Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 12 / 2016

PROTOKÓŁ NR 12/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 30 maja 2016 r.

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.                                         

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.                     

4. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego i spraw bieżących.

5. Wolne głosy i wnioski.                                             

6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie najważniejszych informacji Beatę Walkowiak.

Beata Walkowiak poinformowała, że szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu zostanie przedstawione na XIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że:

1) zostało sprzedanych 29 działek, a w poprzednich latach było sprzedanych 9 działek;

2) wykonano 100,20% planowanych dochodów;

3) zrealizowano 96,16% planowanych wydatków;

4) zaplanowane zadania zostały zrealizowane;

5) kredyt na kwotę 1.000.000,00 zł nie został zaciągnięty i zadłużenie od 4 lat się nie zmieniło;

6) żadna powiatowa jednostka organizacyjna nie miała zobowiązań na koniec roku;

7) w 2015 roku nie było żadnych zaciągniętych obligacji, udziałów i poręczeń;

8) został zakupiony sprzęt.

Janusz Balcerzak zapytał, ile wynosi zadłużenie za 2015 rok.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że zadłużenie było planowane wyższe, jednak ze względu na nie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł, kwota zadłużenia wynosi 9.133.823,000 zł.

Janusz Balcerzak zapytał, z czego wynika różnica między kwotami w uchwale budżetowej, a kwotami w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej. Zadał pytanie również dotyczące, jakie planowane zadania nie zostały wykonane.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że to był tylko projekt uchwały budżetowej na 29.12.2015 r., a środki finansowe w budżecie zgadzają się. Poinformowała, że przebudowa drogi Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo została wykona, jednak za mniejszą liczbę środków. Dodała, że mniejsze wykonanie dotyczy również budowy strażnicy, termomodernizacji budynków przy ul. Leśnej 10.

Pkt 4 Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego i spraw bieżących.

Janusz Balcerzak przeczytał proponowany porządek obrad na XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego. Poprosił o przedstawienie projektów uchwał budżetowych skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak przedstawiła że dochody budżetowe zwiększą się o:

1) 20.016,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi za maj 2016 roku, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie;

2) 80.064,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi za okres od stycznia do kwietnia 2016 roku, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie;

3) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”;

4) 150.492,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami;

5) 10.348,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01.01.2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;

6) 7.350,00 zł otrzymanej darowizny na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz zakupu produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla wychowanków przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

7) 100.000,00 zł udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu dotacji na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowościach Sobiesiernie oraz Września”;

8) 11.100,00 zł otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia Samorządny Powiat z przeznaczeniem na stypendia TALENT;

9) 5.332,00 zł zwiększonych wpływów związanych z pokrywaniem kosztów uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

10) 132.976,00 zł otrzymanego odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Grzymysławice;

11) 6.728,00 zł zwiększonych wpływów z tytułu najmu osiąganych przez Liceum Ogólnokształcące.

Beata Walkowiak poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o 505.120,00 zł z uzyskanych dochodów i 524.729,00 zł z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2015 rok. Dodała, że te środki przekazane będą dla:

1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na zwiększenie planu o kwotę 59.800,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”;

2) Domu Pomocy Społecznej na zwiększenie planu o kwotę 77.799,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”.

Dodała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę:

1) 105.000,00 zł na budowę chodnika na ul. Czerniejewskiej we Wrześni;

2) 95.000,00 zł na budowę chodnika w Sobiesiernie;

3) 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Bardo;

4) 40.000,00 zł na remont chodnika w Sokolnikach;

5) 20.000,00 zł na remont chodnika w Gorazdowie;

6) 40.000,00 zł na budowę chodnika na ul. Dworcowej w Miłosławiu;

7) 30.000,00 zł na budowę chodnika w Czeszewie;

8) 55.000,00 zł na wycinkę krzewów na terenie Gminy Kołaczkowo;

9) 60.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w celu wykonania niezbędnej dokumentacji;

10) 74.339,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

11) 22.844,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury;

12) 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji powiatu.

Beata Walkowiak dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 28.832,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę odprawy emerytalnej zwiększa się plan o kwotę 23.832,00 zł;

2) Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania we Wrześni udziela się dotacji w kwocie 5.000,00 zł.

Dodała, że zmniejszy się rezerwa celowa o kwotę 81.269,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 14.2015,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 11.740,00 zł na usługi dotyczące szkolenia uczniów w zakresie ratownictwa medycznego, zakup drzwi metalowych i rolet, wykładzin oraz materiałów budowlanych i malarskich;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych 5.251,00 zł na zakup skrzydeł drzwiowych, klamek oraz materiałów do malowania toalet i korytarzy piwnicy;

4) Zespołu Szkół Politechnicznych 19.800,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik.

Beata Walkowiak poinformowała, że po zimowym utrzymaniu dróg pozostała kwota w wysokości 515.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) remont chodnika na ul. Kilińskiego w Pyzdrach (130.000,00 zł);

2) przebudowę odcinka drogi powiatowej w Targowej Górce (140.000,00 zł);

3) wycinkę krzewów na terenie Gminy Kołaczkowo (5.000,00 zł);

4) remonty cząstkowe nawierzchni, równanie dróg gruntowych, wycinkę krzewów, frezowanie pni, oznakowanie poziome (240.000,00 zł).

Janusz Balcerzak poinformował, że w zadaniach majątkowych na 2015 rok było opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego na kwotę 695.383, 00 zł, a w 2016 roku zwiększa się to zadanie o kwotę 74.339,00 zł. Zapytał, dlaczego ta kwota wzrosła na realizację tego zadania i czy dokumentacja została w całości opracowana.

Beata Walkowiak odpowiedziała, że jest to ciąg dalszy zadania. Dodała, że do momentu, kiedy wniosek nie będzie składany nazwa tego zadania zostanie bez zmian. Dopowiedziała, że kwota w wysokości 74.339,00 zł przeznaczona jest na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w ramach tego zadania majątkowego. Poinformowała, że dokumentacja jest opracowana, a zadanie, które jest kontynuacją z poprzedniego roku posiada taką samą nazwę, natomiast dopiero przy składaniu wniosku nazwa działania zostanie zmieniona.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 12 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-08-26 12:50
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 12:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.