Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 17 / 2017

PROTOKÓŁ NR 17/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Wolska - Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.                                                                                                     

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.                                                                    

3. Zapoznanie się z realizacją inwestycji zawartych w strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2020.                                                                                 

4. Omówienie tematów na sesję.                                                                       

5. Wolne głosy i wnioski.                                                           

6. Zakończenie.              

 

Pkt 3 Zapoznanie się z realizacją inwestycji zawartych w strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020.  

Anna Wolska - Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w 2017 r. rozpocznie się modernizacja bursy przy ul. Słowackiego oraz budowa zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego (zakończenie w 2018 r.). Natomiast modernizacja bursy przy ul. Gnieźnieńskiej i Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego będzie realizowana w II terminie (zakończenie w 2019 r.). Dodała, że zaplanowano budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni, jednak nie uzyskano dofinansowania na realizację tego zadania. Dopowiedziała, że wniosek na dofinansowanie budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach planuje się złożyć 31.03.2017 r. Oznajmiła, że jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to w lipcu 2017 r. będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Dodała, że budowa planowana jest na okres 12 miesięcy, z czego wynika, że zakończy się w okresie wakacyjnym 2018 r. Poinformowała, że zostanie utworzone Powiatowe Centrum Promocji i Kultury oraz zostaną zrealizowane zadania z zakresu wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego. W zakresie pomocy społecznej planowana jest modernizacja Domu Pomocy Społecznej, w tym stworzenie dziennego domu opieki dla osób starszych, modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz dostosowanie do wymogów ustawowych Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Poinformowała, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej realizuje projekt „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje”, który związany jest z kształceniem zawodowym dorosłych, natomiast projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”, czyli kształcenie zawodowe młodzieży będzie realizowany po wybudowaniu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, od dnia 01.09.2018 r. Tabela z planowanymi zadaniami do realizacji w okresie 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący komisji poinformował, że w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020 ujęte są również takie działania jak:

1) utworzenie Punktu Informacji Turystycznej,

2) utworzenie inkubatora przedsiębiorczości,

3) prowadzenie kalendarza imprez powiatowych,

4) utworzenie Powiatowego Centrum Promocji i Kultury,

5) rozwój i modernizacja szlaków turystycznych,

6) wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

7) utworzenie centrum dla organizacji pozarządowych,

8) budowa i modernizacja dróg i chodników,

9) modernizacja ośrodka rekreacyjnego „Relaks” w Orzechowie.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, co wchodzi w skład całkowitej wartości projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że projekt składa się z 2 etapów:

1) Centrum Oświatowe - całkowita wartość projektu wynosi 29.557.404,72 zł,

2) Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – całkowita wartość projektu wynosi 48.517.873,80 zł.

 

Pkt 4 Omówienie tematów na sesję.

Przewodniczący komisji po zapoznaniu członków komisji z tytułami projektów uchwał na XXX sesję Rady poprosił Annę Wolską - Wróblewską o omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że całkowita wartość projektu wynosi 48.517.873,80 zł, z tego koszty kwalifikowane - 47.899.835,67 zł (kwota dofinansowania - 45.504.843,87 zł i wkład własny - 2.394.991,80 zł), koszty niekwalifikowane - 13.690,00 zł i koszty poza projektem - 604.348,13 zł. Dodała, że termin składania wniosków kończy się z dniem 31.03.2017 r. Dopowiedziała, że ważnym elementem tego projektu jest wyposażenie Centrum w sprzęt specjalistyczny i różnego rodzaju maszyny.

Przewodniczący komisji poinformował, że zmiany do uchwały budżetowej dotyczą zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 318.731,00 zł z tytułu:

1) planowanej sprzedaży autobusu Zespołu Szkół Specjalnych zakupionego w ramach projektu „Sprawny dojazd”;

2) otrzymanej darowizny na XXII Turniej Piekarsko - Cukierniczy oraz wpłat od lokatorów za media przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2;

3) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;

4) otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Nekla, Gminy Września, Gminy Pyzdry, Gminy Miłosław i Gminy Kołaczkowo na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”. Każda gmina przekazała na ten cel po 10.000,00 zł;

5) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”.

Radny Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że autobus Zespołu Szkół Specjalnych wyceniony jest na kwotę 125.000,00 zł. Dodał, że środki ze sprzedaży pojazdu zostaną przeznaczone na planowany zakup nowego autobusu dla szkoły. Dopowiedział, że całkowity koszt zakupu autobusu wynosi 307.961,25 zł, który zostanie pokryty z kosztów sprzedaży poprzedniego autobusu i dofinansowania z Funduszu PFRON 184.776,75 zł.

Przewodniczący komisji dodał, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.986.343,00 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Specjalnych na zakup autobusu;

2) Domu Pomocy Społecznej na modernizacje łazienek w Domu Pomocy Społecznej, na wyrównanie wynagrodzeń i na  budowę budynku garażowo - magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne” – wykonanie dokumentacji;

3) Starostwa Powiatowego na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” (wykup nieruchomości, nadzory inwestorskie);

4) Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;

5) Starostwa powiatowego na usuwanie azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

6) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan z zadania majątkowego pn.: „Prace konserwatorsko - restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu”;

7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na zadanie pn.: „Rewitalizacja wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża we Wrześni na Lipówce”;

8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+;

9) organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności;

10) Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych,  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na modernizację pomieszczeń szkolnych;

11) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na zakup 40 komputerów poleasingowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 17 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-05-12 07:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.