Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 64 / 2018

PROTOKÓŁ NR 64/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 16 maja 2018 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 r.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodnicząca komisji zaproponowała rozszerzenie porządku obrad w następującym zakresie:

1) wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym;

2) informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

W/w punkty zostaną omówione w pkt. 4 i 5 porządku obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli zmianę przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 3

Przemysław Hirschfeld, przewodniczący pierwszego zespołu kontrolnego zapoznał członków komisji z wynikami kontroli odczytując protokół kontroli wykonania dochodów budżetowych, zobowiązań wymagalnych i procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Maria Taciak, przewodnicząca drugiego zespołu kontrolnego zapoznała członków komisji z wynikami kontroli odczytując protokół kontroli wykonania wydatków budżetowych i zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

 

Pkt 4

 

Komisja Rewizyjna przystępując do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym zapoznała się z niżej wymienionymi dokumentami:

1) sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2017;

2) potwierdzeń środków na rachunkach bankowych;

3) sprawozdania Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;

4) dokumentacji księgowej.

 

Analizując bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2017 rok Komisja Rewizyjna ustaliła:

Aktywa:

1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2017 roku na rachunku bankowym wynosiły 7.095.355,46 zł:

1) konto organu kwota 6.596.715,92 zł, w tym: 216.060,00 zł – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na styczeń 2018 roku oraz kwota 2.114.916,00 zł – subwencja oświatowa na styczeń 2018 roku;

2) konta do realizacji projektów (9 rachunków bankowych) kwota 351.322,92 zł;

3) konta wydatków niewygasających (2 rachunki bankowe) kwota 147.316,62 zł.

W bilansie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2017 r. w pozycji I.1.1. Środki pieniężne budżetu wykazano kwotę 7.095.355,46 zł i jest zgodna ze stanem środków na rachunkach bankowych.

2. W pozycji II. Należności i rozliczenia wykazano kwotę 481.498,17 zł, na którą składają się następujące pozycje:

1) II.2. Należności od budżetów - należny udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 375.808,47 zł;

2) II.3. Pozostałe należności i rozliczenia - należności od jednostek organizacyjnych, które zrealizowały dochody, a nie przekazały ich na dzień 31 grudnia 2017 roku
w kwocie 105.689,70 zł.

3) W pozycji III. Inne aktywa wykazana kwota 7.032,33 zł stanowi przypis odsetek od zaciągniętych kredytów, których termin zapłaty mija w styczniu 2018 roku.

Pasywa:

1. Saldo w bilansie wykazane w pozycji I. Zobowiązania  kwota 4.109.926,94 zł jest zgodna z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku:

1) W pozycji I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) ujęto kwotę
7.032,33 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – odsetki płatne w styczniu 2018 roku;

2) W pozycji I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) ujęto kwotę 4.000.000,00 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – kredyty zaciągnięte przed rokiem 2017;

3) W pozycji I.2. Zobowiązania wobec budżetów ujęto kwotę 102.894,61 zł, na którą składają się między innymi zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji, zobowiązania wobec Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. W pozycji II. 1. Wynik wykonania budżetu ujęto kwotę ze znakiem plus +3.755.264,35 zł. Komisja analizując tę pozycję odniosła się do sprawozdania Rb – NDS, z którego wynika, że wynik budżetu wykazany w w/w sprawozdaniu wynosi +3.755.264,35 zł. Ponadto komisja ustaliła, że dochody ogółem powiatu wg sprawozdania zbiorczego Rb – 27 S za 2017 rok wynoszą 71.939.409,19 zł, natomiast wydatki ogółem powiatu wg sprawozdania Rb – 28 S za 2017 rok wynoszą 68.184.144,84 zł;

1) W pozycji II. 1.1. Nadwyżka budżetu ujęto kwotę ze znakiem plus +3.902.562,25 zł;

2) W pozycji II.1.3. Niewykonane wydatki ujęto kwotę ze znakiem minus 147.297,90 zł, co stanowi równowartość wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017. W 2017 roku został ustalony wykaz wydatków niewygasających dwiema uchwałami Rady Powiatu Wrzesińskiego (nr 240/XXXVII/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku i nr 244/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku). Kwota wydatków niewygasających jest zgodna z ewidencją.

3. W pozycji  II. 5. Skumulowany wynik budżetu (+) (-) wynosi -2.759.579,23 zł i jest zgodny z ewidencją księgową;

4. W pozycji III. Inne pasywa wykazana kwota 2.330.976,00 zł jest zgodna z ewidencją księgową.

Według wyjaśnień głównej księgowej (wz. skarbnika) na kwotę 2.330.976,00 zł składają się następujące pozycje :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów na miesiąc styczeń 2018 roku
w kwocie 2.114.916,00 zł, środki wpłynęły do budżetu w dniu 20 grudnia 2017 roku;

2) dotacja celowa na rok 2018 (rozdz. 75411) w kwocie 216.060,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, środki wpłynęły w dniu 27 grudnia 2017 roku.

Wniosek:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że dane wykazane w bilansie z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku są zgodne z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem przedłożonym z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego na 2017 rok.

 

Pkt 5

Komisja Rewizyjna dokonując analizy przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informacji o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku stwierdziła, że zawarto w niej informacje o zbyciu i nabyciu mienia. Ponadto stwierdziła, ze dane dotyczące stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r. są zgodne z przedłożonym bilansem łącznym jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

                                                                                                  

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że dnia 22.05.2018 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem kontynuacji przeprowadzania kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 r.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Halina Kotyk

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 64 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.