Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 16 / 2016

PROTOKÓŁ NR 16/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 12 grudnia 2016 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia;

2. Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

3. Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;

4. Krzysztof Strużyńki, radny powiatu wrzesińskiego;

5.Mirosław Balicki, rady powiatu wrzesińskiego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:                                                                

1. Otwarcie.                                                                                                     

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.                                                                 

3. Inwestycje realizowane na terenie Powiatu Wrzesińskiego i ich wpływ na rynek pracy.

4. Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich wsparciu finansowym z Budżetu Powiatu.                                                                                 

5. Podsumowanie działalności komisji za rok 2016 i przyjęcie planu pracy na 2017 rok.

6. Wolne głosy i wnioski.                                                                   

7. Zakończenie. 

 

Pkt 3 Inwestycje realizowane na terenie Powiatu Wrzesińskiego i ich wpływ na rynek pracy.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa oraz Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Urszula Łabęda poinformowała, że w 2016 roku zostało wydanych wiele zezwoleń na budowę inwestycji na terenie powiatu wrzesińskiego (np. firma Astra, Ricor). Dodała, że w miejscowości Zasutowo powstaje nowy zakład stolarski, który będzie zajmował się produkcją okien. Dopowiedziała, że wydano pozwolenia na rozbudowę przedsięwzięć już istniejących (Browar Fortuna w Miłosławiu, Krispol we Wrześni, obiekt gastronomiczno – hotelarski w Węgierkach, Kosłom, Techpak, Typograf przy ul. Działkowców, Inalfa, Busimport w Gierłatowie, GTC w Pyzdrach).

Urszula Łabęda poinformowała, że największe zatrudnienie generuje budownictwo mieszkaniowe. Dodała, że wydano 144 pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych w 2014 roku, 167 pozwoleń w 2015 roku i 190 pozwoleń do listopada 2016 roku. Dopowiedziała, że natomiast na lokale w budynkach wielorodzinnych wydano 1129 pozwoleń na mieszkania w 2014 roku, 690 pozwoleń w 2015 roku i 824 pozwolenia do listopada 2016 roku. Oznajmiła, że deweloperzy posiadają swój system wprowadzania inwestycji, i jeśli jest zapewniona sprzedaż 50% mieszkań w bloku, wtedy deweloperzy przystępują do budowy budynku.

Janusz Balcerzak zapytał, na jakim etapie jest budowa:

a) fabryki paliw alternatywnych w miejscowości Starczanowo;

b) firmy produkującej pasze dla zwierząt w miejscowości Zasutowo.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nie wpłynął żaden wniosek o pozwolenie na budowę firny produkującej paszę. Dodała, że natomiast dla firmy Ecer, zajmującej się produkcją paliw alternatywnych wydano pozwolenie na budowę.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w powiecie wrzesińskim będą budowane kurniki, fermy i biogazownie.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nie wpłynął żaden wniosek o budowę kurników czy ferm, natomiast w 2014 roku wydano pozwolenie na budowę biogazowni w okolicy oczyszczalni ścieków we Wrześni. Dodała, że budowa ta nie została rozpoczęta.

Janusz Balcerzak zapytał, czy teren pod budowę Centrum Treningowego należy do powiatu wrzesińskiego.

Urszula Łabęda poinformowała, że zadanie dotyczące „Budowy sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice”, ma również wyposażyć w niezbędną infrastrukturę działkę należącą do powiatu wrzesińskiego, którą zamierza się przeznaczyć pod budowę Centrum Treningowego. Dodała, że ta działka znajduje się we Wrzesińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Dopowiedziała, że realizacja zadania należy do Gminy Września, a powiat udziela gminie dotacji na poziomie około 30% wartości całej inwestycji.

Przewodniczący Komisji poprosił Eugeniusza Wiśniewskiego o przedstawienie dalszej części punktu.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że 2016 rok charakteryzuje się znacznym spadkiem bezrobocia w powiecie wrzesińskim oraz wzrostem liczby ofert pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Widoczny spadek bezrobocia w powiecie wrzesińskim rozpoczął się w latach 2014 i 2015. Dodał, że od marca 2016 roku z miesiąca na miesiąc bezrobocie spada. Dopowiedział, że stopa bezrobocia na koniec października 2016 roku wynosiła 7,4 %. Poinformował, że dynamika zmniejszana bezrobocia w powiecie wrzesińskim jest większa niż w kraju i w województwie, potwierdza to spadek stopy bezrobocia o 2,2 punktu procentowego w porównaniu z październikiem 2015 roku. W tym samym okresie spadek bezrobocia w kraju wyniósł 1,4 %, a w województwie wielkopolskim 1,1 %. W powiecie wrzesińskim na koniec listopada 2016 roku było zarejestrowanych 2135 osób bezrobotnych, czyli w stosunku do listopada 2015 roku liczba bezrobotnych spadła o 687 osób.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni na koniec listopada 2016 roku posiadał 3777 ofert pracy. Dodał, że w tym celu wydano 7919 skierowań do pracy. Dopowiedział, że w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni zorganizowano 55 giełd pracy, w których uczestniczyło ponad 1190 osób. Poinformował, że poza zmniejszeniem poziomu bezrobocia i ekspansją  budownictwa mieszkaniowego, uwagę zwraca także rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego, budowa fabryki Volkswagen oraz systematyczne pojawianie się kolejnych zakładów pracy, co jest dla ludzi bezrobotnych dużą szansą na znalezienie pracy i czerpaniem korzyści wynikającej z faktu, że miasto się dynamicznie rozwija.

Poinformował, że Środki Funduszu Pracy otrzymane w ramach algorytmu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wrzesińskim w 2016 roku wynosiły 2.946.000,00 zł. Dodał, że z dodatkowych środków opracowano 3 wnioski o przyznanie z rezerwy Funduszu Pracy kwoty o wartości 482.300,00 zł. Dopowiedział, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni otrzymał na projekty w ramach PO WER 2.585.000,00 zł, a w ramach WRPO 1.316.000,00 zł. Poinformował, że od 2016 roku rozpoczął się program „Praca dla młodych”, dla osób do 30 roku życia, na który zostało przeznaczone 1.685.000,00 zł. Dodał, że urząd również otrzymał środki na szkolenia dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 450.000,00 zł. Dopowiedział, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni dysponował ponad 9.000.000,00 zł w 2016 roku.

Poinformował, że w 2016 roku aktywizowano 1192 bezrobotnych. Dodał, że skierowano:

1) 22 osoby na prace interwencyjne;

2) 34 osoby na prace społeczno – użyteczne;

3) 52 osoby na roboty publiczne;

4) 705 osób na staże.

Dodał, że przeszkolonych zostało 83 osoby, dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej otrzymało 97 osób, bony na zasiedlenie 84 osoby. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy otrzymało 39 osób, a w projekcie „Praca dla młodych” uczestniczyło 156 osób. Dopowiedział, że bezrobocie kobiet jest większe niż bezrobocie mężczyzn. Poinformował, że umowa dotycząca projektu „Praca dla młodych” podpisywana jest miedzy urzędem pracy, a pracodawcą na 24 miesiące, 12 miesięcy refundowane jest przez urząd, a kolejne 12 miesięcy przez pracodawcę. Dodał, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zajmuje się również refundacjami dla pracowników, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajowym Funduszem Szkoleniowym i rejestracją obcokrajowców. Dopowiedział, że w sierpniu 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu i realizatorem w sprawie działań aktywizacyjnych. Poinformował, że projekt jest przeznaczony dla 1000 długotrwale zarejestrowanych bezrobotnych II lub III profilu z powiatu wrzesińskiego, konińskiego i kolskiego. Dodał, że celem programu jest aktywizacja bezrobotnych, aby mogli powrócić na rynek pracy. Dopowiedział, że podpisana została także umowa z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, i celem projektu również jest aktywizacja społeczno – zawodowa.

Poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zarejestrował 562 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Janusz Balcerzak zapytał, w jakich branżach są zatrudniani cudzoziemcy.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że pracują przeważnie w zakładach budowlanych, rolnictwie i ogrodnictwie. Dodał, że średnia bezrobocia w Województwie Wielkopolskim wynosi 5%, natomiast w powiecie wrzesińskim 7,4%. W innych powiat bezrobocie wynosi:

1) Środa Wielkopolska - 9,9%;

2) Śrem - 4,1%;

3) Wągrowiec - 8,5%;

4) Gniezno - 7,9%;

5) Słupca - 9,2%;

6) Turek - 5,3%;

7) Poznań - 2,1%.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, co spowodowało spadek bezrobocia.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że na spadek bezrobocia miały wpływ realizowane programy przez urzędy pracy oraz oferty pracy dla bezrobotnych.

 

Pkt 4 Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich wsparciu finansowym z Budżetu Powiatu.           

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła informację o udzielonych w 2016 roku dotacjach z budżetu powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Poinformowała, że co roku przybywa ilość składanych ofert o udzielenie dotacji, w 2016 roku złożonych zostało 57 ofert, z czego 1 z nich dotyczyła powierzenia zadania, a pozostałe wsparcia finansowego.

Janusz Balcerzak zapytał, w jakim obszarze najwięcej składanych jest ofert o udzielenie dotacji.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że najwięcej ofert wpływa w obszarze osób starszych i niepełnosprawnych.

Poinformowała, że stowarzyszenie składając ofertę musi spełnić 2 kryteria: zapewnić 15% wkładu własnego i zadanie musi być skierowane do co najmniej 2 mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, kto ustala wysokość kwoty dotacji.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że organizacja w złożonej ofercie opisuje zadanie i wnioskuje o kwotę dofinansowania, jaką potrzebują uzyskać. Dodała, że ze względu na dużą ilość składanych ofert i ograniczoną ilość środków finansowych, komisja ustala ostateczną kwotę, jaką organizacja otrzyma, aby mogła zrealizować zamierzone zadanie.

 

Pkt 8 Podsumowanie działalności komisji za rok 2016 i przyjęcie planu pracy na 2017 rok.

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Dodał, że nie został zrealizowany punkt dotyczący zorganizowania posiedzenia wyjazdowego do zakładu pracy w powiecie. Dopowiedział, że punkt zostanie zrealizowany w 2017 rok. Zaproponował, iż można zobaczyć budynek przy ul. Leśnej 10 we Wrześni, który podlega termomodernizacji.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdanie z działalności komisji za 2016 rok.

 

Przewodniczący komisji zaprezentował plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2017 rok.

 

Pkt 9 Wolne głosy i wnioski.  

Radny Waldemar Bartkowiak poinformował, że budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni stanęła w miejscu. Dodał, że w powiecie wrzesińskim powstają nowe fabryki, a to zwiększa zagrożenie przeciwpożarowe. Dopowiedział, że jednostka, która teraz funkcjonuje nie jest wystarczająca na powiat wrzesiński, który się rozbudowuje. Poinformował, że Zarząd Powiatu powinien wystosować pismo, iż powiat wrzesiński się rozbudowuje, powstają nowe zakłady pracy, a tym samym zwiększa się zagrożenie przeciwpożarowe i konieczna jest budowa nowej Straży Pożarnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Radny Jerzy Mazurkiewicz, jako członek Zarządu Powiatu poinformował, że budowa Straży Pożarnej we Wrześni zależy od przyznania środków unijnych. Dodał, że na początku 2017 roku zostanie podjęta decyzja, czy zostaną przydzielone środki finansowe na realizację tego zadania.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/Janusz Balcerzak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 16 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-02-24 11:38
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 11:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.