Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XV / 2019

PROTOKÓŁ NR XV / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady przed otwarciem posiedzenia, powitał harcerzy z Hufca ZHP Września „Wrzos”, którzy przyszli, aby przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. Poinformował, że Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. i tradycyjnie otrzymuje je od skautów ze Słowacji. Tegoroczne hasło akcji brzmi „Światło, które daje moc…”. Dodał, że harcerze co roku dzielą się Betlejemskim Światłem Pokoju z całą społecznością powiatu wrzesińskiego, zanosząc je do urzędów, instytucji, szkół, parafii i pielęgnują tym samym uniwersalne wartości takie jak braterstwo czy pokój.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 16:10 XV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie. Protokół został przesłany radnym. W związku z brakiem poprawek i uzupełnień stwierdził przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

O godzinie 16:15 do sali obrad wszedł radny Jarosław Czyż. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 7 listopada 2019 r. do 17 grudnia 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych na XIV sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniach komisji stałych zostały sporządzone i przyjęte plany pracy na 2020 r. Wszystkie plany pracy komisji zostały udostępnione radnym. Dodał, że zgodnie z § 94 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby. Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie. Plany pracy komisji stałych na 2020 r. stanowią załączniki nr 5 - 8 do protokołu.

Członkowie Rady nie wnieśli uwag do planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt 5 Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu planu kontroli komisji na 2020 rok Jarosława Czyża, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Jarosław Czyż przedstawił plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Plan kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok został zatwierdzony jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Pkt 6 Podjęcie Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt apelu nie jest skierowany przeciwko komuś. Dodał, że jest zaadresowany do rządzących, którzy zapominali, że finanse przekazywane samorządom służą bezpośrednio ludziom mieszkającym na danym terenie w naszych małych ojczyznach. Dopowiedział, że aby powiat mógł realizować bieżące zadania, konieczne jest wsparcie pokrywające przynajmniej koszty realizacji zadań zleconych przez rząd. Przedstawił treść projektu apelu.

Projekt Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos rademu Maciejowi Handkiewiczowi. 

Maciej Handkiewicz poinformował, że trudno zgodzić się z treścią przedstawionego projektu apelu, ponieważ w jego ocenie jest on nierzetelny i zawiera informacje wprowadzające radnych w błąd oraz nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistej sytuacji finansowej powiatu wrzesińskiego. Dodał, że temat poruszony w apelu jest istotny i dyskusyjny. Po pierwsze, powiązanie zwiększających się wpływów z podatku VAT w budżecie państwa z dochodami jednostek samorządu terytorialnego jest bezpodstawne, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają udziału we wpływach z podatku VAT. Poinformował, że na dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego składają się przede wszystkim wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), subwencji oświatowej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz w mniejszym stopniu wpływów z różnych opłat, najmu i dzierżawy oraz usług. Wnioskował o wykreślenie z treści projektu apelu 4 akapitu. Dodał, że twierdzenie, iż 2016 r. był ostatnim rokiem, kiedy dochody jednostek samorządu terytorialnego były wyższe niż wydatki jest nieprawdziwe, przynajmniej w odniesieniu do sytuacji powiatu wrzesińskiego. Poinformował, że w projekcie apelu nie precyzuje się, o jakich dochodach i wydatkach jest mowa, czy są to wydatki bieżące, majątkowe, czy ogólnie wydatki. Dodał, że ma to istotne znaczenie, ponieważ dochody z wpływów z podatków PIT i CIT, subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa mają jedynie wpływ na dochody bieżące. Dopowiedział, że na dochody majątkowe wpływ ma głównie powiat, ponieważ składają się na nie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu, wpłaty z tytułu nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dotacje celowe na inwestycje, w tym z udziałem środków europejskich. Chcąc zobrazować dane, przedstawił na prezentacji multimedialnej dochody i wydatki bieżące w latach 2011 – 2020. Poinformował, że w przeanalizowanym okresie, za ostatnie 10 lat dochody bieżące, czyli te zależne od wpływów z podatków, subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa, zawsze były wyższe od wydatków bieżących. W każdym roku od 2011 do 2020 różnica jest dodatnia. Dodał, że nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi była najwyższa w 2019 r. i zgodnie z planem wynosi około 4.000.000,00 zł. Dopowiedział, że na 2020 r. prognozuje się, iż dochody będą rekordowo wysokie i wynosić będą 3.500.000,00 zł. Poinformował, że przez ostatnie 4 lata (2016 – 2020) dochody zwiększyły się z 61.000.000,00 zł do ponad 85.000.000,00 zł, czyli ten realny wzrost dochodów budżetu wynosi ponad 23.500.000,00 zł. Jest kilkukrotnie większy od wzrostu dochodów, który był pomiędzy latami 2011 – 2015. Dochody wzrosły wtedy, jedynie o ponad 6.000.000,00 zł. Dodał, że w projekcie apelu twierdzi się, iż w okresie od 2016 r. do 2020 r. dochody rosły, ale nie pokrywały rosnących wydatków. Jest to twierdzenie również nieprawdziwe w odniesieniu do powiatu wrzesińskiego, ponieważ w tym okresie wzrost dochodów bieżących wyniósł 37,87%, a wydatków o 37,61%, czyli bilans jest dodatni i wynosi 0,26% (1.700.000,00 zł). Dopowiedział, że w okresie od 2011 r. do 2015 r. były lata, kiedy procentowy wzrost dochodów był niższy od wzrostu wydatków. Poinformował, że w 2011 r. wydatki wzrosły o 7,94%, a dochody były niższe, w 2013 r. wydatki wzrosły o 3,77%, a dochody o niecały 1%, w 2014 r. wzrost wydatków był o 3,97%, a dochodów o 2,88%. Dodał, że największa różnica między wzrostem wydatków, a dochodów była w 2013 r., czyli bilans był ujemny i spadek na dochodach wyniósł blisko -3%. Wnioskował o wykreślenie z tekstu apelu 5 i 6 akapitu, ponieważ są niezgodne ze stanem faktycznym. Poinformował, że w projekcie apelu wskazuje się przyczyny mające wpływ na dochody i wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku powiatu wrzesińskiego planowane dochody bieżące w 2020 r. wzrosną o ponad 9.400.000,00 zł w stosunku do dochodów w 2019 r. Dodał, że w treści apelu pomija się podstawową przyczynę rosnących wydatków bieżących w budżecie powiatu wrzesińskiego, którą są rosnące koszty obsługi długu publicznego. Przedstawił wykres z dochodami i wydatkami majątkowymi. Poinformował, że w ostatnich dwóch latach (2018 – 2019) powiat realizował inwestycje znacznie przekraczające możliwości wynikające z dochodów majątkowych, czyli tych, które powiat sam wypracowuje, pozyskuje i może przeznaczać na inwestycje. Dodał, że powiat inwestując, zadłuża się w latach 2016 - 2020 na kwoty 760.000,00 zł, 3.340.000,00 zł, 12.440.000,00 zł i w 2020 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Daje to łącznie w okresie ostatnich 5 lat dług wysokości 23.600.000,00 zł. Dopowiedział, że według wieloletniej prognozy finansowej prognozowana kwota długu powiatu wrzesińskiego na 2020 r. wyniesie około 25.000.000,00 zł. Poinformował, że nasuwa się pytanie, ile powiat traci na tym długu. Dodał, że konstrukcja budżetu jest taka, iż środki na inwestycje pochodzą z dochodów majątkowych, które powiat wypracowuje i pozyskuje, natomiast koszty związane z obsługą długu obciążają wydatki bieżące. Dopowiedział, że inwestycje przekraczające możliwości finansowe powiatu spowodowały, iż dochody bieżące m.in. pochodzące z wpływów z podatków pomimo, że wzrastają, to są wydawane na obsługę zaciągniętych długów. Poinformował, że przez to nie starcza na oświatę, służbę zdrowia, wynagrodzenia dla pracowników, stypendia dla uczniów i wiele innych ważnych zadań, czego obrazem jest projekt budżetu na 2020 r. Przedstawił koszty obsługi długu w latach 2011 – 2020. W 2019 r. powiat wydatkował ponad 1.500.000,00 zł na obsługę długu, a w 2020 r. będzie to około 2.800.000,00 zł. Dodał, że w jego ocenie, przyczyną trudnej sytuacji finansowej powiatu wrzesińskiego jest fakt złego zarządzania finansami powiatu od co najmniej 10 lat. Wnioskował o zastąpienie całej pozostałej części tekstu projektu apelu, wyżej przedstawionym stwierdzeniem.

Starosta wrzesiński poinformował, że jeśli chodzi o kwestię dotyczącą podatku VAT, to w treści apelu nie ma zapisanej informacji, iż powiat posiada dochody z podatku VAT, tylko z PIT-u i CIT-u. Dodał, że zwiększające się dochody, szczególnie w ostatnich latach, nie są czymś nadzwyczajnym z tego względu, iż powiat prowadzi bardzo ożywiony proces inwestycyjny. Poinformował, że wzrost dochodów pochodził z pozyskiwanych środków na realizację zadań inwestycyjnych, a wzrost wydatków równocześnie za tym podążał. Dodał, że nasuwa się pytanie, czy pozyskiwanie środków zewnętrznych i inwestowanie jest zjawiskiem pożądanym, czy powiat będzie administrować, czy inwestować. Dopowiedział, że wybrano inwestowanie, a konsekwencją tego jest zaciąganie zobowiązań kredytowych i obsługa długu. Poinformował, że tak jest obecnie i tak było w perspektywie 2007 – 2013. Dodał, że zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji w poprzedniej perspektywie wynosiło około 25.000.000,00 zł. W 2013 r. inwestycje realizowano na minimalnym poziomie, ponieważ spłacano zobowiązania z zaciąganych kredytów. Dopowiedział, że w kolejnych latach zadłużenie powiatu znacznie spadło. Poinformował, że obecnie inwestycje realizowane są w skali bezprecedensowej w historii powiatu. Dodał, że projekt pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” jest dofinansowany na poziomie 95%. Dla realizacji inwestycji jest niezbędne zaciąganie zobowiązań. Zwrócił uwagę na ogromną pracę wielu służb powiatowych, w tym finansowych i inwestycyjnych, ponieważ powiat wrzesiński jest określany, jako lider w pozyskiwaniu środków, przeprowadzaniu inwestycji i ich rozliczaniu. Dopowiedział, że nigdy nie było opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej kwestionującej niegospodarność powiatu, polegającą na nadmiernym zadłużaniu i inwestowaniu. Regionalna Izba Obrachunkowa, jako najbardziej kompetentna instytucja do wydawania opinii, potwierdziła prowadzenie, przez powiat, zadań inwestycyjnych w sposób niezagrażający finansom powiatu. Porównując perspektywę finansową 2007 – 2013 i obecną, podniósł, że mimo wysokiego poziomu inwestycji nie powstawały deficyty w dziedzinie finansowania oświaty. Pierwsze deficyty pojawiły się w latach 2016 - 2017, kiedy zaczęto ograniczać sukcesywnie wysokość subwencji powiatu, głównie na zadania oświatowe. Poinformował, że wskazane na prezentacji rosnące i malejące dochody i wydatki, zadłużenia i spłaty długów są procesem w pełni prawidłowym i  niezagrażającym finansom powiatu. Dodał, że ograniczenie dochodów i zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu kosztów energii, wzrostu płacy minimalnej i związanych z tym dodatkowych obciążeń. Dopowiedział, że realizacja zadań w perspektywie 2007 – 2013 nie powodowała napięć, natomiast od 2017 r. jest zauważalne zróżnicowanie po stronie dochodowej, czyli otrzymywanych środków na realizację zadań. Poinformował, że głównymi źródłami dochodowymi powiatu jest subwencja oświatowa i wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz ze sprzedaży majątku. Dodał, że konstrukcja budżetu na 2020 r. jest trudną konstrukcją, nie tylko w powiecie wrzesińskim, ale w większości samorządach w Polsce. Dopowiedział, że apel jest podejmowany w trosce o realizację zadań inwestycyjnych, możliwości rozwoju, zapotrzebowanie organizacji pozarządowych, społeczeństwa, dla którego realizowane są określone zadania powierzone powiatom. Poinformował, że powiat chce realizować i finansować zadania na takim poziomie, jak w latach ubiegłych, natomiast widoczne jest ograniczenie podstawowych środków na bieżącą działalność. Powoduje to pewne trudności związane z możliwością skonstruowania budżetu rozwojowego. Dodał, że dochody, o których wspomniał radny Maciej Handkiewicz, pochodziły przede wszystkim z dofinansowań projektów, które powiat pozyskiwał z Urzędu Marszałkowskiego, a nie z administracji rządowej. Poinformował, że budżet na 2020 r. ze względu na ograniczone środki, nie pozwala na realizację zadań, na takim poziomie jak w latach ubiegłych. Poinformował, że skonstruowany budżet na 2020 r. jest budżetem zabezpieczającym funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych wchodzących w skład samorządu powiatowego. Zadania inwestycyjne są wykonywane na bardzo wysokim poziomie 30%, co pokazuje, że pomimo ograniczonych wpływów powiat stara się je realizować. Samorząd jest zobowiązany do wykonywania zadań powierzonych określonych w ustawach, na które został obniżony poziom finansowania, co jest niezgodne z ustawami Rzeczypospolitej Polskiej.

Maciej Handkiewicz poinformował, że starosta w swojej wypowiedzi nie zaprzeczył podanym przez niego danym, jedynie inaczej je zinterpretował, głosząc politykę sukcesu. Dodał, że nasuwa się pytanie „skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle”. Dopowiedział, że temu co przedstawił starosta przeczy obecna trudna sytuacja finansowa. W związku, z czym podtrzymał wniosek o dokonanie zmian w treści projektu apelu zgodnie z jego omówieniem.

Radny Rafał Zięty poinformował, że ceni sobie zaangażowanie radnego Macieja Handkiewicza i sposób przygotowania do sesji, ale nie może zgodzić się z argumentacją, którą radny przedstawił. Dopowiedział, że wykres przedstawiający wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących pokazuje, iż budżet powiatu przez ostatnie 10 lat był konstruowany prawidłowo. Podstawową tworzenia budżetu jest zasada, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Poinformował, że radny Maciej Handkiewicz zaznaczył, że w związku ze złym zarządzaniem finansami powiatu nie są realizowane zadania oświatowe. Dodał, że nie zgodzi się z tym stwierdzeniem, ponieważ w  2018 r. wysokość subwencji wynosiła 27.212.000,00 zł, wydatki były na poziomie 30.338.000,00 zł, czyli 3.120.000,00 zł brakowało do realizacji zadań oświatowych. Zgodziłbym się z radnym Maciejem Handkiewiczem, że może zarządza się źle finansami, gdyby środki finansowe w szkołach były wydawane na rzeczy niepotrzebne, a są one przeznaczane na cele statutowe. Dopowiedział, że nasuwa się pytanie, dlaczego ponad połowa samorządów w Polsce apeluje o zwiększenie dochodów. Dlaczego władze Częstochowy wniosły do Trybunału o 140.000.000,00 zł na pokrycie nieoszacowanych budżetów samorządów.

Radna Wiesława Kowalska poinformowała, że ze względu na złą sytuację finansową powstał kryzys, który może być dobrym momentem na modyfikację złych celów. Dodała, że nie sztuką jest wydawać środki, czy pozyskiwać 95% dofinansowania, ale sztuką jest dobór celów, ponieważ nierównomiernie potraktowano potrzeby mieszkańców powiatu, stąd brak środków na inne zadania np. drogi czy inne projekty. Dopowiedziała, że powiat jest zaangażowany aktualnie w sytuację Szpitala Powiatowego we Wrześni. Poinformowała, że sprawa ta nadal nie jest rozstrzygnięta w taki sposób, jak powinna być. Dodała, że radni pełniąc swoją funkcję głosują za dofinansowywaniem różnych celów szpitala, natomiast nie mają prawa kontrolować wydatkowania środków przez szpital i tego, jak ta spółka jest zarządzana. Dopowiedziała, że jest to jeden z głównych celów pogrążających budżet. Poinformowała, że drugim takim celem jest Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z pozostałymi zadaniami związanymi z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Dodała, że są to zadania potrzebne, ale czy w takiej skali, jak to zostało zrealizowane. Dopowiedziała, że była to decyzja poprzednich rad. Otrzymano dofinansowanie na poziomie 95% na utworzenie Centrum, a co z pozostałymi kosztami i potrzebami, ponieważ zmiany w innowacjach i technologiach następują w szybkim tempie. Zapytała, czy w 95% dofinansowania są wszystkie koszty, czy tylko koszty kwalifikowane. Jakie są inne wydatki związane z Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Poinformowała, że do tego czasu nie otrzymano żadnej informacji na ten temat. Dodała, że nie wiadomo, jak dalej będzie wyglądać funkcjonowanie tego obiektu, czy nie będzie ono przynosiło większych korzyści finansowych jako muzeum technologii. Dopowiedziała, że projekt apelu ma charakter wybitnie roszczeniowy, ponieważ jeśli ktoś jest w kryzysie, to najpierw sam próbuje mu zaradzić i tworzy program naprawczy. Poinformowała, że jako radna nie poznała takiej propozycji ze strony Zarządu Powiatu, który jednak doprowadził do obecnej sytuacji.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że apel nie powstał tylko z inicjatywy Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przedstawiło projekt apelu w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. Dopowiedział, że nie tylko w powiecie wrzesińskim, ale także w innych samorządach istnieją problemy związane z budżetem. Poinformował, że przyczyną tego jest budżet państwa. Dodał, że zaklinanie rzeczywistości nie zmieni sytuacji w samorządach. Wnioskował o odrzucenie poprawek wniesionych do projektu apelu przez radnego Macieja Handkiewicza i zagłosowania nad przyjęciem apelu w pierwotnej wersji.

Wiesława Kowalska poinformowała, że podwyższenie cen energii nie wynika z działań rządowych. Dodała, że w treści apelu wskazuje się niewłaściwą, zaniżoną systemową wycenę procedur medycznych, bez uwzględnienia akceptowalnego progu rentowności każdej z nich. Zapytała, co radni mogą wiedzieć na temat procedur realizowanych w szpitalu, jeśli nie posiadają żadnej władzy kontrolnej. Dopowiedziała, że radni mogą tylko, jak wyczytała w mediach lokalnych, słuchać tego co chce się im przekazać, a nie tego co chcieliby wiedzieć lub przedyskutować wspólnie.

Grzegorz Trocha poprosił, aby radny Maciej Handkiewicz przeczytał treść projektu apelu wraz z zaproponowanymi zmianami.

Maciej Handkiewicz przeczytał treść projektu apelu wraz z zaproponowanymi zmianami: „Na podstawie § 20 ust. 3 pkt. 4 uchwały nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 8470) Rada Powiatu Wrzesińskiego występuje z następującym apelem. Do 15 listopada 2019 r. Zarządy Powiatu przedłożyły Radom Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekty uchwał budżetowych na 2020 r. Jak powszechnie wiadomo, dla wielu samorządów skonstruowanie wydatków do spodziewanych dochodów w 2020 r. okazało się bardzo trudne i zmusiło samorządy do ograniczeń inwestycji i ograniczeń wielu innych działań rozwojowych. Istnieje zagrożenie dla realizacji zadań ustawowych samorządów, w tym zadań zleconych samorządom. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt złego zarządzania finansami powiatu, co najmniej przez ostatnie 10 lat. Wobec powyższego Rada Powiatu Wrzesińskiego zwraca się z apelem do władz centralnych o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji finansowej powiatu”.

Przewodniczący Rady poinformował, że można administrować mieniem, obszarem, którym powiat zawiaduje, jednak to nie na tym ma polegać rozwój regionu. Dodał, że środki finansowe, które są zabezpieczone w budżecie na 2020 r. na zadania zlecone nie pokrywają w całości realizacji tych działań. Dopowiedział, że tym bardziej nie ma środków na rozwój, remonty, czy modernizację. Poinformował, że jeśli chodzi o Szpital Powiatowy we Wrześni, to ponad połowa szpitali w całej Polsce jest w trudnej sytuacji. 

Grzegorz Trocha poinformował, że zgodzi się z radnym Maciejem Handkiewiczem, iż wpływy z podatku VAT nie mają znaczenia. Dodał, że końcowy wniosek zaproponowany przez radnego Macieja Handkiewicza o złym zarządzaniu finansami powiatu byłby za daleko idący. Dopowiedział, że przyczyną może jest celowość pewnych zadań, to nad czym większość społeczeństwa się zastanawia, czy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii było właściwym wyzwaniem dla powiatu i czy jest w stanie to udźwignąć. Poinformował, że to zadanie generowało duże koszty. Dodał, że należy mieć na uwadze, iż Zarząd Powiatu proponował pewne rozwiązania, a Rady poprzednich kadencji decydowały o tym, jaki będzie kształt rozwiązań i celowość. Dopowiedział, że w związku z tym nie obarczałby głównie Zarządu Powiatu tymi działaniami. Poinformował, że byłby skłonny przychylić się zmianom zaproponowanym przez radnego Macieja Handkiewicza, ale zrzucanie winy tylko na Zarząd Powiatu jest niewłaściwe.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Waldemara Grzegorka, wicestarosty wrzesińskiego o odrzucenie zmian zaproponowanych przez radnego Macieja Handkiewicza do treści projektu apelu. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Wniosek o odrzucenie zmian zaproponowanych przez radnego Macieja Handkiewicza do treści projektu apelu został przyjęty 12 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jarosław Czyż, Grzegorz Trocha

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia apelu.

Apel Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego został podjęty 12 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (12) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jarosław Czyż, Grzegorz Trocha

Apel Rady Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Maciej Handkiewicz złożył zdanie odrębne Klubu Prawa i Sprawiedliwości do Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskował o dołączenie stanowiska do treści Apelu. Zdanie odrębne stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Kamila Chmielarz – Suszka, radca prawny poinformowała, że Apel Rady Powiatu Wrzesińskiego został podjęty w pierwotnej wersji i nie ma możliwości dołączenia do niego zdania odrębnego przedstawionego przez radnego Macieja Handkiewicza. Dodała, że stanowisko będzie stanowić załącznik do protokołu z sesji.

 

Pkt 7.1 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z dofinansowania:

1) udzielenia osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej;

2) dokonania zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu;

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

4) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 94/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.2– 7.3 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie wyodrębnienia Środowiskowych Domów Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i „Jutrzenka” w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnych jednostek organizacyjnych pod nazwami: Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie i nadania Statutów.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie oraz „Jutrzenka” w Pietrzykowie znajdują się obecnie w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodała, że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy §4 pkt 1 ust. 1 mówi o posiadaniu statutu przez jednostkę, a co z tym związane  o samodzielności środowiskowych domów samopomocy. Dopowiedziała, że w odpowiedzi na zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej otrzymano opinię dotyczącą podstawy prawnej do podjęcia wyżej wymienionych działań.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 95/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i nadania Statutu została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Uchwała nr 96/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie i nadania Statutu została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2023.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że podstawą do opracowania programu jest art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dodała, że zadania ujęte w programie są zgodne ze Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Dopowiedziała, że program na lata 2019 - 2023 stanowi kontynuację zadań, jakie były wytyczone w programie na lata 2014 - 2018, rozszerzony jest tylko o zadania fakultatywne, które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi w ramach swoich działań planowanych na kolejny rok. Poinformowała, że program jest dokumentem zawierającym cele, zadania i sposoby ich realizacji. Wskazuje również podmioty odpowiedzialne za jego realizację. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia co roku Radzie Powiatu sprawozdanie do końca kwietnia kolejnego roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 97/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2023 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.5 – 7.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach zamiaru przekształcenia:

1) II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu;

2) Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu;

3) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekty uchwał mają charakter intencyjny i dotyczą zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni poprzez likwidację internatu. Dodała, że w ślad za tym idzie uchwała intencyjna dotycząca przekształcenia Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez dodanie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Dopowiedziała, że przepis prawa oświatowego art. 89 ust. 1 mówi o tym, że szkoła może być przekształcona z końcem roku przez organ prowadzący, który na co najmniej 6 miesięcy przed tym terminem dokonania zmiany, w tym przypadku do końca lutego przyszłego roku zawiadamia o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. W tym przypadku będzie konieczne poinformowanie Związków Zawodowych, które w ciągu 30 dni są zobowiązane wydać opinię. Poinformowała, że po dopełnieniu obowiązków możliwe będzie podjęcie przez Radę Powiatu właściwych uchwał w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez likwidację internatu oraz utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć w Bursie Międzyszkolnej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.                                                                                                               

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy projekty uchwał. Dodał, że członkowie komisji uzyskali wyczerpującą informację dotyczącą zasadności połączenia tych jednostek. Dopowiedział, że podczas posiedzenia zostały wyjaśnione wątpliwości dotyczące inwentaryzacji i mienia danych obiektów. Poinformował, że członkowie komisji zostali poinformowani, iż w tych placówkach nie będzie żadnych zwolnień.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 98/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Uchwała nr 99/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Uchwała nr 100/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, zastępcę naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła w sierpniu 2019 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego. Taka skarga została złożona do Sądu Administracyjnego. Dodała, że dnia 29 października 2019 r. skarga została oddalona. Dopowiedziała, że Sąd Administracyjny podzielił stanowisko wojewody uznając, że doszło do naruszenia art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Poinformowała, że wojewoda uważa, iż jedna apteka świadcząca usługi w porze nocnej i dni wolne od pracy jest niewystarczającym zabezpieczeniem dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał to stanowisko. Zaproponowała przyjęcie projektu uchwały i wniesienie skargi kasacyjnej do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz przypomniał, że część radnych podzieliła pogląd, jaki przedstawił wojewoda w swoim stanowisku, iż jedna apteka czynna w porze nocnej na terenie powiatu wrzesińskiego jest niewystarczająca. Poinformował, że wnioskowano o przychylenie się do stanowiska wojewody. Zaapelował, aby nie prowadzić spraw sądowych, tylko zastanowić się nad satysfakcjonującym rozwiązaniem dla wojewody, aptekarzy, a przede wszystkim mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Radny Rafał Zięty poinformował, że wyznaczenie w każdej gminie dodatkowej apteki z dyżurami może spowodować ich zamknięcie, ponieważ zwiększy to koszty wynagrodzeń dla aptekarzy. Dodał, że w ostatnim czasie zostały zamknięte dwie apteki na terenie powiatu wrzesińskiego. Uważa, że dla mieszkańców ważniejsze jest, aby apteka była czynna codziennie np. do godz. 17:00, a nie świadczyła usługi przez pierwszy miesiąc z dyżurem nocnym, a po pewnym czasie została zamknięta ze względu na ponoszenie zbyt dużych kosztów.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, dlaczego w każdej gminie mają być wyznaczone apteki, jeśli początkowo mówiono o dwóch aptekach na terenie powiatu wrzesińskiego.

Rafał Zięty odpowiedział, że otwarcie dwóch aptek całodobowych w miejscowościach np. Nekla i Września nie poprawi dostępu do usług farmaceutycznych mieszkańcom Pyzdr, czy Kołaczkowa. Poinformował, że jego zdaniem wojewoda uważa, aby w każdej gminie powinna być jedna taka apteka.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że cały czas była mowa o dwóch aptekach na terenie powiatu wrzesińskiego, dlatego uważa, iż otwarcie całodobowych aptek w każdej gminie jest na wyrost.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 101/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu została podjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „przeciw”.

Wyniki imienne:

ZA (14) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.9 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 - 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Pkt 7.10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Joannę Musiałkiewicz.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dokonywano zmian w inżynierii finansowej ww. projektu. Dodała, że środki finansowe nie wykorzystane w 2019 r. zostały przeniesione na 2020 r. Dopowiedziała, że pojawiły się również koszty niekwalifikowalne, które zgodnie z zawartymi umowami powinny zostać zabezpieczone w budżetach poszczególnych partnerów finansujących, czyli jednostek samorządu terytorialnego. Poinformowała, że w uchwałach nr 152/XXV/2016 i 229/XXXVII/2017 konieczne jest dokonanie zmian w zapisie, mówiącym o ogólnej wartości projektu, która zwiększa się o 3.000,00 zł. Jest to koszt związany z wykorzystaniem energii elektrycznej w związku z działaniem tzw. procesora.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 102/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 - 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

 

Uchwała nr 103/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 24 października 2019 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, wpłynęła skarga w sprawie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Dodał, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu rozpatruje skargi składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dopowiedział, że przewodniczący Rady wystąpił o stanowisko w przedmiotowej sprawie i wraz ze skargą przekazał je komisji, która na posiedzeniu dnia 25 listopada 2019 r. zapoznała się z udostępnioną dokumentacją i wysłuchała informacji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Poinformował, że szkolenie grupowe pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” zostało zorganizowane dla 15 osób zgodnie z planem szkoleń. Dodał, że wyboru jednostki szkoleniowej dokonała komisja kwalifikacyjna po rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych. Dopowiedział, że informację o wyborze oferty wykonawcy PC-PAUL Paweł Szymkowiak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zamieszczono na stronie internetowej urzędu. Poinformował, że o wyborze oferty zadecydowało spełnienie przez wykonawcę kryteriów jakościowych określonych w regulaminie organizacji szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i kryterium cenowego. Koszt szkolenia nie przekroczył kwoty, jaką zamierzano przeznaczyć na jego organizację. Dodał, że w trakcie szkolenia były przeprowadzone kontrole, które potwierdziły, że osoby w nim uczestniczące miały zapewniony dostęp do komputerów (dla każdego uczestnika) i kas fiskalnych (użytkowanych w parach w relacji klient - sprzedawca). Dopowiedział, że w anonimowych ankietach uczestnicy szkolenia nie zgłosili uwag do poziomu i przebiegu szkolenia. Poinformował, że z dokumentacji przekazanej, po zakończeniu szkolenia przez wykonawcę wynika, ze 100% uczestników, którzy przystąpili do egzaminu końcowego, zewnętrznego przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne uzyskało wynik pozytywny. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że dokumenty dotyczące organizacji szkolenia nie budzą zastrzeżeń. Dodał, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni nie posiadał kompetencji i obowiązku oceny stanu technicznego sprzętu udostępnionego do przeprowadzenia szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”. Dopowiedział  że wszystkie przeszkolone osoby zdały egzamin zewnętrzny z wynikiem pozytywnym, co stanowi potwierdzenie, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje uznanie skargi za niezasadną.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 104/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 15 października 2019 r. wpłynęła petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą w Warszawie w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Dodał, że na posiedzeniu dnia 25 listopada 2019 r. komisja zapoznała się ze stanowiskiem starosty wrzesińskiego. Dopowiedział, że od 2015 r. do czerwca 2019 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrześni istniała możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych. Poinformował, że w związku z uczestnictwem Starostwa Powiatowego w Ogólnopolskim Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, w czerwcu 2019 r. rozszerzono możliwość dokonywania płatności kartami płatniczymi poprzez udostępnienie klientom ośmiu terminali płatniczych. Zostały one umiejscowione w: Wydziale Komunikacji i Transportu, Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, Referacie Środowiska i Rolnictwa, Wydziale - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Biurze Obsługi Interesanta. Dodał, że na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że płatności bezgotówkowe w Starostwie Powiatowym we Wrześni zostały wdrożone w 2015 r. podwyższając tym samym standard obsługi klientów. Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie petycji za niezasadną.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 105/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt uchwały związany jest z podjętymi na tej sesji uchwałami dotyczącymi wyodrębnienia Środowiskowych Domów Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i „Jutrzenka” w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodała, że w związku z tym następuje konieczność zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Dopowiedziała, że sprawy księgowe i kadrowe będą prowadzone w Starostwie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 106/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 7.14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 7.15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka dotyczy zwiększenia środków subwencji ogólnej przeznaczonych dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w wysokości 13.951,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej). Dodała, że do starostwa wpłynęły pisma informujące o tym, że w powiecie dwoje dzieci zostało umieszczonych w Aleksandrowie Kujawskim, za które powiat poniesie odpłatność za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Potrzebna kwota to ponad 19.000,00 zł. Dopowiedziała, że proponuje się, aby z ww. kwoty 13.951,00 zł, 9.200,00 zł przeznaczyć na utrzymanie dzieci w ośrodku poza powiatem wrzesińskim, a pozostałą kwotę w wysokości 4.751,00 zł przeznaczyć na zwiększenie rezerwy ogólnej.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się z tytułu:

1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. o kwotę 20.366,00 zł na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów;

2) zmniejszenia planu dotacji na 2019 r. o kwotę 799,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

3) otrzymanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 10.200,00 zł na realizację programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej” w 2019 r. (zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) zwane „pakietem umundurowania”;

4) zwiększenia dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni z tytułu wyżywienia mieszkańców bursy przy ul. Słowackiego 11 w kwocie 20.000,00 zł;

5) zwiększenia dochodów uzyskanych z wpływów z tytułu czynszu za wynajem kuchni, wzrostu kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz zwrotu kosztów dojazdu mieszkańców na zajęcia hipoterapii w kwocie 36.529,00 zł;

6) zwiększenia dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez pracodawców za wydanie zezwoleń na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 1.105,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;

7) zwiększenia dochodów uzyskanych przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni z tytułu wpływów za wydanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 259,00 zł;

8) zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie ściany i sufitu w sali lekcyjnej, za wynajem sal dydaktycznych, zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu środków finansowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w kwocie 4.679,00 zł, dochody realizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się dla:

1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni:

a) zmniejsza się plan o kwotę 799,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

b) zwiększa się plan o kwotę 49.936,00 zł na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup środków czystości i łóżek rehabilitacyjnych,

c) zmniejsza się plan o kwotę 13.407,00 zł ze względu na niższy koszt inwestycji pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Samopomocy Społecznej we Wrześni” i „Wymiana windy towarowej służącej do transportu posiłków z kuchni w piwnicy do jadalni na parter budynku DPS. Wymiana okien na I i II piętrze budynku DPS w pokojach mieszkańców i na holach”;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 10.200,00 zł na realizację programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”,

b) 20.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych;

c) 1.705,00 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

d) 11.874,00 zł na realizację zajęć indywidualnych uczniów,

e) 2.000,00 zł na usunięcie awarii rurociągu kanalizacyjnego,

f) 16.111,00 zł na zakup nowej zmywarki do naczyń w kuchni internatu;

3) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 11.861,00 zł na usunięcie awarii przepompowni ścieków i studzienek kanalizacyjno - sanitarnych i związanych z tym prac naprawczych - oczyszczenie zbiornika, udrożnienie przepływów nieczystości;

4) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.953,00 zł na zakup materiałów do nauki w zawodzie, zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz na naprawę i malowanie zalanych pomieszczeń;

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 1.490,00 zł;

6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł. Środki zabezpieczone były jako wkład własny;

7) Starostwie Powiatowym we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 4.605,00 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” – wykonanie dokumentacji zmniejsza się planowane nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka zapytała, ile z kwoty w wysokości 49.936,00 zł przeznaczonej na Dom Pomocy Społecznej we Wrześni przeznacza się na zakup łóżek rehabilitacyjnych. Ile planuje się zakupić łóżek.

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że planuje zakupić się 5 łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciwodleżynowymi. Poinformowała, że koszt jednego łóżka z materacem wynosi około 3.000,00 zł. Dodała, że pozostała część kosztów związana jest z obowiązkiem wypłacenia nagród jubileuszowych. Dopowiedziała, że nie będzie to ostatni zakup łóżek, ponieważ jeszcze pewna grupa mieszkańców leży na tapczanach, które w warunkach Domu Pomocy Społecznej nie sprawdzają się najlepiej.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została przyjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 107/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została przyjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 108/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 8.1 Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz z uwzględnieniem autopoprawki.

Beata Matuszewska poinformowała, że w §14 projektu uchwały budżetowej wystąpił błąd, ponieważ jest, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, powinno być: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Dodała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. dotyczy:

1) w załączniku nr 2 do projektu uchwały obejmującym wydatki budżetowe w rozdziale nieodpłatna pomoc prawna z łącznej kwoty 71.940,00 zł dokonuje się wyodrębnienia kwoty 6.124,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana ta wynika z tego, że jeden z radców prawnych, wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym istnieje potrzeba zawarcia umowy - zlecenia z osobą fizyczną;

2) w załączniku nr 5 do projektu uchwały obejmującym wykaz zadań majątkowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 16 do protokołu.

 

Pkt 8.2 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok Janusza Balcerzaka, wiceprzewodniczącego Rady.

Janusz Balcerzak przeczytał pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r., która znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0711.30.2019.

Beata Matuszewska przedstawiła wyjaśnienia do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące:

1) pozostałej kwoty wolnych środków w wysokości 226.665,51 zł w uzasadnieniu wskazano, iż: ponadto przeniesiono planowane wydatki z 2019 r. na 2020 r. dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 226.665,51 zł. W 2020 r. wydatki te będą finansowane z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2019 r. Zarząd Powiatu przekaże do Regionalnej Izby Obrachunkowej „Zestawienie obrotów i sald” poświadczając stan środków na rachunku bankowym na koniec 2019 r.;

2) udzielenia dotacji na ochronę zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia N. Maryi Panny w Pyzdrach na „Wykonanie utwardzenia placu wraz z chodnikami przed budynkami Zespołu Poklasztornego Franciszkanów w Pyzdrach działka Nr 1532”.

Zarząd Powiatu zwrócił się do wnioskodawcy o dostarczenie pozwolenia konserwatorskiego, które nie było dołączone do wniosku o dotację. Jeśli wniosek składany jest w roku poprzedzającym nie musi zawierać wszystkich załączników. Pozwolenie konserwatorskie zostało wydane na prowadzenie prac przy zabytkowym układzie urbanistycznym. Są one wymagane przed przystąpieniem do podpisania umowy dotacyjnej. Po dostarczeniu i weryfikacji dokumentacji zostaną podjęte decyzje co do jej realizacji.

3) wydatków zaplanowanych w rozdz. 60004 /Lokalny transport zbiorowy/ wskazano, wydatki w wysokości 130.000,00 zł.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym podlega ciągłym zmianom (16 zmian) w zakresie terminu wejścia w życie przepisów bezwzględnie zobowiązujących jednostki samorządu terytorialnego do organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego, które są przenoszone na kolejne lata. By móc zrealizować zadania w zakresie opracowania planu Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Wrzesińskiego zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł.

4) wydatków w dz. 010/Rolnictwo i łowiectwo/ rozdz. 01095 /Pozostała działalność/ wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

Zadanie realizowane na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 12/III/2018 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.0 2019, poz. 1396 ze zm.), dotyczy wyłącznie zakupu węzy pszczelej.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha poinformował, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki oznajmił, że jeśli Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński podtrzyma swoje stanowisko co do tego, że w przyszłym roku budżetowym zostaną podjęte działania dotyczące poprawy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni to zagłosuje „za” budżetem na 2020 r. Dodał, że jest również „za” ujętymi w projekcie budżetu dwoma zadaniami drogowymi: przebudowa drogi Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo i budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku drogi Gutowo Małe - Grzybowo.

 

Pkt 8.3 Przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego wraz z proponowanymi poprawkami.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego Krzysztofa Strużyńskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego.

Krzysztof Strużyński przedstawił zbiorczą opinię Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Pkt 8.4 Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Starosta wrzesiński poinformował, że projekt budżetu był przedmiotem wnikliwej analizy i dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisjach stałych Rady Powiatu. Zwrócił uwagę, że proponowane zadania w projekcie budżetu uwzględniają potrzeby wszystkich jednostek powiatowych, czyli koszty osobowe, koszty rzeczowe i wszystkie pochodne. Dodał, że odnosząc się do budżetu, jako całości to drastyczne obniżenie dochodów, głównie subwencji oświatowej i wpływu z podatku od osób fizycznych zmusza do ograniczenia szeregu zadań, przede wszystkim fakultatywnych. Zaznaczył, że w projekcie budżetu zaplanowane są dochody jednostek, które rozpoczęły swoją działalność pod koniec 2019 r., czyli Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni i Bursa Międzyszkolna we Wrześni. Dopowiedział, że znaczącą pozycję w projekcie budżetu na 2020 r. odgrywają wydatki inwestycyjne, które stanowią ponad 30% wartości budżetu, czyli 36.709.030,00 zł. Poinformował, że jest to związane z realizacją zadań inwestycyjnych rozpoczętych wcześniej, na które pozyskano środki finansowe, dotyczy to projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Dodał, że w projekcie budżetu zabezpieczone są środki na przebudowę drogi powiatowej Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo i budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi Gutowo Małe – Grzybowo. Dopowiedział, że na 2020 r. zaplanowane jest zakończenie budowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i oddanie obiektu do użytku. Poinformował, że kolejnym istotnym zadaniem jest cyfryzacja zasobów geodezyjnych, które realizowane jest od kilku lat i również na 2020 r. planuje się wykonać kolejny etap zadania z pozyskanych środków zewnętrznych. Dodał, że w budżecie są zabezpieczone środki na realizację zadań, które wybrali mieszkańcy powiatu w ramach budżetu obywatelskiego. Dopowiedział, że w projekcie budżetu jest ujęta modernizacja oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego we Wrześni, która realizowana będzie na przełomie 2020/2021 r. Poinformował, że pozyskanych środków finansowych z zewnątrz jest ponad 26.000.000,00 zł. Dodał, że gdyby nie skuteczna aktywność powiatu, nie udałoby się zrealizować tych zadań. Dopowiedział, że w 2020 r. powiat będzie zmagał się z realizacją zadania dotyczącego podwójnych roczników w szkołach ponadpodstawowych. Uważa, że skoro przybyło uczniów w szkołach ponadpodstawowych, to należałoby był beneficjentem tych zmian, a to powinno znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w wyższej subwencji oświatowej. Poinformował, że mimo trudnych warunków, jest to budżet skonstruowany w oparciu o zasadę ostrożności i bezpieczeństwa. Dodał, że realizacja zadań powiatowych i funkcjonowanie jednostek powiatowych jest w projekcie budżetu na 2020 r. w pełni zabezpieczone. Dopowiedział, że jeśli chodzi o bazę sportową przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, to wspólnie z Olgą Kośmińską – Gierą, naczelnikiem Wydziału Edukacji uczestniczyli w Radzie Pedagogicznej, podczas, której podnoszono konieczność rozbudowy bazy sportowej. Poinformował, że w oparciu o projekt budżetu i jego konstrukcję, na tym etapie jest to niemożliwe. Dodał, że podczas spotkania z dyrekcją szkoły i nauczycielami, mówiono iż, jeśli w ciągu roku budżetowego pojawi się możliwość wygospodarowania środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej obiektu bazy sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, to będą prowadzone działania, aby to zadanie pojawiło się w budżecie. Dopowiedział, że aby móc skorzystać z możliwości pozyskania środków zewnętrznych, głównie samorządu województwa, to musi być sporządzona dokumentacja. Poinformował, że mimo wielu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w naszych jednostkach powiatowych, to oczekiwania są nadal ogromne. Dodał, że powiat nie zamierza ograniczać się tylko do administrowania. Istnieje świadomość, że podstawowym wyzwaniem jest prowadzenie procesów inwestycyjnych, które poprawiają warunki funkcjonowania jednostek powiatowych.

 

Pkt 9 Dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld zaproponował, aby budżet na 2020 r. otrzymał nazwę budżetu na miarę „bagna w Luizjanie”. Dodał, że obecny budżet jest tzw. konsekwencją podejmowanych działań w przeszłości np. działania podejmowane około 10 lat temu dotyczące rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dopowiedział, że był to cel jak najbardziej słuszny i też go popiera, ponieważ szpital należało zmodernizować, bo nie odpowiadał obecnej sytuacji i zmianom obowiązującym w służbie zdrowia. Poinformował, że konstrukcja oparta na funkcjonowaniu dwóch szpitali (stary i nowy budynek) jest dla niego nie do przyjęcia. Dopowiedział, że na pytanie dotyczące sposobu spłacania zobowiązań i finansowania całego obiektu, otrzymał odpowiedź, iż nowy szpital będzie finansowany z wyższego kontraktu, a stara część szpitala będzie finansowana z dodatkowych zadań i świadczonych usług. Zapytał: kiedy, za kadencji Pana Starosty było dobrze, jeśli chodzi o szpital. Odpowiedział, że: w momencie, kiedy Zarząd Szpitala wypłacał sobie premie jeszcze w trakcie, kiedy to zadanie nie zostało ukończone, czy w momencie utraty dofinansowania dotacji w wysokości 1.150.000,00 zł czy może teraz. Dodał, że za kwotę 1.150.000,00 zł można kupić 3 nowe karetki. Poinformował, że na rozbudowę szpitala zostało wydane około 65.000.000,00 zł. Dodał, że Pan Starosta często powtarza, że powiat posiada nowoczesny szpital. Dopowiedział, że on uważa, iż szpital jest tak nowoczesny, jak najsłabsze jego ogniwo, którym jest oddział dziecięcy. Dodał, że kolejnym minusem jest Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dopowiedział że, kształcenie młodzieży w powiecie jest tak nowoczesne, jak najsłabsze jego ogniwo, którym jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni przy ul. Koszarowej. Dodał, że na Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wydano 90.000.000,00 zł. Dopowiedział, że to przedsięwzięcie samo się nie finansuje, a powiatu nie stać, w obecnej sytuacji, na dokładanie środków finansowych na funkcjonowanie tego obiektu.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska poinformowała, że powiat posiada około 300 km dróg, a w 2020 r. planuje się remont około 5 km. Z tego wynika, że remont tej samej drogi będzie raz na 60 lat. Dopowiedziała, że poruszała wcześniej temat współpracy z gminami, na których terenie przebiegają drogi powiatowe. Poinformowała, że w powiecie kaliskim, gminy współfinansują na poziomie 25% koszt dróg powiatowych na ich terenie., 50% pozyskują ze środków zewnętrznych, a 25% przekazuje starostwo z wkładu własnego. Dodała, że powiat kaliski w 2020 r. będzie remontować około 20 km dróg, a powiat wrzesiński 5 km. Dopowiedziała, że posiada informacje uzyskane z Gmin: Pyzdry i Kołaczkowo, a także z dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji, że w powiecie wrzesińskim nie podejmuje się rozmów na taki temat. Poinformowała, że w powiecie wrzesińskim inwestycje drogowe realizuje się tylko w najbogatszej gminie, jaką jest Gmina Września. Nie było podjętego tematu, aby współpracować w tym zakresie z gminą, co dziwi ją, w sytuacji tak kryzysowego budżetu. Dodała, że jest droga w miejscowości Kolonie Janowskie, która okresowo jest nieprzejezdna np. kiedy pada deszcz. Dopowiedziała, że maksymalnie mieszka przy tej drodze 10 rodzin. Poinformowała, że 20 lat temu samorząd doprowadził tam drogę asfaltową  od strony Słupcy. Drugą kwestią, którą poruszyła jest brak kontroli w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, o której wspominała we wcześniejszej wypowiedzi. Dodała, że kolejna sprawa dotyczy inkubatora przetwórczego. Ten temat porusza od początku swojej kadencji w Radzie Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że złożona przez nią petycja została odrzucona na pierwszym miejscu, bez żadnej refleksji. Może warto zastanowić się nad dokumentacją w tym lub w przyszłym roku, aby zrealizować to zadanie, zastanowić się, czy jest to ważne przedsięwzięcie. Dodała, że rozmawiała z burmistrzem Pyzdr, który jest gotów udostępnić grunt pod budowę inkubatora przetwórczego. Poinformowała, że zapotrzebowanie na tego typu inwestycje będzie rosnące, ponieważ rozwija się handel detaliczny. Dodała, że sadownicy, którzy posiadają niewielką produkcję, nie mają możliwości sami zbudować przetwórni, ponieważ nie są wstanie spełnić warunków sanitarnych, jakie są wymagane przy takiej działalności. Dopowiedziała, że ma to wpływ na to, iż rolnicy nie sprzedadzą swoich produktów przetworzonych, a w stanie surowym. Uważa, że jest to bardzo duży błąd niedostrzegania tego typu problemów i oczekiwań ze strony mieszkańców powiatu, który ma charakter rolniczo – przemysłowy. Poinformowała, że będzie głosować przeciwko budżetowi na 2020 r., ponieważ nie godzi się na takie traktowanie ważnych spraw w powiecie. Dodała, że nie godzi się z tym, iż wszystkie inwestycje realizowane są na terenie Gminy Września. Dopowiedziała, że na wykonanie dokumentacji można pozyskać środki z budżetu na działalność Wydziału Promocji, na który przeznaczona jest kwota 270.000,00 zł. Nie widnieją tam żadne efekty pracy Wydziału Promocji. Poinformowała, że w związku z tym, z kwoty 270.000,00 zł można kwotę 50.000,00 zł przeznaczyć na wykonanie dokumentacji na powstanie inkubatora przetwórczego. Uważa, że należy wspierać działalność organizacji pozarządowych. Dopowiedziała, że nie składa wniosków o dofinansowanie z budżetu powiatu, już od wielu lat, ponieważ pozyskuje środki zewnętrzne. Poinformowała, że złożyła wniosek do przewodniczącego Rady na temat stanu dofinansowania organizacji pozarządowych w powiecie. Spotkała się z przedstawicielami niektórych organizacji, aby dowiedzieć się, dlaczego niektóre z tych, które otrzymały dofinansowanie, zrezygnowały z niego. Dodała, że dofinansowania są na niskim poziomie i nie starczają na realizację działań, o które wnioskowały organizacje. Poinformowała, że z kwoty 270.000,00 zł można również zdjąć kwotę 20.000,00 zł i przeznaczyć ją na zwiększenie puli środków dla organizacji pozarządowych. Dodała, że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego nie znajdują się informacje dotyczące organizacji, które wnioskowały o dofinansowanie, a go nie otrzymały. Dopowiedziała, że powoduje to brak przejrzystości. Uważa, że działania promocyjne, na które zabezpieczone są środki w budżecie np. na dofinansowanie radia, przegląd powiatowy i różne inne działania, które widać na zewnątrz nie przynoszą efektów promocyjnych. Poinformowała, że brakuje programu naprawczego, który przedstawiłby Zarząd Powiatu, w związku z trudną sytuacją finansową powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Markowi Kołodziejczykowi.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy Szpital Powiatowy we Wrześni wyrobi ryczałt z 2019 r. Przypomniał, że nie wykonanie ryczałtu na poziomie niższym niż 98% będzie skutkowało tym, że na 2020 r. powiat otrzyma mniej pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformował, że przekroczenie ryczałtu powyżej 5% też przyniesie negatywne skutki dla szpitala. Dodał, że w 2020 r. potrzeby szpitala zwiększą się, dlatego pytanie, czy ryczałt zostanie wykonany w zaplanowanej wartości. Dopowiedział, że szpitale za wskaźniki jakościowe mogą otrzymywać dodatkowe środki finansowe. Poinformował, że na chwilę obecną wskaźniki jakościowe, czyli certyfikaty i świadectwa jakości które są przyznawane szpitalom powodują wzrost dopłaty do ryczałtu. Dodał, że Szpital Powiatowy we Wrześni obecnie posiada taki dodatek na poziomie 0,5% czyli około 100.000,00 zł w 2019 r. Zapytał, czy poziom ten poprawi się w 2020 r. Jaka jest stawka żywieniowa w tej chwili, jeśli chodzi o pacjenta w szpitalu, czy ona się zmieniała w ostatnich 3 latach i czy planowana jest wysokość tej stawki.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka powróciła do tematu poruszanego w 2017 r. dotyczącego zobowiązań spornych na kwotę około 25.000.000,00 zł. Poinformowała, że chodziło o postępowanie w sprawie zapłaty na rzecz firmy Climatic. Dodała, że poprzedni prezes szpitala wspominał również o prowadzonych innych postępowaniach w zakresie niezapłaconych należności przez firmę Obis i Climamedic na kwotę 5.000.000,00 zł – 7.000.000,00 zł. Dopowiedziała, że minęły już prawie dwa lata, dlatego pyta, czy te sprawy prowadzone są nadal w sądzie, czy może zapadły jakieś rozstrzygnięcia. Poinformowała, że można mieć obawy związane z tą sprawą, ponieważ nikt nie ma pewności, jaki będzie wyrok sądu. Zapytała, jak będzie wyglądać działanie, kiedy powiat  przegra postępowanie, czy jest w stanie zaciągnąć kredyt, w przypadku, kiedy będzie trzeba ponieść koszty na kilka milionów złotych. Dodała, że budżet na 2020 r. będzie budżetem trudnym, ale nie może pogodzić się ze sposobem w jaki rozwiązywane są problemy w związku z trudną sytuacją finansową. Dopowiedziała, że zwalnianie pracowników jest najprostszą metodą, jaka mogła zaistnieć. Poinformowała, że powiat nie szuka oszczędności w innych źródłach. Zapytała, czy Pan Starosta rozważał możliwość obniżenia wynagrodzenia i składników wynagrodzeń osobom, które posiadają najwyższe pensje. Dopowiedziała, że jest to jeden z głównych powodów, dla którego nie zagłosuje za podjęciem budżetu, ponieważ nie będzie popierać najprostszego rozwiązania, jakim jest zwalnianie ludzi bez szukania optymalnych rozwiązań.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha poinformował, że kształcenie młodzieży jest ważne w dobie dzisiejszych czasów. Dodał, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki była na wizji lokalnej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i stwierdziła, że należy podjąć działania, które poprawią sytuację bazy sportowej szkoły. Zapytałem, czy można dziś wprowadzić jakąś zmianę do budżetu. Otrzymał odpowiedź, że została wydana już opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i nie można wnieść już autopoprawki w tej kwestii. Uważa, że wyasygnowanie 20.000,00 zł - 40.000,00 zł w budżecie na 2020 r. na wykonanie projektu nie jest dużym problemem, tym bardziej, że wskazywał rozdziały, w których można poczynić oszczędności w budżecie. Dodał, że nie wiadomo, czy bursa przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni zostanie wybudowana, a co za tym idzie, oszczędność środków budżetowych i możliwość przeznaczenia ich na rozwój bazy sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że kwestia poruszona przez radną Małgorzatę Cichacką jest jak najbardziej zasadna, iż radni powinni ponosić współodpowiedzialność za to, co się dzieje w powiecie. Uważa, że ilość zadań w poszczególnych wydziałach nie zmniejszyła się, więc jest taka sama. Zostaje ograniczone zatrudnienie, czyli wskazuje się, iż zatrudnianie takiej liczby pracowników w danych wydziałach było zbędne. Poprosił o odniesienie się do zabezpieczenia środków w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej bazy sportowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Poinformował, że radni, którzy zabrali głos wcześniej, wskazali obszary, z których można zabezpieczyć środki na ten cel. Oznajmił, że jeśli otrzyma takie zapewnienie, to zagłosuje za przyjęciem projektu budżetu na 2020 r.

Przewodniczący Rady oddał głos Waldemarowi Grzegorkowi, wicestaroście wrzesińskiemu.

Waldemar Grzegorek poinformował, że w wyniku działań rządu Pani Beaty Szydło, która przydzieliła sobie i swoim ministrom nagrody, nie zostali ukarani np. posłowie, a samorządowcy. Dodał, że od ponad roku samorządowcy m.in. starosta, wicestarosta i burmistrzowie mają ograniczone wynagrodzenia. Dopowiedział, że tym samym poniesiono współodpowiedzialność za działania rządu.

Starosta wrzesiński poinformował, że istnieje takie określenie jak zespół natręctw, czyli wykonywanie pewnych stałych i określonych czynności z wysoką powtarzalnością. Dodał, że w Szpitalu Powiatowym we Wrześni rocznie przebywa 60.000 pacjentów na 77.000 mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Dopowiedział, że sieć szpitali i bieżąca działalność szpitala jest niedofinansowana. Poinformował, że z danych statystycznych i badań Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż ponad 80% szpitali powiatowych jest zadłużonych, ze względu na zaniżony poziom finansowania. Dodał, że istnieje niedobór kadry medycznej i brak wsparcia procesów inwestycyjnych szpitali. Pytanie, kto ma finansować inwestycje i rozwój szpitali. Odpowiedział, że podjęły się tego samorządy poprzez emisję obligacji. Dopowiedział, że jest dumny, z tego, iż w projekcie budżetu na 2020 r., tak jak w każdym innym poprzednim, zapisana jest kwota gwarancji zabezpieczenia spłaty obligacji za wybudowanie nowoczesnego szpitala. Poinformował, że jest problem ze służbą zdrowia, funkcjonowaniem szpitali i brakiem kadry, ponieważ nie ma środków finansowych na opłacenie personelu na oczekiwanym przez nich poziomie. W wielu samorządach np. Olsztynie, czy Słupcy, samorządy gminne wyasygnowały kilkadziesiąt milionów złotych w rozbudowę, budowę i modernizację szpitali. Dodał, że chce, aby uszanować wysiłek i trud, jaki podjęto na budowę nowego szpitala, ponieważ dzięki temu od 5 lat mieszkańcy powiatu wrzesińskiego i nie tylko mogą być leczeni w komfortowych warunkach. Poinformował, że jeśli chodzi o kwestię zwalniania ludzi, zatrudnienia i poziomu wynagrodzenia, to ogromnym problemem funkcjonowania dziś samorządów jest pogarszający się poziom płac w stosunku do zewnętrznego otoczenia, przemysłu i świadczonych usług. Dodał, że pracownicy samorządowi zarabiają systematycznie coraz mniej. Dopowiedział, że na runku pracy, z pewnością wielu z pracowników starostwa znalazłoby o wiele lepsze warunki pracy i płacy. Realizują oni bardzo wartościowe projekty i zadania. Do tego trzeba posiadać wiedzę, umiejętności i praktykę. Dopowiedział, że przy zmieniającej się sytuacji, ograniczeniu dochodów budżetowych, podwyższeniu płacy minimalnej, nagle okaże się, że znacząca część pracowników samorządowych znajdzie się na poziomie płacy minimalnej. Można zadać sobie pytanie, czy zwiększamy wynagrodzenie pracowników, ale powstaje wtedy kolejne pytanie, skąd pozyskać środki finansowe na podwyżki, skoro w dochodach jest niedoszacowanie na poziomie 7.500.000,00 zł. Dodał, że coraz częściej przychodzą do niego pracownicy z wypowiedzeniem umowy. Dopowiedział, że udaje mu się jeszcze ich namówić na pozostanie w jednostce, argumentując, iż może sytuacja finansowania samorządów, w tym samorządów powiatowych zmieni się. Zaznaczył, że może ktoś wyciągnie wnioski, iż samorządy, w tym powiaty realizują szereg niezwykle ważnych dla mieszkańców zadań za niskie wynagrodzenia. Poinformował, że inspektor nadzoru kontrolujący prace na budowie, nie będzie brał udziału w postępowaniu przetargowym na kwotę niższą niż 20.000,00 zł miesięcznie. Dodał, że pracownicy starostwa posiadają również wysokie kwalifikacje i chcieliby zarabiać chodź znaczącą cześć wynagrodzenia inspektora nadzoru. Jeżeli sytuacja nie zmieni się, to nie będzie trzeba kogokolwiek zwalniać, ponieważ pracownicy zaczną sami odchodzić, a to spowoduje, że samorządy staną przed problemem spełniania podstawowych zadań statutowych. Dopowiedział, że jeśli ktoś chce populistycznie podchodzić do tego tematu, to oczywiście może. Zapytał, czy można porównać wynagrodzenie lekarza specjalisty z wynagrodzeniem kasjerki. Odpowiedział, że nie można, ponieważ każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Poinformował, że to rynek pracy i konkurencja decydują o tym, kto i gdzie podejmuje prace. Dodał, że jeśli chodzi o kwestię ryczałtów, to aby były one wykonane i zrealizowane należy posiadać  określoną liczbę specjalistów. Szpitale zabierają sobie nawzajem personel zarówno lekarski i pielęgniarski. Wynika to z braku specjalistów, którzy uważają, że są niewspółmiernie opłacani. Dopowiedział, że każdy zna fakty, rzeczywistość i można prowadzić dyskusję na ten temat w nieskończoność, jednak to są kwoty i obliczenia, które można sprawdzić, czy się zgadzają, czy też nie zgadzają. Podsumował, że te rachunki ani w samorządzie, ani w szpitalu nie zgadzają się na niekorzyść samorządu i szpitala.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Markowi Kołodziejczykowi.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że zapoznał się z danymi przedstawionymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia i porównał Szpital Powiatowy we Wrześni z innymi szpitalami, które wyniki mają trochę lepsze. Dodał, że wzrost ryczałtu w tym roku dla szpitala we Wrześni jest o 9,1%. Dopowiedział, że nie jest to idealna sytuacja, może warto byłoby mieć 12% czy 15%, jednak nie jest tak źle, jak się wydaje.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poprosiła o odniesienie się do postępowań i zobowiązań spornych między Szpitalem Powiatowym we Września, a firmami Climatic, Obis i Climamedic. Poinformowała, że jest to bardzo ważny temat i prosiła, aby nie traktować tego jako atak, tylko jako troskę o to co stanie się w przypadku, kiedy postępowanie zakończyłoby się z negatywnym skutkiem dla szpitala. Zapytała, czy postępowania, które toczą się są prowadzone w pierwszej instancji czy wyżej.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że postępowania nadal są w trakcie. Poinformował, że roszczenia będą w stosunku firm do szpitala i szpitala do firm. Dotyczą one dość znaczących kwot, natomiast dopóki toczą się postępowania trudno jest rozstrzygać i podejmować działania zmierzające do rozwiązania problemu. Dodał, że sprawa rozwiąże się w momencie, kiedy znane będzie rozstrzygnięcie prawomocne sądu. Dopowiedział, że na dziś najistotniejszą kwestią funkcjonowania szpitala i tego z czym się zmaga  jest zabezpieczenie płynności finansowej na bieżącą realizację zadań. Poinformował, że postępowania toczą się na poziomie różnych instancji.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha poprosił, aby odnieść się do jego wypowiedzi dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie projektu bazy sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że nikt nie podejmie nieodpowiedzialnej decyzji, aby wprowadzić do budżetu dodatkowe zadania, przy niedoszacowanym budżecie na poziomie ponad 7.000.000,00 zł. Dodał, że w momencie, kiedy w budżecie znajdą się dodatkowe środki finansowe, wtedy będzie można powrócić do tematu projektu bazy sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha poinformował, że wszyscy z radnych ponoszą odpowiedzialność za działania podejmowane w powiecie. Dodał, że nie chce odnieść takiego wrażenia, iż koalicja realizuje swoje projekty, a opozycja może tylko wnosić swoje pomysły, bez ich osiągania. Dopowiedział, że z rezerwy budżetowej można przeznaczyć kwotę w wysokości 20.000,00 zł – 30.000,00 zł na projekt. Nie jest to żadne obciążenie dla powiatu, tym bardziej, że można w nim znaleźć rozdziały, na których można umniejszyć środki i przeznaczyć na ten cel.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że jeśli chodzi o populizm, to wypowiedź wicestarosty wrzesińskiego była dla niego szczytem populizmu. Dodał, że po zapoznaniu się ze zgłoszonymi poprawkami do projektu budżetu można stwierdzić, iż uwagi przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych nie zostały uwzględnione, a mankamenty nie zostały usunięte. Dopowiedział, że w projekcie budżetu są zadania inwestycyjne warte poparcia m.in. zadania drogowe, cyfryzacja rejestrów geodezyjnych czy budowa strażnicy. Poinformował, że jednak to wszystko to za mało, aby pozytywnie zaopiniować projekt budżetu na 2020 r. m.in. z uwagi na brak inwestycji na dużej części terenu powiatu i jego gmin. Oznajmił, że w związku z tym, jest zmuszony zagłosować przeciwko uchwaleniu przedstawionego projektu budżetu na 2020 r.

 

Pkt 10 Głosowanie nad autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi ewentualnymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały została przyjęta 13 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (13) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (2) Przemysław Hirschfeld, Wiesława Kowalska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Marek Kołodziejczyk, Grzegorz Trocha

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały została przyjęta 13 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (13) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (3) Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Grzegorz Trocha

Autopoprawki znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 11.1 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętą autopoprawką.

Uchwała nr 109/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 została podjęta 13 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (13) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 11.2 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętą autopoprawką.

Uchwała nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok została podjęta 13 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (13) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

PRZECIW (5) Małgorzata Cichacka, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 12 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym i § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Interpelacje, jak i również zapytania składane są w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację staroście. Odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostaje udzielana w ustawowym terminie (14 dni). Dodał, że dnia 29 listopada 2019 r. radni: Małgorzata Cichacka i Marek Kołodziejczyk złożyli zapytania i interpelacje dotyczące:

a) wysokości przyznanych nagród wszystkim dyrektorom szkół w 2019 r.;

b) nagród i odpraw przyznanych przez Zgromadzenie Wspólników dla prezesów i dyrekcji Szpitala Powiatowego we Wrześni w latach 2016 – 2019;

c) wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków wypłaconych pracownikom Starostwa Powiatowego we Wrześni i pracownikom jednostek organizacyjnych oraz wysokości wynagrodzenia, dodatków, przyznanych nagród i premii w latach 2017 – 2019 kadrze kierowniczej;

d) nagród i premii wypłaconych kadrze kierowniczej Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz kierownikom jednostek podległych w latach 2017 – 2019 na poszczególne lata;

e) najwyższego PIT-u 11 wystawionego lekarzowi i pielęgniarce w 2018 r. i najwyższego kontraktu zapłaconego lekarzowi i pielęgniarce w 2018 r. w Szpitalu Powiatowym we Wrześni (2 interpelacje);

f) najwyższej umowy o pracę zawartej z lekarzem i pielęgniarką w 2019 r. oraz najwyższego kontraktu podpisanego z lekarzem i pielęgniarką w 2019 r. w Szpitalu Powiatowym we Wrześni (2 interpelacje).

Dopowiedział, że radni odpowiedzi na zapytania i interpelacje otrzymali w ustawowym terminie, dnia 13 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Markowi Kołodziejczykowi.

Marek Kołodziejczyk złożył interpelację dotyczącą udzielenia informacji, czy Szpital Powiatowy we Wrześni złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o dodatkowe środki pieniężne na wyżywienie na oddziale porodowym i, czy jest uczestnikiem programu „Dieta Mamy”.

Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0003.27.2019.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Małgorzacie Cichackiej.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że w najbliższym czasie złoży interpelację dotyczącą stworzenia rezerwy w związku z postępowaniami spornymi, które toczą się w różnych instancjach. Kiedy taka rezerwa powinna zostać utworzona, aby zabezpieczyć środki.

 

Pkt 13 Wnioski i oświadczenia radnych.

Radni nie zabrali w tym punkcie głosu.

 

Pkt 14 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 19:15 XV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XV / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.