Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 14 / 2016

PROTOKÓŁ NR 14/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 12 grudnia 2016 roku

 

Przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 6 członków komisji. W posiedzeniu wzięły udział:

1) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

2) Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Informacja o pracach na drogach powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

4. Ocena wykorzystania dotacji przez spółki wodne.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3 Informacja o pracach na drogach powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Izabelę Karpińską, kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Izabela Karpińska poinformowała, że w 2016 roku wybudowano chodniki:

1) przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni (350 m bieżących chodnika o szerokości 1,5 m). Łączna wartość inwestycji wyniosła 91.122,09 zł;

2) w miejscowości Sobiesiernie (315 m bieżących chodnika o szerokości 2,20 m). Łączna wartość inwestycji wyniosła 94.221,08 zł;

3) w miejscowości Czeszewo (383 m bieżących chodnika o szerokości 1,5 m). Łączna wartość inwestycji wyniosła 68.873,57 zł.

Dodała, że w miejscowości Targowa Górka położono około 400 m bieżących nawierzchni jezdni. Koszt inwestycji wyniósł 139.744,73 zł. Dopowiedziała, że w ramach tego działania wykonano remont chodnika na długości 100 m. Oznajmiła, że nie został wybudowany chodnik w miejscowości Miłosław, ze względu na brak szerokości pasa drogowego.

Bogdan Kruk zapytał, przy jakiej ulicy był budowany chodnik w Czeszewie.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że chodnik w Czeszewie był budowany przy ul. Leśnej.

Izabela Karpińska poinformowała, że na zimowe utrzymanie dróg przewidziane jest 6 zadań. Zadania podzielone są na gminy powiatu i realizowane są według 4 standardów:

1) I standard: odśnieżanie, zwalczanie śliskości;

2) II standard: zwalczanie śliskości w miejscach niebezpiecznych tj. łuki, skrzyżowania, przystanki autobusowe;

3) III standard: odśnieżanie;

4) IV standard: działania na drogach gruntowych (nie są realizowane).

Dodała, że na terenie Gminy Kołaczkowo, Miłosław i Września zimowe utrzymanie dróg będzie realizowała firma usługowa Pana Daniela Waligóry z Targowej Górki. Natomiast w Gminie Nekla firma Pana Stanisława Wojkiewicza z Targowej Górki, a w Gminie Pyzdry firma Pana Karola Wrzaskowskiego z Pyzdr.

Dopowiedziała, że na zimowe utrzymanie dróg przeznaczona jest kwota w wysokości 900.000,00 zł, a w tym 100.000,00 zł na 2016 rok i 800.000,00 zł na 2017 rok. Wartość podpisanych umów z firmami usługowymi, które będą realizować zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg wynosi około 680.000,00 zł.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy w 2016 roku wykonano już działania związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że w grudniu 2016 roku wykonano już działania związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Bogdan Kruk zapytał, jak wygląda podział gmin powiatu wrzesińskiego według wyżej wymienionych 4 standardów.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że dokonano pomiaru ruchu drogowego i analizy podziału standardów. Poinformowała, że I standard jest realizowany na drogach, na których jest ponad 2000 pojazdów na dobę, II standard powyżej 1000 pojazdów na dobę, III standard poniżej 1000 pojazdów na dobę. Dodała, że każda droga analizowana jest indywidualnie, ponieważ może być na niej małe natężenie ruchu, ale występować wiele niebezpiecznych miejsc. Dopowiedziała, że w I standardzie jest Września – Witkowo, Września – Czerniejewo, Nekla – Czerniejewo, Nekla – Strożki, Miłosław – Środa Wielkopolska, Kozubiec – Orzechowo, miasto Pyzdry, Pyzdry – Zagórów.

Radny Przemysław Kuczora zapytał, czy np. Gminy Witkowo, Czerniejewo również wykonują działania związane z zimowym utrzymaniem dróg na drogach Witkowo – Września, czy Czerniejewo – Września.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że powiat gnieźnieński nie przykłada się do dbania o drogi w czasie okresu zimowego.

Bogdan Kruk dodał, że należałoby dołączyć do wyżej wymienionych dróg drogę w miejscowości Osowo.

Izabela Karpińska poinformowała, że droga do Osowa znajduje się w II standardzie. Dodała, że powiat wrzesiński nie ma wpływu na to, jak sąsiadujące powiaty rozkładają swój zakres działań na drogach.

Bogdan Kruk zapytał, na jakich drogach odbywały się w 2016 roku prace porządkowe np. wycinka drzew.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że prace porządkowe w 2016 roku odbyły się na odcinkach dróg: Bieganowo – Zieliniec, Zieliniec – Kołaczkowo, Gorazdowo – Szamarzewo.

Dodała, że w planach są drogi w kierunku Borzykowa, Sokolników i odcinek drogi Miłosław – Pałczyn.

Waldemar Bartkowiak zapytał, czy na drodze Gozdowo – Nowa Wieś Królewska zostały wszczęte działania.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że zostały częściowo usunięte drzewa owocowe i krzaki na poboczach. Dodała, że są zabezpieczone środki na remonty cząstkowe m.in. na naprawę nawierzchni drogi.

Bogdan Kruk zapytał, gdzie będą wykonywane remonty cząstkowe.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że remonty cząstkowe wykonywane są na bieżąco, na jednej drodze po kilka razy w roku. Dodała, że wszystkie drogi przed zimą zostały naprawione, jednak po okresie zimowym na pewno wystąpią ubytki w nawierzchniach dróg.

Waldemar Bartkowiak zapytał, ile w tym roku maszyna zebrała długości poboczy oraz czy jest możliwość w 2017 roku zebrania poboczy na odcinku drogi Gozdowo – Nowa Wieś Królewska.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że około 20 km odcinków dróg zostało zrobionych. Poinformowała, aby można było realizować te działania musi zostać wyrażona zgoda na odbiór ziemi. Dodała, że wykonano prace na odcinkach dróg Mystki – Stępocin, Targowa Górka – Madera. Dopowiedziała, że na ten moment nie można wykonywać działań, ponieważ nie ma zgody na odbiór ziemi. 

Waldemar Bartkowiak zapytał, jaki jest koszt ścinania poboczy.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że taki koszt przy zlecaniu zadania firmie zewnętrznej wynosi około 60.000,00 zł na 20 km poboczy.

Przemysław Kuczora zapytał, czy 20 km pobocza dotyczy jednej strony, czy dwóch stron drogi.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że 20 km pobocza, czyli po jednej i drugiej stronie drogi, na odcinku 10 km drogi.

 

Pkt 4 Ocena wykorzystania dotacji przez spółki wodne.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że zgodnie z uchwałą nr 41/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni spółki wodne mogą otrzymać dotację z budżetu powiatu wrzesińskiego na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych w wysokości 30% wartości wykonanych robót. Dodała, że spółka, aby otrzymać dotację musi spełniać poniższe kryteria:

1) wskaźnik ściągalności składek w roku poprzednim – min. 70%;

2) udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania min. 30%.

Dopowiedziała, że ściągalność składek spada z roku na rok. Spółki wykazywały ściągalność składek za rok ubiegły na poziomie 70 – 80%. Spółka Ksawerów, która prowadzona jest na terenie Gminy Pyzdry posiadała największą ściągalność składek. Łączna kwota z budżetu powiatu na 2016 rok przeznaczona na spółki wodne wynosiła 45.000,00 zł. Została rozdysponowana pomiędzy spółki. Przy łącznym koszcie prac wykonanych we wszystkich spółkach dotacja powiatu stanowiła 28 % kosztów łącznych.

Bogdan Kruk zapytał, na co spółki wykorzystują dotacje.

Urszula Łabęda odpowiedziała że przed udzieleniem dotacji dokonuje się sprawdzenia działania spółki, a następnie, aby porównać funkcjonowanie przed i po udzieleniu dotacji na urządzenia wodne przeprowadza się kolejną wizytę. Poinformowała, że wykonywane są konserwacje na rowach będących w Związku Spółek Wodnych. Dodała, że każdego roku Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa bierze udział w Walnych Zgromadzeniach organizowanych przez spółki.

Radny Mirosław Balicki zapytał, czy zakończyła się sprawa związana z utworzeniem Spółki Wodnej Chrustowo.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nie wpłynęły do starostwa żadne kolejne pisma w sprawie utworzenia Spółki Wodnej Chrustowo. Dodała, że spółka nie spełniła warunków formalnych ujętych w ustawie prawo wodne. Dopowiedziała, że Starosta odmówił zatwierdzenia statutu spółki, która się odwołała i sprawa została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, tym samym podtrzymał decyzję Starosty Wrzesińskiego.

Bogdan Kruk zapytał, czy spółki przydzielone środki przeznaczyły na realizację zadań.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że z budżetu powiatu na 2016 rok na spółki wodne zostało przeznaczone 45.000,00 zł. Poinformowała, że do 30.11.2016 r. spółki dostarczyły do starostwa sprawozdania z wykonania prac. Dodała, że w projekcie budżetu na 2017 rok planuje się również kwotę dofinansowania spółek w wysokości 45.000,00 zł.

Bogdan Kruk zapytał o przyznawanie dotacji na usuwanie azbestu.

Urszula Łabęda poinformowała, że powiat pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu około 141.000,00 zł. Dodała, że kwota ta pokryła w całości koszty przeznaczone na wykonawcę, a w związku z tym każda gmina powiatu wrzesińskiego, która przekazała powiatowi 10.000,00 zł na działanie związane z usuwaniem azbestu otrzymała zwrot tej kwoty.

Radny Mirosław Balicki zapytał, czy w 2017 roku również będzie realizowany program usuwania azbestu.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że do 15 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie na usuwanie azbestu. Dodała, że powiat wrzesiński złożył już wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Bogdan Kruk zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Bogdan Kruk

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 14 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Kruk
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-04-24 12:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.