Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 10 / 2016

PROTOKÓŁ NR 10/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 29 marca 2016 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyły Izabela Karpińska, kierowników Referatu Dróg Powiatowych i Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Analiza wybranych założeń ze Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020:

​a) budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg powiatowych w 2014 i 2015 roku w poszczególnych gminach (w kontekście przyjętych założeń);

b) koncepcja wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

c) koncepcja utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości.

4. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Powiatu.

5. Wolne głosy, wnioski i informacje.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Analiza wybranych założeń ze Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 2020:

a) budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg powiatowych w 2014 i 2015 roku w poszczególnych gminach.

Janusz Balcerzak powiadomił, że w Strategii Rozwoju umieszczone są informacje na temat dróg należących do Powiatu Wrzesińskiego. Poinformował, że drogi powiatowe zajmują 320,93 km, z czego 46,4 % jest w złym stanie technicznym. Dodał, że zostały ujęte w Strategii drogi, które mają zostać zmodernizowane i przedstawiono w kilometrach, jaka część dróg zostanie w każdej gminie odbudowana:

1) Gmina Września – 47,3 km na 112,414 km;

2) Gmina Miłosław – 15,1 km na 60,153 km;

3) Gmina Nekla – 11,9 km na 42,305 km;

4) Gmina Kołaczkowo – 29,4 km na 65,458 km;

5) Gmina Pyzdry – 10 km na 40,602 km.

Dopowiedział, że planowana jest również budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych:

1) Września – Psary – Nowy Folwark;

2) Gutowo Małe – Kleparz – Grzybowo;

3) Września – Gozdowo;

4) Kołaczkowo ul. Krakowska;

5) Stępocin;

6) Ruda Komorska;

7) Lisewo;

8) Pałczyn;

9) Pyzdry-Tarnowa;

10) Pyzdry, ul. Szybska, ul. Kilińskiego;

11) Nekla, ul. Gnieźnieńska;

12) Czeszewo, ul. Leśna.

Poprosił o udzielenie informacji o przebudowie dróg Powiatu Wrzesińskiego Izabelę Karpińską.

Izabela Karpińska przedstawiła wykaz zadań drogowych  w 2014 i 2015 roku.

Wykaz zadań drogowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Poinformowała, że Powiat Wrzesiński zajmuje 8 miejsce na liście o dofinansowanie na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Dodała, że są duże oszczędności i jest szansa na otrzymanie dofinansowania. Dopowiedziała, że otrzymane środki zostałyby przeznaczone na przebudowę nawierzchni i budowę chodników. Poinformowała, że składane są wnioski w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od powstałego chodnika w roku ubiegłym do firmy Aligator.

Radny Józef Szafarek zapytał czy wydział posiada informacje na temat połączenia Gminy Pyzdry z Gminą Kołaczkowo przez Cieśle Małe. Poinformował, że Teresa Waszak, wójt Gminy Kołaczkowo w Strategii ma ujęte 11 dróg, które są objęte modernizacją, a na temat tego odcinka drogi nie posiada informacji.

Izabela Karpińska poinformowała, że powiat wystąpił z wnioskiem do burmistrza Pyzdr o przejęcie dróg. Dodała, że żadna z ulic w mieście Pyzdry nie spełnia warunków drogi powiatowej. Dopowiedziała, że ul. Szybska, która miałaby być połączeniem obu gmin ma długość 2,200 km, z czego 1,600 km jest już pokryte asfaltem, a 600 m jest do utwardzenia. Poinformowała, że powiat nie ma planów na wybudowanie na tym odcinku drogi nawierzchni asfaltowej. Dodała, że ta inwestycja na ten rok jest niemożliwa, ponieważ jeśli dojdzie do porozumienia z Gminą Pyzdry, to dopiero od 1 stycznia będzie właścicielem ul. Szybskiej.

Janusz Balcerzak dodał, że zmniejszyłby się ruch na drodze wojewódzkiej nr 442 prowadzącej do Kalisza.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, kiedy będą sprzątane pobocza dróg i wycinane drzewa owocowe na odcinku drogi Gozdowo – Neryngowo.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że około 30 drzew zostało już usunięte. Dopowiedziała, że od kwietnia będą porządkowane pobocza dróg powiatowych, i w tym zakresie szkolony jest pracownik. Dodała, że nie ma środków na wycinanie drzew, ani firmy, z którą można podpisać umowę w zamian za drewno. Poinformowała, że usuwane są drzewa, które wchodzą w krawędź drogi i zagrażają bezpieczeństwu.

Waldemar Bartkowiak zapytał, jaka firma była odpowiedzialna za budowę drogi Nowa Wieś Królewska – Osowo. Dodał, że praca została wykonana w staranny i szybki sposób.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że odcinek tej drogi budowany był przez firmę Surit. Poinformowała, że w porównaniu do poprzedniej firmy, z którą współpracował powiat, firma Surit za wykonanie inwestycji pobrała znacznie większą kwotę. Dodała, że wykonawca za 50.000,00 zł miał wyremontować drogi w całym powiecie, jednak nie wywiązał się z tej umowy.

Waldemar Bartkowiak dodał, że w najgorszym stanie jest droga z Gozdowa w kierunku Nowej Wsi Królewskiej, ponieważ drzewa niszczą tam drogę asfaltową.

Izabela Karpińska poinformowała, że wydział posiada wiele zadań związanych z wycinką drzew, ale wszystko jest robione stopniowo. Dodała, że teraz trwa sprzątanie dróg i poboczy po zimie. Dopowiedziała, że do końca czerwca są podpisane umowy, a po ich wygaśnięciu będą składane kolejne wnioski o zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.

Janusz Balcerzak zapytał, czy jest wybrany inwestor do budowy drogi Czerniejewo – Września.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że nie ma wybranego wykonawcy, ponieważ powiat jest na 8 miejscu, i w kwietniu będzie podjęta decyzja, czy zostanie przyznane dofinansowanie. Dodała, że dopiero wtedy będzie rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę. Poinformowała, że jeśli powiat nie otrzyma dofinansowania, to zostanie wyremontowana chociaż droga do Słomowa. Dopowiedziała, że Gmina Września będzie zakładać tam sieć kanalizacyjną.

Janusz Balcerzak zapytał, czy Gmina Września dopłaciła 200.000,00 zł do inwestycji drogi Września – Czerniejewo.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że Gmina Września zadeklarowała pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia.

Janusz Balcerzak poinformował, że do inwestycji odcinka drogi Września – Gozdowo zalicza się ul. Kościuszki we Wrześni. Dodał, że jest zarezerwowane 296.000,00 zł, z czego 270.000,00 zł przeznaczone jest na wykup gruntów przy ul. Kościuszki. Zapytał czy jakieś etapy procedury zostały już rozpoczęte w związku z tą inwestycją.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że złożona jest już dokumentacja do Wydziału Budownictwa na Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej. Dodała, że jak decyzja zostanie uprawomocniona, zostanie realizowana procedura odszkodowań za grunty przejęte.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy z odśnieżania dróg zostały środki finansowe.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że zostały środki finansowe z okresu zimowego, ale decyzja na jaki cel zostaną wydane zostanie podjęta po podsumowaniu wszystkich oszczędności.

 

b) koncepcja wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie koncepcji Urszulę Łabędę.

Urszula Łabęda poinformowała, że przedmiotem przewodnim Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020 jest wspieranie ochrony środowiska w zakresie ochrony gleb i wód. Dodała, że ze względu na ochronę środowiska trwa rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Powiedziała, że powiat zadeklarował wsparcie w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej, budowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej oraz wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodała, że Rada Powiatu na przełomie 2015 i 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej, oraz udzielono pomocy Gminie Kołaczkowo w zebraniu dokumentacji projektowej. Poinformowała, że powiat monitoruje możliwości finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wyjaśniła, że oferta jaką przygotowały te instytucje ma na celu wsparcie budowy przydomowych oczyszczali ścieków. Dodała, że wsparcie to polega na udzieleniu preferencyjnych pożyczek, w ramach, których można się ubiegać o częściowe ich umorzenie. Dopowiedziała, że aktualnie korzystają z tego programu jednostki samorządów terytorialnych, które w zakresie zadań własnych mają działania polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Poinformowała, że tam gdzie jest niemożliwe powstanie kanalizacji, gmina ma prawo złożyć wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodała, że należy mieć 10% wkładu własnego, a 90% jest dofinansowane, z czego 45% to dotacja bezzwrotna, i kolejne 45% to pożyczka oprocentowana aktualnie na poziomie 3%. Dopowiedziała, że powiat jest nastawiony na to, że pojawi się z zewnątrz źródło dofinansowania tych działań, z którego zostanie opracowany program. Poinformowała, że w takim przypadku będzie trzeba stworzyć projekt uchwały, która określi szczegółowo sposób przydzielania środków finansowych. Dodała, że na ten moment nie ma w budżecie zabezpieczonych pieniędzy na realizowanie wniosków przez osoby fizyczne, o przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przemysław Hirschfeld zapytał, na jakiej zasadzie działają przydomowe oczyszczalnie ścieków i czy odbywa się kontrola, jak one działają w gospodarstwach.

Urszula Łabęda poinformowała, że zależy to przede wszystkim od uczciwości mieszkańców. Dodała, że każdy kto zgłasza wybudowanie oczyszczalni musi w fazie projektowania zapewnić możliwość pobrania próbek ścieków, aby można było kontrolować zgodność z procedurami korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków. Dopowiedziała, że były takie przypadki, że po kontrolach okazywało się, że oczyszczalnie ścieków nie spełniają w pełni wymaganych parametrów.

Janusz Balcerzak zapytał, jaki jest koszt przydomowej oczyszczalni ścieków.

Radny Jerzy Mazurkiewicz odpowiedział, że budowa takiej przydomowej oczyszczalni kosztuje około 7.000,00 zł. Poinformował, że istnieją rozsączające i biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków.  Wskazał, że główną różnicą między nimi jest to, że w biologicznej istnieje kilka komór: tlenowa, beztlenowa, osadnik oraz czysta woda, która dostaje się do gruntu. Dodał, że przy oczyszczalni biologicznej tylko raz dodaje się bakterie, ponieważ później one same się rozmnażają, natomiast w rozsączającej bakterie umierają, bo nie mają tlenu i potrzebne są nowe. Poinformował, że w oczyszczalniach rozsączających, ścieki są rozsączane, a bakterie glebowe odpowiedzialne są za utylizację ścieków. Dopowiedział, że w oczyszczalni biologicznej pozostaje tylko niewielki osad, bo za usunięcie wszystkiego odpowiedzialne są bakterie.

Janusz Balcerzak zapytał czy udzielane jest dofinansowanie gminom na budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Poinformował, że obserwuje działanie w Gminie Nekla, i tam każdy złożony wniosek samorząd dofinansowuje kwotą w wysokości 1.000,00 zł. Dodał, że na ten rok złożono 3 wnioski w Gminie Nekla.

Urszula Łabęda poinformowała, że jeśli zacznie się udzielać dofinansowania wszystkim osobom fizycznym, którzy złożą wniosek to kwota wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków nie zamknęłaby się w kwocie 1.000,00 zł. Dodała, że powodem tego byłoby zatrudnienie osób, które pojechałyby na miejsce budowy oczyszczalni i sprawdziły zgodność jej powstawania z ustalonymi wymogami, i czy główny cel oczyszczalni jakim jest ochrona środowiska został spełniony.

Waldemar Bartkowiak zapytał co w przypadku, kiedy zostanie już wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, a następnie zostanie podłączona sieć wodno – kanalizacyjna.

Janusz Balcerzak powiedział, że budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków jest tylko możliwe tam gdzie, nie ma obszaru objętego budową sieci kanalizacyjnej. Zapytał, czy powiat wydaje pozwolenia na budowę takich oczyszczalni.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przyjmuje pisma w postaci zgłoszenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Poinformowała, że inwestorzy, którzy otrzymali zgodę od gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, muszą dołączyć ją do wniosku złożonego w powiecie, ponieważ jeśli po pewnym czasie nastąpi zgoda na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej, to wtedy nie wymusza się na tej osobie przyłączenia już do sieci. Dodała, że zdarzyły się przypadki, kiedy ktoś bez zgody wybudował oczyszczalnie, i w takim przypadku taka osoba musi ponieść koszty eksploatacji.

Janusz Balcerzak zapytał, czy koncepcję wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków można wykreślić ze Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że zostanie ten punkt w Strategii, ponieważ jeśli pojawi się instrument finansowy, z którego powiat będzie mógł skorzystać, to będzie musiał przedstawić Strategię. Dodała, że instytucja ubiegając się o środki finansowe musi najpierw okazać się dokumentem planistycznym.

Józef Szafarek powiedział, że nie da się wszystkich miejscowości w Powiecie Wrzesińskim podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Tutaj, jako przykład podał Gminę Kołaczkowo, w której powstały miejscowości o małej liczbie zabudowań. Dodał, że są takie obszary, gdzie jest tylko parę gospodarstw, i ta część nie jest objęta siecią kanalizacyjną. Poinformował, że przydomowe oczyszczalnie ścieków są tańsze niż podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że gmina czy powiat wymaga okazania faktury za wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Janusz Balcerzak zapytał, czy Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, po zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków sprawdza najpierw możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, oraz czy osoba została o tym poinformowana, i czy zabrania się jej wybudowania oczyszczalni, a nakazuje przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Urszula Łabęda poinformowała, że wydział nie posiada takich uprawnień i jest to kompetencją gminy. Powiedziała, że gminy zajmują się instalacją sieci kanalizacyjnej. Dodała, że wydział wymaga dostarczenia zgody, którą wyraził burmistrz danej gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

c) koncepcja utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości.

Przewodniczący komisji poinformował, że ten podpunkt nie zostanie przedstawiony ze względu na nieobecność osoby referującej tę koncepcję.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Powiatu.

Janusz Balcerzak odczytał porządek obrad na XVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

W pkt Wolne głosy, wnioski i informacje Janusz Balcerzak przedstawił tematy ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2020, które na przyszłych posiedzeniach Komisji Rozwoju Lokalnego będzie można omówić:

1) utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, Punktu Informacji Turystycznej, Powiatowego Centrum Kultury, Centrum dla organizacji pozarządowych;

2) wspieranie rozwoju edukacji;

Janusz Balcerzak dodał, że ten punkt jest realizowany, i należą do niego m.in. budowa hali przy ul. Wojska Polskiego, modernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Słowackiego, sala gimnastyczna i boiska przy ul. Leśnej, sala gimnastyczna i boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

1) opracowanie kalendarza imprez powiatowych,

2) wspieranie przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) budowa centrum treningowego;

4) informatyzacja szkół na nowe pracownie;

5) zwiększenie dostępności obiektów sportowych,

6) modernizacja ośrodka rekreacyjnego w Orzechowie.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 10 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-05-31 11:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.