Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 3 / 2019

PROTOKÓŁ NR 3/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków komisji, co wobec statutowego składu komisji stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku, przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3 Kontrola dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia przedłożyła dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie czynności kontrolnych, która obejmowała:

1) ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.;

2) uchwałę nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi;

3) uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dotyczące:

 • ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych,
 • powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty,
 • przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych;

4) wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w poszczególnych obszarach ogłoszonych konkursów.

Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją i ze zbiorczym wykazem dotacji udzielonych w 2018 r., poddała kontroli losowo wybrane oferty z obszarów:

1) kultura, sztuka i ochrona tradycji;

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 82 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r., Komisja Rewizyjna sporządziła protokół kontroli, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w 2018 r. przebiegało w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

 

Pkt 4 Ustalenie zakresu i terminów kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r.

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że od dnia 25 kwietnia 2019 r. będzie przeprowadzała kontrolę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r. w zakresie:

1) wykonania dochodów budżetowych;

2) wykonania wydatków budżetowych;

3) rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej;

4) procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych;

5) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

6) zobowiązań wymagalnych;

7) zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie;

8) wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym;

9) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

10) rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2018 r.;

11) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2018 r.

 

Zgodnie z § 79 ust. 1-3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, przewodniczący komisji wyznaczył zespoły kontrolne, odpowiednio w składzie:

 1. Henryka Waligóra – kierownik zespołu, Jarosław Czyż (w zakresie wymienionym w pkt. 1, 2 i 3);
 2. Krzysztof Strużyński – kierownik zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak (w zakresie wymienionym w pkt. 4, 6 i 7).

Kierownicy zespołów kontrolnych otrzymali pisemne upoważnienia, określające zakres kontroli i osoby wydelegowane do jej przeprowadzenia.

Ponadto Komisja Rewizyjna uzgodniła, że w pełnym składzie podejmie czynności kontrolne w zakresie wymienionym w pkt. 5, 8, 9, 10 i 11.

Komisja Rewizyjna dokonała wyboru procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2018 r., które zostaną poddane szczegółowej weryfikacji, tj.:

 1. dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu oraz urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;
 2. opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych dla zadania dotyczącego budowy bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni;
 3. pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania dotyczącego budynku na cele dydaktyczno – sportowe przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zostanie przeprowadzona po zakończeniu audytu wewnętrznego dotyczącego kontroli wydatkowania środków unijnych.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 3 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-10 11:38

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj