Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organizacja, organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organizację powiatu reguluje:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107)

- Uchwała nr 403/LXII/2024  Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.04.2024 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 4434).

Organami powiatu są:

1. Rada Powiatu – jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, kadencja trwa 5 lat licząc od dnia wyborów, ustawowy skład Rady wynosi 19 radnych, rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz przez zarząd. Sesje zwołuje przewodniczący rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Skład Rady Powiatu Wrzesińskiego VII kadencji

Przewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego VII kadencji jest Grzegorz Trocha (na podstawie Uchwały nr 1 / I / 2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06.05.2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego).

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

- zwołuje sesje Rady,

- przewodniczy obradom,

- czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,

- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

- zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał Rady,

- podpisuje uchwały Rady,

- prowadzi rejestr klubów radnych.

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego VII kadencji wybrany został Piotr Trawiński (na podstawie Uchwały nr 3 / I / 2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06.05.2024 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego). 

Wiceprzewodniczący Rady w razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub wakatu na tym stanowisku wykonuje zadania przypisane Przewodniczącemu Rady.

2. Zarząd Powiatu – jest organem wykonawczym powiatu, wybieranym przez Radę Powiatu; w skład zarządu wchodzą starosta jako przewodniczący, wicestarosta i członkowie zarządu w liczbie 3. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Do zadań zarządu (zgodnie z art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym) należy w szczególności:

- przygotowywanie projektów uchwał rady,

- wykonywanie uchwał rady,

- opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- gospodarowanie mieniem powiatu,

- wykonywanie budżetu powiatu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

- uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Skład Zarządu Powiatu Wrzesińskiego VII kadencji

Przewodniczącym Zarządu Powiatu jest starosta, wybierany przez Radę Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Starosta organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starostą Wrzesińskim i jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jest Anita Kraska (na podstawie Uchwały nr 4 / I / 2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06.05.2024 r. w sprawie wyboru starosty wrzesińskiego).

drukuj (Organizacja, organy i osoby sprawujące w nich funkcje)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 07:49
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 13:33

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.