Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 13 / 2016

PROTOKÓŁ NR 13/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 5 września 2016 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Trubacz, główna księgowa powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.                                         

3. Zapoznanie się z możliwością wsparcia działań mieszkańców powiatu w ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Z NAMI WARTO” w roku 2016.

4. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu w I półroczu 2016 roku.                     

5. Omówienie materiałów na sesję.                                                                 

6. Wolne głosy i wnioski.                                             

7. Zakończenie. 

                       

Pkt 3 Zapoznanie się z możliwością wsparcia działań mieszkańców powiatu w ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Z NAMI WARTO” w roku 2016.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie punktu Małgorzatę Lisiecką, skarbnika Lokalnej Grupy Działania „Z NAMI WARTO”.

Małgorzata Lisiecka poinformowała, że biuro działalności zostało przeniesione z Kołaczkowa do Wrześni. Dodała, że otrzymano wszystkie środki, na projekty zawarte w lokalnej strategii rozwoju oraz, że jest duże zainteresowanie doradztwem w sprawie planowanego naboru. Dopowiedziała, że LGD wnioskuje do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na ogłoszenie naboru w terminie 03.10.– 17.10.2016 r.  Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma odpowiedzi. W Wielkopolsce jest 31 Lokalnych Grup Działania. Poinformowała, że zakres tematyczny naborów dotyczy:

1) Konkursu na „Duże projekty” – 5.500.000,00 zł:

a) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 1.600.000,00 zł;

Dodała, że jest to skierowane szczególnie do gmin. Lokalna Grupa Działania będzie realizowała strategię rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność na obszarze 7 gmin tj. gminy Powiatu Wrzesińskiego oraz Żerków i Nowe Miasto nad Wartą.

b) zachowania dziedzictwa lokalnego – 400.000,00 zł;

Poinformowała, że zadanie to dotyczy ochrony zabytków, a przede wszystkim kościołów, ponieważ mają 100% refundacji kosztów. Natomiast jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać wsparcie na poziomie 63,63%.

c) uruchamiania działalności gospodarczej w ramach programu „Premia na start” – 800.000,00 zł;

Poinformowała, że program przewidziany jest dla osób fizycznych chcących rozpocząć działalność gospodarczą i może być to wsparcie w wysokości 50.000,00 zł lub 100.000,00 zł, co stanowi 100% wsparcia podzielone na dwie tury: 80% w formie ryczałtu na początek i 20% refundacji po zakończeniu działania.

d) rozwijania działalności gospodarczej – 2.700.000,00 zł.

Oznajmiła, że beneficjent może otrzymać maksymalnie 300.000,00 zł, pod warunkiem utworzenia 3 miejsc pracy. Koszt refundacji wynosi 70% wartości zadania.

Małgorzata Lisiecka poinformowała, że nabór na granty zostanie ogłoszony w 2017 roku. Dodała, że granty są przeznaczone tylko dla organizacji pozarządowych. Dopowiedziała, że ogłaszając nabór LGD musi określić wskaźniki, które zamierza osiągnąć. Oznajmiła, że zgodnie z przepisami prawa, jeżeli zrealizowane są wskaźniki nie można ogłaszać kolejnego naboru, mimo, że w budżecie są zaplanowane środki na ten cel. Wskaźniki można osiągnąć w 80% lub 120% od kwoty, którą zaplanowano.

Janusz Balcerzak zapytał, w jak długim okresie należy rozdysponować kwotę 5.500.000,00 zł.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że są to środki, które LGD musi wydać na realizację projektów. Poinformowała, że poprzez ogłoszenie konkursu rada ocenia wnioski, tworzy listę operacji do realizacji i cała dokumentacja z naboru przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego, który weryfikuje wnioski. Jest 7 dni na uzupełnienie wniosku. Następnie podpisywana jest umowa z beneficjentem, a czas realizacji wynosi 2 lata.

Janusz Balcerzak zapytał, czy kwota 5.500.000,00 zł jest przeznaczona do 2020 roku.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że realizacja wszystkich działań podzielona jest na 2 nabory. Poinformowała, że pierwsze duże projekty są zaplanowane na drugie półrocze 2016 roku i na to przeznaczone jest 5.500.000,00 zł. Dodała, że na drugie półrocze 2018 roku zaplanowany jest konkurs na duże projekty, na które kwota wynosi 1.200.000,00 zł.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, co się stanie jeśli termin składania wniosków zostanie zmieniony np. na 2017 rok.

Małgorzata Lisiecka odpowiedziała, że wtedy nabór będzie w 2017 roku, jednak istnieje obawa, że można nie zdążyć wówczas z wykonaniem realizacji inwestycji.

Radny Jerzy Mazurkiewicz dodał, że wnioski można dopiero składać po ogłoszeniu konkursu.

Małgorzata Lisiecka poinformowała, że jest bardzo duże zainteresowanie naborem. Dodała, że „Premia na start” oraz rozwijanie działalności gospodarczej to pierwsze programy ogłaszane przez LGD. Dopowiedziała, że obsługa wniosków będzie odbywać się przez platformę elektroniczną. Oznajmiła, że 23.09. w Żerkowie i 26.09.2016 r. we Wrześni odbędą się szkolenia dla beneficjentów, a szczególnie dla osób fizycznych i dla podmiotów gospodarczych, którzy chcą brać udział w konkursie na „Premia na start” oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Pkt 4 Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu w I półroczu 2016 roku.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Annę Trubacz, główną księgową powiatu.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody zostały wykonane na poziomie 57% planowanej wielkości, natomiast wydatki na poziomie 47%. Dochody zaplanowane w kwocie 66.163.718,00 zł wykonane zostały w kwocie 37.686.223,44 zł. Dodała, że dochody bieżące zrealizowano na poziomie 55,28%, a dochody majątkowe na poziomie 89,39%. Dopowiedziała, że wpływ na to miała sprzedaż mienia, na którą zaplanowane było 2.871.953,00 zł, a do budżetu wpłynęło 2.747.498,00 zł. Oznajmiła, że w I półroczu 2016 r. sprzedano aż 21 działek. 13 działek to działki położone w Bierzglinku przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy szeregowej, 7 kolejnych działek przeznaczonych częściowo pod tereny zabudowy usługowej oraz częściowo pod tereny rolnicze, natomiast ostatnia działka przeznaczona była pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Poinformowała, że w I półroczu nie wpłynęły planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na kwotę 382.142,00 zł:

1) 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września”; Środki na realizację wpłyną do budżetu w II półroczu 2016 roku.

2) 201.203,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”; Na dzień 30.06.2016 r. Powiat Wrzesiński nie uzyskał dofinansowania i znajduje się na liście rezerwowej.

3) 80.939,00 zł na zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”; Zadanie w trakcie realizacji.

Anna Trubacz poinformowała, że wydatki na I półrocze 2016 roku były zaplanowane w kwocie 66.722.145,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 31.314.652,56 zł, co stanowi 46,93% planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w 5.388.840,00 zł zostały wykonane w kwocie 787.217,50 zł, co stanowi 14,61% planu. Dodała, że na przebudowę drogi powiatowej Czerniejewo – Września przeznaczone są wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, jednak zadanie znajduje się na liście rezerwowej o dofinansowanie. Dopowiedziała, że wykonanie wydatków bieżących nie przekracza 50%, z czego 53,20 % planu przeznaczone zostało na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy, granty edukacyjne i sportowe) zaplanowane w kwocie 37.878.013,00 zł. Natomiast na wydatki statutowe jednostek wpływ miała organizacja roku szkolnego.

Anna Trubacz poinformowała, że wykonanie budżetu za I półrocze jest na zadowalającym poziomie. Dodała, że powiat nie zaciągnął planowanego kredytu na kwotę w wysokości 1.800.000,00 zł, a spłatę zaciągniętych kredytów na 2016 rok zaplanowano w wysokości 2.433.823,00 zł, w I półroczu spłaty zostały wykonane w kwocie 1.550.000,00 zł, co stanowi 63,69 % planu.

Janusz Balcerzak zapytał, dlaczego podatek od osób fizycznych został wykonany tylko na poziomie 46,12%, a podatek od osób prawnych wyniósł aż 131,39%. Zapytał także, czy wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane na poziomie 53,20% wynikają z podniesienia wynagrodzeń czy większej ilości zatrudnionych pracowników. Wspomniał również o zaciągniętych przez powiat 3 kredytach w wysokości 7.166.177,00 zł, 3.800.000,00 zł i 5.000.000,00 zł. Dodał, że wydatki majątkowe zaplanowane w 5.388.840,00 zł zostały wykonane tylko w kwocie 787.217,50 zł. Dopowiedział, że niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji inwestycji, których płatności nastąpią w przeważającej części w II półroczu 2016 roku.

Anna Trubacz odpowiedziała, że 5.000.000,00 zł w ING Bank Śląski S.A., 3.800.000,00 zł w PKO BP SA i 7.166.177,00 zł w PEKAO S.A. to kwoty zaciągniętych kredytów. Poinformowała, że na dzień 30.06.2016 r. w ING Bank Śląski pozostało do spłaty 200.000,00 zł, w PKO BP SA 1.100.000,00 zł, a w PEKAO S.A. 6.283.823,00 zł. Dodała, że łącznie do spłaty kredytów jest 7.583.823,00 zł. Wszystkie kredyty zostały zaciągnięte w 2010 roku.

Anna Trubacz odpowiadając na pytanie dotyczące podatków od osób fizycznych i prawnych, poinformowała, że planowane dochody od podatków od osób fizycznych są ustalane przez Ministerstwo Finansów. Dodała, że wiele wpływów podatków od osób fizycznych przypada na koniec 2016 roku, dlatego ten poziom kształtuje się aktualnie na poziomie tylko 46%. Dopowiedziała, że jest to udział podatku w danym okresie czasu. Natomiast jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane na poziomie 53,20% wynikają z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, które zawsze przypadają na I półrocze.

 

Pkt 5 Omówienie materiałów na sesję.

Janusz Balcerzak przeczytał treści projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wrzesińskiego;

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że projekt uchwały dotyczy skargi Spółki Wodnej Chrustowo, z której dokumentacją zapoznała się Komisja Rewizyjna. Dodał, że skarga dotyczy odmowy starosty przyjęcia statutu spółki, ponieważ nie ma podanego obszaru działania, na którym będzie funkcjonować spółka. Dopowiedział, że organy, do których pismo zostało również skierowane podtrzymały stanowisko starosty. Oznajmił, że integralną częścią statutu jest teren działania spółki.

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września;

3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie uchwały budżetowej Annę Trubacz.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 227.084,00 zł z tytułu:

1) otrzymanych środków z w kwocie 10.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci”;

2) zwiększonych wpływów realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej o kwotę 45.000,00 zł;

3) otrzymanego pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającego środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 161.800,00 zł;

4) zwiększonych wpływów z tytułu najmu osiąganych przez Zespół Szkół Politechnicznych w kwocie 3.500,00 zł oraz  z tytułu zakończonego postępowania likwidacyjnego dotyczącego odszkodowania związanego z zalaniem sufitu w toalecie szkoły w kwocie 500,00 zł;

5) zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Urząd Pracy za zwrot za media w kwocie 2.700,00 zł;

6) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek ulewnych deszczy w kwocie 2.218,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

7) otrzymanego odszkodowania za zniszczenie ściany budynku w kwocie 900,00 zł przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej;

8) otrzymanego odszkodowania w związku ze zniszczeniem elewacji wskutek namalowania graffiti na ścianie budynku Liceum w kwocie 306,00 zł oraz wpływów odsetek w kwocie 160,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 328.284,00 zł. Anna Trubacz dodała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 101.200,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację między innymi Powiatowych Grantów Edukacyjnych, projektów Kino Konesera, Muzyka Konesera, organizację III Powiatowego Pikniku Naukowego – zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł;

2) stypendia edukacyjno — socjalne oraz motywacyjne – zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł;

3) organizację sportowej konferencji szkoleniowej, usługi transportowe oraz szkoleniowe z zakresu piłki siatkowej – zwiększa się o kwotę 28.200,00 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 68.680,00 zł i przeznacza się dla:

1) Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych - zwiększa się plan o kwotę 40.380,00 zł;

2) Gminy Września udziela się dotacji w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu i gradu, w tym w miejscowości: Otoczna 1.500,00 zł, Gonice 4.000,00 zł;

3) Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań - zwiększa się plan o kwotę 1.200,00 zł;

4) Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (energia elektryczna oraz naprawa bramy wjazdowej i szlabanu wjazdowego) - zwiększa się plan o kwotę 8.300,00 zł oraz z przeznaczeniem na usunięcie awarii klimatyzacji w serwerowni - zwiększa się plan o kwotę 3.300.00 zł;

5) Starostwa Powiatowego we Wrześni z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” -  zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł.

Natomiast zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 34.721,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na wykup ubezpieczenia AC - zwiększa się plan o kwotę 1.400,00 zł;

2) Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych  (18.405,00 zł) oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów higienicznych i elektrycznych (11.416,00 zł) - zwiększa się plan o kwotę 29.821,00 zł;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł;

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu magazynu - zwiększa się plan o kwotę 2.500.00 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że w budżecie dokonuje się zmiany dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku” i przenosi się środki miedzy paragrafami w kwocie 20.000,00 zł.

Janusz Balcerzak zapytał, czego będzie dotyczyć konferencja sportowa, której koszt wynosi 28.200,00 zł i kto jest jej organizatorem. Dodał, że młodzież z Nekli, Kołaczkowa i Pyzdr jest pomijana w grantach sportowych.

Radny Grzegorz Kaźmierczak odpowiedział, że należy złożyć podanie, aby można było otrzymać dofinansowanie na realizację zadań.

Anna Trubacz poinformowała, że kwota w wysokości 28.200,00 zł nie dotyczy wyłącznie piłki siatkowej, ale również usług transportowych i szkoleniowych.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że zmianie ulegnie uchwała w sprawie diet radnych. Dodał, że wysokość diet nie ulega zmianie, a zmiana dotyczy wysokości obniżenia diety w przypadku nieobecności radego na sesji, posiedzeniach Zarządu i Komisji. Dopowiedział, że również zostanie zawarty punkt dotyczący: zmniejszenie ryczałtu nie stosuje się w przypadku udziału członka Komisji Rewizyjnej w pracach kontrolnych.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 13 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-12-13 11:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.