Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 48 / 2017

PROTOKÓŁ NR 48/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 9 maja 2017 r.

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ze względu na jego tematykę, uczestniczyli Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa oraz Bartłomiej Kaczmarzewski, inspektor Referatu Dróg Powiatowych.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się ze skargą na nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę Wrzesińskiego w zakresie przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w miejscowości Września.
 4. Sprawy bieżące.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak, przewodnicząca komisji poinformowała, że ze względu na skomplikowany charakter skargi, wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożą przedstawiciele merytorycznych wydziałów.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski, inspektor Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że decyzja starosty wrzesińskiego nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w miejscowości Września była badana przez wojewodę wielkopolskiego w związku z odwołaniem właściciela części gruntu, zajmowanego pod skrzyżowanie o ruchu okrężnym przy ulicy Warsztatowej we Wrześni. Zaznaczył, że w wyniku tego postępowania, wojewoda wielkopolski uchylił częściowo decyzję starosty wrzesińskiego (nie dotyczyło to wniosku skarżącej), a w pozostałej części utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Podkreślił, że skarżąca nie była stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji, jednak z uwagi na fakt, iż obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w prasie lokalnej, skarżąca skorzystała z prawa do zapoznania się z jego treścią i zgłosiła swoje uwagi. Zauważył, że tereny działek, wskazywane w piśmie przez skarżącą, nie były objęte postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Dodał, że wszystkie działania, które są projektowane na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Kilińskiego, zostaną zrealizowane na terenie działek należących do powiatu wrzesińskiego.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że wnioskująca wystąpiła o wykonanie zjazdu publicznego z jej działki w miejscu sąsiadującym z wyspą kanalizującą ruch na projektowanym skrzyżowaniu o ruchu kolistym. Zaznaczył, że wnioskująca uzyskała decyzję odmowną, gdyż w pobliżu jest usytuowany istniejący już zjazd, który nie koliduje z projektowanym przedsięwzięciem. Dodał, że wnioskująca wystąpiła również o wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu prywatnego, jednak z uwagi na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidującą działalność gospodarczą na jej działkach, nie było możliwe wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację takiego zjazdu.

 

Przemysław Kuczora, członek komisji zapytał, czy decyzje i odpowiedzi na pisma były podejmowane i przekazywane w ustawowym terminie.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że postępowanie mające na celu realizację przedmiotowej inwestycji jest prowadzone przez Referat Dróg Powiatowych w imieniu inwestora (Zarząd Powiatu) i Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w imieniu starosty jako organu opracowującego decyzję o zezwoleniu na jej realizację. Zaznaczył, że skarżąca, przed wydaniem zezwolenia, złożyła wnioski do inwestora i na wszystkie otrzymała odpowiedź. Dodał, że w trakcie już prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, złożyła kolejne pismo, które zostało zadekretowane na Wydział Budownictwa.

 

Maria Taciak zauważyła, że na pismo z dnia 18.03.2016 r., które zostało skierowane do Wydziału Budownictwa, skarżąca otrzymała odpowiedź dopiero w grudniu 2016 r. Zaznaczyła, że fakt prowadzenia sprawy przez dwie komórki organizacyjne Starostwa, jak również możliwość zapoznania się z obwieszczeniem publikowanym w prasie lokalnej, nie usprawiedliwiają przewlekłości urzędu w udzielaniu skarżącej odpowiedzi. Dodała, że skarżąca przywołuje w piśmie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego, które w jej opinii „w sposób znaczący ingerowały w decyzję pierwotną Starosty Wrzesińskiego nr 300 z 2016 roku”.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski wyjaśnił, że powiat wrzesiński ubiegał się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, ogłoszonego przez wojewodę wielkopolskiego. Dodał, że Rada podjęła uchwałę nr 133/XXIII/2016 w dniu 08.09.2016 r., w której wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji tego zadania, gdyż było to warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie. Podkreślił, że w związku ze zmianą wytycznych przedmiotowego programu, podjęta uchwała Rady została zmieniona we wrześniu 2016 r. w zakresie nazwy zadania z: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” na: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”.

 

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odniósł się do pisma skarżącej z dnia 18.03.2016 r., na które odpowiedź została jej przekazana dopiero w grudniu ubiegłego roku. Wyjaśnił, że starosta wrzesiński w przedmiotowej sprawie występuje jako inwestor (Zarząd Powiatu) i organ administracji architektoniczno-budowlanej, który prowadził postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji. Zaznaczył, że skarżąca, w pierwszej kolejności kierowała swoje pisma do inwestora, a po zapoznaniu się z obwieszczeniem informującym o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji, skierowała pismo z zastrzeżeniami do prowadzącego postępowanie administracyjne. Podkreślił, że zgodnie z orzecznictwem, nie istnieje obowiązek udzielania odpowiedzi na wszystkie pisma wpływające w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego, gdyż zaburzyłoby to jego terminowe przeprowadzenie. Zauważył, że zastrzeżenia skarżącej zostały skonsultowane z inwestorem, a zajęte przez niego stanowisko zostało zawarte w decyzji nr 300/2016 starosty wrzesińskiego, wydanej w dniu 18.05.2016 r. poprzez zamieszczenie sformułowania: „Odnosząc się do wniosków, uwag i zastrzeżeń (…) stwierdza się, że powyższe uwagi nie dotyczyły sposobu prowadzenia przez organ przedmiotowego postępowania administracyjnego lecz lokalizacji i rozwiązań technicznych projektowanej drogi. W związku z powyższym organ skierował powyższe pisma do inwestora z prośbą o ustosunkowanie się do sformułowanych w nich zagadnień i rozważenia zmiany przyjętych rozwiązań projektowych. W odpowiedzi na powyższe, inwestor nie dokonał żadnych zmian w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym uzasadniając, że przekazane do zatwierdzenia rozwiązania były wnikliwie analizowane przez inwestora i projektanta i w ich zgodnej opinii są rozwiązaniami najbardziej racjonalnymi. Inwestor stwierdził, że poprawią one płynność ruchu drogowego w obrębie ul. Kościuszki i powiązanych z nią dróg gminnych z jednoczesnym jego spowolnieniem i uspokojeniem”. Ponadto odczytał treść uzasadnienia decyzji wojewody wielkopolskiego z dnia 14.10.2016 r. wydanej w związku z odwołaniem złożonym do decyzji starosty wrzesińskiego z dnia 18.05.2016 r.: „Dokonując analizy uzasadnienia decyzji starosty wrzesińskiego organ II instancji stwierdził, iż zawiera ono prawidłowe oznaczenie strony lub stron. Uzasadnienie zawiera opis złożonego wniosku i przebiegu sprawy oraz wyjaśnienie okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na rozstrzygnięcie, w tym również przywołanie uwag wniesionych przez strony w toku postępowania oraz informację o sposobie ustosunkowania się do nich przez zarządcę drogi”. Podsumowując zaznaczył, że wojewoda wielkopolski nie wniósł zastrzeżeń do sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że wszystkie uwagi techniczne zgłoszone przez skarżącą, przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, zostały szczegółowo rozpatrzone i następnie opisane w udzielonych odpowiedziach.

 

Jerzy Kaczorowski poinformował, że skarżąca nie skorzystała z przysługującego jej prawa do zapoznania się z aktami sprawy, po wydaniu obwieszczenia informującego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Zaznaczył, że obwieszenie o wydaniu decyzji jest publicznie ogłaszane zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a za dokonane uważa się je po upływie 14 dni od publikacji. Podkreślił, że stronie postępowania przysługuje prawo odwołania się od wydanej decyzji w terminie 14 dni od dokonania publicznego ogłoszenia (art. 129 Kpa). Podsumował, że skarżąca otrzymywała odpowiedzi na wszystkie pisma, które kierowała do Starostwa.

 

Maria Taciak przypomniała, że zgodnie z wytycznymi wojewody wielkopolskiego, uchwała Rady w przedmiotowej sprawie powinna odnosić się do wszystkich kwestii poruszonych w skardze.

 

Kamilla Chmielarz-Suszka, radca prawny poinformowała, że zgodnie z Kpa, strona postępowania ma możliwość zapoznania się z aktami sprawy 10 dni przed wydaniem decyzji. Zaznaczyła, że w przypadku naruszenia procedury, przykładowo Samorządowe Kolegium Odwoławcze i sądy badają, czy organ postąpił zgodnie z prawem. Podkreśliła, że zbadanie zgodności z prawem wydanej decyzji nie należy do kompetencji komisji i Rady. Zaproponowała, by Komisja Rewizyjna wystąpiła o przedstawienie stanu faktycznego i ustosunkowanie się do skargi merytorycznych wydziałów.

 

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy, w celu prawidłowej oceny opisanych w skardze zarzutów, członkowie komisji uzgodnili, że wystąpią do merytorycznych Wydziałów o opisanie stanu faktycznego i zajęcie stanowiska w sprawie wszystkich przedstawionych zdarzeń.

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji 
 2. /-/ Czesław Borkowski 
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld 
 4. /-/ Przemysław Kuczora 
 5. /-/ Stefan Tomczak 
 6. /-/ Henryka Waligóra 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 48 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-05-30 08:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.