Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 9/2015

PROTOKÓŁ NR 9/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przewodniczący komisji Janusz Balcerzak powitał radnych, a następnie stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

W posiedzeniu uczestniczyła także Urszula Łabęda – naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, Beata Walkowiak – skarbnik powiatu oraz  Eugeniusz Wiśniewski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Inwestycje realizowane na terenie powiatu i ich wpływ na rynek pracy.

4. Podsumowanie działalności komisji za rok  2015.

5.Wypracowanie planu pracy komisji na rok  2016.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku, więc Przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.

Ad. 3:

Przewodniczący komisji oddał głos Urszuli Łabędzie, celem omówienia przez nią inwestycji realizowanych na terenie Powiatu Wrzesińskiego, które wpływają na rynek pracy.  Wyjaśniła, iż dane wynikające z dokumentacji projektowej i budowlanej pozwalają przyjąć tylko wartości szacunkowe poziomu zatrudnienia. Wydano ogółem 23 decyzje, generujące około 1100 miejsc pracy.  Ich charakter  można podzielić na trzy główne bloki: produkcję, usługi oraz magazyny, a z nich wyodrębnić także przedsiębiorstwa działające w charakterze kooperantów dla Volkswagena. W kontekście dostarczania podzespołów dla fabryki Volkswagen funkcjonującą dwa przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, iż dla firm towarzyszących budowie fabryki aut przewiduje się wzrost zatrudnienia na terenie Powiatu Wrzesińskiego o około 650 osób.  W Białężycach planuje się budowę hali produkcyjnej dla jednego z przedsiębiorstw współpracujących z marką Volkswagen. Działalność skupia się wokół budowy hal produkcyjno-usługowych,  czy magazynowych,  a także gastronomii. Należy zwrócić uwagę, iż dane, jakimi dysponuje Powiat Wrzesiński w kwestii zatrudnienia, będzie można porównać ze stanem faktycznym dopiero po rozpoczęciu działalności tych przedsiębiorstw. Janusz Balcerzak zapytał, jak przedstawia się sytuacja budowy nowych zakładów w pozostałych gminach Powiatu Wrzesińskiego. Urszula Łabęda odpowiedziała, iż najważniejszą rolę odgrywa gmina Nekla, a także Orzechowo położone w Gminie Miłosław oraz Starczanowo, które należy do Powiatu Poznańskiego.  Reszta przedsięwzięć skupia się wokół gminy Września.

W związku z brakiem dalszych zapytań do naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska  i Rolnictwa, Janusz Balcerzak oddał głos dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy. Poprosił o przybliżenie tematu poziomu bezrobocia w Powiecie Wrzesińskim oraz o ujęcie zakładów, które zatrudniają największą liczbę pracowników. Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż liczba bezrobotnych aktualnie jest o 1000 osób mniejsza w porównaniu do zeszłego roku. Stopa bezrobocia wynosi 9,6% i jest równa stopie bezrobocia w kraju. Liczba bezrobotnych  na koniec listopada 2015 roku wynosiła 2822 osoby. Dodał, iż bezrobocie spadło o 3,4 punktu procentowego w stosunku do ubiegłego roku. Liczba ofert pracy w powiecie zwiększyła się  o 63% i wynosiła w tym roku 3890. Wskazał, iż głównym powodem wyrejestrowania bezrobotnych jest podjęcie pracy lub skierowanie na staż, a coraz rzadziej niestawienie się na wezwanie w terminie.  Liczną grupę bezrobotnych generują osoby po 55 roku życia, stanowiąc 12,5% w stosunku do ogółu bezrobotnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Powiecie Wrzesińskim figuruje 8309 podmiotów gospodarczych, z czego 8114 stanowią podmioty prywatne.  Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2009-2014 znacznie wzrosła. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają największe liczby pracowników ulokowane są  na ten moment w gminie Nekla, które zatrudniają kolejno 835 i 350 osób (Matex sp. z o.o. oraz Aligator Polska sp. z o.o.). Silnym naborem pracowników charakteryzuje się także Orzechowo, w związku z produkcją sklejek (Tarkett-Polska sp.  z o.o.), a także gmina Września, w której ulokowane są przedsiębiorstwa zatrudniające  w większości do 200 osób. Istnieją także większe przedsiębiorstwa na terenie gminy Września (Gestamp Polska sp. z o.o., Gonvarri Polska sp. z o.o.). Pierwszym zakładem w Powiecie Wrzesińskim, zatrudniającym ponad tysiąc osób będzie fabryka Volkswagen.

Małgorzata Cichacka zapytała, jak rozwiązana została kwestia szkoleń pracowników  do fabryki Volkswagen. Eugeniusz Wisniewski odpowiedział, iż kierowane na szkolenie były tylko osoby, które przeszły drugi etap naboru. Często ma miejsce sytuacja, w której liczba przeszkolonych pracowników jest większa niż zapotrzebowanie pracodawcy – wtedy prowadzi on dodatkową selekcję. Na sytuację szkoleń w Powiecie Wrzesińskim  przekłada się fakt, iż chcąc wystartować z programem szkoleniowym, powiat nie może znaleźć sobie beneficjentów. Dotyczy to szczególnie bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat. Urszula Łabęda zwróciła uwagę, iż Komisja Europejska, kierując się danymi statystycznymi, kieruje strumienie wsparcia finansowego, uderzając często w grupy niszowe, które z oferowanych dotacji nie są w stanie skorzystać w całości. Małgorzata Cichacka zapytała, czy tworzy się statystykę średniego czasu prowadzenia działalności gospodarczej z pozyskanych środków unijnych. Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż były przeprowadzane takie badania i ponad 70% prowadzi działalność powyżej jednego roku. Kompleksowe ewidencjonowanie działalności przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji jest poza możliwościami Powiatowego Urzędu Pracy. Mówi się o planach wydłużenia obowiązku monitorowania tej grupy przedsiębiorców, ale nie ma obowiązku ustawowego w tym zakresie. W tym roku nadal przyjmowane są wnioski  o dofinansowanie przedsiębiorców. Małgorzata Cichacka zapytała, czy Urząd Pracy współpracuje  z zakładem w Gądkach.  Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż współpraca odbywa się na zasadzie przedstawiania kandydatów  na zatrudnienie. Małgorzata Cichacka zapytała, czy wiadomo, ile osób zostało zatrudnionych w tym zakładzie za pośrednictwem Powiatowego Urzędy Pracy. Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż nie prowadzi się takich statystyk.  Radna zwróciła się   z wnioskiem o przygotowanie informacji dotyczącej zatrudnienia w ostatnim kwartale. Przemysław Hirschfeld zadał pytanie o maksymalną wysokość środków przyznawanych dla bezrobotnych, rozpoczynających działalność gospodarczą. Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, iż maksymalnie można pozyskać 20 000,00 zł.

Ad.4:

Janusz Balcerzak poinformował, iż łącznie ze wspólnymi posiedzeniami komisji stałych rady odbyło się 10 posiedzeń Komisji Rozwoju Lokalnego. W 2015 roku Komisja Rozwoju Lokalnego nie zrealizowała jednego punktu planu pracy,  który dotyczył zorganizowania spotkania na temat promowania lokalnych produktów. Przewodniczący komisji zaproponował, by ten punkt pominąć  również w przyszłym roku. Członkowie komisji wyrazili zgodę na odstąpienie od realizacji niniejszego punktu planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego.

Ad.5:

Przewodniczący komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego  na 2016 rok. Otworzył dyskusję, prosząc o uwagi do projektu. Projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli odczytaną treść projektu, nie wnosząc żadnych zmian.

Ad. 6:

W związku ze wspólnym posiedzeniem komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni zostało zadane pytanie o wnioski obywatelskie, które zostały złożone lub uwzględnione w projekcie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż złożono następujące wnioski na inwestycje drogowe:

 • Przebudowa drogi 4180P - koszt inwestycji  został oszacowany na kwotę 150 000,00 zł. W ramach tego odcinka wnioskowano także o przebudowę chodnika w okolicy szkoły w Chwalibogowie. Koszt tej inwestycji miałby wynosić około 25 000,00 zł. Żadne z wyżej wymienionych zadań nie zostało uwzględnione w budżecie na 2016 rok.
 • Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Psary Polskie – zadanie to zostało zrealizowane w 2015 roku.
 • Przebudowa chodnika w ramach przebudowy drogi Września-Czerniejewo – inwestycja została uwzględniona w budżecie, a prace w zakresie przebudowy chodnika zostaną rozpoczęte w 2016 roku.
 • Remont drogi powiatowej w Słomowie – szacowana wartość inwestycji wynosiła 1 200 000,00 zł  i nie została uwzględniona w budżecie na 2016 rok.
 • Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych w Chwalibogowie – koszt inwestycji oszacowany został na około 40 000,00 zł wraz z rocznym kosztem utrzymania w wysokości około 12 000,00 zł.
 • Przebudowa drogi Kołaczkowo-Łagiewki –  koszt inwestycji około 2 700 000,00 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane, ponieważ nie zostały ogłoszone konkursy umożliwiające jego sfinansowanie.
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2932P na odcinku Targowa Górka-Mała Górka – koszt inwestycji około 1 500 000,00  zł. Inwestycja nie została umieszczona w planie budżetu na 2016 rok.
 • Generalny remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Stępocin-Targowa Górka – koszt inwestycji około 400 000,00 zł. Inwestycja nie została umieszczona w planie budżetu na 2016 rok.
 • Wykonanie nakładki bitumicznej w Targowej Górce  – koszt inwestycji około 300 000,00 zł. Dodatkowo wnioskowano także o przebudowę chodnika  w miejscowości Stępocin, której koszt wynosiłby około 80 000,00 zł. Dla przeprowadzenia inwestycji konieczne byłoby wykonanie dokumentacji. Inwestycja nie została umieszczona w planie budżetu na 2016 rok.
 • Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze nr 2193P, ul. Powstańców Wielkopolskich i Gnieźnieńskiej – koszt inwestycji około 350 000,00 zł. Inwestycja nie została uwzględniona w planie budżetu na 2016 rok.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P (Szosy Witkowskiej) – koszt inwestycji wynosiłby około 100 000,00 zł. Inwestycja nie została uwzględniona w projekcie budżetu na 2016 rok.
 • Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej w Nekielce – koszt inwestycji około 500 000,00 zł. Inwestycja również nie została uwzględniona w projekcie budżetu                na 2016 rok.

Łączny koszt złożonych wniosków szacunkowo obejmowałby kwotę  10 425 000,00 zł.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję. Mirosław Balicki zawnioskował o utwardzenie drogi w Łagiewkach w razie pojawienia się wolnych środków. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż wszystkie wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu i na pewno weźmie on pod uwagę potrzeby związane z remontami dróg. Małgorzata Cichacka zapytała, jakie rozwiązanie miało zostać przyjęte dla wykonania sygnalizacji w Chwalibogowie. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż miało to być działanie poprawiające bezpieczeństwo drogi do szkoły. Dodała, iż utrzymanie sygnalizacji świetlnej jest kosztowne i Powiat Wrzesiński nie ma wystarczających środków na realizację tego zadania. Urszula Łabęda dodała,  iż planuje się zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej, więc natężenie ruchu w Chwalibogowie ulegnie zmianie. Przemysław Hirshfeld zapytał o oszczędności z zimowego utrzymania dróg i sposób ich zagospodarowania. Beata Walkowiak odpowiedziała, iż w tym roku będzie to 200 000,00 zł, a na przyszły rok zaplanowano 700 000,00 zł. Wolne środki będzie można uwolnić dopiero po 30 kwietnia, czyli po zakończeniu okresu obowiązywania umowy  z wykonawcami.  

Ad. 7:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji:

/-/Janusz Balcerzak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

 

Września, dnia 28.12.2015 r.

drukuj (Protokół nr 9/2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2016-01-11 14:25
 • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-11 14:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.