Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 55 / 2017

PROTOKÓŁ NR 55/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 19 października 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie ze skargą z dnia 05.10.2017 r. .....* na dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

4. Zapoznanie z pismem .....* z dnia 07.10.2017 r.

5. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak poinformowała, że do starostwa wpłynęła skarga .....* z dnia 05.10.2017 r. (data wpływu pisma do urzędu: 11.10.2017 r.) na dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodała, że z pisma wynika, iż .....* zatrudniona była w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, jako nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu przedmiotów budowlanych i energii odnawialnej. W złożonej skardze .....* wyraża niezadowolenie z decyzji dyrektora o wypowiedzeniu jej umowy o pracę „w związku ze zmianami organizacyjnymi, uniemożliwiającymi dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć”. Skarżąca w piśmie informuje również, że dyrektor zatrudnił nowego pracownika, a rozwiązanie z nią umowy było niezgodne z przepisami kodeksu pracy i Karty Nauczyciela. .....* w treści skargi informuje, że odwołała się do Państwowej Inspekcji Pracy w powyższej sprawie. Wymieniona informuje, że „w ocenie inspektora pracy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło niezgodnie z obowiązującymi przepisami…” Zgodnie z poglądem Państwowej Inspekcji Pracy rozwiązanie umowy terminowej zawartej z nauczycielem nie jest dopuszczalne w związku z powyższym inspektor pracy wydał wystąpienie o charakterze profilaktycznym zobowiązujące pracodawcę do przestrzegania przepisów prawa w zakresie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umów terminowych”. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wskazała, że w skardze przywołane są także zarzuty dotyczące m.in. braku przestrzegania przepisów bhp na terenie szkoły, braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem szkoły w sprawie obiecanego mieszkania i zwolnienia z opłat za wynajem, a także, że jedna z pracownic opuszczała klasę i pozostawiała uczniów bez opieki.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą z dnia 05.10.2017 r. wyraża stanowisko, aby skargę skierować do dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w celu zajęcia stanowiska i odniesienia się do zarzutów w niej zawartych w terminie do dnia 27.10.2017 r.

 

Pkt 4

Maria Taciak poinformowała, że dnia 10.10.2017 r. (data pisma: 07.10.2017 r.) wpłynęło do starostwa kolejne pismo .....*. Zapoznała członków Komisji Rewizyjnej z treścią wymienionego pisma, ale także z treścią pisma będącego odpowiedzią na skargę wymienionego z dnia 28.06.2017 r., skierowanego przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, skierowanego do .....*. Ponadto zapoznała członków Komisji z treścią pisma z dnia 17.10.2017 r. skierowanego również przez dyrektora PCPR we Wrześni do .....*, będącego odpowiedzią na jego sprzeciw z dnia 07.10.2017 r.

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdziła, że w piśmie z dnia 07.10.2017 r. .....* nie wskazał żadnych nowych okoliczności w w/w sprawie. Wobec powyższego Komisja wyraża stanowisko, że bezzasadnym jest udzielanie wymienionemu ponownej odpowiedzi, ponieważ szerokie wyjaśnienie do zarzutów zawartych w skardze i w sprzeciwie zawierają pisma skierowane do .....* z dnia 26.09.2017 r. jak również z dnia 17.10.2017 r.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała

Marta Maciejczak

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764).

 

drukuj (Protokół nr 55 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-11-16 09:55
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-16 10:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.