Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni są:

 1. Dyrektor Szkoły - od dnia 1 września 2019 r. Dyrektorem Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni jest Liliana Kucza (na podstawie Uchwały Nr 319/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29.08.2019 r. w sprawie powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni, Uchwały Nr 1120/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22.06.2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni)
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

Powiatową Szkołą Muzyczną I stopnia we Wrześni kieruje dyrektor, któremu funkcję powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Dyrektor szkoły:

 1. kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i wychowawczego w placówce,
 3. opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych, rocznego planu pracy, organizacji planu pracy, regulaminu rekrutacji, nadzorowanie archiwizowania dokumentów,
 4. sprawowanie opieki nad uczniami,
 5. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej oraz realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, wstrzymywanie realizacji uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego,
 6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonym przez organ prowadzący, Dyrektor ponosi odpowiedzialność za ich wydatkowanie,
 7. odpowiadanie za prawidłową organizację egzaminów przeprowadzanych w Szkole,
 8. przyjmowanie i skreślanie uczniów z listy zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej,
 9. opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
 10. przeprowadzanie procedury związanej z awansami zawodowymi nauczycieli, planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 11. ocenianie pracowników Szkoły: nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 12. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 13. współpraca przy wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który realizuje zadania wynikające ze statutu szkoły. W skład Rady wchodzą dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej oraz nauczyciele szkoły jako członkowie.

Zadaniem Rady Pedagogicznej jest:

 1. opracowanie i zatwierdzenie regulaminu Rady Pedagogicznej,
 2. podejmowanie uchwał dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów oraz w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 3. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 4. uchwalenie planu wychowawczego szkoły obejmującego uczniów i realizowanego przez nauczycieli,
 5. opiniowanie przydziału obowiązków pracowniczych, w tym tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych i dodatkowych,
 6. ustalanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
 8. opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień nauczycielom,
 9. opiniowanie programów nauczania,
 10. przygotowywanie projektu Statutu lub opracowywanie jego zmian.

W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów w oparciu o uchwalony regulamin swej działalności.

Rady Rodziców:

 1. stanowi reprezentację ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły,
 2. zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły,
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły,
 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,
 5. w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jedynymi reprezentantami uczniów są organy samorządu tj. rady samorządów klasowych oraz Rada Samorządu Uczniowskiego. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez wszystkich uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Samorząd Uczniowski posiada prawo do:

 1. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 2. przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
 3. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 4. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 5. wyrażania opinii w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 6. redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
 7. organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, własnej działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
 8. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-09-02 08:51
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 13:21

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.