Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XIII / 2019

PROTOKÓŁ NR XIII / 2019

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady otworzył o godz. 16:00 XIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) obrady Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady zostały sporządzone w statutowym terminie. Protokoły zostały przesłane radnym. W związku z brakiem poprawek i uzupełnień stwierdził przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt porządku obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Dodał, że dnia 20 września 2019 r. Jarosław Czyż, przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył pismo w sprawie rozszerzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Wniosek wpłynął po zaakceptowaniu porządku obrad sesji Rady Powiatu. Przeczytał treść wniosku. Zaznaczył, że kontrola zostanie przeprowadzona w kwartale IV. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Rozdano radnym wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z odpowiedzią na pismo Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wniosek wraz z odpowiedzią na pismo CBA znajdują się w zbiorze: Przewodniczący Rady Powiatu (miedzy innymi korespondencja kierowana do i od przewodniczącego) w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0004.19.2019.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wniosek Komisji Rewizyjnej wprowadzić w punkcie 6 porządku obrad, co spowoduje zmianę kolejności pozostałych punktów porządku obrad. Otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz zapytał, czy jest opinia radcy prawnego, aby stwierdzić, czy pismo CBA nie powinno być rozpatrywane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Czy można przekazać tę sprawę Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poinformował, że inicjatywę, aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna wykazał jej przewodniczący składając wniosek, w którym zawarto zakres kontroli, jaki może przeprowadzić Komisja Rewizyjna. Dodał, że dziś rozdano radnym odpowiedź na poszczególne zarzuty zawarte w piśmie CBA. Dopowiedział, że nie ma opinii prawnej stwierdzającej słuszność rozpatrywania sprawy przez Komisję Rewizyjną.

Maciej Szwejda, radca prawny Kancelarii Prawnej poinformował, że nie została sporządzona opinia prawna, jednak jeśli jest taka potrzeba to przygotuje ją w formie pisemnej.

Przewodniczący Rady oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że został przygotowany materiał przez Starostwo Powiatowe we Wrześni i jednostki organizacyjne powiatu, których dotyczy sprawa. Dokumentacja zawiera ustosunkowanie się do podniesionych zarzutów w zanonimizowanym piśmie przekazanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dodał, że są to zarzuty kompletnie chybione, co będzie wynikało z przekazanych radnym materiałów. Dopowiedział, że zarzuty są krzywdzące dla wielu pracowników i służb powiatowych, które wykazują wielką staranność w pilnowaniu procedur, jak i związanych z wykonywanymi obowiązkami. Poinformował, że zarzuty są krzywdzące dla niego samego, jako szefa samorządu powiatowego, czyli starosty powiatu. Dodał, że sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Dopowiedział, że materiał, który otrzymali radni jest szczegółowy i odnosi się do wszystkich podniesionych kwestii. Zawiera kopię dokumentów, które są udostępnione, aby każdy mógł się z nimi zapoznać i wyrazić zdanie na temat wartości tego typu zarzutów. Poinformował, że jest to kolejny anonim i coraz częściej odbywa się procedowanie nad tego typu doniesieniami.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Wiesławie Kowalskiej.

Wiesława Kowalska zapytała, czy istnieje różnica między znaczeniem anonimu, a pismem zanonimizowanym.

Maciej Szwejda odpowiedział, że nie ma definicji legalnej ani słowa anonim, ani pisma zanonimizowanego. Dodał, że w jego odczuciu są to znaczenia takie same. Poinformował, że efekt anonimu i pisma zanonimizowanego jest identyczny, ponieważ nie ma wskazanego autora pisma.

Wiesława Kowalska dodała, że z pisma wynika, że CBA posiada informację dotyczącą autora anonimu. Dopowiedziała, że CBA przekazując pismo do starostwa w celu jego rozpatrzenia zanonimizowało jego autora.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą projektu porządku obrad o wprowadzenie zatwierdzenia rozszerzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w punkcie 6 porządku obrad. Wprowadzenie tego punktu, spowoduje zmianę kolejności następnych punktów porządku obrad.W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Zmiana projektu porządku obrad została przyjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli treść proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 29 sierpnia 2019 r. do 26 września 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na sesjach Rady Powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania podjętych uchwał Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, z zadania rehabilitacji zawodowej – dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu przenosi się kwotę w wysokości 16.629,90 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (8.891,00 zł) i dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (19.169,77 zł).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, co stanowiło quorum do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad.

Uchwała nr 67/XIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że dnia 15 grudnia 2016 r. została podjęła uchwała Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński. Dodała, że tegoroczne zmiany przepisów oświatowych spowodowały konieczność ponownego opracowania projektu uchwały w zakresie ustalenia wysokości dodatku dla wychowawcy klasy. Dopowiedziała, że dodatek został zaproponowany w kwocie 300,00 zł. Poinformowała, że dodatkowo zasugerowano zwiększenie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz wysokość stawek i czasu obowiązywania dodatku funkcyjnego. Dodała, że ponadto określono wysokość dodatku dla wychowawcy w przedszkolu, a także zwiększono dodatek dla opiekuna stażu. Dopowiedziała, że regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi, Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego NSZZ „Solidarność”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Grzegorzowi Trosze.

Grzegorz Trocha zapytał, czy w projekcie uchwały w § 20, który brzmi: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”, nie powinien znajdować się zapis: „z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 r.”.

Maciej Szwejda odpowiedział, że zawsze istnieje ryzyko w zapisach dotyczących wejścia uchwały w życie z mocą wsteczną. Poinformował, że sprzeciwiłby się takiemu zapisowi, jak zaproponował radny, ponieważ w takim przypadku próbuje się kreować rzeczywistość, która miała już miejsce. Dodał, że uważa, iż istniałoby ryzyko zaskarżenia zaproponowanego zapisu, dlatego by nie rekomendował wskazanej propozycji.

Grzegorz Trocha poinformował, że dnia 25 września 2019 r. na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki poddał pod rozwagę możliwość rozdzielenia kwoty dodatku motywacyjnego dla kierowników jednostek od puli dla nauczycieli, tak aby można było przeznaczyć większe środki na motywowanie nauczycieli do pracy.

Starosta wrzesiński dodał, że poddanie tego projektu uchwały pod głosowanie wynika, z tego, iż następują zmiany wynagradzania nauczycieli. Dopowiedział, że istnieje ryzyko uchylenia tej uchwały, natomiast w przeciwnym wypadku radni będą głosować za tym, aby nie wypłacono nauczycielom odpowiednich dodatków według propozycji zawartych w tym projekcie uchwały. Poinformował, że każdy powinien mieć tego świadomość.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 68/XIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że w związku z wprowadzeniem zmian w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy Karta Nauczyciela, Powiat Wrzesiński, jako organ prowadzący jest zobowiązany w drodze uchwały do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin. Dodała, że do tej pory było to 22 godziny. Dopowiedziała, że ponadto w celu umożliwienia rozszerzenia zakresu działalności m.in. przedszkola specjalnego i szkoły specjalnej określono wymiar godzin zajęć dla innych nauczycieli specjalistów niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela. Poinformowała, że projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi, Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego NSZZ „Solidarność”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 69/XIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Waldemara Grzegorka, wicestarostę wrzesińskiego.

Wicestarosta wrzesiński poinformował, że projekt uchwały dotyczy kontynuacji procesu, który Powiat Wrzesiński rozpoczął z Gminą Pyzdry w 2016 r. Dodał, że podjęto, wtedy wspólną inicjatywę zamiany kategorii dróg powiatowych na gminne i zamiany drogi gminnej na odcinku Pietrzykowo – Borkowo na drogę powiatową. Dopowiedział, że drogi wymienione w projekcie uchwały (ul. Taczanowskiego, Szkolna i Dworcowa) nie mogły wtedy zostać pozbawione kategorii dróg powiatowych, ponieważ nie posiadały uregulowanych spraw własnościowych działek, na których znajdowały się ww. ulice. Poinformował, że uregulowanie spraw własnościowych trwało 3 lata i dopiero teraz można ww. drogi przekształcić z kategorii dróg powiatowych na kategorię dróg gminnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 70/XIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Wyniki imienne:

ZA (19) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Maciej Handkiewicz, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Pkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, które omówiła skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dokumenty związane ze zgłoszoną autopoprawką wpłynęły dziś do urzędu. Dotyczą one informacji o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 67,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Dodała, że autopoprawka dotyczy również otrzymania dotacji w kwocie 4.978,00 zł na zadanie, które wpisane jest do budżetu jako „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”. Powiat na ten cel przeznaczył łącznie kwotę 56.000,00 zł (w tej kwocie znajduje się dotacja w kwocie 4.978,00 zł). Zostanie zmieniona nazwa ww. zadania na: „Wymiana windy towarowej służącej do transportu posiłków z kuchni w piwnicy do jadalni na parter budynku DPS. Wymiana okien na I i II piętrze budynku DPS w pokojach mieszkańców i na holach”. Poinformowała, że w projekcie uchwały zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 10.085.745,00 zł, a wydatki budżetowe o kwotę 9.085.745,00 zł. Dodała, że różnica zostanie pokryta kredytem, który powiat zamierza zaciągnąć do końca 2019 r. na pokrycie wydatków bieżących. Spłaty kredytu są rozłożone na lata 2020 – 2027 w różnych ratach (przez pierwsze dwa lata po 50.000,00 zł, w kolejnych latach po 150.000,00 zł). Dopowiedziała, że według wskaźników, tylko w taki sposób może zostać pokryta różnica, ponieważ powiat nie posiada już możliwości zaciągnięcia większej ilości kredytu, ani w bieżącym roku, ani w latach następnych, chyba, że ustawodawca zmieni procedury wyliczania wskaźników.

Poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 10.085.745,00 zł z tytułu:

1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. o kwotę 639.780,00 zł w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (środki finansowe na zwiększenie wynagrodzeń od 1 września). Jest to kwota niewystarczająca. Z przeprowadzonych analiz przez jednostki oświatowe wynika, że podwyżki będę kosztowały powiat 851.245,24 zł. Są to szacunkowe wielkości, które mogą ulec zmianie. Powiat po raz pierwszy dokłada tak dużą ilość środków finansowych do subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa na 2019 r. łącznie ze zwiększeniem wynosi 31.972.645,00 zł, natomiast powiat na ten moment wydał 35.430.366,56 zł. Różnica wynosi 3.457.721,56 zł. Dodała, że jeśli odjęto by zadania, które zostały w trakcie roku włączone do budżetu m.in. bursa, szkoła muzyczna, na którą w tym roku nie otrzymano subwencji i zadania majątkowe, które są realizowane w szkołach, to na same wydatki bieżące brakuje kwoty w wysokości 2.115.189,56 zł;

2) zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 450,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2010;

3) zmienionego planu dotacji celowych na 2019 r. poprzez:

a) zmniejszenie o kwotę 17.312,00 zł,

b) zwiększenie o kwotę 953,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby;

4) zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 11.955,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.;

5) zmniejszenia o kwotę 4.665.951,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

6) zmniejszenia o kwotę 6.511.944,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

7) zmniejszenia planu dochodów realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o kwotę 14.700,00 zł celem dostosowania planu do realnych wpływów;

8) zwiększenia wpływów z udostępniania sal dydaktycznych - zwrot kosztów, korekt składek ZUS, sprzedaży usług noclegowych uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 10.342,00 zł;

9) zwiększenia planu dochodów realizowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni o kwotę 389.430,00 zł;

10) otrzymania dofinansowania na realizację projektu Erasmus+, przedsięwzięcie pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweipen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę)”, zwiększa się plan o kwotę 64.384,00 zł;

11) zwiększenia wpływów z tytułu najmu pomieszczeń, zwrotu kosztów, odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika składek uzyskanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w kwocie 6.568,00 zł;

12) zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 300,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o 9.085.745,00 zł z tego dla:

1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan o kwotę 11.955,00 zł na cel wymieniony w dochodach;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 16.359,00 zł na cel wymieniony w dochodach;

3)  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 450,00 zł na cel wymieniony w dochodach,

b) 20.763,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

4) Gminy Miłosław na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na dofinansowanie działalności w kwocie 20.000,00 zł;

5) Stowarzyszenia Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej na dofinansowanie działalności w kwocie 20.000,00 zł;

6) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 14.217.00 zł na wypłatę ekwiwalentu, nagrody jubileuszowej oraz na zakup aparatu do elektroterapii;

7) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan o kwotę 38.122,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierownika placówki odchodzącego na emeryturę;

8) Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zmniejsza się plan o kwotę 11.774.896,00 zł z realizacji przedsięwzięć pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”  (z dofinansowania 4.665.951,00 zł, wkład własny 249.267,00 zł) i zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (z dofinansowania 6.511.944,00 zł, wkład własny 347.734,00 zł),

b) zwiększa się plan o kwotę 217.477,00 zł w związku z korektami, które dokonuje się celem dostosowania planów do realizacji zadań;

9) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 125.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa urządzenia wodnego - ziemnego stawu służącemu kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich (retencja wodna)”;

10) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 169.616,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 r., wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

11) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 84.347,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem l września 2019 r., wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

12) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 431.129,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 roku, wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentu) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań. Ponadto zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”;

13) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 452.182,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 r., wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentu) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

14) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 332.241,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 r., wypłatę nadgodzin, indywidualne nauczanie) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

15) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 613.368,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 r., wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań w tym na wynajem sal dydaktycznych. Ponadto zabezpiecza się środki na realizacje przedsięwzięcia pn. „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweiflen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)”;

16) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 275.405,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 roku, wypłatę nadgodzin, odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku, nagród jubileuszowych) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

17) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.238,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

18) zmniejsza się rezerwę celową (majątkową) o kwotę 125.000,00 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że wprowadza się w 2019 r. przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł. Środki te przeznacza się na sfinansowanie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od września bieżącego roku oraz skutków finansowych przyjęcia do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński tzw. „podwójnego rocznika” w związku z otrzymaniem niewystarczającej na pokrycie tych kosztów części oświatowej subwencji ogólnej.

Poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” koryguje się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 35.721.883,92 zł oraz przenosi się planowane wydatki w kwocie 4.915.218,00 zł z 2019 r. na 2020 r. Powyższe zwiększenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków w ramach umowy;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wydłuża się okres realizacji do 2020 r., koryguje się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 49.599.898,07 zł oraz przenosi się planowane wydatki w kwocie 6.859.678,00 zł z 2019 r. na 2020 r. Powyższe zwiększenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków w ramach umowy;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020 - 2022” zmienia się okres realizacji z lat „2020 – 2022” na lata: „2019 – 2022”. Zmiana wynika z planowanego rozpoczęcia realizacji zadania w 2019 r. m.in. poprzez podpisanie umowy po wyłonieniu wykonawcy;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni” zmienia się okres realizacji. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1,23 zł. Zadanie będzie realizować Starostwo Powiatowe we Wrześni;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo – Osowo” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się o 15.000,00 zł;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 130.924,00 zł, w tym w 2019 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 130.924,00 zł;

7) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2019 – 2021”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 81.000,00 zł, z tego: w 2019 r. - 4.000,00 zł, w 2020 r. - 42.000,00 zł i w 2021 r. - 35.000,00 zł;

b) „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 11.078,77 zł, z tego w 2019 r. - 8,77 zł, w 2020 r. - 3.690,00 zł, w 2021 r. - 3.690,00 zł i w 2022 r. - 3.690,00 zł. Zadanie będzie realizować  Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

c) „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 705.000,00 zł, z tego w 2020 r. - 235.000,00 zł, w 2021 r. -235.000,00 zł i w 2022 r. - 235.000,00 zł;

d) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, z tego w 2019 r. - 100.000,00 zł, w 2020 r. -  to kwota 800.000,00 zł;

e) „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2019/2020”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł, z tego w 2019 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, a w 2020 r. - 15.000,00 zł;

f) „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2019/2020”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 129.500,00 zł, z tego w 2019 r. -9.500,00 zł, w 2020 r. - 120.000,00 zł;

g) „Zakup paliwa w latach 2019/2020”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 82.300,00 zł, z tego w 2019 r. - 5.300,00 zł i w 2020 r. - 77.000,00 zł;

h) „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2019/2020”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 18.000,00 zł, z tego w 2019 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, a w 2020 r. -  18.000,00 zł;

i) „Von der Teilung bis zur Zusanzmenarbeit - wir schweiflen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)”. Okres realizacji to lata 2019 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.480,00 zł, z tego w 2019 r. - 2.408,00 zł, w 2020 r. - 52.572,00 zł i w 2021 r. - 25.500,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach programu Erasmus+.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Maciejowi Handkiewiczowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że w projekcie uchwały budżetowej są wprowadzone ogromne zmiany w zadaniach majątkowych. Dodał, że według wykazu zadań majątkowych na 2019 r. planowano wydatki w kwocie 54.900.000,00 zł, po zmianach umniejszono je o ponad 11.000.000,00 zł, czyli o przeszło 20%. Jest to zmiana ogromna i niepokojąca. Dopowiedział, że są realizowane zadania, które są dofinansowywane w wysokich kwotach. Zapytał, czy odstąpienie od realizacji zadań nie zagraża utracie dofinansowania. W przypadku zadania dotyczącego Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii dofinansowanie jest na poziomie ponad 6.000.000,00 zł, wkład własny wynosi około 350.000,00 zł. Jeśli chodzi o zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”, to jego koszt wynosi 4.900.000,00 zł, z tego wkład własny to około 250.000,00 zł. Poinformował, że można wyciągnąć wniosek, iż opóźnienie w realizacji zadań spowoduje  negatywne następstwo w zakresie zadań oświatowych. Czy, podjęto działania zaradcze, aby nie pogorszyć sytuacji w oświacie. Dodał, że podobna sytuacja nastąpiła w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej budowy szpitala. Dopowiedział, że negatywne następstwa są do dziś. Zapytał, czy w związku z nierozpoczęciem inwestycji wystąpią negatywne tego przyczyny i w jaki sposób będzie można im zaradzić. Jakie istnieje ryzyko, że z tymi następstwami będzie trzeba się zmagać przez kolejne lata. Czy wkład własny, który był przeznaczony na ww. zadania w wysokości około 600.000,00 zł zostaną w całości wykorzystane.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w projektach uchwały nie ma informacji, iż powiat nie otrzyma dofinansowania, ani nikt tak nie powiedział. Poinformowała, że został zmieniony harmonogram realizacji zadania, w związku z czym, przekłada się go na lata następne. Dodała, że przenosi się środki finansowe z 2019 r. na 2020 r. Dopowiedziała, że na ten moment nie istnieje ryzyko utraty dofinansowania. Powiat odstąpił od realizacji zadania i podpisanie umowy na wykonanie bursy z przyczyn wykonawcy. Poinformowała, że odstąpiono od umowy ze względu na to, iż wykonawca zszedł z placu budowy. Zostanie on obciążony karami umownymi. Dodała, że kwota 600.000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące dla innych jednostek powiatu. Dopowiedziała, że na jednostki oświatowe powiat przeznacza 2.483.000,00 zł, a kredyt jest zaciągany na kwotę 1.000.000,00 zł, czyli wszystkie środki które zostały uwolnione i nie zostaną zrealizowane zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Maciej Handkiewicz podsumował, że zamiast zainwestować środki finansowe, to przeznacza się je na wydatki bieżące.

Beata Matuszewska poinformowała, że powiat nie uzyskał subwencji oświatowej w wystarczającej wysokości, dlatego należy w inny sposób zabezpieczyć wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji zgodnie z podwyżkami, które obowiązują od 1 września.

Wiesława Kowalska poprosiła o wyjaśnienie, czy zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” i „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” dotyczą realizacji tego samego zadania.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że Powiat Wrzesiński uzyskał dofinansowanie na realizację dwóch zadań o nazwach: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pod nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” i „Budowa i wyposażenie Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.

Wiesława Kowalska poinformowała, że jest to bardzo skomplikowane. Dodała, że przykładem tego jest omyłka, o której wspomina się w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową i uzasadnia się wystąpiony błąd. Dodała, że radni zagłosowali wtedy za przyjęciem uchwały nie zauważając omyłki. Dopowiedziała, że ona wstrzymała się od głosu. Poinformowała, że nie zwrócenie uwagi na wystąpienie błędu, może świadczyć tylko o tym, że te uchwały nie są przedstawiane w sposób prosty i zrozumiały, nawet dla radnych, którzy są w radzie już od kilku lat. Dodała, że stale zabiega o przedstawianie zmian do budżetu w sposób zrozumiały dla wszystkich. Poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej istnieją zadania dotyczące dróg powiatowych w Gminie Września i Gminie Nekla. Dodała, że żadna inwestycja nie dotyczy dróg na terenie Gminy Pyzdry i Kołaczkowo. Zapytała, jakie są kryteria dobierania inwestycji do rozpatrywania przez Zarząd Powiatu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że trudno w tej chwili mówić o kryteriach, jeśli te uchwały zostały podjęte i nie dotyczą zmian w treści projektów uchwał na dzisiejszej sesji.

Wiesława Kowalska poinformowała, że jeśli nie można rozmawiać podczas omawiania tych uchwał o kryteriach, to zaznaczy tylko, że w gminie Pyzdry istnieje droga powiatowa, którą chętnie by zaprezentowała. Dodała, że nie spełnia ona wymogów bezpieczeństwa, jak dla drogi polnej i usytuowana jest między innymi drogami powiatowymi. Dopowiedziała, że droga ta została całkowicie zapomniana.

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie omawiane są projekty uchwał dotyczące zmian do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wiesława Kowalska zapytała, dlaczego w Gminie Września i Gminie Nekla są realizowane zadania na drogach, a w Gminie Pyzdry i Gminie Kołaczkowo nie są wykonywane takie inwestycje.

Beata Matuszewska odniosła się do tegorocznego budżetu w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wpisane jest zadanie realizowane w Gminie Pyzdry pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3015P” na kwotę 261.000,00 zł.

Wiesława Kowalska poinformowała, że chciałaby zadać pytanie dotyczące Szpitala Powiatowego we Wrześni, którego realizacja jest prognozowana na wiele lat.

Przewodniczący Rady poinformował, że omawiany jest aktualnie punkt dotyczący zmian zawartych w projektach uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wiesława Kowalska zapytała, w którym punkcie może zadać pytania dotyczące szpitala i omawianych uchwał na poprzednich sesjach Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w punkcie interpelacje i zapytania radnych można złożyć interpelacje i zapytania w formie pisemnej.

Wiesława Kowalska dodała, że złożyła zapytania w formie pisemnej. Poinformowała, że inkubator przetwórczy jest nadal niezauważalny i na pewno nie zostanie wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodała, że natomiast jest jednym z oczekiwań społecznych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została przyjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Maciej Handkiewicz, Wiesława Kowalska

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 71/XIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 została podjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Maciej Handkiewicz, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została przyjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Maciej Handkiewicz, Wiesława Kowalska

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 72/XIII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok została podjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wyniki imienne:

ZA (17) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Maciej Handkiewicz, Wiesława Kowalska

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2019.

 

Pkt 6 Zatwierdzenie rozszerzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 72 ust. 5 Statutu Powiatu Wrzesińskiego za zgodą Rady, bądź na polecenie Rady, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli. Zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem rozszerzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Rozszerzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej zostało zatwierdzone 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Wyniki imienne:

ZA (18) Janusz Balcerzak, Robert Balicki, Waldemar Bartkowiak, Małgorzata Cichacka, Jarosław Czyż, Waldemar Grzegorek, Przemysław Hirschfeld, Dionizy Jaśniewicz, Marek Kołodziejczyk, Wiesława Kowalska, Mikołaj Kubiaczyk, Marek Przyjemski, Paweł Skrzypczak, Krzysztof Strużyński, Stefan Tomczak, Grzegorz Trocha, Henryka Waligóra, Rafał Zięty

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Maciej Handkiewicz

 

Pkt 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym i § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego Interpelacje, jak i również zapytania składane są w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację staroście. Odpowiedź na złożone interpelacje i zapytania zostaje udzielana w ustawowym terminie (14 dni). Dodał, że dnia 25 września 2019 r. radny Przemysław Hirschfeld złożył interpelację w sprawie wprowadzenia na terenie RP pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP.

 

Pkt 8 Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Robertowi Balickiemu.

Robert Balicki odniósł się do słów radnej Wiesławy Kowalskiej. Poinformował, że bardzo się cieszy, iż radna zainteresowała się drogami na terenie Gminy Pyzdry i Gminy Kołaczkowo. Dodał, że radna w tym aspekcie zabrała głos po raz pierwszy. Przypomniał, że na którejś z poprzednich sesji odbyło się głosowanie nad zmianami do budżetu m.in budowa chodnika przy ul. Szybskiej w Pyzdrach za kwotę 262.000,00 zł. Dopowiedział, że radna Wiesława Kowalska wstrzymała się wtedy od głosu.

Wiesława Kowalska poinformowała, że szkoda, iż ona jak i radny Rober Balicki, jako mieszkańcy Pyzdr akurat na posiedzeniu sesji wymieniają swoje poglądy na ten temat. Dodała, że Robert Balicki jest dłużej w Radzie i pełni funkcję członka Zarządu, dlatego też powinien mieć na uwadze kwestie dotyczące dróg. Dodała, że jeżeli radni głosują nad budżetem, nad jego zmianami to głosują równocześnie nad wszystkimi zmianami np. zakupem karetki pogotowia, modernizacją drogi x i przekazaniem dotacji Niemcom w kwocie 60.000,00 zł na postawienie 20 słupków na cmentarzu ewangelickim. Zapytała, jak można zagłosować równocześnie jednym głosem za ww. zmianami, kiedy ma się różne opinie na każdy temat. Jeżeli jest to nie rozdzielone to jedyne co pozostaje, to powstrzymać się od głosu.

 

Pkt 9 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:10 zamknął XIII sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XIII / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.