Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 18 / 2017

PROTOKÓŁ NR 18/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ze względu na jego tematykę, uczestniczyły:

1) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) Justyna Wasielewska, p.o. dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji dotyczących tego punktu Justynę Wasielewską, p.o. dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Justyna Wasielewska poinformowała, że w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zatrudnionych jest 26 pracowników, z czego 2 pracownice przebywają na urlopie macierzyńskim, a 2 na urlopie wychowawczym. Dodała, że w ośrodku zatrudnieni są specjaliści m.in. psycholog na umowę zlecenie, pracownik socjalny, pedagog którzy są na etacie i logopeda, który jest zatrudniony na umowę zlecenie. Dopowiedziała, że od wczoraj w ośrodku jest pełen komplet wychowanków, czyli 30 wychowanków w przedziale wiekowym od roku do 21 roku życia. Poinformowała, że w ośrodku działają 3 grupy wychowawcze. Dodała, że początkowo planowano, aby w pierwszej grupie były najmłodsze dzieci, w drugiej grupie wychowankowie w wieku gimnazjalnym i kończący szkołę podstawową, a w trzeciej grupie wychowankowie, którzy się usamodzielniają i zbliżają się do etapu opuszczenia ośrodka. Dopowiedziała, że jednak, kiedy do ośrodka trafiają rodzeństwa to trudno zachować wskazany wyżej podział na grupy. Poinformowała, że 2 grupy mają powychowawców prowadzących, a 1 z grup ma 3 wychowawców, natomiast wychowawcy mają po 5 wychowanków, a 1 ma 3 wychowanków. Dodała, że dzieci posiadają ogromne zaufanie do swoich wychowawców, zwierzają im się z różnego rodzaju spraw. Poinformowała, że w ośrodku również przebywają wychowankowie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Justyna Wasielewska przedstawiła sytuacje niektórych wychowanków z Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Poinformowała, że dzieci, poniżej 18 roku życia mają zapewnioną opiekę lekarską i wizyty umawiane są na Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast wychowankowie pełnoletni są poza opieką Narodowego Funduszu Zdrowiasamemu należy umawiać wizyty lekarskie. Dodała, że występuje duży problem terminami i ze specjalistami na terenie Wrześni.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy jest szansa, aby wychowankowie z orzeczeniami o niepełnosprawności usamodzielnili się i podjęli pracę lub naukę.

Justyna Wasielewska odpowiedziała, że to zależy od stopnia niepełnosprawności, niektóre dzieci mają szansę się usamodzielnić, a niektóre nie, ponieważ niektórym chorobą towarzyszy również niepełnosprawność umysłowa. Dodała, że takie dzieci nie są wstanie same funkcjonować. Dopowiedziała, że w ośrodku są również wychowankowie, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. Poinformowała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Wrześni pod kątem nauki, ponieważ 7 wychowanków posiada wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną, ale także ze względu na zagrożenie w niedostosowaniu społecznym. Dodała, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wskazuje do jakiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego trafi dany wychowanek, a sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w takim ośrodku. Dopowiedziała, że 12 wychowanków ma wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną we Wrześni opinie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb danego dziecka, czy objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną lub ze względu na dysleksję. Oznajmiła, że są to głównie opinie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych. Poinformowała, że w szkołach przygotowywane są programy terapeutyczne np. dla dzieci z dysleksją. Dodała, że to jak dzieci traktowane są w szkołach zależy od podejścia nauczycieli.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że nie wszyscy nauczyciele mogą zaakceptować dzieci z takich placówek jak np. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Dodała, że nauczyciele mogą poprosić o pomoc pedagoga, a także odwiedzić taką placówkę, zapoznać się ze swoimi uczniami i zobaczyć, w jakim środowisku żyją. Dopowiedziała, że najlepiej współpracuje się z Zespołem Szkół Specjalnych we Wrześni.

 

Justyna Wasielewska dodała, że wychowawcy ośrodka mają stały kontakt z nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni i w momencie, kiedy coś się dzieje od razu są informowani. Dopowiedziała, że wspólnie poszukiwane jest najlepsze rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

 

Przewodnicząca komisji zapytała, czy któryś z wychowanków ukończył szkołę średnią i zdobył osiągnięcia.

 

Justyna Wasielewska odpowiedziała, że są wychowankowie, którzy ukończyli szkoły średnie. Poinformowała, że niektórzy mają dobrą pracę, inni zakładają własne firmy, a także rodziny. Dodała, że mają stały kontakt z wychowankami, którzy opuścili już ośrodek, często odwiedzają i opowiadają o swoich sukcesach i o tym, jak układa im się życie. Dopowiedziała, że jest kilku wychowanków, którzy opuścili już ośrodek, ale nadal kontynuują naukę. Poinformowała, że jest to w dużej mierze spowodowane tym, że ci wychowankowie otrzymują pomoc z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ale także z rent rodzinnych.

 

Anna Maria Kulczyńska dodała, że większość wychowanków po ukończeniu wieku pełnoletniości mogłaby opuścić ośrodek, jednak nie odchodzą bo nie mają dokąd. 

 

Justyna Wasielewska poinformowała, że istnieje duży problem z mieszkaniami. Dodała, że do tej pory przy współpracy z Gminą Września, wychowankowie pochodzący z tej gminy otrzymywali mieszkanie socjalne lub komunalne. Dopowiedziała, że problem zaczyna się w momencie, kiedy dziecko jest spoza Gminy Września, ponieważ inne gminy mają ograniczone zasoby mieszkaniowe.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że w powiecie kaliskim duża część gmin  przystosowywała budynki niefunkcjonujących już szkół na mieszkania dla rodzin nie mających, gdzie mieszkać, a także dla byłych wychowanków placówek takich jak Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny. Dodała, że gmina pomagała wyremontować mieszkanie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazywało wychowankom środki finansowe na usamodzielnienie, za które mogli wyposażyć mieszkanie. Dopowiedziała, że nie rozumie, dlaczego gminy nie są zainteresowane podjęciem takiego zadania. Poinformowała, że utrzymanie mieszkania należy do osoby, która je wynajmuje, a może je posiadać osoba, która pracuje i ma środki do życia. Dodała, że kredyty mieszkaniowe nie są w zasięgu dla wychowanków ośrodka.

 

Justyna Wasielewska poinformowała, że dlatego w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przebywają wychowankowie, którzy mają ukończone 20 lat, ponieważ, nie mieliby, gdzie mieszkać.

 

Radny Czesław Borkowski zapytał, czy wychowankowie, którzy mają po 20 lat pracują.

 

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że warunkiem przebywania w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w jakiejkolwiek pieczy zastępczej jest kontynuowanie nauki nie dłużej niż do 25 roku życia. Poinformowała, że 3 lata po odejściu wychowanka z placówki lub pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ma obowiązek duchowej opieki nad wychowankiem. Dodała, że wszystko zależy od tego, ile tej pomocy potrzeba wychowankom, gdyby były mieszkania chronione to jak najbardziej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie mogłyby wspierać wychowanków, a nawet i powinny.

 

Justyna Wasielewska poinformowała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie posiada tzw. mieszkanie treningowe, które znajduje się poza ośrodkiem. Dodała, że jest to mieszkanie dwupokojowe. Dopowiedziała, że wychowanek, który przebywa w mieszkaniu treningowym otrzymuje budżet w wysokości 1.000,00 zł. Poinformowała, że za tę kwotę musi sam się wygospodarować, jednak nie otrzymuje tych pieniędzy do ręki. Dodała, że ma to na celu nauczenie się samodzielności i życia. Dopowiedziała, że ośrodek opłaca koszt wynajmu mieszkania treningowego.

 

Czesław Borkowski zapytał, czy Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie otrzymuje środki finansowe np. 500+ na utrzymanie wychowanków.

 

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że placówki takie jak Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny nie otrzymują 500+, taka pomoc finansowa przysługuje rodzinom zastępczym. Poinformowała, że ośrodek otrzymuje określoną kwotę na jednego wychowanka, a oprócz tego, jeśli wystąpią jakieś problemy, czy potrzeby w ośrodku, to zadaniem powiatu jest wspomóc finansowo ośrodek.

 

Justyna Wasielewska dodała, że przez jakiś czas ośrodek miał wsparcie współpracującej z nim fundacji. Dopowiedziała, że jednak od pewnego momentu ośrodek wspiera wychowanków z własnych środków.

 

Czesław Borkowski zapytał, czy w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie znajduje się nadal pokój, w którym odbywają się odwiedziny.

 

Justyna Wasielewska odpowiedziała, że w ośrodku nie ma już pokoju dla odwiedzających, ale jeśli rodzic deklaruje, że chce pozostać na dłużej to istnieje taka możliwość, ponieważ są przystosowane do tego miejsca.

 

Czesław Borkowski zapytał, czy ośrodek posiada swój własny samochód.

 

Justyna Wasielewska odpowiedziała, że wychowankowie zdobyli mistrzostwo Polski w piłce nożnej i w związku z tym ośrodek wygrał nagrodę w postaci samochodu użyczonego na rok.

 

Anna Maria Kulczyńska dodała, że nagrodą jest możliwość użytkowania samochodu.

 

Justyna Wasielewska poinformowała, że ośrodek ma nałożony limit użytkowania samochodu do 15.000 km. Dodała, że na ten moment przejechano przeszło 8.000 km. Dopowiedziała, że można przekroczyć limit 15.000 km, jednak potem jest naliczana kwota 0,49 zł za km.

 

Anna Maria Kulczyńska dodała, że może warto pomyśleć o zakupie samochodu i wpisać taką potrzebę w budżet.

 

Justyna Wasielewska dodała, że istnieje również pomysł, aby zawrzeć umowę leasingu na ten samochód.

 

Przewodnicząca komisji zapytała, jak wygląda sprawa dotycząca remontu dachu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

 

Justyna Wasielewska odpowiedziała, że dach został załatany, jednak przy większej wichurze opierzenie przy kominach ulega zniszczeniu i zalewa poddasze ośrodka. Poinformowała, że istnieje projekt na renowację dachu. Dodała, że ośrodek starał się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska, jednak Gmina Kołaczkowo powinna wykonać plan gospodarki nisko emisyjnej, natomiast wiąże się to z wysokimi kosztami i na ten moment nie ma potrzeby utworzenia takiego planu. Dopowiedziała, że były przeprowadzane rozmowy w sprawie dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Anna Maria Kulczyńska poprosiła o przedstawienie sprawy dotyczącej podziału placówek.

 

Justyna Wasielewska poinformowała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie współpracuje od ponad 10 lat z międzynarodowa szkołą z Frankfurtu. Dodała, że dyrektorzy tamtej szkoły w ostatnim czasie zaproponowali, iż są wstanie pokryć ¾ kosztów przebudowy oficyny w Kołaczkowie. Dopowiedziała, że wystarczy im tylko pisemne poświadczenie, iż remont oficyny związany jest tylko z przeniesieniem tam Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny. Poinformowała, że Zarząd Powiatu wydał wstępną opinię, jednak istnieje problem z Gminą Kołaczkowo, ponieważ ma zostać wydzielona również tam droga. Dodała, że gmina przygotowała projekt takiej uchwały.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że dopóki nie zostanie utworzona droga nie będzie można uznać budynku jako użytkowy.

 

Justyna Wasielewska oznajmiła, że architekt wycenił wstępny projekt przebudowy budynku oficyny na kwotę 33.000  zł.

 

Justyna Wasielewska poinformowała, że 5 wychowanków za dobrą średnią w nauce wyjechało na tygodniowy pobyt do Frankfurtu.

 

Anna Maria Kulczyńska zapytała, czy w budynku oficyny oprócz placówki będzie znajdować się coś jeszcze.

 

Justyna Wasielewska odpowiedziała, że w budynku oficyny znajdować się będzie tylko placówka.  

 

Przewodnicząca komisji zapytała, do kiedy należy przebudować placówkę.

 

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że placówkę należy przebudować do końca 2020 r. Poinformowała, że będzie mogło przebywać w niej tylko 14 wychowanków. Dodała, że w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z reguły są rodzeństwa, a nie pojedyncze dzieci. Dopowiedziała, że według przepisów ustawowych nie należy rozdzielać rodzeństwa. Poinformowała, że do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zgłosiła się kobieta z zapytaniem, czy jednostka jest zainteresowana powstaniem rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że należy spotkać się z nią i porozmawiać, ponieważ wygasa Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach.  

 

Justyna Wasielewska przedstawiła listę wizyt lekarskich, z jakich korzystają wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Dodała, że istnieje trudny dostęp do lekarzy, a wizyty prywatne opłaca ośrodek.

 

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że nie ma żadnego pierwszeństwa dla dzieci, które przebywają w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych. Dodała, że w Warszawie nie ma problemu, aby dzieci z placówek nie dostały się do określonego specjalisty na Narodowy Fundusz Zdrowia. Dopowiedziała, że osoba z terenu wielkopolski może wybrać sobie lekarza na całym jego obszarze, natomiast jeśli chciałaby zapisać się na wizytę lekarską w innym województwie ma obowiązek okazać promesę z kasy chorych.

 

Justyna Wasielewska poinformowała, że w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przebywa wiele dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

 

Anna Maria Kulczyńska dodała, że dzieci z ośrodka chorują również na zaburzenia układu nerwowego.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że przed dyrekcją ośrodka stoi teraz wielkie wyzwanie, a także problem, aby dokonać prawidłowego podziału placówki.

 

Anna Maria Kulczyńska dodała, że kolejnym problemem ośrodka jest wysokość wynagrodzenia pracowników.

 

Justyna Wasielewska oznajmiła, że kadra Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie jest dobrze wykształcona. Dodała, że jest przeprowadzanych wiele szkoleń.

 

Czesław Borkowski zapytał, czy w dalszym ciągu placówka z Kołaczkowie utrzymuje kontakt z rodziną zastępczą z Karpacza.

 

Justyna Wasielewska odpowiedziała, że to nie jest rodzina zastępcza, jest to osoba prywatna, która prowadzi hotel w Karpaczu. Poinformowała, że dzieci z ośrodka wyjeżdżają tam na ferie. Dodała, że organizowane są również dla wychowanków obozy letnie. Dopowiedziała, że ośrodek posiada sponsorów. Poinformowała, że w ubiegłym roku ośrodek otrzymał kwotę 20.000,00 zł na wyjazd dzieci w okresie letnim na wakacje.

 

Przewodnicząca komisji zapytała, jaka jest wysokość kieszonkowego dla jednego wychowanka ośrodka.

 

Justyna Wasielewska odpowiedziała, że 10,00 zł jest podstawą kieszonkowego, ponieważ nie może być tak, że wychowanek nie otrzyma kieszonkowego w ogóle. Poinformowała, że na jednego wychowanka miesięcznie przypada 40,00 zł. Dodała, że za wykonywanie dodatkowych obowiązków mogą podwyższyć sobie kieszonkowe do kwoty 80,00 zł. Dopowiedziała, że również mogą mieć umniejszone kieszonkowe z kwoty 40,00 zł za złe sprawowanie, ale minimalną kwotę w wysokości 10,00 zł, która im się należy muszą otrzymać.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 18 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2018-03-16 11:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.