Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 11 / 2016

PROTOKÓŁ NR 11/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Wolska - Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.                                            

3. Informacja Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach programów na lata 2014 - 2020.                                                                                                         

4. Informacja o Inkubatorze Przedsiębiorczości.                                    

5. Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu.                                    

6. Wolne głosy, wnioski i informacje.                                                     

7. Zakończenie.     

         

Pkt 3 Informacja Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach programów na lata 2014 - 2020.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie tematu Annę Wolską – Wróblewską.

Anna Wolska – Wróblewska przedstawiła informacje na temat Osi Priorytetowej i Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Poinformowała, że Działanie 1.3 dotyczy wsparcia przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Dodała, że Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw, które skierowane jest do istniejących Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw zostały zakończone 15.04.2016 r. Poinformowała, że na ten rok nie przewiduje się dofinansowania przedsiębiorstw w początkowej fazie działania. Dopowiedziała, że Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego w szczególności na nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych,  nie będzie dotyczyło powiatu wrzesińskiego, a nabór przewiduje się na 3 kwartał 2016 roku.

Anna Wolska – Wróblewska następnie omówiła działania w ramach Osi Priorytetowej 2. Poinformowała, że Poddziałanie 2.1.1 dotyczy zwiększenia dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia oraz wsparcia cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych. Dodała, że ten element dotyczy szpitali, w tym Szpitala Powiatowego we Wrześni, który  musi zostać umieszczony na mapie potrzeb zdrowotnych. Dopowiedziała, że powiat wrzesiński w Osi Priorytetowej 2 będzie wpisywał się w:

1) rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej. Dodała, że tworzony jest wstępny wniosek, i istnieje możliwość osiągnięcia dofinansowania na maksymalnym poziomie 85%.

2) cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Dopowiedziała, że ustalane są dokumenty, które będą potrzebne do złożenia wniosku, i również dofinansowanie będzie możliwe na poziomie 85%. Poinformowała, że szacunkowy koszt wynosi 3.000.000,00 zł, z czego wkład własny wynosi 5%, a z województwa 10%.

Anna Wolska - Wróblewska poinformowała o Poddziałaniu 3.2.1, które dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dodała, że z tym punktem związana jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dopowiedziała, że wnioski należało składać do 31.03.2016 r., a rozstrzygnięcie planowane jest na wrzesień 2016 roku. Poinformowała, że powiat wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w kwocie 2.701.147,33 zł, a cała wartość przedsięwzięcia ma wynieść 5.299.325,81 zł.

Anna Wolska - Wróblewska omówiła Poddziałanie 3.3.1, które dotyczy inwestycji w obszarze transportu miejscowego i skierowane jest szczególnie do gmin. Poinformowała, że w tym działaniu istnieje także budowa pasów ruchu dla rowerów. Dodała, że nie można starać się o dofinansowanie tylko jednego elementu inwestycyjnego, tylko dwóch np. pasy ruchu dla rowerów i parking rowerowy.  Dopowiedziała, że to poddziałanie dotyczy również budowy systemów zarządzania i organizacji ruchu np. Inteligentne Systemy Transportowe.

Anna Wolska - Wróblewska omówiła kolejne Poddziałanie 4.1.2 Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego. Poinformowała, że rozstrzygnięcie wniosków jest przewidziane na 4 kwartał 2016 roku. Dodała, że Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa został powiadomiony o możliwości dofinasowana, jednak może stwierdzić, że nie ma potrzeby składania wniosku na ten projekt.

Poinformowała, że istnieje Poddziałanie 4.4.1 Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne. Dodała, że projekt związany jest z Kościołem Poewangelickim w Miłosławiu.

Radny Jerzy Mazurkiewicz zapytał, czy o dofinansowanie w tym poddziałaniu mogą ubiegać się również parafie.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich rozważał Poddziałanie 4.4.1 pod kątem jednostek samorządu terytorialnego. Dodała, że oprócz nich starać o dofinansowanie mogą się:

1) instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

4) państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;

5) podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym;

6) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;

7) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

8) inne instytucje z sektora finansów publicznych;

9) szkoły wyższe.

Jerzy Mazurkiewicz zapytał, jaki procent dofinansowania wynosi na projekt z Poddziałania 4.4.1.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że 85% dofinansowania, a minimalna wartość projektu musi wynieść 500.000,00 zł. Poinformowała, że przy projekcie o wartości 600.000,00 zł, wkład własny byłby na poziomie 90.000,00 zł.

Janusz Balcerzak poinformował, że Urząd Marszałkowski ogłosił w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie wileńskim, że kościoły otrzymają 500.000,00 zł na konserwację zabytków. Dodał, że była wskazana lista kościołów, i kwota, która zostanie przekazana na każdy obiekt.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że może to być projekt kluczowy, którego wartość jest szacowana i rozstrzygana na zasadzie konkursu, który jest ogłaszany na potrzeby projektu kluczowego. Dodała, że w konkursie otwartym podaje się tylko kwotę minimalną lub maksymalną. Dopowiedziała, że mogą to być również wartości ogłoszone po konkursie.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że istnieje Poddziałanie 4.5.4, które nie jest przewidziane na 2016 rok. Dodała, że dotyczy prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że Oś Priorytetowa 5 dotyczy transportu, a Poddziałanie 5.1.2 związane jest z wzmocnieniem regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), w tym przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg powiatowych i gminnych, skrzyżowań (z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dodała, że to działanie musi być powiązane z programem TEN-T, czyli drogami strategicznymi dla województwa, w przypadku powiatu wrzesińskiego jest to autostrada. Dopowiedziała, że wnioski można składać w 3 kwartale 2016 roku, natomiast Iza Karpińska, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych nie przewiduje składania wniosku w tym roku.

Anna Wolska – Wróblewska zapoznała członków komisji z działaniami w ramach Osi Priorytetowej 6, dotyczącej rynku pracy, w tym  Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Poinformowała, że dotyczy to przede wszystkim programów Powiatowego Urzędu Pracy. Dopowiedziała, że przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni jest realizowany projekt od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. na kwotę 1.625.235,00 zł. Dodała, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złoży wniosek na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na Działanie osoby młode na rynku pracy. Poinformowała, że przedstawione zostaną 2 wnioski na kwotę 2.000.000,00 zł - 3.000.000,00 zł. Dopowiedziała, że przy PO WER dofinansowanie wynosi około 100%.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała o Osi Priorytetowej 7 Aktywna integracja, w której Poddziałanie 7.1.1 dotyczy projektów pozakonkursowych realizowanych przez OPS, MOPR i PCPR. Dodała, że dofinansowanie wynosi 85 %. Oznajmiła, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni złożyło 29.02.2016 r. wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do Urzędu Marszałkowskiego na Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Dopowiedziała, że tytuł projektu brzmi „Nie jesteśmy sami. Człowiek dla człowieka.”, którego termin realizacji to 01.07.2016 r. - 30.06.2018 r. Dodała, że całkowita wartość projektu wynosi 2.206.000,00 zł. Poinformowała, że projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z Miłosławia, Nekli, Kołaczkowa i Pyzdr oraz ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń z Nekli.

Anna Wolska – Wróblewska przedstawiła Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, a w szczególności działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty. Poinformowała, że dofinansowanie jest na poziomie maksymalnym 95%. Dopowiedziała, że na 2 kwartał 2016 roku przewidziany jest konkurs dla szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego. Dodała, że istnieją jeszcze Działania:

1) 8.2. Uczenie się przez całe życie, a w szczególności podnoszenie kompetencji językowych, to działanie w 2016 roku nie będzie realizowane;

2) 8.3.1  Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, dotyczy staży, praktyk, oraz podnoszenia kompetencji młodzieży. Dopowiedziała, że będzie to projekt komplementarny, który jest na etapie zakończenia oceny formalnej i merytorycznej, a Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przygotowuje się do negocjacji i na przełomie maj – czerwiec będą znane wyniki.

3) 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, związane z wykorzystaniem infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i Centrum Treningowego, które ma powstać, ostateczny termin realizacji zaplanowany do końca 2018 roku, a wartość projektu będzie wynosić około 2.000.000,00 zł.

Dodała, że na poddziałanie 8.3.1 i 8.3.2 wnioski zostały złożone w styczniu i lutym 2016 roku.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała o Poddziałaniu 9.1.1 dotyczącym infrastruktury ochrony zdrowia, które nie jest przewidziane na 2016 rok. Dodała, że powiat wrzesiński najbardziej powiązany jest z Poddziałaniem 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, czyli dotyczy projektu związanego z powstaniem centrum treningowego i oświatowego. Dopowiedziała, że gromadzone są dokumenty niezbędne do zgłoszenia wniosku, na konkurs, który został ogłoszony, a termin składania wniosków trwa do czerwca 2016 roku.

Jerzy Mazurkiewicz zapytał, czy z Osi Priorytetowej 9 można uzyskać dofinansowanie na szpital.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że można pozyskać środki na sieć informatyzacji i przepływu dokumentacji. Dodała, że Zarząd Województwa odchodzi od dofinansowania budowy szpitali. Dopowiedziała, że wyjątkiem jest szpital przy ul. Krysiewicza w Poznaniu.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy jest określony termin oddania budynku przy ul. Leśnej 10.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że:

1) rozstrzygnięcie konkursu - wrzesień 2016 rok;

2) podpisanie umowy - październik 2016 rok;

3) wybór wykonawcy - listopad – grudzień 2016 rok;

4) zaczęcie prac remontowych na trenie budynku - od stycznia 2017 roku;

5) zakończenie realizacji projektu - do końca 2017 roku.

Dodała, że budynek ma 2 000 m i przedsięwzięcie nie będzie związane tylko z termomodernizacją, ale także ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń.

Janusz Balcerzak poinformował, że dotarły do niego informacje, że Zespół Szkół Specjalnych zostanie przeniesiony do budynków przy ul. Leśnej 10 we wrześniu 2016 roku, a najpóźniej w styczniu 2017 roku. Zapytał, jak szkoła będzie tam funkcjonować, jeśli prace przebudowy zaczną się od nowego roku.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że jest to nie możliwe, a podany termin przeniesienia szkoły mógłbyć terminem jeszcze przed ogłoszeniem konkursu, który potem został zmieniony. Dodała, że oprócz programu WRPO jest również  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Pkt 4 Informacja o Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Janusz Balcerzak poprosił Annę Wolską – Wróblewską o przedstawienie informacji dotyczących Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że w Strategii Rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020 jest punkt dotyczący utworzenia inkubatora przedsiębiorczości. Dodała, że wpisany jest pod realizacją celu strategicznego: konkurencyjna gospodarka i stabilny rynek pracy, natomiast cel operacyjny brzmi: wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu. Dopowiedziała, że zadaniem inkubatora przedsiębiorczości będzie wspieranie nowopowstałych przedsiębiorstw i start-upów na terenie powiatu wrzesińskiego. Oznajmiła, że na 2016 rok nie ma możliwości pozyskania dofinansowania na powstanie inkubatora przedsiębiorczości.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy z inkubatora przedsiębiorczości mogą korzystać również przedsiębiorstwa prywatne.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że wnioski mogą składać instytucje otoczenia biznesu, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dodała, że muszą to być instytucje, które służą rozwojowi przedsiębiorstwa i nie są nastawione na zysk.

Przemysław Hirschfeld zapytał, w jaki sposób osoba prywatna może dowiedzieć się na temat projektów i składanych wnioskach.

Anna Wolska–Wróblewska odpowiedziała, że podstawowym źródłem informacji jest strona internetowa www.wrpo.wielkopolske.pl, na której znajduje się harmonogram projektów.

Janusz Balcerzak dodał, że istnieją firmy prywatne, które na zlecenie przedsiębiorstwa przygotowują całą dokumentację potrzebną do zgłoszenia w konkursie.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy przedsiębiorstwa prywatne składają wnioski, i czy otrzymują informacje o rozpoczęciu konkursu na dany projekt.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich umieszcza informacje o projektach na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego, w „Przeglądzie Powiatowym” oraz, że można skorzystać w starostwie z punktu informacyjnego.

 

Pkt 5 Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu.

Janusz Balcerzak przeczytał proponowany porządek obrad na sesję. Dodał, że zostanie przedstawione sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2015 roku, oraz sprawozdanie z rozliczenia inwestycji rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni. Przedstawił treści projektów uchwał Rady, które zostaną podjęte na XVII sesji Rady:

1) w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Wrzesińskiego Józefem Szafarkiem;

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego;

4) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wrzesińskiego;

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo;

6) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

 

Pkt 6 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy zadania związane ze zbiornikiem retencyjnym w Gozdowie zostały przerwane.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że został złożony w tej sprawie wniosek do Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że zbiornikiem retencyjnym w Gozdowie zajmuje się Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Dopowiedział, że to właśnie ten Zarząd rozpatruje takie sprawy, i nie należy to do zadań starostwa.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy w przypadku informatyzacji szpitala o dofinansowanie będzie się ubiegać szpital czy powiat.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że o środki finansowe powinien starać się szpital.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że do końca maja 2016 roku muszą wpłynąć kwoty określone przez Samorząd Wojewódzki przeznaczone na wkład początkowy. Dopowiedział, że dotyczy to wszystkich szpitali na terenie województwa wielkopolskiego. Oznajmił, że kwota, którą ma obowiązek wpłacić szpital wynosi 10.000,00 – 12.000,00 zł. Dopowiedział, że Szpital Powiatowy we Wrześni jest spółką z o.o., i sam podejmuje decyzje w/w sprawie. Poinformował, że środki zostaną przeznaczone na sieć informatyzacji w całym województwie wielkopolskim.

Anna Wolska – Wróblewska dodała, że pacjent nie będzie musiał zabierać papierowej dokumentacji medycznej, ponieważ wszystkie dokumenty będą w systemie i każdy szpital na terenie województwa wielkopolskiego będzie miał do nich dostęp.

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że wszystkie szpitale podjęły już działania związane z tym projektem.

Janusz Balcerzak zapytał, czy wniosek o środki finansowe na drogę Września -  Czerniejewo został odrzucony.

Anna Wolska – Wróblewska odpowiedziała, że w 2015 roku był złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w sprawie drogi Września – Czerniejewo, jednak środki nie zostały przyznane. Dodała, że Referat Dróg Powiatowych złożył wniosek na przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewniki. Dopowiedziała, że wartość inwestycji ma wynieść około 2.500.000,00 zł.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

            

drukuj (Protokół nr 11 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-06-03 10:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.