Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5 / 2019

PROTOKÓŁ NR 5/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 14 maja 2019 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku, przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

Opiniując wykonanie budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok, Komisja Rewizyjna oceniła:

 1. roczne sprawozdania budżetowe w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 2. sprawozdanie finansowe,
 3. wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 4. rzetelność sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 roku.

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2018 rok.

Dokumentację do kontroli przekazała Anna Trubacz, główna księgowa, która udzielała też wyjaśnień na pytania.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

 1. sprawozdaniami dotyczącymi wykonania planu dochodów, wykonania planu wydatków, stanu zobowiązań według tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji, stanu należności, nadwyżki i deficytu,
 2. sprawozdaniem finansowym składającym się z: bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysku i strat jednostki oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki,
 3. uchwałą nr SO-0954/13/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 08.04.2019 r. wyrażającą pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Kontrolując wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna poddała analizie zadanie pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”, w tym: realizacji zawartych umów i dostawy zakupionego wyposażenia.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą wykonania budżetu za 2018 rok.

Zgodnie z § 82 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, Komisja Rewizyjna sporządziła protokół z przeprowadzonej kontroli, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Pkt Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji poprosił Annę Trubacz, główną księgową o przedstawienie wyjaśnienia do wyników kompleksowej kontroli gospodarki finansowej za 2017 rok. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przekazała wystąpienie pokontrolne, w którym wskazała na nieprawidłowości i uchybienia dotyczące m.in.:

 1. prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji księgowej,
 2. sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy,
 3. pobierania należności i prowadzenia ich windykacji za nieruchomości Skarbu Państwa,
 4. stosowania właściwej klasyfikacji przy sporządzaniu ewidencji księgowej i sprawozdawczości,
 5. rozliczania kosztów podróży służbowych,
 6. rozliczania dotacji budżetowych,
 7. dokonywania wydatków w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 8. analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do wysokości średnich wynagrodzeń.

Anna Trubacz wyjaśniła, że uchybienia wykazane w zakresie księgowym dotyczyły zasad funkcjonowania kont, klasyfikacji wydatków z tytułu dopłat dla Spółki  z o.o. pod nazwą „Szpital Powiatowy we Wrześni” jako poręczeń i gwarancji. Zaznaczyła, że nieprawidłowości te nie wpływają znacząco na rzetelność sporządzonych sprawozdań finansowych, co potwierdził przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w czasie podpisywania protokołu z kontroli. Dodała, że radni otrzymają informację o sposobie realizacji wszystkich wniosków pokontrolnych.

Przewodniczący komisji poinformował, że zgodnie z opinią radcy prawnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej są jawne i w jej pracach mogą uczestniczyć inni radni oraz osoby  trzecie, ale podejmowanie rozstrzygnięć w rozpatrywanych/kontrolowanych sprawach należy do wyłącznej kompetencji członków komisji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 5 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-05-22 13:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj