Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola wydatków na promocję powiatu wrzesińskiego w 2012 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 20 lutego 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym we Wrześni, dotycząca prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo wodne – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2012 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniach od 5 do 7 marca 2013 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola dotycząca wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie ww. dotacji celowych na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Kontrola obejmowała działania w ww. zakresie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniach od 8 marca do 26 kwietnia 2013 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola wykonania i rozliczenia dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w roku 2012.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 22 marca 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa dotycząca oceny działań organu administracji architektoniczno-budowlanej zmierzająca do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dniach od 22 do 26 kwietnia 2013 r.


Kontrola wydatków z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za rok 2012.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26 kwietnia 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2012 rok.

Zakres kontroli obejmował:

 • wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,
 • rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej,
 • realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych,
 • ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • zobowiązania wymagalne,
 • zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 26 kwietnia oraz 9, 13, 15 i 21 maja 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Kontrola obejmowała działania w ww. zakresie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 6 maja 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 6 maja 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola kompleksowa na miejscu, na zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniach od 15 maja do 28 listopada 2013 r. (czynności kontrolne podlegały zawieszeniu od 12 czerwca do 18 września 2013 r.).

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania przez Starostę Wrzesińskiego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywania przez niego zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Kontrola obejmowała działania w ww. zakresie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 3 czerwca 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniach od 3 do 10 czerwca 2013 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w zakresie realizacji i przestrzegania warunków umowy nr WRR/000121/15/D z dnia 6 grudnia 2011 r. zawartej na realizację przez Powiat Wrzesiński „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Wielkopolski w Poznaniu w dniach 3-4 lipca 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.


Kontrola w zakresie zapoznania się z wynikami kontroli zarządczej, sprawowanej przez Starostę Wrzesińskiego jako przewodniczącego Zarządu w 2012 r. (art. 68 ustawy o finansach publicznych).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 13 września 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola gospodarki finansowej za okres pierwszego półrocza 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30 września 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących powszechnego obowiązku obrony w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Kontrolą objęto dokumentację planistyczno-sprawozdawczą wytworzoną na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w latach 2012-2013.

Kontrolę przeprowadził starszy specjalista w Oddziale do Spraw Organizacyjnych i Powszechnego Obowiązku Obrony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 18 października 2013 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola wydatków na infrastrukturę drogową za okres I półrocza 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 25 listopada oraz 9 grudnia 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola płatnika składek, którym jest Powiat Wrzesiński.

Zakres kontroli obejmował:

 • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, w dniach 28-29 listopada oraz 2-6 grudnia 2013 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych od stycznia do października 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 9 grudnia 2013 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
  data wytworzenia: 2015-05-04
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-05-04 09:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.