Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 51 / 2017

PROTOKÓŁ NR 51/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ze względu na jego tematykę, uczestniczył Jacek Zieliński, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się ze skargą Fundacji „PRO VOBIS” w sprawie skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonej przez Fundację „PRO VOBIS”.

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powyższej skargi.

5. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 2

Maria Taciak, przewodnicząca komisji poinformowała, że decyzją nr 1/2016 z dnia 24.05.2016 r. starosta wrzesiński nadał uprawnienia szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącemu w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS”. Dodała, że z dokumentacji wynika, że liceum jest szkołą dla dorosłych, w trybie zaocznym. Dopowiedziała, że skarga dotyczy niezadowolenia z kalkulacji kwoty podstawowej, która obejmuje wszystkie koszty miesięczne składające się na wyliczony koszt miesięczny przypadający na jednego ucznia w szkole publicznej, tego samego typu. Poinformowała, że w ocenie Fundacji wyliczona kwota w wysokości 67,40 zł jest kwotą zaniżoną i podejrzewają stosowanie złych praktyk finansowych na szkodę szkoły. Dodała, że skarga zawiera informację, iż Fundacja otrzymała odpowiedź ogólnikową, określającą tylko wysokość dotacji oraz, że jest to forma ukrycia rzetelnych informacji i, że mają prawo przeprowadzić zasadności analizy wyliczeń dotacji. Dopowiedziała, że Fundacja wniosła o spowodowanie ujawnienia szczegółowych informacji, a także, że złożyła zawiadomienie do stosownych instytucji kontrolnych.

Maria Taciak poinformowała, że 05.06.2017 r. skierowała pismo do starosty wrzesińskiego z prośbą o przedłożenie dokumentacji, która umożliwi Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności zarzutów wskazanych w skardze. Dodała, że pismem z dnia 09.06.2017 r. otrzymała odpowiedź od starosty, w którym odnosi się do zarzutów wniesionych w skardze i do przebiegu całego postępowania w przedmiotowej sprawie. Przeczytała treść powyższej odpowiedzi, która znajduje się w zbiorze skarg i wniosków  w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.1510.3.2017.

Maria Taciak poinformowała, że prezes Fundacji „PRO VOBIS” dnia 20.09.2016 r. (data wpływu 28.09.2016 r.) złożył wniosek do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o przyznanie dotacji na prowadzenie szkoły w roku budżetowym 2017. Dodała, że pismem z dnia 18.01.2017 r. Starostwo Powiatowe we Wrześni zwróciło się do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie o udzielenie informacji o podstawowej kwocie dotacji na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – forma zaoczna. Dnia 01.03.2017 r. została sporządzona notatka służbowa przez Jacka Zielińskiego, inspektora Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej informująca, iż w związku z brakiem odpowiedzi ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na pismo z dnia 18.01.2017 r. skontaktowano się dnia 22.02.2017 r. z dyrektorem Wydziału Edukacji tamtejszego urzędu, który poprosił o ponowne przesłanie pisma w formie elektronicznej i zobowiązał się do udzielenia niezwłocznie odpowiedzi. Poinformowała, że do dnia 01.03.2017 r. nie otrzymano żadnej odpowiedzi. W związku z tym, zwrócono się ponownie w piśmie z dnia 14.03.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z prośbą o udzielenie informacji o podstawowej kwocie dotacji. W piśmie powołano się na art. 78a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, według którego nakłada się na organ dotujący obowiązek wyszukania najbliższego powiatu spełniającego warunki wyrażone w przytoczonym przepisie ustawy. Według powyższego przepisu Powiat Gnieźnieński spełnia te warunki. Dodała, że ze względu na brak odpowiedzi ze strony urzędu w Gnieźnie uniemożliwia to realizację obowiązku przekazywania dotacji zgodnie z przepisami ustawy. Poinformowała, że dnia 22.03.2017 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęła odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w którym informują iż, wysokość wydatków bieżących zaplanowanych na 2017 r. przez powiat gnieźnieński na prowadzenie szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w formie zaocznej wynosi 67,40 zł. Dodała, że również wskazano, że nie udzielono wcześniej odpowiedzi, ponieważ dopiero dnia 22.03.2017 r. została zatwierdzona stawka dotacji. Dopowiedziała, że wysokość dotacji została obliczona na podstawie uchwały nr 932/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15.03.2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji na jednego ucznia szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku budżetowym 2017.

Radny Stefan Tomczak zapytał, na jakiej kwocie bazowej obliczono wysokość dotacji.

Jacek Zieliński, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że kalkulacja kwoty dotacji na jednego ucznia na 2017 r. wygląda następująco:

a) podstawowa kwota dotacji dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, tryb zaoczny wynosi 67,40 zł,

b) kwota należnej dotacji w 2017 r. (50% podstawowej kwoty dotacji) – 33,70 zł,

c) roczna kwota należnej dotacji (33,70 zł x 12 miesięcy) – 404,40 zł,

d miesięczna kwota wypłaconej dotacji na jednego ucznia od stycznia do marca 2017 r. – 79,54 zł,

e) kwota wypłaconej dotacji (79,54 zł x 3 miesiąc – 238,62 zł,

f) różnica do wypłacenia (404,40 zł – 238,62 zł) – 165,78 zł,

g) kwota dotacji na słuchacza w pozostałych 9 miesiącach (165,78 zł / 9 miesięcy) – 18,42 zł.

Maria Taciak poinformowała, że Starostwo Powiatowe we Wrześni pismem z dnia 12.04.2017 r. przekazało Fundacji  „PRO VOBIS” szczegółowe informacje dotyczące kwoty dotacji dla szkół niepublicznych na 2017 r. Dodała, że pismem z dnia 19.04.2017 r. (data wpływu 21.04.2017 r.) Fundacja „PRO VOBIS” stwierdza, iż kwota 33,70 zł miesięcznie na jednego ucznia jest kwotą uniemożliwiającą funkcjonowanie szkoły, jednocześnie wniosła o udzielenie szczegółowych pozycji kalkulacji kwoty podstawowej. Zapytała, czy szkoła publiczna to ta sama co szkoła niepubliczna na prawach szkoły publicznej.

Stefan Tomczak odpowiedział, że liczy się dotacja szkoły publicznej tego samego typu.

Jacek Zieliński dodał, że powiat wrzesiński nie posiada szkoły publicznej, dlatego w pismach do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, pytania dotyczą szkoły niepublicznej.

Stefan Tomczak zapytał, dlaczego kwota dotacji w 2016 r. była wyższa niż w 2017 r.

Jacek Zieliński odpowiedział, że w 2016 r. obowiązywały inne przepisy, ustalając kwotę dotacji dla szkół niepublicznych opierano się na danych przedstawionych przez powiat słupecki. Dodał, że zgodnie z zapisem art. 78a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku określonego powiatu (…) powiat graniczący:

1) będący powiatem nie będącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

 

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.”

Maria Taciak poinformowała, że Starostwo Powiatowe we Wrześni pismem z dnia 25.04.2017 r. zwróciło się do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z prośbą o potwierdzenie, czy podstawowa kwota dotacji (67,40 zł) wykazana w piśmie z dnia 22.03.2017 r. nie została wyliczona błędnie oraz o przedstawienie szczegółowej kalkulacji. Dodała, że dnia 08.05.2017 r. przekazano kserokopię powyższego pisma do Fundacji „PRO VOBIS”. Dopowiedziała, że następnie Starostwo Powiatowe w Gnieźnie poinformowało pismem z dnia 16.05.2017 r. iż, podstawowa kwota dotacji podana w piśmie z dnia 22.03.2017 r. (67,40 zł) była błędna i dokonano jej korekty na kwotę 67,39 zł. Oznajmiła, że pismem z dnia 22.05.2017 r. Starostwo Powiatowe we Wrześni przekazało Fundacji kserokopię pisma przesłanego przez dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, z informacją o wyliczeniach podstawowej kwoty dotacji, która ostatecznie wynosi 67,39 zł. Dodała, że w związku z tym, iż kwota dotacji różni się od podanej wcześniej w piśmie z dnia 22.03.2017 r. o 0,01 zł, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie dokonał jej korekty. Dopowiedziała, że Starostwo Powiatowe we Wrześni skorzystało z aplikacji ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej do ustalenia „najbliższego” powiatu. Powyższa aplikacja wskazała, że powiat gnieźnieński jest „powiatem najbliższym” zgodnie z definicją ustawową.

Maria Taciak poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Gnieźnie pismem z dnia 16.05.2017 r. przedstawiło zestawienie szkół publicznych, według którego wynika, że:

a) plan dotacji na 2017 r. wynosi 335.614,44 zł,

b) liczba uczniów w szkołach wynosi 415,

c) średnia na ucznia (335.614,44 / 415 / 12 miesięcy) wynosi 67,39 zł.

 

Zapytała, czy Fundacja „PRO VOBIS” otrzymała kserokopię powyższego pisma.

Jacek Zieliński odpowiedział, że Fundacja „PRO VOBIS” otrzymała pismo z dnia 16.05.2017 r., które przekazało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Stefan Tomczak poinformował, że Starostwo Powiatowe we Wrześni jest stroną między Fundacją „PRO VOBIS”, a Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, które przekazuje między tymi jednostkami pisma. Dodał, że Starostwo w Gnieźnie powinno przedstawić szczegółową kalkulację.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy podana kwota dotacji jest wartością minimalną oraz, ile wynosi kwota dotacji miesięcznie.  

Maria Taciak odpowiedziała, że nie może być niższa niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju.

Stefan Tomczak dodał, że w Liceum Ogólnokształcącym w Nekli jest 14 słuchaczy, a kwota dotacji wynosi 33,70 zł na ucznia miesięcznie. Dodał, że zatem na 14 uczniów miesięczna kwota dotacji wynosi 471,80 zł. Poinformował, że jest to szkoła, która pobiera czesne od uczniów.

Maria Taciak poinformowała, że Komisja Rewizyjna posiada pełną dokumentację, która pozwoliła na dokonanie analizy przedstawionego zarzutu w przedmiotowej sprawie. Dodała, że w skardze Fundacja „PRO VOBIS” wskazuje na to, iż otrzymała odpowiedź ogólnikową i jest to forma ukrycia rzetelnych informacji.

Radna Przemysław Hirschfeld dodał, że Starostwo Powiatowe w Gnieźnie podało ogólnikową odpowiedź. Dopowiedział, że to nie Starostwo Powiatowe we Wrześni oblicza stawkę dotacji, tylko opiera się na przepisach prawnych i dokumentacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Maria Taciak poinformowała, że odnosząc się do wskazanego w skardze zarzutu jest on bezzasadny, a sposób wyliczenia dotacji nie jest dokonywany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, tylko na podstawie danych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Na podstawie przekazanej dokumentacji i po jej analizie członkowie komisji opracowali projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z uzasadnieniem, w którym stwierdzili na podstawie stanu faktycznego i prawnego, że należy uznać skargę na działanie starosty wrzesińskiego za bezzasadną.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Stefan Tomczak

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała

Marta Maciejczak

 

 

drukuj (Protokół nr 51 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-08-11 11:11

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.