Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 14 / 2017

PROTOKÓŁ NR 14/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 9 maja 2017 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, które odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ze względu na jego tematykę, uczestniczyły:

1) Ewa Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni;

2) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z:

1) obecnymi warunkami lokalowymi Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni na potrzeby szkoły.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z:

1) obecnymi warunkami lokalowymi Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni na potrzeby szkoły.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie punktu Ewę Kaczmarek, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Ewa Kaczmarek poinformowała, że Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni jest placówką przeznaczoną do kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znaczącym oraz głębokim. Dodała, że do szkoły uczęszczają uczniowie z powiatu wrzesińskiego. Dopowiedziała, że w klasach umiarkowanych jest od 4 do 8 uczniów, w klasach z niepełnosprawnością lekką jest od 8 dzieci w klasie. Poinformowała, że obecnie w szkole uczy się 141 uczniów, z czego 20 objętych jest indywidualnym nauczaniem. Dodała, że Zasadnicza Szkoła Zawodowa posiada oddziały wielozawodowe, w których kształci się 25 uczniów w 12 zawodach.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 (liczba oddziałów -7, liczba uczniów – 53);

2) Gimnazjum Specjalne nr 3 (liczba oddziałów - 5, liczba uczniów - 38);

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3 (liczba oddziałów - 3, liczba uczniów - 25);

4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (liczba uczniów - 15).

Ewa Kaczmarek przedstawiła:

1) liczbę uczniów Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w poszczególnych szkołach według posiadanych orzeczeń (stan na dzień 09.05.2017 r.)

2) rodzaje i liczbę występujących u uczniów problemów zdrowotnych

Przewodnicząca komisji zapytała, czy w szkole zapewniana jest opieka zdrowotna.

Ewa Kaczmarek odpowiedziała, że profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami Zespołu Szkół Specjalnych sprawuje NZOZ „ZDROWIE” reprezentowany na terenie szkoły przez pielęgniarkę Iwonę Orwat. Gabinet profilaktyczny czynny jest codziennie w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Poinformowała, że wśród całej populacji szkolnej realizowane są świadczenia zdrowotne:

1) testy przesiewowe (pomiary antropometryczne, badania ostrości wzroku i widzenia barwnego, badania postawy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego). Po przeprowadzonych testach przesiewowych z pośród całej populacji szkolnej osoby z dodatnim wynikiem są kierowane do Poradni Lekarza Rodzinnego, celem konsultacji oraz skierowania do właściwego specjalisty w zależności od problemu zdrowotnego.

2) profilaktyczne badania lekarskie (badanie bilansowe). Badania bilansowe (14 i 16-latków) mają na celu ocenę prawidłowego dojrzewania płciowego oraz ocenę zdrowia ucznia, zwłaszcza psychospołecznego związanego z dalszym kształceniem i wyborem zawodu. Natomiast 10-latków dotyczyły poziomu rozwoju i stanu zdrowia oraz zmian jakie wystąpiły w ciągu pierwszych lat nauki.

3) we współpracy z punktem szczepień prowadzi się monitoring stanu uodpornienia uczniów z poszczególnych roczników przeciwko chorobom zakaźnym. Informacje o obowiązku zaszczepienia dzieci były wysłane do rodziców w formie pisemnej, dotyczyły dnia oraz godziny szczepienia.

4) prowadzona jest opieka czynna nad uczniami z poszczególnymi problemami zdrowotnymi. Najliczniejsze problemy to: wady postawy, wady wzroku, wady mowy. Dla grupy z zaburzeniami statyki ciała na terenie szkoły prowadzone są zajęcia korekcyjne wad postawy. Prowadzone są również zajęcia z nauki pływania, z których mogły korzystać dzieci szkoły podstawowej gimnazjum oraz uczniowie klasy PDP. Zajęcia te odbywają się na basenie „Świat Wodny” cały rok szkolny. Natomiast dla dzieci z wadą mowy organizowane są zajęcia rewalidacyjne korygujące wady mowy. Zajęcia prowadzone były w grupach lub indywidualnie dla ucznia.

5) w ramach profilaktyki zdrowia w trosce o zdrowie i higienę jamy ustnej każdego roku przeprowadzona jest fluoryzacja - cykl 6 kolejnych etapów. Nadzorowanym szczotkowaniem zębów preparatem fluorkowym zostali objęci uczniowie Szkoły Podstawowej oraz klas życia - łączna liczba 51 osób. Nie wszyscy uczniowie skorzystali z pełnego cyklu fluoryzacji mimo że były organizowane dodatkowe etapy. Głównym powodem była nieobecność ucznia w dniu fluoryzacji, natomiast w klasach życia, niewyrobiony nawyk mycia zębów.

6) w ramach profilaktyki oraz w związku z zaistniałym problemem wszawicy wśród uczniów został przeprowadzony przegląd czystości włosów. Stwierdzono pojedyncze przypadki wszawicy. W czasie przeglądu prowadzone są indywidualne rozmowy z uczniami jak należy postąpić w przypadku wystąpienia wszawicy oraz jak zapobiegać. Rodzice uczniów, u których wystąpił problem zostają powiadomieni pisemną informacją w dzienniczku ucznia. Zarówno przeglądy czystości oraz rozmowy dotyczące higieny osobistej są przeprowadzone indywidualnie w gabinecie profilaktycznym.

7) przez cały rok szkolny na bieżąco pielęgniarka udziela porad pielęgniarskich w urazach i nagłych zachorowaniach. Najczęściej uczniowie zgłaszali się do gabinetu z bólami głowy, brzucha oraz drobnymi stłuczeniami i zranieniami. Jeżeli stan dziecka wymagał dalszego leczenia kierowano je do Poradni Lekarza Rodzinnego po uprzednim powiadomieniu rodziców.

8) wychowanie zdrowotne prowadzone jest zgodnie z planem edukacji zdrowotnej oraz programów prozdrowotnych otrzymanych z PSSE. Za program wychowania zdrowotnego i jego realizację odpowiada szkolny koordynator promocji zdrowia. Promocja zdrowia jest prowadzona zarówno wśród uczniów, jak ich rodziców w następujących formach: pogadanki, konkursy, gazetki, rozmowy indywidualne, filmy wideo, pokazy oraz rozdawnictwo materiałów o treści wychowawczo-zdrowotnej. Zespół Szkół Specjalnych należy o Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Ewa Kaczmarek poinformowała, że szkoła prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, jednak zajęcia nie odbywają się na terenie szkoły, ponieważ nie posiada ona odpowiednich warunków i budynek nie jest przystosowany do prowadzenia takich zajęć. Poinformowała, że większość dzieci z niepełnosprawnością głęboką trafia do Ośrodka „ARKA” we Wrześni.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że w Ośrodku Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczym „ARKA” we Wrześni osoby zatrudnione pracują po 8 godzin dziennie według kodeksu pracy. Zapytał, ile godzin dziennie pracują nauczyciele w Zespole Szkół Specjalnych.

Ewa Kaczmarek odpowiedziała, że nauczyciele posiadają etaty 18 godzin tygodniowo, a w Ośrodku „ARKA” 40 godzin tygodniowo. Dodała, że w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni pracują 53 osoby: 44 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 7 pracowników obsługi.

Ewa Kaczmarek poinformowała, że do budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni oprócz Zespołu Szkół Specjalnych zostanie przeniesiona także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ze względu na wysokie koszty utrzymania budynku.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformował, że w takim przypadku, kiedy poradnia zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Leśnej 10 to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni będzie musiało ponosić większe koszty utrzymania swojego budynku. Dodała, że Centrum nie potrzebuje całego budynku, ewentualnie można stworzyć lepsze warunki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Waldemar Grzegorek zapytał, ile powierzchni ma budynek, w którym aktualnie znajduje się Szkoła Specjalna.

Ewa Kaczmarek odpowiedziała, że budynek Szkoły Specjalnej posiada około 1.100 m2, a przy ul. Leśnej 10 będzie zajmować około 1.200 m2. Poinformowała, że w obecnej szkole klasy lekcyjne mają po 40 m2, w budynku przy ul. Leśnej 10 pomieszczenia będą mniejsze, a to spowoduje większą ilość klas lekcyjnych. Dodała, że w nowym budynku szkoły planuje się stworzyć pomieszczenia lekcyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także otworzyć przedszkole specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną.

Anna Maria Kulczyńska dodała, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ dla dzieci z wymienionymi wcześniej problemami jest trudno odnaleźć się w nowym miejscu, a w takim przypadku nie będzie konieczności przemieszczania dzieci do innego budynku.

Ewa Kaczmarek oprowadziła członków komisji po budynku Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Zaprezentowała klasy lekcyjne, gabinety, gabinet pedagogiczny oraz łazienki.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 14 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-09-04 08:11
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2017-09-04 08:11

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.