Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organizacja, organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organizację powiatu reguluje:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

- Uchwała Nr 72/ XII /2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 03.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.12.2015 r. poz. 8409)

Organami powiatu są:

1. Rada Powiatu – jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyborów, ustawowy skład Rady wynosi 19 radnych, rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz przez zarząd. Sesje zwołuje przewodniczący rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Skład Rady Powiatu Wrzesińskiego V kadencji

Kompetencje Rady Powiatu zawarte są w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

Na podstawie art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady reguluje Statut Powiatu Wrzesińskiego podjęty Uchwałą Nr 72 / XII / 2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 03.12.2015 r.

Zgodnie z § 8 Statutu Powiatu radni wybierają ze swego grona Przewodniczącego i oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

Przewodniczący Rady Powiatu – (podstawa prawna: art. 14 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 8 Statutu Powiatu Wrzesińskiego)

Na podstawie § 10 Statutu Rada Powiatu nowej kadencji wybiera ze swego grona przewodniczącego na pierwszej sesji. Przewodniczącym Rady Powiatu Wrzesińskiego V kadencji jest Grzegorz Kaźmierczak (na podstawie Uchwały nr 1 / I / 2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 01.12.2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni).

Zgodnie z § 11 Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

- zwołuje sesje Rady,

- przewodniczy obradom,

- zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał Rady,

- podpisuje uchwały Rady,

- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

- prowadzi rejestr klubów radnych,

- może przekazać petycje składane do Rady właściwej merytorycznie Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (podstawa prawna: art. 14 ust. 1, ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, § 8, 11 oraz 13 Statutu Powiatu Wrzesińskiego)

Na podstawie § 8 Statutu radni wybierają ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. O liczbie Wiceprzewodniczących decyduje Rada w odrębnej uchwale – na podstawie § 1 Uchwały nr 2 / I / 2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 01.12.2014 r. ustalono liczbę jednego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu wybrany został:

Krzysztof Strużyński (na podstawie Uchwały nr 3 / I / 2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 01.12.2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni) 

Zgodnie z § 11 oraz 13 Statutu Wiceprzewodniczący Rady w razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub wakatu na tym stanowisku:wykonuje zadania przypisane Przewodniczącemu Rady.

2. Zarząd Powiatu – jest organem wykonawczym powiatu, wybieranym przez Radę Powiatu; w skład zarządu wchodzą starosta jako przewodniczący, wicestarosta i członkowie zarządu w liczbie 3. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Do zadań zarządu (zgodnie z art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym) należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • wykonywanie uchwał rady,
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Skład Zarządu Powiatu Wrzesińskiego V kadencji

Na podstawie art.32 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa Statut Powiatu Wrzesińskiego podjęty Uchwałą Nr 72/ XII /2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 03.12.2015 r. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu (podstawa prawna: art. 26 ust. 2, art 27. ust. 2 oraz art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym)

Przewodniczącym zarządu jest starosta, wybierany przez Radę Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Starosta organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starostą Wrzesińskim i jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jest Dionizy Jaśniewicz (na podstawie Uchwały nr 4 / I / 2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 01.12.2014 r. w sprawie: wyboru starosty wrzesińskiego).

drukuj (Organizacja, organy i osoby sprawujące w nich funkcje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-04-20 07:49
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:37

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.