Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8 / 2016

PROTOKÓŁ NR 8/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 19 lutego 2016 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji powitała wszystkich członków komisji i Małgorzatę Nawrocką, kierownika Wydziału Metodycznego, Organizacji i Nadzoru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie:

1) planu pracy komisji na 2016 rok;

2) sprawozdania z pracy komisji za 2015 rok.

4. Zapoznanie z:

1) projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020;

2) projektem Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020;

3) koncepcją przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 2020.

5. Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Rady.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3. 1)

Przewodnicząca komisji odczytała plan pracy komisji na 2016 rok stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie plan pracy komisji na 2016 rok.

 

Pkt 3. 2)

Przewodnicząca komisji odczytała sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok.

 

Pkt 4. 1)

Małgorzata Nawrocka poinformowała, że prace nad strategią trwały od maja 2015 roku, natomiast w grudniu 2015 roku materiał został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd i przekazany pod obrady Rady Powiatu. Dodała, iż większość materiału stanowi diagnoza obszarów pomocy społecznej, które obejmują wsparcie rodziny i dziecka, wspomaganie osób z niepełnosprawnościami, wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz aktywność społeczną mieszkańców. Powiadomiła, również iż diagnoza powstała na podstawie dokumentów uzyskanych od placówek, zajmujących się poszczególnymi zadaniami. Wytłumaczyła, że z każdego obszaru zostały wskazane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Dodała także, iż na tej podstawie  wytypowano sto zadań do zrealizowania w latach objętych strategią.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata na lata 2016 – 2020” znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu.

 

Pkt 4. 2)

Małgorzata Nawrocka poinformowała, iż program zawiera analizę z zakresu przeciwdziałania przemocy, który jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komendę Powiatową Policji. Dodała, iż wyznaczono określone cele i działania służące:

1)  poprawie sytuacji rodzin zagrożonych przemocą,

2)  dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób dotkniętych przemocą,
3)  udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży,

4)  zapobieganiu przemocy poprzez uświadamianie społeczne,

5) poprawie skuteczności zadań realizowanych przez instytucje działające w tym obszarze. Wytłumaczyła, że najważniejsza musi być skuteczność programu i zbadanie, czy dana osoba uczestniczy w programie, ponieważ została przymuszona, czy rzeczywiście zdaje sobie sprawę, że jest sprawcą przemocy.

Paweł Guzik zapytał o konsekwencje założenia niebieskiej karty.

Henryka Waligóra odpowiedziała, iż dzięki założeniu niebieskiej karty dużo szybciej są podejmowane interwencje policji.

Małgorzata Nawrocka poinformowała również o możliwości wytoczenia sprawy sądowej. Dodała, iż w chwili założenia niebieskiej karty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wysyła  zaproszenia z informacją o szansie skorzystania z porady prawnej, porady psychologów oraz zespołu konsultacyjnego składającego się z psychologa, terapeuty rodziny, terapeuty uzależnień i policjanta.

Projekt Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu.

 

Pkt 4. 3)

Małgorzata Nawrocka poinformowała, iż wszystkie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie muszą przystąpić do projektu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych, aby powiat mógł uzyskać dofinansowanie. Dodała, iż  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie współpracowało z Ośrodkami Pomocy Społecznej z gminy Miłosław, Nekla, Kołaczkowo i Pyzdry. Powiadomiła również, że partnerem projektu musi być stowarzyszenie lub spółdzielnia socjalna, a najprawdopodobniej będzie to stowarzyszenie „Pomocna dłoń” z Nekli. Przedstawiła zakres tematyczny projektu, w którego skład wchodzą rodziny zastępcze oraz usługi opiekuńcze i asystenckie realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Poinformowała, że projekt będzie trwał 24 miesiące, od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Projekt przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu.

 

Pkt 5

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie pozostałe projekty uchwał na XIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

 

Henryka Waligóra

Protokołowała

 

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 8 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-03-31 09:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.