpitali powiatowych, ale także oświaty. Dodał, że w szkołach nabrzmiewa problem wynagrodzeń dla nauczycieli, a przede wszystkim nauczycieli z wieloletnim stażem, zatrudnionych na pełen etat. Dopowiedział, że poziom wynagrodzenia pozostaje na poziomie minimalnym.  

 

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększa się plan na zadanie majątkowe pn. : „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”. Zapytał, co dzieje się ze starym sprzętem, czy jest likwidowany przez komisję likwidacyjną, czy przekazywany do innych jednostek.  Dodał, że od momentu, kiedy jest radnym nie słyszał, aby była prowadzona licytacja sprzedaży sprzętu. Dopowiedział, że uważa, iż sprzęt ten mógłby być jeszcze wykorzystany.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że stary sprzęt komputerowy przeważnie nie nadaje się już do użytku i nie może trafić na licytację. Poinformowała, że sprzęty, z których można jeszcze korzystać wykorzystywane są w urzędzie. Dodała, że natomiast sprzęt, który nie nadaje się już do użytku jest likwidowany przez powoływaną komisję.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że stan amortyzacji takiego sprzętu komputerowego jest na poziomie 30%. Dodał, że komputer po 5 - 6 latach użytkowania nie nadaje się do użytku.

 

Starosta wrzesiński dopowiedział, że specjalistyczne programy nie będą działać na sprzęcie, który nie jest odpowiedniej kategorii. Poinformował, że z budżetu przeznaczono również środki na serwery zapasowe, ponieważ ilość danych, jaka znajduje się na sprzętach musi być zabezpieczona na wypadek awarii sprzętu. 

 

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 101 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego komisje przedstawiają Radzie do 31 stycznia sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.

Radni wyrazili zgodę, aby sprawozdania z działalności komisji w 2018 roku zostały dołączone do protokołu XLIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

                                                                                               Przewodniczący komisji                                                     

                                                                                              

 

                                                                                                         Bogdan Kruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

 

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 24 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.