Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje powiatu

Art. 4–7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) edukacji publicznej,

2) promocji i ochrony zdrowia,

3) pomocy społecznej,

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

4) polityki prorodzinnej,

5) wspierania osób niepełnosprawnych,

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

8) kultury fizycznej i turystyki,

9) geodezji, kartografii i katastru,

10) gospodarki nieruchomościami,

11) administracji architektoniczno-budowlanej,

12) gospodarki wodnej,

13) ochrony środowiska i przyrody,

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

18) ochrony praw konsumenta,

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

20) obronności,

21) promocji powiatu,

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1057),

23) działalności w zakresie telekomunikacji. 

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Ustawy mogą określać inne zadania powiatu; mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Powiat może zawierać porozumienia:

 • z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
 • w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

W celu wykonywania zadań powiat tworzy jednostki organizacyjne i zawiera umowy z innymi podmiotami.
 

Jednostki organizacyjne Powiatu Wrzesińskiego:

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Adres Telefon
1. Bursa Międzyszkolna we Wrześni

ul. Słowackiego 11

62-300 Września

509 869 201
2. Dom Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 25

62-300 Września

61 436 07 98
3.

Liceum Ogólnokształcące

im. H. Sienkiewicza

ul. Witkowska 1

62-300 Września

61 436 02 30
4.

Ośrodek Wspomagania

Dziecka i Rodziny

pl. Reymonta 5

62-306 Kołaczkowo

61 438 53 47
5.

Poradnia Psychologiczno

-Pedagogiczna

ul. Leśna 10

62-300 Września

61 102 13 90,

603 993 506

6.

Powiatowa Szkoła Muzyczna

I stopnia

ul. Wojska Polskiego 1

62-300 Września

509 642 802
7.

Powiatowe Centrum

Edukacji Zawodowej

ul. Wojska Polskiego 1

62-300 Września

61 437 74 17
8.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 1

62-300 Września

61 640 45 50
9. Powiatowy Urząd Pracy

ul. Wojska Polskiego 2

62-300 Września

61 640 35 35
10.

Środowiskowy Dom

Samopomocy „Na Skarpie”

w Gozdowie

Gozdowo 59

62-300 Września

61 436 11 38 500 006 883
11.

Środowiskowy Dom

Samopomocy „Jutrzenka”

w Pietrzykowie

Pietrzyków 49

62-310 Pyzdry

63 276 89 04
12.

Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino

ul. Wojska Polskiego 1

62-300 Września

61 436 05 88
13.

Zespół Szkół Specjalnych

im. J. Korczaka

ul. Leśna 10

62-300 Września

61 436 04 51
14.

Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

im. gen. dr Romana Abrahama

ul. Kaliska 2a

62-300 Września

61 436 05 15
15.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

im. Powstańców Wielkopolskich

ul. Koszarowa 12

62-300 Września

61 640 09 66

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-04-20 07:45
 • zmodyfikował: Marlena Modrowska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-16 12:39

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.