Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XIV / 2019

PROTOKÓŁ NR XIV / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 listopada 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 16:00 XIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został sporządzony w statutowym terminie. Protokół został przesłany radnym. W związku z brakiem poprawek i uzupełnień stwierdził przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński wnioskował o wprowadzenie zmiany do proponowanego porządku obrad polegającej na dodaniu projektów uchwał:

1) zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 - 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

2) zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą treści proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Informacja o głosowaniu:

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady omyłkowo w programie eSesja zagłosował „przeciw” zmianie treści proponowanego porządku obrad. W związku z brakiem możliwości wykonania w programie anulowania głosowania, przewodniczący Rady zagłosował poprzez podniesienie ręki „za” przyjęciem zmiany treści proponowanego porządku obrad.

Zmiana proponowanego porządku obrad została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadzone projekty uchwał zostaną rozpatrzone w pkt 5.18 i 5.19 porządku obrad. Spowoduje to, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie rozpatrzony w pkt 5.20, a projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w pkt 5.21.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 26 września 2019 r. do 7 listopada 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na sesjach Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania podjętych uchwał Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie informacji o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał informację z Urzędu Skarbowego we Wrześni wynikającą z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

Informacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0033.2.2019.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie informacji o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2018 r.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie punktu Starostę wrzesińskiego.

Starosta wrzesiński przedstawił informację o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt 4.5 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2018/2019 została przekazana radnym w ustawowym terminie do dnia 31 października 2019 r. (30 października została przekazana). Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha zapytał, czy zostanie wybudowana bursa przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, ponieważ w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest ujęte takie przedsięwzięcie, natomiast radni otrzymali informację, że takie zadanie nie zostanie wykonane.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że trwa aktualnie postępowanie przetargowe na budowę bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, ponieważ dotychczasowy wykonawca odstąpił od realizacji zadania. Poinformował, że poprzedni projekt oszacowany był na kwotę około 3.000.000,00 zł. Dodał, że po rozstrzygnięciu postępowania będzie można podjąć dalsze działania i decyzje.

Grzegorz Trocha poinformował, że w obecnej chwili na terenie, w którym miała powstać bursa przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni znajduje się wykop spowodowany robotami ziemnymi. Dodał, że plac budowy nie jest w ogóle zabezpieczony. Dopowiedział, że przechodzą tamtędy dzieci uczęszczające do szkoły muzycznej oraz mieszkańcy. Ze względu na bezpieczeństwo, poprosił o zabezpieczenie tego terenu.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że zapewnienie ogrodzenia należy do wykonawcy, który odstąpił od wykonania zadania. Poinformował, że podwykonawca bez wiedzy i zgody zdemontował ogrodzenie. Dodał, że zgodnie z procedurą, powiat zwrócił się do wykonawcy o podjęcie kroków zmierzających do przywrócenia poprzedniego stanu. Dopowiedział, że teren jest tymczasowo ogrodzony taśmą. Poinformował, że jeśli działania wykonawcy związane z przywróceniem ogrodzenia nie będą natychmiastowe, to powiat będzie zmuszony z własnych środków finansowych zabezpieczyć teren.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy powiat może wymóc na wykonawcy, któremu wypowiedziano umowę zapewnienie ogrodzenia terenu.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że zgodnie z prawem powiat może wymóc na wykonawcy ogrodzenie terenu, mimo, że rozwiązano z nim umowę. Poinformował, że odstąpienie wykonawcy od umowy nie uprawnia go do niezabezpieczenia terenu i odpowiedzialność nadal spoczywa na wykonawcy. Dodał, że powiat jest przygotowany na zabezpieczenie terenu we własnym zakresie. Dopowiedział, że dopóki teren nie zostanie z powrotem przekazany inwestorowi, to powiat nie może wykonywać na nim żadnych działań.

 

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe w zakresie rehabilitacji społecznej z zadania: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, przenosi się na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Dodała, że od dnia 1 października 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył kwotę na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej o kwotę 18.096,00 zł, w związku z czym przekazano do WTZ we Wrześni 15.000,00 zł, a do WTZ w Rudzie Komorskiej i Czeszewie po 9.000,00 zł. Dopowiedziała, że Państwowy Fundusz zwiększył o kwotę 78.740,00 zł środki finansowe na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, która zostaje przeznaczona na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 73/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.2 – 5.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przekształceń szkół ponadpodstawowych w związku ze zmianą przepisów Prawa oświatowego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekty uchwał powstały ze względu na obowiązek, jaki został nałożony przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe. Dodała, że zgodnie z art. 146 i 152 ustawy Prawo oświatowe Rada Powiatu w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. stwierdza w drodze uchwały przekształcenie dotychczasowego         3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie oraz 4-letniego technikum w 5-letnie. Dopowiedziała, że uchwały dotyczą:

1) Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;

2) II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

3) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

4) Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;

5) Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

6) Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Poinformowała, że uchwały te stanowią akty założycielskie szkół. Dodała, że po podjęciu przez Radę Powiatu omawianych projektów uchwał, odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone w statutach szkół w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Pawłowi Skrzypczakowi.

Paweł Skrzypczak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki poinformował, że wszystkie omówione powyżej projekty uchwał zostały omówione dnia 5 listopada 2019 r. na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. Dodał, że żaden projekt uchwały nie budził zastrzeżeń merytorycznych.

Przewodniczący Rady ze względu na brak dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 74/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała nr 75/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała nr 76/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała nr 77/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 1 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała nr 78/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 2 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała nr 79/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 3 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekt uchwały powstał ze względu na obowiązek, jaki został nałożony ustawą o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dodała, że zgodnie z art. 55 ust. 2 ww. ustawy organ stanowiący w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały stwierdza przekształcenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego, czyli Centrum Kształcenia Praktycznego, które funkcjonuje w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w publiczne centrum kształcenia zawodowego, które otrzyma nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego. Dopowiedziała, że po podjęciu projektu uchwały Rada Pedagogiczna w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni dokona stosownych zapisów w statucie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 80/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.9 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekt uchwały wynika z art. 55 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który mówi, że organ stanowiący dokonuje stosownej zmiany uchwały na podstawie, której utworzono publiczne centrum kształcenia zawodowego, w skład którego wchodziły dwie placówki, które w drodze poprzedniej uchwały uległy przekształceniu. Dodała, że w uchwale na podstawie, której utworzono Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni należy dokonać stosownych zapisów, iż z dniem 1 września 2019 r. powstaje Centrum Kształcenia Zawodowego. Dopowiedziała, że zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. uchwała ta nie podlega ogłodzeniu w dzienniku urzędowym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 81/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nałożyła w 2012 r. na powiaty obowiązek usuwania i przechowywania statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych. Dodała, że takie zadanie dla powiatu nastąpi wówczas, kiedy zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

1) policja na obszarach wodnych ujmie osobę poruszającą się statkiem lub innym obiektem pływającym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających;

2) brak innej możliwości zabezpieczenia takiego statku.

Dopowiedziała, że stosowną dyspozycję o usunięciu statku wydaje policja, następnie powiat będzie zobowiązany usunąć i przechować taki obiekt pływający. Poinformowała, że w niniejszej uchwale proponuje się stawki na poziomie maksymalnym, tak jak określił je Minister Finansów w obwieszczeniu na 2020 rok.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 82/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Elwirę Haręźlak, naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że Rada Powiatu ustala co roku w drodze uchwały stawki opłat za holowanie pojazdów i koszty związane z wydaniem takiej dyspozycji, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dodała, że Minister Finansów co roku wydaje obwieszczenie, w którym określa maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące na terenie całej Polski. Dopowiedziała, że ze względu na przeprowadzone postępowania prokuratorskie i rozstrzygnięcia sądowe, w zakresie uchwalania przez powiaty stawek na poziomie maksymalnym, zostały wypracowane rekomendacje według, których należy najpierw przeprowadzić zapytanie ofertowe w odniesieniu do zadania realizowanego przez lokalnych przedsiębiorców. Następnie w oparciu o przedstawione propozycje przedsiębiorców ustalić wysokość stawek. Poinformowała, że załączniki nr 1 i 2 do projektu uchwały przedstawiają stawki zaproponowane przez lokalnych przedsiębiorców (na terenie powiatu wrzesińskiego są 3 takie przedsiębiorstwa), które stanowią podstawę ustalania stawek. Dodała, że Rada Powiatu określając stawki może uwzględnić wyłącznie następujące kryteria: konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania, w szczególności świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dojazd do miejsca zdarzenia od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż 40 minut oraz rzeczywiste koszty muszą być tożsame z umowami, które będą podpisywane z lokalnymi przedsiębiorcami.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Jarosławowi Czyżowi.

Jarosław Czyż zapytał, czy po ustaleniu kryteriów z przedsiębiorcami, stawki kształtują się malejąco, czy są na maksymalnym poziomie.

Elwira Haręźlak odpowiedziała, że stawki w projekcie uchwały są niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Poinformowała, iż w przypadku pojazdu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t w obwieszczeniu Ministra Finansów podana jest kwota 503,00 zł za usunięcie i 42,00 zł za każdą dobę przechowywania, natomiast w projekcie uchwały proponuje się kwotę 490,00 zł za usunięcie i 37,00 zł za każdą dobę przechowywania.

Przewodniczący Rady ze względu na brak dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 83/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Elwirę Haręźlak.

Elwira Haręźlak poinformowała, że Poznańska Kolei Metropolitarna to wspólne przedsięwzięcie jednostek samorządowych różnego szczebla tj. Marszałek Województwa, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Powiat Wrzesiński i gminy powiatów leżące wzdłuż danej linii komunikacyjnej. Dodała, że połączenie Poznań -Września, Września – Poznań posiada nazwę Poznańska Kolej Metropolitalna 2 (PKM 2). Dopowiedziała, że jest ona oparta na zasadzie solidaryzmu, czyli solidarnego udzielania dotacji celowej przez wszystkie ww. jednostki samorządu terytorialnego. Poinformowała, że obszar Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obejmuje promień 50 km wokół Poznania. Dodała, że PKM funkcjonuje już w ramach miejscowości Poznań, Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Jarocin i Grodzisk Wielkopolski. Dopowiedziała, że wszystkie ww. jednostki samorządu terytorialnego współfinansują przedmiotowe zadanie w następujących proporcjach:

1) Urząd Marszałkowski - 84,33%;

2) Miasto Poznań - 3,83%;

3) Powiaty Poznański - 1,74%;

4) Powiat Wrzesiński - 1,74%;

5) gminy leżące wzdłuż linii komunikacyjnej PKM 2, czyli Swarzędz, Kostrzyn, Nekla i Września – każda z gmin po 2,09%.

Poinformowała, że PKM to aktualnie 19 par połączeń Poznań - Września. Dodała, że od 1 grudnia 2019 r. w ramach uruchomienia PKM 2 będą 23 pary połączeń. Dopowiedziała, że podstawowym celem jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu - do 30 minut. Poinformowała, że na ten moment jest 5 połączeń z Wrześni do Poznania w porze rannej, a od 1 grudnia 2019 r. będzie 7 par tj. 5:29, 5:50, 6:27, 6:57, 7:29, 7:44 i 8:22. Natomiast jeśli chodzi o godziny popołudniowe to aktualnie jest 6 par połączeń, a od 1 grudnia 2019 r. będzie ich 10 tj. 14:27, 14:39, 15:05, 15:30, 16:04, 16:23, 17:07, 17:30, 18:10 i 18:44. Dodała, że PKM 2 to 3 etap realizacji tego przedsięwzięcia. Dopowiedziała, że 10 października 2019 r. zostało podpisane porozumienie w Urzędzie Marszałkowskim pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego leżącymi wzdłuż tej linii. Poinformowała, że do połowy listopada wszystkie jednostki samorządu są zobowiązane do wywołania uchwał i wpisania tego zadania do Wieloletniej Prognoz Finansowych. Dodała, że dnia 6 grudnia 2019 r. nastąpi podpisanie umowy. Dopowiedziała, że całkowity koszt realizacji zadania wynosi 564.000,00 zł i rozłożony jest na następujące lata:

1) 2020 r. - 183.000,00 zł;

2) 2021 r. - 188.000,00 zł;

3) 2022 r. - 193.000,00 zł.

Poinformowała, że PKM umożliwia korzystanie ze wszystkich środków transportu tj. pociągi, autobusy i tramwaje w ramach tzw. biletu PK.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 84/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że przedstawiona w projekcie uchwały zmiana ma charakter porządkujący. Dodała, że z końcem września 2019 r. przestała funkcjonować placówka opiekuńczo – wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach. W § 130 Statutu Powiatu Wrzesińskiego są wymienione jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego. Dopowiedziała, że w związku z powyższym proponuje się uporządkować cały§ 130, poprzez usunięcie z punktu 4) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, co spowoduje zmianę numeracji kolejnych punktów, tak aby nie pozostawiać pustego miejsca.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 85/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 30 września 2019 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Górne Grądy w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo z uwagi na zły stan gruntowej nawierzchni i zarastające pobocza. Dodał, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada rozpatruje petycje składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dopowiedział, że w związku z powyższym, stosownie do kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 wskazanej ustawy, przewodniczący Rady wystąpił do zarządcy drogi o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie i wraz z petycją przekazał je Komisji. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r. Komisja przeanalizowała petycję i zapoznała się z informacją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o stanie technicznym drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo. Na tej podstawie Komisja ustaliła, że:

1) jest to droga powiatowa o długości 3,7 km z nawierzchnią gruntową, częściowo utwardzoną tłuczniem i częściowo wzmocnioną żużlem;

2) droga ta stanowi dojazd do 10 budynków mieszkalnych i okolicznych pól;

3) całkowita szerokość pasa drogowego wynosi od 3,00 do 6,50 m;

4) średnie dobowe natężenie ruchu, zgodnie z pomiarami z 2015 r. wynosi 71 pojazdów;

5) kilka razy w roku droga ta jest wyrównywana;

6) modernizacja drogi będzie wymagała poszerzenia pasa drogowego, a to wiąże się z wykupem gruntów prywatnych na całej jej długości i wykonaniem konstrukcji nawierzchni od podstaw.

Dodał, że na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawach będących przedmiotem petycji Komisja uznała, że zasadne jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo. Dopowiedział, że wykonanie tej inwestycji drogowej zostanie przedstawione, jako propozycja do projektu budżetu w następnych latach. Poinformował, że dążąc do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, na drodze tej będą wykonywane systematycznie prace związane z wyrównywaniem jej gruntowej nawierzchni, uzupełnianiem ubytków i wykaszaniem zarastających poboczy. Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje pozytywne rozpatrzenie petycji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 86/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów radnych powiatowych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Mikołaja Kubiaczyka.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że dnia 31 lipca 2019 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja pana Konrada Cezarego Łakomego z postulatami:

1) wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów zgodnej
z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w publikacji pt. „Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”;

2) opublikowania treści polityki w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego;

3) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki;

4) wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń;

5) ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki.

Dodał, że w piśmie, które wpłynęło w dniu 21 sierpnia 2019 r. podmiot wnoszący petycję wyjaśnił, iż stosownie do rekomendacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, polityka zarządzania konfliktem interesów powinna się odnosić do radnych powiatowych. Dopowiedział, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada rozpatruje petycje składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 7 października 2019 r. Komisja przeanalizowała petycję i zapoznała się ze stanowiskiem radcy prawnego. Dodał, że na tej podstawie Komisja ustaliła, że obowiązujące przepisy prawa regulują w sposób wystarczający kwestie dotyczące ewentualnego występowania konfliktu interesów radnych powiatowych i nie obligują ich do wprowadzenia takiej polityki. Dopowiedział, że publikacja pt. „Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych” stanowi jedynie zbiór tzw. „dobrych praktyk” dla przedstawicieli władzy publicznej. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego uznała petycję za niezasadną. Komisja rekomenduje jednak udostępnienie linku do publikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Informacja o głosowaniu:

Podczas głosowania nad przedmiotową uchwałą wystąpił problem techniczny programu eSesja. W wyniku tego, radny Stefan Tomczak nie mógł oddać swojego głosu, ponieważ urządzenie, z którego korzystał przestało funkcjonować i wymagało zresetowania. Radca prawny wyraził zgodę, aby radny zagłosował poprzez podniesienie ręki. Radny Stefan Tomczak udzielił głosu "za" poprzez podniesienie ręki.

Uchwała nr 87/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów radnych powiatowych została podjęta 15 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (15) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Dionizy Jaśniewicz, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Małgorzata Cichacka, Przemysław Hirschfeld, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, zastępcę naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Rada Powiatu jest zobowiązana do dnia 30 listopada każdego roku przyjąć uchwałę w sprawie rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dodała, że przedmiotowy program współpracy został poddany konsultacjom społecznym, podczas których został złożony jeden wniosek organizacji pozarządowej. Dopowiedziała, że cześć sugestii, które zostały zaproponowane przez organizację uwzględniono w nowym kształcie programu, który przekazano radnym. Poinformowała, że rodzaj, formy współpracy, cele i priorytetowe zadania publiczne w stosunku do lat ubiegłych nie zmieniają się diametralnie. Dodała, że katalog zadań, który proponuje się wspierać w drodze współpracy z organizacjami pozarządowymi to m.in.:

1) kultura, sztuka i ochrona tradycji;

2) promocja zdrowia;

3) edukacja;

4) działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;

5) bezpieczeństwo;

6) realizacja projektów edukacyjnych;

7) wspieranie kultury fizycznej.

Dopowiedziała, że jeśli chodzi o formy współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi to kluczową formą współpracy o charakterze finansowym jest udzielanie dotacji w trybie otwartych konkursów ofert. Poinformowała, że będzie realizowana także współpraca o charakterze pozafinansowym polegająca przede wszystkim na wymianie informacji, wspieraniu organizacji pozarządowych w formie informowania ich o możliwych źródłach pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, a także tworzenie różnego rodzaju przedsięwzięć wspólnie z organizacjami pozarządowymi, promowanie ich działalności i realizowanie zadań statutowych, jak i zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym. Dodała, że Stowarzyszenie Echo Pyzdr zasugerowało 3 zmiany w stosunku do pierwotnego projektu programu. Pierwsza dotyczyła dopisania zapewnienia nieodpłatnych pomieszczeń użyteczności publicznej do realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego. Ta propozycja nie została uwzględniona, ponieważ Powiat Wrzesiński nie dysponuje lokalami, które mogłyby być wykorzystywane na potrzeby organizacji pozarządowych. Dopowiedziała, że w praktyce wygląda to tak, że jeśli organizacja pozarządowa posiada potrzebę skorzystania z sali konferencyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy, Starostwie Powiatowym, czy sali rehabilitacyjnej przy PCPR to przy uwzględnieniu aktualnego obłożenie danych obiektów, taka współpraca jest realizowana. Poinformowała, że kolejna sugestia dotyczyła organizowania raz w roku spotkania wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego ze starostą powiatu. Dodała, że w tej kwestii zaproponowano, aby w § 6 ust. 3 pkt. d) zmodyfikować zapis na: współpraca o charakterze pozafinansowym może polegać w szczególności na inicjowaniu bądź współorganizowaniu co najmniej raz w roku szkoleń i spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego. Dopowiedziała, że w ciągu roku takich spotkań jest realizowanych kilka i mają one zróżnicowany charakter. Są to szkolenia, spotkania informacyjne, podsumowujące, a także działalność Forum Organizacji Pozarządowych. Poinformowała, że kolejna sugestia stowarzyszenia dotyczyła zmian współpracy organizacji pozarządowych na etapie oceny ofert. Dodała, że ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie obliguje powiat, jako organ udzielający dotacji do opiniowania ofert przy udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dopowiedziała, że dotychczas odbywało się to w formie współpracy z Forum Organizacji Pozarządowych, którego przewodniczący wskazywał 2 przedstawicieli działających w organizacjach pozarządowych do współpracy przy ocenie wniosków. Poinformowała, że w projekcie programu zaproponowano zmodyfikować § 10 poprzez dodanie punktu: Zarząd Powiatu ogłasza nabór członków komisji wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w formie pisemnego zaproszenia umieszczanego na tablicach informacyjnych urzędu oraz na stronie BIP. Dodała, że polegałoby to na tym, że Zarząd Powiatu ogłaszałby nabór na członków komisji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe. Wybór tych osób odbywałby się przez Zarząd Powiatu w drodze losowania. Dopowiedziała, że dopiero w przypadku braku kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe zwróconoby się do Forum Organizacji Pozarządowych. Poinformowała, że organizacja, która zgłasza przedstawiciela do pracy przy opiniowaniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, nie może ubiegać się o dotację.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska poinformowała, że jest zaskoczona tym, iż tylko jedna organizacja pozarządowa z terenu powiatu zgłosiła propozycje. Dodała, że jest zadowolona, iż wniosek złożony przez Stowarzyszenie Echo Pyzdr dotyczący aspektu losowania zgłaszanych przez organizację członków do komisji konkursowej został uwzględniony w projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapytała, dlaczego tak drastycznie, traktuje się organizacje, które będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Dlaczego są one wyłączone z aplikowania o otrzymanie dotacji.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że jest to zapis wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego. Poinformowała, że osoby, które do tej pory były zgłaszane, nawet przez Forum Organizacji Pozarządowych, to każdorazowo po zapoznaniu się z listą złożonych przez organizacje ofert, składają oświadczenia, iż nie pozostają w konflikcie interesów.

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że w projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarta jest informacja, iż w skład komisji konkursowej wchodzą 2 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz  pracownicy Starostwa Powiatowego. Zapytał, dlaczego nie została określona ilość pracowników urzędu.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że zależy to od tego, w jakich obszarach jest zapotrzebowanie. Poinformowała, że zdarza się, iż obszar, który wystawiony został do konkursu nie spotyka się z zainteresowaniem, wówczas pracownik merytoryczny danego wydziału nie bierze udziału w pracach komisji. Dodała, że jest to zwykle 5 - 6 osób ze Starostwa Powiatowego. Dopowiedziała, że wszystko zależy od ilości ofert, przestrzegania terminów i tego, aby praca przebiegała sprawnie, dlatego nie ma informacji na temat liczby pracowników Starostwa będących w komisji konkursowej.

Przewodniczący Rady ze względu na brak dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 88/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Przewodniczący Rady ogłosił o godz. 16:10 przerwę w obradach. O godz. 16:30 obrady zostały wznowione. W dalszym posiedzeniu liczba radnych nie uległa zmianie.

 

Pkt 5.17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Karolinę Opielską, naczelnika Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Karolina Opielska poinformowała, że Powiat Wrzesiński zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pt.Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”. Dodała, że w projekcie uchwały wystąpił błąd w kwocie dofinansowania, która została podana w wysokości 1.908.038,00 zł. Jest to błędny zapis w projekcie uchwały.  Prawidłowe wartości to:

1) całkowita wartość projektu: 1.925.380,00 zł w tym:

a) wartość kosztów kwalifikowanych: 1.908.038,00 zł,

b) wkład własny: 286.205,70 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały wraz z uwzględnieniem poprawek kwot wskazanych przez Panią naczelnik. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 89/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Pkt 5.19 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w 2017 r. Powiat Wrzesiński zdeklarował swój udział w projekcie realizowanym na terenie Województwa Wielkopolskiego dotyczącym wyposażenia środowisk informatycznych w narzędzia służące wdrażaniu e-usług. Dodała, że projekt miał być realizowany w latach 2017 – 2019, natomiast Urząd Marszałkowski w ostatnich dniach zwrócił się do Powiatu Wrzesińskiego z prośbą o przesunięcie zaplanowanych środków z 2019 r. na 2020 r. Dopowiedziała, że projekt ma służyć informatyzacji szpitali poprzez wyposażenie w sprzęt niezbędny do ułatwienia sposobu rejestracji i przekazywania dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi. Poinformowała, że w przedmiotowych projektach uchwał zmianie ulega termin realizacji, który jest wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz została zwiększona kwota o 1.500,00 zł, jaką powiat wrzesiński winien wyasygnować na realizację projektu. Kwota ta została zaplanowana na ewentualne koszty niekwalifikowane. Dodała, że projekt realizowany jest w trójpartnerstwie: Powiat Wrzesiński jest partnerem finansującym, Szpital Powiatowy we Wrześni występuje jako partner i główny beneficjent projektu, a Województwo Wielkopolskie jest liderem projektu zajmującym się koordynacją całości prac i zakupów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 90/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała nr 91/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.20 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 5.21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 4.162.414,00 zł z tytułu:

1) otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w kwocie 501,00 zł. W związku z zakończeniem budowy przyłącza do sieci gazowej nieruchomości zlokalizowanej w Białężycach i końcowego rozliczenia opłaty przyłączeniowej, które wykazało nadpłatę w wysokości 501,00 zł;

2) uzyskanych dochodów z tytułu udziału w Targach Rolnicza Jesień oraz sprzedaży usług noclegowych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 50.996,00 zł;

3) otrzymania dofinansowania na zadania pn.:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo – Osowo” w kwocie 3.325.218,00 zł w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” w kwocie 731.717,00 zł w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych;

4) decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 8.111,00 zł z tego: 3.108,00 (na obsługę administracyjną) i 5.003,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

5) zwiększenia dochodów uzyskanych jako 2,5% z realizacji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.956.00 zł;

6) wprowadzenia dochodów z tytułu wnoszonych opłat przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców w kwocie 39.915,00 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

Autopoprawką do projektu uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł na pokrycie kosztów postępowań prowadzonych przez komorników sądowych związanych z windykacją należności skarbu Państwa.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 8.111,00 zł zgodnie z ww. w dochodach decyzją Ministra Finansów,

b) 20.000,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów mediów budowanego zaplecza dydaktyczno – sportowego,

c) 12.000,00 zł na zadanie pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” oraz na zakup bieżących materiałów,

d) 2.000,00 zł na ewentualną zapłatę prowizji od planowanego kredytu;

2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.920,00 zł na wczesne wspomaganie i rozwój dziecka dla 3 kolejnych dzieci;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 300,00 zł na zapłacenie zobowiązań wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

b) 4.920,00 zł na wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku sali rehabilitacyjnej;

4) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.979,00 zł na zakup testów do diagnozy inteligencji niewerbalnej, uwagi i pamięci u dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji, z autyzmem, z uszkodzeniem słuchu, ze słabą znajomością języka polskiego;

5) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.118,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 12.900,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

b) 50.996,00 zł na zakup materiałów do napraw, środki czystości, materiały biurowe oraz opłacenie podatku VAT. Ponadto tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”;

7) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę nagród;

8) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnej Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł na usługi związane z przeprowadzonymi szkoleniami;

9) Gminy Września udziela się dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni na dofinansowanie działalności w kwocie 1.667,00 zł;

10) powiatów udziela się dotacji na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w kwocie 133,00 zł.

Autopoprawką do projektu uchwały budżetowej do wydatków budżetowych wprowadza się dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł na pokrycie kosztów postępowań prowadzonych przez komorników sądowych związanych z windykacją należności skarbu Państwa;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.289,00 zł na pomoc na zagospodarowanie wychowanka;

3) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – Bursa zwiększa się plan o kwotę 6.100,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika;

4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 427,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

5) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.642,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 226.665,51 zł w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.904,66 zł, z tego w 2019 r. zmniejsza się plan o kwotę 3.904,66 zł. Jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.904,66 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się plan o kwotę 3.904,66 zł. Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;

Powyższe zmiany (wymienione w punkcie 1) i 2)) wynikają z przeniesienia planowanych w ramach projektu wydatków pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie. Ogólne planowane nakłady na całość niniejszego projektu nie ulegają zmianie;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł. Powyższe zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych kosztów mediów budowanego zaplecza dydaktyczno - sportowego;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, przenosi się planowane wydatki z 2022 r. w kwocie 10.000,00 zł na 2019 r.;

5) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2019 – 2021”. Okres realizacji to lata 2019 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 32.200,00 zł, z tego w 2019 r. 1.400,00 zł, w 2020 r. 15.400,00 zł i w 2021 r. 15.400,00 zł;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „ Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów na parking strzeżony”. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 50.000,00 zł, z tego w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r. 50.000,00 zł;

7) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 31.500,00 zł, z tego w 2019 r. nie planuje się wydatków, w 2020 r. 10.500,00 zł, w 2021 r. 10.500,00 zł i w 2022 r. 10.500,00 zł;

8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu”. Okres realizacji to lata 2019 - 2023. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.410,00 zł, z tego w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r. 5.000,00 zł, w 2021 r. 5.000,00 zł, w 2022 r. 5.000,00 zł i w 2023 r. 410,00 zł;

9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.900,00 zł, z tego w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r. 1.300,00 zł, w 2021 r. 1.300,00 zł i w 2022 r. 1.300,00 zł;

10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 7.500,00 zł, z tego w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r. 2.500,00 zł, w 2021 r. 2.500,00 zł i w 2022 r. 2.500,00 zł;

11) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo – Osowo” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.325.218,00 zł, z tego w 2020 r. zwiększa się plan o kwotę 3.325.218,00 zł;

12) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 731.717,00 zł, w tym w 2020 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 731.717,00 zł;

13) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września i Września - Poznań Główny. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 564.000,00 zł, z tego w 2019 r. nie planuje się wydatków, w 2020 r. 183.000,00 zł, w 2021 r. 188.000,00 zł i w 2022 r. 193.000,00 zł.

Autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” wydłuża się termin realizacji do 2020 r. i jednocześnie przenosi się planowane wydatki w kwocie 226.665,51 zł między latami w ten sposób, że: zmniejsza się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 226.665,51 zł i zwiększa się planowane wydatki w 2020 r. się o kwotę 226.665,51 zł;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”. Okres realizacji to lata 2019 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 303.548,00 zł, z tego w 2019 r. 20.000,00 zł, w 2020 r. 20.111,00 zł i w 2021 r. 263.437,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.000,00 zł, z tego zmniejsza się plan wydatków w 2020 r. o kwotę 6.000,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Powiatowe Granty Edukacyjne” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 28.265,00 zł, z tego zmniejsza się plan wydatków w 2020 r. o kwotę 28.265,00 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” wydłuża się termin realizacji do 2021 r. i jednocześnie przenosi się planowane wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł między latami w ten sposób, że: zmniejsza się planowane wydatki w 2020 r. o kwotę 1.500.000,00 zł i zwiększa się planowane wydatki w 2021 r. się o kwotę 1.500.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy kwoty zapisane w przedsięwzięciu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” są zgodne z przedstawionymi zmianami kwot przy omawianiu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że wprowadzone zmiany kwot w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” są zgodne z kwotami w treści projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prawidłowe wartości to:

1) całkowita wartość projektu: 1.925.380,00 zł w tym:

a) wartość kosztów kwalifikowanych: 1.908.038,00 zł,

b) wkład własny: 286.205,70 zł.

Poinformowała, że pozostała kwota 17.000,00 zł może stanowić koszt niekwalifikowany, ponieważ nie wiadomo, czy dokumentacja projektowa będzie uznana, jako koszt kwalifikowany czy niekwalifikowany.

Maciej Handkiewicz zapytał, z czego wynika zmniejszenie środków na stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom i na granty edukacyjne.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zmniejszone są wszystkie środki z wyłączeniem tych zadań, na które zostały zawarte umowy na 2020 r. Na stypendia i granty środki są zabezpieczone w budżecie na 2020 r., do końca zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2019/2020.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał  o przeniesienie podwyższenia udziałów w Sp. z o.o. pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni”. Zapytał, czy należy to rozumieć, iż remont nie zostanie wykonany w zaplanowanym terminie. Dodał, że starosta na sesji w kwietniu 2019 r. poinformował, iż na parterze starego budynku szpitala planuje się utworzyć oddział dziecięcy i, że trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawców w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację tego zadania. Zapytał, czy nadal trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawców.

Starosta Wrzesiński odpowiedział, że początkowo była taka koncepcja, aby zrealizować to zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Poinformował, że po przeanalizowaniu zmian w dokumentacji Szpital Powiatowy we Wrześni złożył wniosek, aby przeprowadzić osobno modyfikację projektu i wyłonienie wykonawcy. Dodał, że przygotowany wcześniej projekt wymaga tylko modyfikacji. Poinformował, że zadanie rozpocznie się w 2020 r., natomiast płatność ostateczna nastąpi w 2021 r., dlatego środki finansowe zostały rozdzielone na 2 lata (2020 r. i 2021 r.). Dodał, że jeżeli wyłonienie wykonawcy nastąpiłoby w pierwszym kwartale 2020 r., to ostateczna płatność zostałaby dokonana w pierwszym kwartale 2021 r.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, jaka jest celowość zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że duża grupa uczniów korzysta z nauczania indywidualnego. Dodała, że nie do wszystkich miejscowości nauczyciele są w stanie dotrzeć bez samochodu, niektórzy nauczyciele nie posiadają swojego pojazdu. Dopowiedziała, że uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach, które odbywają się w różnych miejscowościach. Poinformowała, że takie było uzasadnienie dyrektora szkoły, aby dokonać zakupu samochodu.

Grzegorz Trocha dodał, że uczniów mogą przewozić tylko firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Czy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni będzie kierowca posiadający takie uprawnienia.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest osoba, która posiada uprawnienia na przewóz uczniów.

Grzegorz Trocha poprosił o wyjaśnienie kwoty przeznaczonej na nagrody dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wypłacenie wypracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni dochodów dla powiatu z przeznaczeniem na nagrody. Dodał, że taka intencja jest za każde zarejestrowane i wydane zezwolenie na pracę cudzoziemca. Dopowiedział, że Powiatowy Urząd Pracy pobiera kwotę 30,00 zł, z czego 15,00 zł jest dochodem wojewody i 15,00 zł jest Powiatowego Urzędu Pracy.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Trocha

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 92/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Trocha

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 93/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Trocha

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym i § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Interpelacje, jak i również zapytania składane są w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację staroście. Odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostaje udzielana w ustawowym terminie (14 dni). Dodał, że dnia 8 października udzielono odpowiedzi na interpelację z dnia 25 września 2019 r. radnego Przemysława Hirschfelda w sprawie wprowadzenia na terenie RP pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP. Otworzył dyskusje i oddał głos radnemu Markowi Kołodziejczykowi.

Marek Kołodziejczyk złożył w formie pisemnej 2 interpelacje dotyczące:

1) wyposażenia Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni w instrumenty muzyczne;

2) wyjazdu z ul. Owocowej na ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

 

Pkt 7 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że dnia 6 listopada 2019 r. odbył się Konwent Starostów w Gnieźnie. Dodał, że podczas spotkania zgłosił kandydaturę byłego prezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni Zbyszka Przybylskiego do Rady Nadzorczej Oddziału Wielkopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopowiedział, że starostowie innych powiatów Województwa Wielkopolskiego poparli zgłoszoną przez niego kandydaturę. Poinformował, że Zbyszko Przybylski będzie reprezentował samorządy powiatowe w Radzie Nadzorczej Oddziału wielkopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Przemysławowi Hirschfeldowi.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że radna byłej kadencji Maria Taciak poprosiła o zadanie pytania dotyczącego ławek w granicach ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Dodał, że Pani Maria Taciak składała kiedyś prośbę w sprawie umieszczenia ławek przy tej drodze. Zapytał, na jakim etapie jest dziś sprawa.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych odpowiedział, że wydział jest w kontakcie z Referatem Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy Września. Poinformował, że odbędzie się spotkanie podczas, którego zostaną ustalone lokalizacje ławek przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Dodał, że Starostwo Powiatowe wykonana podbudowę pod ławki, a Urząd Miasta i Gminy Września zobowiązał się do postawienie ławek.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jarosławowi Czyżowi.

Jarosław Czyż, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej na zlecenie Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniach 21 i 23 października 2019 r. Poinformował, że czynności kontrole w sprawach objętych kontrolą Komisji Rewizyjnej na zlecenie Rady Powiatu Wrzesińskiego w związku z otrzymaniem pisma Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostały przeprowadzone w dniach 21 i 23 października 2019 r. Dokumentację do kontroli i wyjaśnienia w przedmiotowych sprawach złożyły pani Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji i pani Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Komisja Rewizyjna na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustaliła, że:

1) wyłonienie kandydata na stanowisko kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zostało przeprowadzone stosownie do procedury określonej w regulaminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości,

2) współpracę z firmami cateringowymi przy organizacji szkoleń w Centrum podejmowano na życzenie organizatorów szkoleń (zleceniodawców), a płatności następowały w terminie. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości,

3) organizacja szkoleń w Centrum jest przeprowadzana zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z zapotrzebowania zgłaszanego przez firmy zewnętrzne, a koszty organizacji przeprowadzonych szkoleń są opłacone przez zleceniodawców na podstawie faktur obciążeniowych wystawianych przez powiat wrzesiński. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości,

4) organizacja szkoleń wyjazdowych dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni, na których są podnoszone wiedza i kwalifikacje zawodowe jest zgodna z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych. Tematyka, liczba uczestników i wybór miejsca, a także zabezpieczenie środków finansowych na ten cel nie budzi zastrzeżeń. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że radni otrzymali odpowiedź prezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni oraz starosty wrzesińskiego na pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. Dodał, ze wśród adresatów, do których została przekazana odpowiedź nie jest wymieniony Narodowy Fundusz Zdrowia. Uważa, iż pismo prezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni oraz starosty wrzesińskiego powinno również został przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zamknął o godz. 18:10 XIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XIV / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.