Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 4 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 4/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku, przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

Przewodniczący komisji poinformował, że zgodnie z rocznym planem pracy, Komisja Rewizyjna przystępuje do kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r. Zaznaczył, że czynności kontrolne będą prowadzone w zakresie:

 1. wykonania dochodów i wydatków budżetowych, rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej (I zespół kontrolny);
 2. procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych, zobowiązań wymagalnych i zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie (II zespół kontrolny).

Przypomniał, że I zespół kontrolny stanowią: Henryka Waligóra, przewodnicząca zespołu i Jarosław Czyż, a II zespół kontrolny stanowią: Krzysztof Strużyński, przewodniczący zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak. Zespoły kontrolne działały na podstawie stosownych upoważnień.

Dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie objętym kontrolą przedstawiły:

 1. Anna Trubacz, główna księgowa,
 2. Magdalena Michalak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zespoły kontrolne zapoznały się z przedłożoną dokumentacją i dokonały losowej kontroli w zakresie m.in:

1. wykonania dochodów:

 • dotacji z Gminy Miłosław na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”,
 • dochodów z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym,
 • wpływów z tytułu opłat za usługi geodezyjne,
 • dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych,
 • wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy,
 • wpływów ze sprzedaży działek w Bierzglinku,
 • wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

2. wykonania wydatków:

 • wydatku dotyczącego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września”;

3. procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych:

 • postępowanie dotyczące dostawy, rozmieszczenia, instalacji i montażu sprzętu oraz urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 • postępowanie dotyczące opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz
  z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na budowie budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w celu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”,
 • postępowanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego”.

Zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej nie stwierdziły nieprawidłowości w toku przeprowadzonych kontroli.

Zgodnie z § 82 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r., zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej sporządziły protokoły kontroli, które stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Pkt Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że w dniu 14 maja 2019 r. przeprowadzi, w pełnym składzie kontrolę w zakresie:

 1. oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 2. wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym,
 3. wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 4. rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2018 r.;
 5. informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2018 r.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 4 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-22 13:27
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-22 13:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj