Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 65 / 2018

PROTOKÓŁ NR 65/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 22 maja 2018 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 r.

4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 16.05.2018 r.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Przemysław Hirschfeld, przewodniczący pierwszego zespołu kontrolnego zapoznał członków komisji z wynikami kontroli odczytując protokół kontroli w zakresie:

1) dochodów z tytułu czynszów najmu i dzierżawy, opłat geodezyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy i opłat komunikacyjnych,

2) zadłużeń kontrahentów według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,

3) podjętych czynności egzekucyjnych.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Maria Taciak, przewodnicząca drugiego zespołu kontrolnego zapoznała członków komisji z wynikami kontroli odczytując protokół kontroli w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

 

Pkt 4

 

Przewodnicząca komisji odczytała protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 16.05.2018 r.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali oceny:

 

1) rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2017 rok,

 

2) rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

 

Ad. 1)

Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą nr SO-0954/35/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok. Stwierdziła, że z w/w opinii wynika, iż Skład Orzekający wyraził opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

 

Podsumowanie:

Komisja Rewizyjna na podstawie szczegółowej analizy złożonego przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok uchwałą nr 884/2018 z dnia 22 marca 2018 roku wraz z częścią opisową, a także po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz uchwałą nr SO-0954/35/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 r. stwierdza, że sprawozdanie przygotowane zostało w sposób rzetelny. Przeprowadzona kontrola dokumentów źródłowych w zakresie dochodów i dokonywanych wydatków, potwierdziła, że budżet realizowany był w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, przestrzegając dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku realizował budżet prawidłowo. Stosownie zatem do art. 16 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) komisja wyraża pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

Ad. 2)

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami przedłożonymi przez Annę Trubacz, główna księgową (wz. skarbnika) i porównała je z przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2017 rok:

1) Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,

2) Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,

3) Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku,

4) Rb – N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku,

5) Rb – NDS –Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017,

6) Rb – UN - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku,

7) Rb – UZ – Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2017 roku,

8) Rb – ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017 roku.

 

Wniosek:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wymienione powyżej sprawozdania wykazują zgodność kwot zaplanowanych i wykonanych ze sprawozdaniem przedłożonym przez Zarząd Powiatu. Komisja nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że dnia 25.05.2018 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Halina Kotyk

6. /-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 65 / 2018)

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.