Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organizacja, organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organizację powiatu reguluje:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

- Uchwała Nr 318 / XLIX /2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego - Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.10.2018 r., poz. 8470 (rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 roku stwierdzające nieważność § 34 ust. 6, § 56 ust. 4, § 69, § 70 oraz § 128 uchwały Nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego), zmieniona Uchwałą Nr 59 / XI / 2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29.08.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.09.2019 r., poz. 7604), Uchwałą Nr 85 / XIV / 2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7.11.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.11.2019 r., poz. 9773), Uchwałą Nr 126 / XVII / 2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31.03.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.06.2020 r., poz. 5039) oraz Uchwałą Nr 151 / XXII / 2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28.09.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.10.2020 r., poz. 7691).

Organami powiatu są:

1. Rada Powiatu – jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, kadencja trwa 5 lat licząc od dnia wyborów, ustawowy skład Rady wynosi 19 radnych, rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz przez zarząd. Sesje zwołuje przewodniczący rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Skład Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji

Kompetencje Rady Powiatu zawarte są w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

Na podstawie art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady reguluje Statut Powiatu Wrzesińskiego podjęty Uchwałą Nr 318 / XLIX / 2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. (rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 roku stwierdzające nieważność § 34 ust. 6, § 56 ust. 4, § 69, § 70 oraz § 128 uchwały Nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego), zmieniona Uchwałą Nr 59 / XI / 2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29.08.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.09.2019 r., poz. 7604), Uchwałą Nr 85 / XIV / 2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7.11.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.11.2019 r., poz. 9773), Uchwałą Nr 126 / XVII / 2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31.03.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.06.2020 r., poz. 5039) oraz Uchwałą Nr 151 / XXII / 2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28.09.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.10.2020 r., poz. 7691).

Zgodnie z § 11 Statutu Powiatu radni wybierają ze swego grona Przewodniczącego i oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

Przewodniczący Rady Powiatu – (podstawa prawna: art. 14 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 11 Statutu Powiatu Wrzesińskiego)

Na podstawie § 14 Statutu Rada Powiatu nowej kadencji wybiera ze swego grona przewodniczącego na pierwszej sesji. Przewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji jest Marek Przyjemski (na podstawie Uchwały nr 1 / I / 2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19.11.2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego).

Zgodnie z § 15 Statutu Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

- zwołuje sesje Rady,

- przewodniczy obradom,

- sprawuje policję sesyjną,

- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

- zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał Rady,

- podpisuje uchwały Rady,

- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

- prowadzi rejestr klubów radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (podstawa prawna: art. 14 ust. 1, ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, § 11, 15 oraz 17 Statutu Powiatu Wrzesińskiego)

Na podstawie § 11 Statutu radni wybierają ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. O liczbie Wiceprzewodniczących decyduje Rada w odrębnej uchwale – na podstawie § 1 Uchwały nr 2 / I / 2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19.11.2018 r. ustalono liczbę jednego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu wybrany został:

Janusz Balcerzak (na podstawie Uchwały nr 3 / I / 2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego) 

Zgodnie z § 15 oraz 17 Statutu Wiceprzewodniczący Rady w razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub wakatu na tym stanowisku: wykonuje zadania przypisane Przewodniczącemu Rady.

2. Zarząd Powiatu – jest organem wykonawczym powiatu, wybieranym przez Radę Powiatu; w skład zarządu wchodzą starosta jako przewodniczący, wicestarosta i członkowie zarządu w liczbie 3. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Do zadań zarządu (zgodnie z art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym) należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • wykonywanie uchwał rady,
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Skład Zarządu Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa Statut Powiatu Wrzesińskiego podjęty Uchwałą Nr 318/ XLIX /2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r.  (rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 roku stwierdzające nieważność § 34 ust. 6, § 56 ust. 4, § 69, § 70 oraz § 128 uchwały Nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego), zmieniona Uchwałą Nr 59 / XI / 2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29.08.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.09.2019 r., poz. 7604), Uchwałą Nr 85 / XIV / 2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7.11.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.11.2019 r., poz. 9773), Uchwałą Nr 126 / XVII / 2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31.03.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.06.2020 r., poz. 5039) oraz Uchwałą Nr 151 / XXII / 2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28.09.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.10.2020 r., poz. 7691).

Przewodniczący Zarządu Powiatu (podstawa prawna: art. 26 ust. 2, art 27. ust. 2 oraz art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym)

Przewodniczącym zarządu jest starosta, wybierany przez Radę Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Starosta organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starostą Wrzesińskim i jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jest Dionizy Jaśniewicz (na podstawie Uchwały nr 4 / I / 2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19.11.2018 r. w sprawie: wyboru starosty wrzesińskiego).

drukuj (Organizacja, organy i osoby sprawujące w nich funkcje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-04-20 07:49
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-28 11:57

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.