Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 10 / 2016

PROTOKÓŁ NR 10/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA,

GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 30 maja 2016 r.

 

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji powitał wszystkich członków komisji, Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, Izabelę Karpińską, kierownika Referatu Dróg Powiatowych oraz przedstawicieli Spółek Wodnych.

W spotkaniu wzięli udział:

1. Krzysztof Durczak –kierownik Związku Spółek wodnych we Wrześni;

2. Mariusz Tomczak – przewodniczący Związku Spółek Wodnych we Wrześni;

3. Mirosław Zieliński – przewodniczący Spółek Wodnych w Gutowie Małym;

4. Bogdan Mydlarz – przewodniczący Spółek Wodnych w Targowej Górce;

5. Romuald Matuszewski – przewodniczący Spółki Wodnej w Kołaczkowie;

6. Roman Graczyk – członek Zarządu Spółki Wodnej w Kołaczkowie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja Zarządu Spółek Wodnych i Związku Spółek Wodnych o planowanych inwestycjach w 2016 r.

4. Podsumowanie akcji zima na drogach powiatowych.

5. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że termin składania wniosków Spółek Wodnych  o dotację z powiatu wrzesińskiego został zakończony. Dodała, że Starostwo Powiatowe jest na etapie wizji terenowych, w trakcie których bezpośrednio zapoznaje się z urządzeniami wodnymi, które zostały zgłoszone do konserwacji. Zaznaczyła, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego otrzyma stosowne sprawozdanie, na podstawie którego podejmie decyzje odnośnie wysokości dofinansowania poszczególnych Spółek Wodnych. Powiadomiła, że powiat wrzesiński przeznacza 45.000,00 zł na ten cel. Wyjaśniła, iż uchwała Rady Powiatu określa kryteria na podstawie, których należy przydzielać dotację. Dopowiedziała, że jeden z warunków polega na tym, iż dofinansowanie nie może przekroczyć 30% kosztów planowanego zadania. Dodała, że w latach ubiegłych złożone wnioski były realizowane z środków zabezpieczonych w budżecie.

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji, zapytał czy przydzielone kwoty były proporcjonalne do wielkości spółek.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, odpowiedziała, iż dofinansowanie zależy od tego ile dana spółka z środków, które pozyskuje od swoich członków inwestuje w wykonanie konserwacji.

Krzysztof Durczak odnosząc się do spółek zrzeszonych Związku Spółek Wodnych poinformował, że w związku ze złożonymi wnioskami o dotacje, pracownicy Starostwa Powiatowego wykonali wizję terenową. Dodał, iż podczas walnych zgromadzeń zostały uchwalone plany pracy poszczególnych spółek na 2016 rok, które przedstawiają się następująco:

1) Spółka Wodna Gutowo Małe –konserwacja  rowu:

a) SR8a1 Węgierki – 1000 m.b.;

b) W-19 Kaczanowo – 1600 m.b.;

c) M-20 Nowa Wieś Królewska – 1250 m.b.

Wyjaśnił, iż stanowi to łącznie 3850 metrów bieżących. Dopowiedział, że spółka wnioskowała o kwotę 16.986,00 zł.

2) Spółka Wodna Miłosław – konserwacja rowu:

a) WT-7 Chlebowo – 1500 m.b.;

b) M1a Mikuszewo – 2100 m.b.

Zaznaczył, że stanowi to łącznie 3600 metrów bieżących. Powiadomił, że spółka wnioskowała o kwotę 15.586,00 zł.

3) Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo – konserwacja rowu:

 a) K-4 Sokolniki

Poinformował, iż stanowi to 1000 metrów bieżących. Wyjaśnił, że spółka wnioskowała o kwotę 5.491,00 zł.

4) Targowa Górka – konserwacja rowu:

 a) Chwałszyce

Dodał, że stanowi to 1700 metrów bieżących. Zaznaczył, że spółka wnioskowała o kwotę 8.143,00 zł.

Romuald Matuszewski poinformował, że Spółka Wodna Kołaczkowo we wniosku o dotację uwzględniła konserwację rowów:

1) F-5 Wszembórz – 243 m.b.;

2) F-5d Budziłowo – 2756 m.b.;

3) F-5c Wszembórz – 456 m.b.

Wyjaśnił, iż stanowi to łącznie 5642 metrów bieżących. Powiadomił, że spółka wnioskowała o kwotę 15.000,00 zł.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Spółka Wodna Pyzdry – obiekt Ksawerów wystąpiła o dotację jako niezależna. Dodała, że wniosek został złożony na kwotę 4.000,00 zł w celu konserwacji rowu:

1) Z Rataje – 600 m.b.;

2) N Pietrzyków – 1000 m.b.

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji, zapytał czy Spółki Wodne obawiają się nadmiernych opadów deszczu.

Krzysztof  Durczak odpowiedział, że Związek Spółek Wodnych obawia się mokrego roku, ponieważ dreny są mocno pozarastane. Dopowiedział, że w momencie opadów, awarii będzie znacznie więcej. Wyjaśnił, że ostatnie dwa lata były suche, co pozwoliło wykonać wiele prac konserwacyjnych na rowach.

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji, zapytał jak Spółka Wodna w Kołaczkowie radzi sobie z awariami.

Romuald Matuszewski wyjaśnił, iż ostatnim podjętym działaniem była naprawa rurociągu Fi 900 oraz założenie nowych drenów. Dodał, że przez pięć lat zostały wyczyszczone wszystkie rowy. Poinformował, że największym problemem jest to, iż kanał flisa nie odbiera wody.

Mirosław Balicki, członek komisji dopowiedział, iż dużym problemem są także tamy budowane przez bobry. Zapytał czy jest możliwość usunięcia ich.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiedziała, że bobry są pod ochroną i nie można zlikwidować budowanych przez nie tam. Dodała, że ich rozbiórka rozwiązuje problem jedynie na kilka dni, ponieważ za chwilę zostaną odbudowane nowe. Wyjaśniła, iż ustawa o ochronie przyrody dopuszcza wyrażenie zgody na odstrzał bobrów na zasadzie wyjątku. Dopowiedziała, że taką zgodę wyraża Regionalny Dyrektor Ochrony  Środowiska.

Krzysztof  Durczak poinformował, że kilka lat temu osobiście wraz z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska rozpatrywali rów F4, kawałek flisy, gdzie występowały tamy zbudowane przez bobry. Wyjaśnił, iż wniosek na odstrzał bobrów został złożony. Dodał, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróciła się do urzędu Gminy w Kołaczkowie z pismem zawierającym prośbę uzupełnienia informacji dotyczących nazwisk myśliwych, którzy będą mieli dokonywać odstrzałów oraz serii i numeru pozwolenia na broń. Wyjaśnił, że pomimo uzupełnienia wniosku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wyraziła zgody na odstrzał bobrów.

Mirosław Zieliński poinformował, że każda spółka wnioskowała o dofinansowanie na konkretną kwotę. Dodał, że powiat wrzesiński przeznacza na ten cel łącznie 45.000,00 zł, więc kwoty podane w poszczególnych wnioskach muszą być obniżone. Zapytał w jaki sposób będzie się to odbywało.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odnosząc się do lat ubiegłych, w których Zarząd Powiatu przyznawał dofinansowania, odpowiedziała, że zawsze pod uwagę brany jest zakres wykonywanych prac. Dodała, że przed udzieleniem dotacji odbywa się rozpoznanie w teranie, polegające się ustaleniu tego jak wyglądają rowy. Wyjaśniła, iż czasami konserwacja rowu polega tylko na jego wykoszeniu. Ogłosiła, że bardzo ciężko jest porównać taki rów do rowu, którego konserwację należy przeprowadzić od podstaw.

Mirosław Balicki, członek komisji zaproponował, by w przyszłym roku Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie kwoty zabezpieczonej na dofinansowanie spółek wodnych w budżecie powiatu wrzesińskiego.

Waldemar Bartkowiak, członek komisji stwierdził, że po zwiększeniu zabezpieczonej kwoty na dotację, spółki wodne będą wnioskować o większe dofinansowanie, co i tak nie rozwiąże problemu.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, poinformowała, że stawki jakie spółki przedstawiają do wykonania metra bieżącego konserwacji są cały czas na podobnym poziomie.

Krzysztof Strużyński, członek komisji zaproponował skierowanie wniosku do Związku Inwestycji Rolniczych w Poznaniu w celu ustalenia zamiaru wykonania flisy.

Mirosław Zieliński poinformował, że należy doprecyzować kryteria przyznawania dofinansowania spółkom wodnym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Zaproponował, by dotacje były udzielane na podstawie długości rowów lub ilości hektarów.

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji zapewnił, że poprosi kierownika inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrześni, by udzielił konkretnej informacji dotyczącej remontu flisy. Poinformował również, że zostanie złożony wniosek do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dotyczący prośby przedstawienia konkretnego uzasadnienia, w którym będzie dokładnie ustalone jakie kryteria muszą spełniać spółki wodne żeby otrzymać dofinansowanie z budżetu powiatu wrzesińskiego. Zaproponował, by Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w przyszłym roku zwróciła się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o zwiększenie kwoty zabezpieczonej na dofinansowanie spółek wodnych w budżecie powiatu wrzesińskiego.

Członkowie komisji jednomyślnie wyrazili zgodę na złożenie wniosku do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w celu uzyskania informacji dotyczącej  kryteriów przyznawania dotacji spółkom wodnym.

 

Pkt 4

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że do wykonania było sześć zadań. Dodała, że w sumie na wszystkie zadania w sezonie 2015/2016 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 900.000,00 zł (100.000,00 zł na rok 2015 i 800.000,00 zł na rok 2016). Powiadomiła, iż rok 2015 zakończył się bezkosztowo. Dopowiedziała, że:

1) Zadanie nr 1 – obszar gminy Kołaczkowo:

- odśnieżanie – 8 działań;

- sprzęt ciężki – 0 działań;

- zwalczanie śliskości – 17 działań.

2) Zadanie nr 2 – obszar gminy Miłosław:

- odśnieżanie – 8 działań;

- sprzęt ciężki – 0 działań;

- zwalczanie śliskości – 18 działań.

3) Zadanie nr 3 – obszar gminy Nekla:

- odśnieżanie – 7 działań;

- sprzęt ciężki – 0 działań;

- zwalczanie śliskości – 16 działań.

4) Zadanie nr 1 – obszar gminy Nekla:

- odśnieżanie – 9 działań;

- sprzęt ciężki – 0 działań;

- zwalczanie śliskości – 16 działań.

5) Zadanie nr 1 – obszar gminy Września:

- odśnieżanie – 7 działań;

- sprzęt ciężki – 0 działań;

- zwalczanie śliskości – 17 działań.

6) Zadanie nr 1 – obszar miasta Września:

- odśnieżanie – 7 działań;

- sprzęt ciężki – 0 działań;

- zwalczanie śliskości – 17 działań.

Poinformowała, że koszty, które były poniesione na poszczególne gminy wyglądają następująco:

1) gmina Kołaczkowo – 48.831,29 zł;

2) gmina Miłosław – 42.013,86 zł;

3) gmina Nekla – 22.223,00 zł;

4) gmina Pyzdry – 53.636,64 zł;

5) gmina Września – 102.662,25 zł;

6) miasto Września – 14.770,72 zł.

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji zapytał jakie naprawy w najbliższym czasie będą realizowane.

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych odpowiedziała, że w budżecie na rok 2016 do wykonania zaplanowane są  2 km drogi Czerniejewo – Września, na odcinku Psary Polskie, Nowy Folwark. Wyjaśniła, że na ten czas Referat Dróg Powiatowych czeka na decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania w ramach programu przebudowy dróg lokalnych.

Przemysław Kuczora, członek komisji zapytał kiedy rozpocznie się remont ulicy Kościuszki.

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych odpowiedziała, że w zeszłym tygodniu Referat Dróg Powiatowych dostał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dodała, iż teraz decyzja musi się uprawomocnić.

 

Pkt 5

Bogdan Kruk, przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad na XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad na XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Bogdan Kruk, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

Protokołowała

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 10 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-07-08 14:56
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2016-07-08 14:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.