Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 15 / 2017

PROTOKÓŁ NR 15/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 20 września 2017 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność czterech członków komisji. W posiedzeniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ze względu na jego tematykę, uczestniczyła Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Zawodowej Rodziny Zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Chociczy Małej.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z działalnością Zawodowej Rodziny Zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Chociczy Małej.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji dotyczących Zawodowej Rodziny Zastępczej pełniącej funkcję pogotowania rodzinnego w Chociczy Małej Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonują dwa pogotowania rodzinne. Dodała, że umieszczane są tam dzieci na określony czas, nie zostają w pogotowaniu rodzinnym na stałe np. w przypadku, kiedy sąd zdecyduje, że matka nie może opiekować się dzieckiem, wtedy pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wraz z panią z pogotowania rodzinnego odbierają dziecko ze szpitala. Dopowiedziała, że sąd decyduje, czy dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej, czy wraca do biologicznej rodziny, czy trafi do rodziny adopcyjnej. Osoby, które starają się o adopcję zajmują się dzieckiem pod nadzorem rodziców z pogotowania opiekuńczego, którzy wystawiają opinię ze swoich obserwacji. Opinia jest później brana pod uwagę w sądzie, ponieważ odpowiada na pytania np. jakie są więzi przyszłych rodziców adopcyjnych z dzieckiem i jak się opiekują nim. Poinformowała, że w Pogotowiu Opiekuńczym w Chociczy Małej przebywają noworodki np. dzieci odebrane od razu po urodzenie lub po 2 miesiącach, kiedy biologiczni rodzice nie potrafią sprawować opieki nad swoim dzieckiem. Dodała, że małżeństwo od 2011 r. do 2013 r. tworzyło rodzinę zastępczą dla chłopca, którego później adoptowali. W 2013 r. przekształcili się w Zawodową Rodzinę Zastępczą pełniącą funkcję pogotowania rodzinnego. W 2014 r. adoptowali dziewczynkę, która znajdowała się u nich w pogotowiu. Aktualnie przebywa tam 4 dzieci. Łącznie przez te wszystkie lata było 14 dzieci. Poinformowała, że państwo, którzy tworzą pogotowie rodzinne wywiązują się z powierzonych im zadań wynikających z pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Opiekunowie stwarzają dzieciom optymalne warunki do rozwoju. Dzieci mają zapewnioną całodobową opiekę, spełniane są ich potrzeby emocjonalne i bytowe. Dzieci mają dostęp do przysługujących świadczeń medycznych, są regularnie poddawane badaniom oraz szczepieniom i korzystają z pomocy specjalistów. Rodzice zastępczy wspierają dzieci i pomagają im w pokonywaniu trudności, tworząc tym samym sprzyjający klimat i stabilne środowisko. Rodzice zastępczy są osobami wyrozumiałymi, cierpliwymi, posiadają kompetencje opiekuńczo - wychowawcze niezbędne w pracy z dziećmi pochodzącymi z różnych środowisk. Państwo, którzy prowadzą rodzinę zastępczą umożliwiają kontakt z rodzicami biologicznymi kierując się dobrem dzieci. Współpraca rodziny zastępczej układa się pomyślnie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Jednostka ta na bieżącą jest informowana przez rodzinę zastępczą o wszelkich zmianach. Rodzice ci uczęszczają na szkolenia organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i biorą aktywny udział w posiedzeniach zespołu oceniającego sytuację dziecka w rodzinie zastępczej.

Radny Bogdan Kruk zapytał, jak długo dzieci przebywają w pogotowiu rodzinnym.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że to zależy od sytuacji, w jakiej znajdują się dzieci, czasem jest to pół roku, czasem rok lub więcej.

Henryka Waligóra zapytała, czy biologiczni rodzice, których dzieci przebywają w pogotowiu rodzinnym otrzymują środki finansowe z programu 500+.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że w sytuacji, kiedy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, rodzice biologiczni nie otrzymują środków finansowych z programu 500+.

Bogdan Kruk zapytał, ile rodzina zastępcza otrzymuje wsparcia finansowego na dzieci przebywające w tej rodzinie.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że rodzice zastępczy otrzymuję 700,00 zł na jedno dziecko miesięcznie. Dodała, że jeśli zostanie ustanowiona piecza w formie rodziny zastępczej, wtedy rodzicom tym należy się 500+. Natomiast w przypadku pogotowania opiekuńczego, osoba sprawująca opiekę nad dziećmi zatrudniona jest na umowę zlecenie. W rodzinie zastępczej, rodzice mogą podejmować pracę, natomiast w pogotowiu rodzinnym pełniącym zawodową rodzinę zastępczą, rodzice nie mogą podjąć pracy, ponieważ otrzymują wynagrodzenie wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Przedstawiła kilka przykładów sytuacji dzieci, które przybywają w pogotowiu rodzinnym. Poinformowała, że istnieje kilka rodzin specjalistycznych, niestety na ternie powiatu wrzesińskiego taka rodzina nie funkcjonuje. Jest to rodzina zawodowa, która zajmuje się dziećmi upośledzonymi lub niepełnosprawnymi. Przedstawiła jak wygląda procedura adopcyjna, iż najpierw poszukuje się rodziny na terenie danego województwa, jeśli takiej nie ma rozpoczyna się poszukiwanie na terenie całej Polski, ostatecznie zgłasza się dziecko do adopcji zagranicznej.

Poinformowała, że rodzice z pogotowia rodzinnego w Chociczy Małej i z Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach z własnej inicjatywy i z małą pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni prowadzą warsztaty dla rodziców zastępczych. Panie z wyżej wymienionych rodzin są przeszkolone, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi trudnymi i z dziećmi chorymi neurologicznie czy psychicznie. Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem i prowadzone są już od 2 lat.

Henryka Waligóra zapytała, czy warsztaty są tylko dla funkcjonujących już rodzin zastępczych, czy też dla przyszłych rodziców zastępczych.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że warsztaty są przeznaczone dla rodzin zastępczych, które już funkcjonują. Natomiast przyszłe rodziny zastępcze mają organizowane szkolenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Po akcji „Rodzina potrzebna od zaraz” znalazło się 5 rodzin zastępczych.

Henryka Waligóra zapytała, czy w powiecie wrzesińskim, w rodzinach zastępczych są miejsca dla dzieci, które tego potrzebują.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że na terenie powiatu wrzesińskiego aktualnie nie ma wolnych rodzin zastępczych.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 15 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-01-25 08:18

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.