Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 67 / 2018

PROTOKÓŁ NR 67/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 7 września 2018 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu ze względu na jego tematykę uczestniczył Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska, i Rolnictwa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się ze skargą na działania Starosty Wrzesińskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Przewodnicząca komisji odczytała treść skargi z dnia 16.08.2018 r. (data wpływu skargi do starostwa 16.08.2018 r.) na działania Starosty Wrzesińskiego związanych z inwestycją realizowaną przez Gminę Września na tzw. Waltra Łąkach.

Skarga znajduje się w zbiorze skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.1510.1.2018.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że, dnia 24.08.2018 r. Przewodniczący Rady skierował pismo do Starosty Wrzesińskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dodała, że dnia 28.08.2018 r. Przewodniczący Rady otrzymał odpowiedź na powyższe pismo.

Pismo znajduje się w zbiorze skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.1510.1.2018.

Z uwagi na powyższe Komisja postanowiła przed dalszym procedowaniem dokonać wizji lokalnej placu zabaw przy ul. Suwalskiej we Wrześni.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, członkowie komisji zapoznali się szczegółowo z zarzutami zawartymi w skardze:

1) nieuwzględnienia skarżących, jako strony podczas podejmowania decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę;

2) nieprzeprowadzenie w przedmiotowej sprawie konsultacji społecznych, gdyż udostępnienie informacji o planowanej inwestycji i pozwoleniu na budowę w Biuletynie Informacji Publicznej i lokalnej prasie nie spełnia zdaniem skarżących wymogu konsultacji społecznych;

3) nieprzemyślane usytuowanie placu zabaw w bliskiej odległości od linii rozgraniczającej ulicę, co może narazić bawiące się na nim dzieci na niebezpieczeństwo;

4) bliską odległość inwestycji od okien budynku mieszkalnego;

5) nieodpowiednią lokalizację inwestycji albowiem narusza ona interesy skarżących i znacząco obniża jakość ich codziennego życia;

6) niepoinformowanie, że projekt inwestycji ulegał zmianom w trakcie jego realizacji;

7) rażące naruszenie ekologicznych i estetycznych walorów tego obszaru, uzasadniając, że został on zalany betonem lub wyłożony kostką;

8) obniżenie wartości przyrodniczych i krajobrazu naturalnego rozlewiska rzeki;

9) brak zintegrowania inwestycji z otoczeniem, gdyż zdaniem skarżących inwestycja razi swoją krzykliwością, kiczowatością i zastosowaniem sztucznych materiałów.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych przewodnicząca komisji poprosiła o ustosunkowanie się do ww. zarzutów Jerzego Kaczorowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

 

Ad. 1

Przedmiotową sprawę organ procedował w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Zgodnie z zapisem art. 28 ust. 2 powołanej ustawy, stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Pojęcie to zdefiniowane jest w art. 3 pkt. 20 ustawy jako cyt. „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”. Oznacza to, że jeżeli w dacie wydania decyzji istniałyby jakiekolwiek przepisy prawa materialnego, z których wynikałoby ograniczenie w zagospodarowaniu działki nr 1877/1 spowodowane realizacją przedmiotowej inwestycji, właścicieli tej działki należałoby uznać za stronę postępowania. W toku postępowania organ takich przepisów nie znalazł.

 

Ad. 2

Jerzy Kaczorowski poinformował, że żaden akt prawny nie nakłada na organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych, za wyjątkiem postępowań wymagających tzw. ponownej oceny odziaływania  na środowisku. Postępowanie takie prowadzone jest dla szczególnych, ściśle określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) inwestycji. Rozpatrywana inwestycja do takich nie należy.

 

Ad. 3 i 4

Jerzy Kaczorowski poinformował, że wszystkie obiekty budowlane omawianej inwestycji zostały zlokalizowane w odległości większej niż 6 m od krawędzi jezdni drogi gminnej – ul. Suwalskiej, co jest zgodne z zapisami art. 43 ustawy z dnia 27 lutego 2015 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.). 

 

Ad. 5

Komisja Rewizyjna stwierdza, że kwestie dotyczące hałasu i bezpieczeństwa w miejscach publicznych regulują przepisy uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XVI/232/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września. W przypadku odnotowania przez skarżących wystąpienia hałasu, należy odwołać się do właściwego organu, jakim jest m.in. Straż Miejska czy Policja.

 

Ad. 6

W toku prac projektowych inwestor ma dowolność kształtowania formy projektu, zatem formułowanie w tej kwestii zarzutu do Starosty jest całkowicie bezzasadne. 

 

Ad. 7 i 8

Jerzy Kaczorowski poinformował, że naruszenie walorów ekologicznych, estetycznych oraz obniżenie wartości przyrodniczych i krajobrazu naturalnego rozlewiska rzeki jest oceną subiektywną skarżących i nie podlega rozpatrywaniu przez organ wydający pozwolenia na budowę.

 

Ad. 9

Komisja Rewizyjna nie jest właściwa do wyrażania opinii w kwestii subiektywnej oceny skarżących o braku zintegrowania inwestycji z otoczeniem.

 

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami zawartymi w piśmie, oraz ustaleniami z przeprowadzonej wizji lokalnej opracowali projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z uzasadnieniem, w którym stwierdzili, że na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Rewizyjna uznaje skargę za bezzasadną.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Halina Kotyk

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 67 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-11-09 08:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.