Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

110 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

109 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027

108 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

107 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027

106 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński

105 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni

104 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

103 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

102 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 —2020

101 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

100 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni

99 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu

98 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu

97 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 - 2023

96 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie i nadania Statutu

95 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie i nadania Statutu

94 / XV / 2019 z dnia 17.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

93 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

92 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

91 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

90 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

89 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

88 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

87 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów radnych powiatowych

86 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo

85 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

84 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”

83 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

82 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

81 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

80 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

79 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 3 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

78 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 2 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

77 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 1 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

76 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

75 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

74 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

73 / XIV / 2019 z dnia 07.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

72 / XIII / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

71 / XIII / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

70 / XIII / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego

69 / XIII / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

68 / XIII / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

67 / XIII / 2019 z dnia 26.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

66 / XII / 2019 z dnia 10.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

65 / XII / 2019 z dnia 10.09.2019 r.

w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach

64 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

63 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

62 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński

61 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nekla — Stroszki

60 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

59 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

58 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego

57 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit — wir schweiβen Europa zusammen!" („Od podziału do współpracy — zespalamy Europę!") w ramach Programu Erasmus+

56 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa własności gruntu położonego w Kołaczkowie, Żydowie, Zielińcu i Gorazdowie, gmina Kołaczkowo, będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

55 / XI / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

54 / X / 2019 z dnia 26.08.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia

53 / IX / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych"

52 / IX / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie" w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych"

51 / IX / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia w 2020 roku do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Nekla" w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych"

50 / IX / 2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

49 / VIII / 2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia

48 / VII / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

47 / VII / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

46 / VII / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

45 / VII / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

44 / VII / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok

43 / VII / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok

42 / VII / 2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

41 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

40 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

39 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa

38 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie

37 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

36 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków

35 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11

34 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego

33 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12

32 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

31 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

30 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

29 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

28 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

27 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej

26 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni

25 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

24 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

23 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027

22 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha

21 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego

20 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

19 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12

18 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.