Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7/2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący komisji Janusz Balcerzak powitał radnych, a następnie stwierdził obecność członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli także: skarbnik powiatu – Beata Walkowiak,  naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii  i Nieruchomości – Jolanta Pielak,  radny Rady Powiatu we Wrześni – Krzysztof Strużyński

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015r. /Realizacja zadań inwestycyjnych/.

 4. „Lokalna Grupa Działania” - informacja o możliwości składania wniosków.

5. Omówienie tematów na sesję.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Ponieważ członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku, przewodniczący komisji przystąpił do realizacji punktu 3.

Pkt 3.

Przewodniczący komisji poprosił panią Beatę Walkowiak o omówienie poniżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

 1. Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września - Gozdowo-Graboszewo w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej – poprawa  bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo.
 3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2162P – budowa chodnika w miejscowości Września – ulica Szosa Witkowska.
 4. Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.
 5. Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.
 6. Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni i modernizacja drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową
 7. Modernizacja klatki schodowej i schodów w budynku głównym Zespołu Szkół zawodowych nr 2 we Wrześni.
 8. Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.
 9. Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia do Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania oraz przełączników sieciowych.
 11. Zakup samochodu osobowego.
 12. Zakup ciągnika rolniczego oraz ścinarki poboczy.
 13. Dofinansowanie zakupu kotła gazowego do budynku będącego władnością Gminy Pyzdry, w którym swoją siedzibę ma WTZ w Rudzie Komorskiej.
 14. Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha usytuowanego na działce o nr ewidencyjny 81/32 w Gorzycach.
 15. Wpłata na fundusz celowy – zakup samochodu terenowego SUV.

      Pani skarbnikBeata Walkowiak udzieliła następujących informacji:

Ad. 1: Na półrocze zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, z czego 26 937,00 zł zostaje przeznaczone na wykonanie umowy z terminem płatności do 31 sierpnia 2015 r. Termin realizacji tej umowy zostanie wydłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia postepowań administracyjnych. Całość zostanie zrealizowana w przyszłym roku w  postaci wykonania dokumentacji.

Ad. 2: Zadanie nie będzie realizowane w tym roku. Dokonane zostały jedynie zmiany dokumentacji projektowej.  Ze względu na brak dofinansowania z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych, obejmującym wystarczająco długi okres finansowania, Zarząd zadecyduje o rezygnacji z tej inwestycji.

Ad. 3: Zadanie budowa chodnika zostało zrealizowane na kwotę 17 315,33 zł. Chodnik został ograniczony obrzeżem betonowym oraz krawężnikami betonowymi.

Ad. 4: W tej chwili trwają procedury przetargowe. Jedna z ofert uważana jest za zawierającą rażąco niską cenę, dlatego jeszcze nie podjęto decyzji o rozstrzygnięciu przetargu.

Ad. 5: Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty, dlatego zaistniała konieczność unieważnienia procedury i wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego. Wydłuży to realizację zadania do przyszłego roku. Aktualnie procedura jest na etapie składania ofert do 2 września 2015 r.

Ad. 6: Zostanie dokończony parking przy szkole, wjazd do szkoły, położenie kostki brukowej oraz wykonanie bramy wjazdowej.

Ad. 7: Zadanie jest w trakcie realizacji, kwota 4 000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie poręczy na klatce schodowej.

Ad. 8: Żadne zadanie nie zostało zrealizowane. Są to środki  przekazane przez wojewodę, które będzie trzeba zwrócić do końca roku. Są one niewystarczające na realizację ww. zadań.

Ad. 9: Wydatkowano w ciągu półrocza 18 603,75 zł. Zostały zakupione krzesła tapicerowane oraz obrotowe do stanowisk komputerowych. Kolejna dostawa na kwotę 384 077,00 zł planowana była na 14 sierpnia 2015 roku. Około 60 000,00 z zaplanowanej kwoty pozostanie jako oszczędności, ale będą one przeznaczone także na zakup wyposażenia do Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Ad. 10:  Kwota przeznaczona na półrocze została wydatkowana na zakup sprzętu oraz utrzymanie BIP. Zawarto dwie umowy na dostawę przełączników sieciowych oraz wi-fi.

Ad. 11: 90 000,00 zł, to wydatek na zakup samochodu osobowego marki Skoda. 1000,00 zł stanowi wkład własny na zakup samochodu na potrzeby PCPR,  który zostanie zakupiony ze środków PFRON w wysokości do 50 000,00 zł.

Ad. 12: Zakupiono ciągnik marki New Holland, rok produkcji 2008 r. Ścinarka nie została zakupiona ze względu na to, że jest to sprzęt trudno dostępny na rynku, a jego cena jest wyższa zakładane na to zadanie środki w budżecie.

Radny Waldemar Bartkowiak zadał pytanie o to, czy ciągnik będzie wykorzystywany do innych zadań poza wykaszaniem poboczy. Pani Beata Walkowiak udzieliła odpowiedzi, iż znajdują się w harmonogramie prac także inne zadania. Radny Waldemar Barkowiak dopytał także o to, jakie zastosowanie będzie miało auto dotychczas użytkowane przez PCPR. Pani skarbnik poinformowała, że będzie ono przeznaczone na użytek Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny.

Ad. 13: Zadanie zostało zrealizowane w całości  i rozliczone na kwotę w wysokości 3000,00 zł.

Ad. 14: Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu we Wrześni nr 43/VIII/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., przekazanie dotacji nastąpiło do Gminy Miłosław.

Ad. 15: Na to zadanie przekazano środki w całości do Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Przewodniczący Janusz Balcerzak poprosił o wyjaśnienie przebiegu realizacji zadania   dotyczącego długotrwałego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z o.o. inwestycji – poprawia warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego”

Pani skarbnik odpowiedziała, iż  w 2013 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości, która to uchwała musi zostać zmieniona ze względu na fakt, iż bank wystąpił także z żądaniem zabezpieczenia odsetek. W momencie rozliczenia przez szpital z inwestycji, otrzyma on zwrot środków do 100% zawartej umowy.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, z czego wynika kwota zastawu znajdująca się w projekcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.

Pani skarbnik odpowiedziała, iż to bank żąda zabezpieczenia w wysokości 4 milionów złotych. Kwota zabezpieczenia jest zawsze wyższa, dlatego zaistniała konieczność zmiany uchwały. Po rozliczeniu dotacji, ustanowiona hipoteka zostanie wykreślona. Zgodnie z procedurami dotację należy rozliczyć do końca tego roku.

Pani skarbnik odniosła się także do projektu zmiany uchwały dotyczącej prac nad projektem uchwały budżetowej. Stwierdziła, iż nie było konieczności zmiany, ale ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieistotne naruszenia, zostały podjęte działania w tym zakresie. Dodała także, iż będzie również podejmowana uchwała, dotycząca podziału środków finansowych PFRON na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej przez powiat. Dodała też, iż Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisane zostaną nowe zadania,  min.: budowa centrum treningowego, bieżące remonty cząstkowe na terenie powiatu wrzesińskiego oraz granty edukacyjne w zakresie sportu.

 

W związku z brakiem pytań do tego punktu, Przewodniczący komisji przystąpił do realizacji pkt 4, oddając głos członkowi komisji – Jerzemu Mazurkiewiczowi, jako prezesowi stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Z nami warto”.

Pkt 4.

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, iż do Lokalnej Grupy Działania „Z nami warto” przystępuje gmina Żerków i Nowe Miasto. Procedura związana z przygotowaniem nowej lokalnej strategii rozwoju cały czas trwa. W czerwcu został zakończony stary okres rozliczeniowy i od 1 lipca rozpoczął się okres przejściowy oraz wsparcie przygotowawcze. W ARiMR 30 czerwca złożony został wniosek dotyczący realizacji tej strategii. We wrześniu będzie konieczne zwołanie nowej rady Lokalnej Grupy Działania „Z nami warto”. Od września także rozpoczną się prace konsultacyjne w gminach. Lokalna strategia jest buforowana na podstawie ankiet i na ich podstawie zostaną sprecyzowane konkretne oczekiwania, które mają być priorytetowe dla strategii. Projekty rozporządzeń, regulujące działanie Lokalnej Grupy Działania podlegają audytowi monitorującemu. Środki, jakie będzie można pozyskać, zostaną przeznaczone dla samorządów, dla organizacji niezrzeszonych oraz dla przedsiębiorców. Większy nacisk kładzie się na mikro i małych przedsiębiorców.  W styczniu lub lutym zostanie ogłoszony wynik ocen lokalnych strategii rozwoju  i po wyborze lokalnej strategii powstanie szansa na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim do kwietnia 2016 roku, dlatego ogłoszenie naboru najwcześniej będzie możliwe w drugim półroczu przyszłego roku.

Pkt 5.

Pani Skarbnik przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni, dotyczące zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.  Następnie glos został oddany Jolancie Pielak – naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, która omówiła projekt uchwały, dotyczący wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha. Wyjaśniła, iż Skarb Państwa stał się współwłaścicielem nieruchomości oraz współużytkownikiem wieczystym w 8574/10000 częściach przedmiotowej nieruchomości. Starosta wrzesiński wystąpił z wnioskiem do Wojewody o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny przedmiotowego mienia. Nieruchomość tę docelowo wskazano na siedzibę zespołu szkół specjalnych, która swoją siedzibę ma  w budynku należącym do gminy. Brak tytułu prawa własności nie pozwala na aplikowanie  o środki unijne, by rozpocząć remont w użytkowanym budynku. Dodała także, iż nieruchomość będąca przedmiotem nabycia przed zawarciem aktu notarialnego została wyceniona na kwotę 3 411 000,00 zł.

Radny Przemysław Hirschfeld dopytał o lokalizację nieruchomości.

Jolanta Pielak udzieliła odpowiedzi, iż mieści się ona w siedzibie Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów”, przy ul. Leśnej we Wrześni.

Radny Janusz Balcerzak zadał pytanie, kiedy miałoby nastąpić to przeniesienie

Jolanta Pielak odpowiedziała, że jeśli Rada wyrazi zgodę i uchwała zostanie przesłana wojewodzie, to wojewoda udziela zgody na przeznaczenie nieruchomości na cel publiczny, a przygotowanie materiałów do przystąpienia do aktu notarialnego nie powinno trwać więcej dłużej niż miesiąc.

Jerzy Mazurkiewicz zabrał głos, iż wizja lokalna miała miejsce w czerwcu z udziałem pani dyrektor szkoły specjalnej. Uczestnicy wizji lokalnej jednogłośnie uznali, iż  stan obiektu jest bardzo dobry i nie będzie trzeba dokonywać znacznych przeróbek.  Istotne jest to, że w obiekcie jest dużo pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji, co będzie pomocne w realizacji programu Zespołu Szkół Specjalnych. Możliwe, iż zostanie zakupiona część gruntu, znajdująca się między budynkiem a warsztatami, celem zaadoptowania go na potrzeby utworzenia boiska szkolnego. Planowany termin przeniesienia szkoły, to wrzesień 2016 roku.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał o powierzchnię użytkową budynku.

Jolanta Pielak wyjaśniła, iż udział skarbu państwa obejmuje 1696,79  m2.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że  rodzice oraz cała rada pedagogiczna nie wyrazili negatywnych opinii na temat adaptacji tego budynku dla potrzeb dzieci.

Radna Małgorzata Cichacka dopytała o możliwość podniesienia wysokości sali gimnastycznej, ponieważ nauczyciele wychowania fizycznego podnieśli wątpliwość,               co do standardów w budynku SIWL.

Radny Jerzy Mazurkiewicz wyjaśnił, iż w razie konieczności, istnieje możliwość zerwania sufitów podwieszanych.

W związku z wyczerpaniem powyższego punktu porządku obrad, przewodniczący Janusz Balcerzak przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

Pkt 6.

Radny Józef Szafarek zabrał głos, wyjaśniając nowe zasady uzyskiwania dofinansowania w programie „Młody Rolnik” organizowanym przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak zaprosił radnych na spotkanie, organizowane przez Stowarzyszenie „Czysta Nekla”, które odbędzie się 27 sierpnia o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

W związku z brakiem pytań oraz wyczerpaniem porządku obrad,  przewodniczący Janusz Balcerzak zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Lokalnego.

 

Przewodniczący Komisji:

Janusz Balcerzak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Września, dnia 24.08.2015 r.

 

 

drukuj (Protokół nr 7/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2015-10-16 08:38
 • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-16 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.